Аналіз капітальних вкладень підприємства

Курсова робота (код: sam620)

Предмет: фінансовий аналіз

Капітальні вкладення підприємства: економічна сутність

Первісне формування основних засобів, їх функціонування та відтворення забезпечуються через фінансовий механізм, що створює фінансові фонди цільового призначення підприємства й опосередковує кругообіг вартості основних засобів.

Фінансове забезпечення відтворення засобів виробництва реалізується шляхом капітальних вкладень, які є формою реального інвестування і являють із себе економічну категорію системи відносин між підприємствами, зв’язаних із рухом вартості, що авансована у довгостроковому порядку в основні засоби.

Капітальні вкладення – це витрати на створення нових, а також оновлення діючих основних засобів, засіб здійснення як простого, так і розширеного їх відтворення.


Структура капітальних вкладень підприємств

Залежно від напрямів та їх співвідношення визначають відтворювальну структуру капітальних вкладень (рис. 1).


Рис. 1. Відтворювальна структура капітальних вкладень підприємства

Нове будівництво передбачає створення нового об’єкта із закінченим технологічним циклом, що споруджується за типовим або індивідуальним проектом. У такий спосіб підприємство розвиває свої основні засоби для забезпечення галузевої, товарної чи регіональної диверсифікації шляхом створення власних філій, дочірніх підприємств тощо.

Реконструкція є процесом суттєвих перетворень усього виробничого процесу на підприємстві на основі досягнень науково-технічного прогресу. Метою реконструкції як правило є радикальне збільшення виробничого потенціалу підприємства внаслідок підвищення його техніко-економічного рівня, якості і конкурентоспроможності, розширення асортименту продукції, що випускається, впровадження ресурсозберігаючих технологій. Реконструкція може передбачати зміну профілю виробництва підприємства із заміною обладнання на наявних виробничих площах.

Технічне переобладнання не передбачає розширення виробничої площі підприємства. Аналіз технічного рівня окремих ланок виробництва, агрегатів, установок досягається завдяки впровадженню нової техніки, прогресивних технологій, механізації й автоматизації виробничих процесів, модернізації та заміні застарілого чи зношеного обладнання новим на розширеній основі. Метою технічного переобладнання є зростання продуктивності праці, обсягів виробництва, якості і конкурентоспроможності продукції тощо.


Рис. 2. Технологічна структура капітальних вкладень підприємства

Технологічна структура капітальних вкладень в аналізі розраховується як співвідношення витрат на виготовлення основного засобу, купівлю обладнання з урахуванням витрат на монтажні і пусконалагоджувальні та інші роботи (рис. 2)Самостійне виготовлення основних засобів

Роботи по будівництву при здійсненні вкладення в капітал підприємством можуть виконуватися двома способами – підрядним або господарським.

Підрядний спосіб заклечається в тому, що всі дії по виготовленню основного засобу виконуються спеціальними підрядниками на основі відповідних договорів із замовником.

Застосування господарського способу на підприємстві передбачає створення будівельних підрозділів чи використання існуючих, які мають відповідну матеріально-технічну базу і виробничий персонал.

Відтворювальна і технічна структура капітальних вкладень відображають тип відтворювального процесу і прагнення підприємства до підвищення рівня прогресивності його основних засобів і відповідності стратегії економічного розвитку.

Джерела фінансування капітальних вкладень підприємства

Порядок залучення, витрачання і аудиту за цільовим та ефективним використанням грошових коштів на відновлення основних засобів створює систему інвестування капіталу підприємств.

Аналіз джерел, форм і методів фінансування капітальних вкладень підприємства залежить від профілю його діяльності і спеціалізації, типу відтворювального процесу, вартості залучення джерел фінансування і проектної ефективності використання основного капіталу, цільового рівня фінансової стійкості та ризиків, економічних інтересів учасників інвестиційного процесу.

До головних джерел у фінансуванні капіталу підприємств відносяться наступні (рис. 3).


Рис. 3. Схема фінансування капітальних вкладень підприємства

Фінансові ресурси, що належать підприємству, які є внутрішніми джерелами інвестування в капітал, формуються у результатах як його операційної діяльності, так і здійснення роботи у господарський спосіб, якщо такі здійснюються підприємством.

Прибуток від основної діяльності, що залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування, є джерелом фінансування розширеного відтворення його основних засобів. Аналіз використання прибутку із зазначеною метою характеризує можливості підприємства до самофінансування економічного розвитку, відповідно до досягнутої ефективності діяльності.

Нагромаджені амортизаційні відрахування підприємства при аналізі є джерелом фінансування простого відтворення основних засобів, хоча на практиці може мати місце їх надлишок чи недостатність. При заміні зношених основних засобів шляхом зміни їхньої відтворювальної вартості можуть виникати суттєві розбіжності в розмірі нарахованої амортизації й ціні одиниці потужності таких засобів праці в момент оновлення.

Німецькі вчені Д. Лохман і І. Рухті довели, що під впливом технічних досягнень в умовах економічного зростання нагромаджені амортизаційні відрахування являються джерелами розширеного відтворення основних засобів підприємств (Lohmann–Ruchti effect), коли досягається зменшення питомих капітальних вкладень.

Дія цього ефекту посилюється при застосуванні методів прискореної амортизації. Крім того, розмежування у часі циклів відтворення використовуваних елементів основних засобів за умови систематичного нарахування амортизації при відшкодуванні зношених засобів праці створює вільний залишок реноваційних ресурсів і це також може стати джерелом фінансування розширеного відтворення.

Якщо підприємство здійснює роботи у господарський спосіб, то для фінансування капітальних вкладень може використати мобілізовані (іммобілізовані) внутрішні ресурси, які формуються за рахунок коливання потреби в оборотних активах для виконання будівельним підрозділом виробничої програми. У разі збільшення програми має місце іммобілізація коштів на приріст оборотних активів у будівництві. При зменшенні – використовується мобілізація коштів на фінансування капітальних вкладень.

Внутрішні і зовнішні джерела фінансування капітальних інвестицій

Внутрішнє власне джерело фінансування капіталу формується за рахунок прибутку від монтажних робіт, що виконуються спеціальним підрозділом підприємств.

Додаткові власні джерела фінансування вкладень капіталу створюються за рахунок економії від зниження витрат виробництва, цін на основні засоби, що використовується будівельною ділянкою підприємств.

Відповідно до темпів розширених відтворень основних засобів при аналізі визначається потреба підприємств у вкладенні капіталу, оцінюється достатність власних ресурсів фінансів і розглядається необхідність і можливість залучення зовнішніх джерел фінансування, що являються як власними, так і запозиченими, чи залученими із державних засобів – бюджету або позабюджетних засобів.

До зовнішнього власного джерела фінансувань вкладення капіталу належить: емісії цінних паперів, пайовий внесок власників та інших осіб, засоби іноземних інвестицій.

Запозичені засоби підприємство може залучити для фінансувань вкладення капіталу через довгострокове банківське кредитування, самокредитування, фінансовий лізинг.

Виділення підприємству коштів державного бюджету чи позабюджетних засобів на фінансування капітальних вкладень здійснюється лише в тих випадках, коли підприємство є виконавцем (учасником) цільових програм розвитку галузі, регіону, економіки країни в цілому, бере участь у вирішення соціальних, екологічних та інших проблем загальнодержавного значення. Коли ці кошти надаються на безповоротній, безоплатній основі, вони можуть бути прирівняні до власних фінансових ресурсів підприємства.Схожі готові теми:

Ця готова курсова робота вже була успішно захищена в одному з українських ВНЗів з високою оцінкою. Ціна курсової роботи - 400 грн.

Якщо у Вас схожа тема, але не підходить план, ми переробимо зміст і актуалізуємо дані курсової роботи за 400 грн.

Також ми можемо написати нову унікальну курсову роботу на цю тему, що пройде перевірку на плагіат, за 750-950 грн.