Аналіз і оцінка фінансової діяльності підприємства

Курсова робота (код: sam635)

Предмет: фінансовий аналіз

Сутність фінансової діяльності підприємства

Підприємство – єдиний організаційно-економічний організм, здатність до функціонування та розвитку якого залежить від гармонійної взаємодії всіх його складових та рішень, які приймаються на кожному ієрархічному рівні та за всіма аспектами діяльності. Збалансованість у статиці та динаміці показників, що характеризують господарюючий суб’єкт, та існування спільних точок перетину інтересів усіх зацікавлених у його діяльності сторін, дозволяє визначити наявність у нього значного потенціалу до сталого економічного розвитку. Останній створюється під час виробництва та реалізації продукції, здійснення інвестицій та формування фінансового забезпечення цих процесів.

Наведені три основні напрями діяльності тісно пов’язані між собою, оскільки здійснюються на ресурсній базі одного господарюючого суб’єкта і в разі зниження ефективності одного з напрямів, знижується ефективність функціонування суб’єкта господарювання в цілому. При цьому, організація фінансування всіх напрямів діяльності підприємства, незважаючи на підпорядкованість цілям операційної та інвестиційної діяльності, забезпечує узгодженість рішень щодо формування, розподілу та використання грошових коштів за цими напрямами з орієнтацією на ефективне функціонування господарюючого суб’єкта. Це досягається під час здійснення фінансової діяльності підприємства.

Сутність фінансової діяльності у фахових та нормативних джерелах трактуються по-різному.

Фінансова діяльність підприємства – цілеспрямований процес практичної реалізації основних функцій фінансів підприємства. У межах фінансової діяльності забезпечується: 1) виконання фінансових зобов’язань підприємства та формування чистого прибутку як джерела власних фінансових ресурсів; 2) залучення необхідних підприємству власних та позикових фінансових ресурсів; 3) оптимальність розподілу фінансових ресурсів підприємства за видами діяльності, структурними підрозділами, господарськими операціями тощо; 4) фінансовий контроль господарської діяльності підприємства і його фінансового стану.

Необхідно зазначити, що такий підхід не дає загального уявлення про взаємозв’язок фінансової діяльності з іншими видами діяльності підприємства, оскільки він орієнтований лише на рух грошових коштів унаслідок операцій, які здійснюються підприємством на ринку цінних паперів, отримання та обслуговування банківських кредитів та виплати дивідендів. Це значно звужує характеристику її сутності та місця у процесі функціонування підприємства.

Рис. 2.1. Місце фінансової діяльності в організаційно-економічному механізмі функціонування підприємства

Місце фінансової діяльності

Зміни обсягу та складу капіталу підприємства є результатом операційної, інвестиційної та фінансової діяльності в процесі функціонування єдиного організаційно-економічного організму підприємства.

Кожне підприємство як самостійний господарюючий суб’єкт функціонує задля чітко визначеної мети, засобом досягнення якої є основна діяльність. Така діяльність потребує певного ресурсного забезпечення та наявності джерел фінансування. Її результатом стає отримання доходу від реалізації продукції (товарів) чи надання послуг. Цей дохід за умови перевищення його обсягу над обсягом витрат дозволяє отримати прибуток, що являє собою потенційне джерело фінансування діяльності підприємства. Але обсяг цього джерела є досить обмеженим, тому підприємство використовує позикові ресурси та можливості формування прибутку в результаті здійснення інших видів діяльності – фінансової, інвестиційної (рис. 2.1).


Завдання фінансової діяльності підприємства

Процес забезпечення підприємства необхідним обсягом фінансових ресурсів має безперервний характер, тобто здійснюється на кожній стадії його життєвого циклу: від моменту створення до моменту ліквідації. Це підтверджує характеристику фінансів підприємства як його "кровоносної системи" та потребує врахування особливостей кожної стадії цього циклу.

У результаті фінансування формується певна система взаємозв’язків із капіталодавцями, одні з яких є власниками, інші – кредиторами (позикодавцями) підприємства. Фінансування господарюючого суб’єкта здійснюється на платних засадах. Власники підприємства отримують дивіденди, відсотки тощо за надання у користування свого капіталу шляхом участі у розподілі прибутків, а кредитори – відсотки за кредит, приріст ціни на продукцію (товари, роботи, послуги) як плату за надання покупцю відстрочення з їх оплати та ін.

Задоволення інтересів капіталодавців та інших суб’єктів економічних відносин залежить від можливостей підприємства досягти необхідних результативних показників діяльності, якими є дохід та прибуток. Отримання доходу є основою для виконання підприємством своїх зобов’язань перед суб’єктами економічних відносин, а також для покриття витрат та отримання прибутку як внутрішнього джерела здійснення фінансування.

Виконання фінансових зобов’язань перед усіма суб’єктами економічних відносин вчасно та у повному обсязі є необхідною умовою подальшого функціонування підприємства. Від цього залежить ресурсне забезпечення його діяльності у майбутньому, економія коштів за відсутності штрафних санкцій та збереження майна підприємства для гарантування погашення зобов’язань. Крім цього, повнота та своєчасність обслуговування і погашення зобов’язань впливає на імідж підприємства, що в подальшому визначає цінову політику постачальників сировини (матеріалів, робіт, послуг), кредитну політику банківських установ стосовно господарюючого суб’єкта, а отже, його спроможність до нарощування обсягу та рівня прибутку, власного капіталу, вартості підприємства.

Забезпечення фінансування виробничого та соціального розвитку підприємства як завдання фінансової діяльності випливає із підпорядкованості фінансової діяльності цілям операційної діяльності. Здатність підприємства до виробництва продукції (товарів, робіт, послуг), яка за кількісними та якісними параметрами відповідає потребам ринку, обумовлюється якістю фінансової діяльності, яка у цій сфері може бути визначена рівнем забезпечення фінансування простого та розширеного відтворення виробничих ресурсів. Це може бути досягнуто завдяки:

- своєчасності розрахунків з постачальниками сировини (матеріалів, робіт, послуг), що в подальшому дозволяє отримувати ці ресурси в необхідному обсязі та впливати на ціну їх придбання;

- забезпеченню фінансування технічного та технологічного розвитку виробництва, що має позитивний вплив на рівень конкурентоспроможності продукції, яка виготовляється підприємством;

- організації належного рівня розрахунків із покупцями продукції підприємства, який дозволяв би вчасно отримувати кошти за реалізовану продукцію (товари, роботи, послуги), збільшувати обсяги реалізації завдяки використанню взаємовигідних умов розрахунків;

- пошуку ефективних позикових джерел фінансування підприємства для подолання тимчасової невідповідності у часі між надходженням та витрачанням грошових коштів, збільшення обсягів діяльності підприємства, нарощування обсягів власного капіталу та його прибутковості;

- постійному пошуку резервів збільшення доходів та прибутків, які є джерелами фінансування діяльності підприємства.

Враховуючи особливий статус трудових ресурсів як складової ресурсного потенціалу підприємства, що визначається їхньою функцією забезпечення ефективності використання всіх інших складових ресурсного потенціалу, забезпечення фінансування соціального розвитку підприємства має бути орієнтованим на створення "людського капіталу", який би дозволяв отримувати постійний приріст його (підприємства) ринкової вартості.

Рис. 2.2. Напрями фінансової діяльності підприємства

Напрямки фінансової діяльності

Формування власного капіталу підприємства здійснюється в процесі створення та подальшого функціонування останнього як господарюючого суб’єкта. Від обсягу та частки власного капіталу в загальному його обсязі залежить рівень фінансової незалежності підприємства. Крім того, це співвідношення включається в систему показників при оцінюванні господарюючого суб’єкта банком як потенційного позичальника та визначенні ймовірності його банкрутства. Збільшення обсягу та частки власного капіталу, за інших рівних умов, свідчить про здатність підприємства до самозростання та нарощування його ринкової вартості.

Забезпечення належного фінансового стану підприємства узагальнює результати виконання наведених вище завдань фінансової діяльності. Фінансовий стан підприємства є комплексним поняттям, що характеризує ефективність фінансової діяльності й оцінюється з використанням системи показників, які відображають: здатність підприємства розраховуватися із кредиторами, структуру капіталу (співвідношення між власним та позиковим капіталами), ефективність його формування та використання, швидкість обороту економічних ресурсів (активів) підприємства та джерел їх фінансування (капіталу).

Реалізація завдань фінансової діяльності підприємства здійснюється за відповідними напрямами (рис. 2.2).Фінансове прогнозування та планування

Фінансове прогнозування та планування є однією з важливих складових фінансової діяльності, що передбачає визначення її цільових орієнтирів та розроблення фінансових прогнозів і планів як підґрунтя фінансового управління на підприємстві.

Цей напрям полягає у визначенні потреби підприємства у фінансових ресурсах, необхідних для забезпечення його економічного та соціального розвитку, а також пошуку резервів зростання дохідності та рентабельності.

Результатом фінансового прогнозування і планування є: обґрунтування планових обсягів доходів суб’єкта господарювання (виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), доходів від інших видів діяльності), витрат, податкових платежів, прибутку, активів та капіталу підприємства; надходження та витрачання грошових коштів.

Оперативна фінансова робота

Оперативна фінансова робота на підприємстві базується на результатах фінансового прогнозування та планування. Основним призначенням цього напряму діяльності є фінансове забезпечення безперервності процесів операційної діяльності та підтримання постійної платоспроможності підприємства. Це передбачає:

- роботу з покупцями продукції (товарів, робіт, послуг) щодо своєчасності її оплати;

- забезпечення своєчасності та повноти виконання зобов’язань перед постачальниками сировини (матеріалів, робіт, послуг), державним та місцевими бюджетами та небюджетними цільовими фондами, працівниками, банківськими установами тощо.

Аналіз і контроль фінансового стану

Аналіз полягає у його діагностуванні для своєчасного виявлення та запобігання появи негативних процесів, що знижують ефективність не тільки фінансової діяльності, але і функціонування підприємства в цілому.

За цим напрямом фінансової діяльності здійснюється аналіз:

- фінансових результатів (доходів, витрат, прибутків) стосовно їхнього впливу на можливості підприємства щодо формування власного капіталу;

- фінансового стану підприємства, зокрема: оцінювання ефективності формування і використання активів та капіталу; аналіз співвідношення власного та позикового капіталів і зміни рівня залежності господарюючого суб’єкта від фінансування за рахунок позикового капіталу; аналіз якісних характеристик активів, що визначають їх здатність до швидкої трансформації у грошові кошти без втрати ринкової вартості, та їх відповідності потребам операційної та інших видів діяльності тощо.

Реалізація основних напрямів фінансової діяльності підприємства передбачає тісний взаємозв’язок між ними: дані аналізу та контролю фінансову стану є складовою інформаційного забезпечення фінансового прогнозування та планування. Результати останнього використовуються в аналітичній роботі для оцінювання рівня фактичного досягнення господарюючим суб’єктом поставлених цілей та пошуку резервів їх реалізації. Ефективна поточна фінансова робота забезпечує досягнення цільових параметрів функціонування підприємства, визначених під час фінансового планування, а належний рівень аналітичної роботи створює підґрунтя для формування обґрунтованих планових показників та вчасного виявлення перешкод.Схожі готові теми:

Ця готова курсова робота вже була успішно захищена в одному з українських ВНЗів з високою оцінкою. Ціна курсової роботи - 400 грн.

Якщо у Вас схожа тема, але не підходить план, ми переробимо зміст і актуалізуємо дані курсової роботи за 400 грн.

Також ми можемо написати нову унікальну курсову роботу на цю тему, що пройде перевірку на плагіат, за 750-950 грн.