Аналіз власного капіталу акціонерного товариства

Курсова робота (код: sam553)

Предмет: фінансовий аналіз

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти аналізу джерел фінансування підприемства

1.1. Економічна сутність джерел фінансування підприємства
1.2. Система показників, які використовуються для аналізу джерел фінансування

Розділ 2. Аналіз джерел фінансування ПАТ «Росава»

2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства та аналіз його фінансового стану
2.2. Аналіз динаміки та структури джерел фінансування
2.3. Аналіз ефективності використання джерел фінансування

Розділ 3. Оптимізація капіталу ПАТ «Росава»

3.1. Загальні принципи оптимізації капіталу підприємства.
3.2. Обґрунтування оптимальної структури капіталу ПАТ «Росава»
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки

Як отримати?
Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber, Watsapp, Telegram на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна - 250 грн.

Представлена курсова містить вступ, теоретичну і практичні частини дослідження, висновки і пропозиції щодо удосконалення методик і список використаної літератури.

В курсовій досліджені головні засади оцінки джерел фінансування діяльності та ефективності їх використання підприємства, а також проаналізовані основні показники діяльності компанії за останні роки.


Вступ

Початком діяльності для будь – якого суб'єкта підприємництва є формування власного капіталу як джерела фінансування підприємства. Під час вже розпочатої діяльності юридична особа – підприємець намагається розширити сферу своєї діяльності за рахунок диверсифікації виробництва та запровадження широкої мережі надання послуг. Звісно, подібні розширення потребують додаткових вкладень фінансових, тобто підприємець прагне до збільшення обсягу власного капіталу.
Відповідно, постає проблема достовірності відображення фактичного стану підприємства, оцінки ефективності і аналізу діяльності створених товариств з метою пошуку резервів розвитку, аналізі використання джерел фінансування задля виявлення вад в господарюванні та їх усунення.
Аналіз використовує дані бухгалтерського обліку для виявлення тенденцій розвитку підприємства та розробки рекомендацій щодо підвищення ефективності господарювання.
В нинішньому стані національної економіки необхідними є розкриття причин зміни економічного стану підприємств та надання рекомендацій щодо підвищення прибутковості їх діяльності, так як без ефективної діяльності підприємств розвиток національної економіки неможливий. Отже, економічний аналіз діяльності підприємств і розробка на основі результатів аналізу рекомендацій щодо змін у їх діяльності є невід'ємною складовою економічного зростання держави. Тим більше, що аналіз, проведений з використанням електронної бази даних бухгалтерського, управлінського та інших видів обліку забезпечить керівництво достовірною, і, що є не менш важливим, вчасною інформацією щодо поточного стану та тенденцій розвитку підприємства.
Метою написання курсової роботи є вивчення теоретико-методологічного стану та розробка заходів щодо удосконалення аналізу власного капіталу акціонерних товариств в умовах ринкової економіки.
В процесі написання курсової роботи висвітлюються завдання роботи, а саме:
- дослідити поняття джерел фінансування діяльності підприємств; розкривається їх економічна сутність та структура;
- розглянути систему показників, які використовуються для аналізу власного капіталу акціонерних товариств;
- надати техніко-економічну характеристику підприємства та аналіз його фінансового стану;
- провести аналіз динаміки та структури джерел фінансування;
- проаналізувати ефективність використання джерел фінансування;
- вивчити загальні принципи оптимізації власного капіталу акціонерних товариств;
- обґрунтувати оптимальну структуру капіталу ПАТ «Росава».
Об'єктом дослідження є методика оцінки джерел фінансування суб‘єктів господарювання.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних та методичних елементів аналізу власного капіталу акціонерних товариств.
У процесі виконання курсової роботи застосовувались наступні методи дослідження: порівняння, групування, балансовий метод, розрахунок відносних величин, методи елементарної математики, методи математичної статистики, методи математичного моделювання тощо.


Презентація на тему курсової роботи "фінансовий аналіз власного капіталу"Рисунок з аналізу господарської діяльності власного капіталу


Фінансовий економічний аналіз власного, позикового капіталу підприємства і товариства

Висновки і пропозиції з удосконалення керування власним капіталом

Задля ефективного та інтенсивного використання власного капіталу акціонерних товариств в сучасних умовах господарювання необхідно більш зважено підійти до процесу аналізу раціональності та повноти використання його у фінансово-господарській діяльності.
Забезпечення фінансової стійкості акціонерного товариства, посилення їх позицій на ринку передбачає проведення роботи по глибокому й всебічному менеджменту, який спирається на активи підприємства. Структура активів визначає його платоспроможність та фінансову стійкість.
Система аналітичних показників підприємства, що знаходяться під впливом руху капіталу, має включати наступні групи:
- показники, що характеризують загальну величину, склад і структуру економічного потенціалу акціонерного товариства;
- показники платоспроможності;
- показники фінансової стійкості;
- показники оборотності (доходності) активів і капіталу;
- показники рентабельності активів і капіталу.
Утворення власного капіталу, відбувається за рахунок зовнішніх і внутрішніх джерел власних коштів.
До зовнішніх джерел формування власного капіталу належать, по перше, кошти, що формуються як за рахунок особистих внесків, так і за рахунок можливостей фінансового ринку; по-друге, кошти, що формуються у порядку розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів у масштабах економічної системи держави.
До внутрішніх джерел формування власного капіталу належать фінансові ресурси, які формуються в процесі виробничо-фінансової діяльності підприємства.
Підприємство, яке використовує тільки власний капітал, має найвищу фінансову стійкість (його коефіцієнт автономії дорівнює 1), але обмежує темпи свого розвитку (так як не може забезпечити формування необхідного додаткового обсягу активів в періоди сприятливої кон'юнктури ринку) і приросту прибутку на вкладений капітал ( в зв'язку з неможливістю розширення господарської діяльності за рахунок використання позикового капіталу).
ПАТ «Росава» має спрощену організаційну структуру, яку не можна вважати досконалою. ПАТ «Росава» утворене згідно із Господарським Кодексом України, Цивільним Кодексом України. Засновником акціонерного товариства є фізичні особи – громадяни України.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства в звітному році в основному зазнали негативних змін. Існує негативний момент, а саме – зростання витрат, хоча їх темп менше темпу росту доходів від реалізації. В зв'язку з цим діяльність акціонерного товариства в подальшому повинна бути направлена на пошук найбільш ефективних форм і методів реалізації своєї продукції, знаходженні ділових партнерів із сприятливішими умовами співпраці, більш ефективному використанні трудових, матеріальних та фінансових ресурсів, що в кінцевому результаті приведе до рентабельної господарської діяльності.
В результаті проведеного аналізу фінансового стану підприємства ПАТ «Росава» можна зробити висновок, що фінансовий стан підприємства за аналізований період є незадовільним. Зменшується економічний потенціал підприємства, значну частину в сумі оборотних активів займають запаси, які не є швидколіквідними активами. Показники платоспроможності значно менше критичного рівня, що негативно відбивається на ліквідності підприємства – воно не може погасити необхідну частку поточних зобов'язань за рахунок оборотних активів. Значно відрізняються від своїх нормальних значень і показники фінансової стійкості, що також негативно відбивається на фінансовому стані акціонерного товариства.
Аналіз власного капіталу грунтується на оцінці динаміки власного капіталу в цілому, за складом та структурою. В основі загального аналізу лежить класифікація власного капіталу підприємства.
Статутний і додатковий капітал ПАТ «Росава» не змінювалися. В той же час постійно збільшується сума непокритого збитку минулих років - на 10009 тис. грн., порівняно з 2011 роком і на 5986 тис. грн., порівняно з 2012 роком. Такими ж темпами зменшується загальна сума власного капіталу ПАТ «Росава». При цьому валюта балансу (майно підприємства) зменшилась з 2011 по 2013 рік на 1361 тис. грн. (тобто на 2,2%), а за період з 2012 р. по 2013 р. – на 728 тис. грн. (або на 1,2 %). Отже, аналіз власного капіталу ПАТ «Росава» свідчить про зменшення загальної суми власного капіталу, а щодо ефективності використання, то можна спостерігати зниження всіх показників ефективності його використання в акціонерному товаристві.
Процес оптимізації структури джерел фінансування підприємства являє собою формування такого співвідношення власного і позикового капіталу, яке забезпечує досягнення максимальної рентабельності активів при мінімальній вартості джерел фінансування за умови достатньої фінансової стійкості, яка визначається сукупністю відповідних коефіцієнтів.
Теперішня структура капіталу ПАТ «Росава» - власний капітал 0,1, позиковий капітал 0,9 має найбільшу вартість, отже, і э найгіршим варіантом структури капіталу як з погляду вартості, так і з погляду фінансової стабільності акціонерного товариства.


Схожі готові теми:

Ця готова курсова робота вже була успішно захищена в одному з українських ВНЗів з високою оцінкою. Ціна курсової роботи - 250 грн.

Якщо у Вас схожа тема, але не підходить план, ми переробимо зміст і актуалізуємо дані курсової роботи за 400 грн.

Також ми можемо написати нову унікальну курсову роботу на цю тему, що пройде перевірку на плагіат, за 750-950 грн.