Аналіз зобов'язань підприємства та оптимізація джерел їх формування

Курсова робота (код: sam556)

Предмет: фінансовий аналіз

Зміст

Вступ
1. Економічна сутність зобов'язань підприємства
2. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства
3. Організаційно-інформаційна модель аналізу зобов'язань
4. Загальний аналіз зобов'язань підприємства
5. Факторний аналіз зобов'язань підприємства
6. Організація і методика автоматизації аналізу зобов'язань підприємства
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки

Як отримати?
Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber, Watsapp, Telegram на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна - 250 грн.

Представлена курсова містить вступ, теоретичну і практичні частини дослідження, висновки і пропозиції щодо удосконалення методик і список використаної літератури.

В курсовій досліджені головні засади оцінки розрахунків з кредиторами товариства, а також проаналізовані основні показники діяльності компанії за останні роки.


Вступ

Зобов'язання розглядаються як позиковий капітал. На сьогоднішній момент питання формування позикового капіталу є одним з основних питань, що стоять перед господарюючими суб'єктами. Поставши перед необхідністю завоювання ключових позицій на ринку більшість підприємств зазнало настільки гострої нестачі фінансових ресурсів, за якої проблема залучення коштів стала більш ніж очевидною.
Хаотичне, не виважене формування позикового капіталу багатьма підприємствами призвело до помітного погіршення їх стану, в тому числі і до припинення діяльності деяких з них. Такий хід подій зайвий раз підтвердив необхідність системної організації процесу управління зобов'язаннями, побудови такої системи контролю і аналізу, яка б враховувала глибинну сутність усіх процесів, що пов'язані із виникненням та погашенням зобов'язань.
Стає зрозумілим, що в основі своїй процес залучення фінансових ресурсів повинен мати чітке обґрунтування, базуватися на врахуванні усіх елементів зобов'язального права. Внаслідок цього багатьма підприємствами було розпочато пошук нових підходів до здійснення процедур залучення коштів. Для ряду господарюючих суб'єктів пошук цей, однак, так і не став успішним.
Отже, тема аналізу зобов'язань є досить актуальною для підприємств усіх форм власності та галузей економіки, але особливо важливою вона є для підприємств торгівлі. Правильна організація обліку зобов'язань, своєчасне, повне і правильне проведення їх аналізу забезпечує оптимізацію структури капіталу, гармонізацію фінансових потоків, покращення результатів діяльності підприємства.
Метою курсової роботи є вивчення стану та розробка заходів щодо удосконалення аналізу зобов'язань в підприємствах.
Для досягнення поставленої мети слід вирішити наступні завдання:
- вивчити економіко-правовий зміст зобов'язань;
- визначити систему аналізу зобов'язань;
- дати організаційну-економічну характеристику ТОВ «Центр-Енергія»;
- проаналізувати зобов'язання підприємства
- навести методику аналізу зобов'язань в умовах комп'ютерної обробки інформації;
- надати пропозиції щодо удосконалення аналізу зобов'язань.
Об'єктом дослідження було обрано Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр-Енергія».
Предметом дослідження є аналіз зобов'язань в підприємствах торгівлі.
У процесі виконання курсової роботи застосовувались наступні методи дослідження: порівняння, групування, балансовий метод, розрахунок відносних величин, методи елементарної математики, методи математичної статистики, методи математичного моделювання тощо.


Презентація на тему курсової роботи "фінансовий аналіз зобов'язань та оптимізація джерел їх формування"Рисунок з аналізу господарської діяльності зобов'язань та оптимізація джерел їх формування


Економічний фінансовий аналіз ефективності використання зобов'язань підприємств

Висновки і пропозиції з удосконалення керування зобов'язаннями

Правильна організація обліку зобов'язань, своєчасне, повне і правильне проведення їх аналізу забезпечує оптимізацію структури капіталу, гармонізацію фінансових потоків, покращення результатів діяльності підприємства.
Поява зобов'язань як економічного явища відноситься до того часу коли розвиток товарного обігу призвів до того що відчуження товару відділяється в часі від реалізації його ціни. Це пов'язано з декількома факторами: один товар потребує більш довгого часу на виготовлення чим інший, виробництво товарів пов'язано з різними порами року, віддаленість місця виробництва від ринків збуту тощо. Отже ці фактори призводять до того що один власник товару може виступити в якості продавця раніше ніж інший в якості покупця.
Виділяють п'ять основних груп зобов'язань підприємства: поточні зобов'язання, довгострокові зобов'язання, забезпечення, непередбачені зобов'язання та доходи майбутніх періодів.
На підприємствах торгівлі важливе значення має аналіз зобов'язань. З цього випливає, що управління зобов'язаннями потрібно проводити для того щоб підприємство мало контроль над розрахунками взагалі та не опинилося в скрутному фінансовому становищі.
Об'єктом дослідження є товариство з обмеженою відповідальністю “Центр-Енергія”. Товариство створюється для здійснення інвестиційної, виробничої, торговельної та іншого роду господарської діяльності, виконання робіт та надання послуг як на території України, так і за кордоном з метою одержання прибутку в інтересах Учасників.
Показники фінансово-господарської діяльності ТОВ “Центр-Енергія” за 2011-2013 роки свідчать про не досить ефективну фінансово-господарську діяльність підприємства. На наш погляд, це сталось внаслідок зменшення в досліджуваний період ресурсного потенціалу підприємства: зменшуються всі види активів (окрім нематеріальних активів), кількість робітників підприємства. Тому, виходячи з того, що загальний обсяг активів та власного капіталу є досить вагомим, ТОВ “Центр-Енергія” слід більше уваги приділяти ціновій політиці та її управлінню.
Ефективне здійснення аналізу зобов'язань підприємства потребує їх формалізації, одним із засобів якої є розробка організаційно-інформаційної моделі. Для цього необхідно сформулювати мету діяльності і перелік завдань, вирішення яких приведе до досягнення мети, а щоб вирішити поставлені завдання, необхідно вибрати методи і способи цих рішень Організаційні питання які вирішуються на рівні розробки моделі стосуються визначення об'єктів, суб'єктів та методики аналізу. Інформаційні питання стосуються розробки системи показників, вибору джерел інформації, характеристики інформаційного забезпечення аналізу.
Мета аналізу зобов'язань – виявити шляхи і можливості удосконалення розрахунків, їх обліку забезпечення майна і на цій основі – попередити утворення і збільшення зобов'язань.
В ході аналізу потрібно з'ясувати, як підприємство удосконалює розрахунково-платіжні відносини. Удосконалення механізму здійснення розрахунково-кредитних операцій на підприємстві дає можливість покращити стан розрахунково-платіжного порядку, покращити його фінансовий стан і платоспроможність, підвищити ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства. Що в свою чергу позитивно впливає на фінансові результати. Політика управління зобов'язаннями є однією з складових управління обіговими коштами підприємства та спрямована на оптимізацію розмірів, термінів погашення та підвищення якості зобов'язань.
Загальна сума зобов'язань ТОВ «Центр-Енергія» значно зменшується протягом останніх трьох років – з 6150,4 тис. грн. в 2011 році до 3055,4 тис. грн. в 2013 році. Це вказує на покращення платіжної дисципліни підприємства.
Після розрахунків оборотності можна зробити висновок, що у підприємства є гостра необхідність у поповненні обігових коштів для розрахунків за поставлені сировину та матеріали. З іншої сторони є позитивний момент, бо підприємство користується безкоштовним товарним кредитом.
Застосовуючи методи економічного аналізу зобов'язань, можна отримати чітку картину стану зобов'язань ТОВ «Центр-Енергія». Проведений аналіз говорить про те, що підприємству потрібно удосконалювати розрахунково-платіжні відносини, що призведе до покращення фінансового стану та підвищить фінансово-господарську діяльність підприємства в цілому.
Прийоми та способи аналізу із застосуванням комп'ютерної техніки обумовлені технологією формування первинної (вхідної) та вихідної інформації та її електронних носіїв. Експлуатаційні можливості комп'ютерів створили передумови для автоматизації аналітичного процесу. Вони дають можливість здійснювати програмний аналіз змісту господарських операцій шляхом широкого використання програмно-методичних прийомів поточного аналізу, перевірки достовірності економічних даних на всіх стадіях технологічного процесу їх обробки – від вхідної інформації до вихідних даних.


Схожі готові теми:

Ця готова курсова робота вже була успішно захищена в одному з українських ВНЗів з високою оцінкою. Ціна курсової роботи - 250 грн.

Якщо у Вас схожа тема, але не підходить план, ми переробимо зміст і актуалізуємо дані курсової роботи за 400 грн.

Також ми можемо написати нову унікальну курсову роботу на цю тему, що пройде перевірку на плагіат, за 750-950 грн.