Операційний аудит капіталу підприємства

Курсова робота (код: sam605)

Предмет: аудит

Зміст операційного аудиту капіталу

Оперативний аудит і аналіз належать до підсистеми оперативного управління капіталом. Головною особливістю оперативного аналізу є його спрямованість на забезпечення аудиту фінансово-господарських операцій в момент їх здійснення, безпосередньо перед здійсненням або після здійснення операцій. Наближеність до моменту здійснення операції дозволяє запобігти прийняттю неправильних рішень та своєчасно виправити недоліки, що виникають у процесі фінансово-господарської діяльності як наслідок впливу різноманітних об’єктивних і суб’єктивних чинників.

Оперативний аналіз як елемент аудиту капіталу грунтується на даних первинного обліку і безпосередніх спостережень, спрямованих на фіксацію та кількісну і якісну оцінку відхилень визначених характеристик об’єкту від попередньо встановлених стандартів аудиту.


Стадії операційного аудиту капіталу підприємства

Оперативний аудит і аналіз капіталу передбачають реалізацію в оперативному управлінні двох взаємопов’язаних стадій аудиторсько-аналітичного процесу, до яких належать:

І. Попередній аудит і аналіз здійснення окремої господарської операції, пов’язаної з формуванням або розміщенням (використанням) капіталу.

ІІ. Аудит і аналіз господарських операцій, що обумовлюють рух капіталу, протягом оперативного періоду.

Перша стадія оперативного аналітично-аудиторського циклу має на меті визначення законності і доцільності здійснення операції, аудит правильності заповнення реквізитів первинних документів, перевірку бухгалтерських записів щодо їх відповідності характеру і змісту операції. На цій стадії перевіряють правильність розрахунків щодо очікуваних величини доходу та доходності операції, або абсолютної величини і рівня витрат за даною операцією; визначають вартість капіталу за джерелами фінансування та обгрунтовують вибір джерел; перевіряють обгрунтованість обсягу і термінів проведення емісії акцій; перевіряють обгрунтованість розрахункової величини залучення позикового капіталу, реальність встановлених термінів виплати відсотків та повернення основного боргу стосовно позикового капіталу в цілому та за кожним позичальником (кредитором). Важливим елементом попереднього аналізу є визначення ризикованості операцій, пов’язаних з інвестуванням капіталу та реальності встановлених термінів повернення суми основного боргу і виплати відсотків на вкладений капітал за кожним об’єктом інвестування.

Попередній аудит і аналіз капіталу як перша стадія оперативного аудиторсько-аналітичного циклу починається з визначення доцільності кожної операції.

Друга стадія оперативного аудиту і аналізу капіталу має забезпечити управління капіталу оперативною інформацією протягом операційного циклу. Метою оперативного аудиту і аналізу на цій стадії є визначення і кількісна оцінка відхилень, які є наслідком операцій, здійснених протягом досліджуваного операційного періоду. Тут переважає аудит і аналіз витрат на залучення фінансових ресурсів, оцінка економічних результатів використання капіталу в фінансово-господарській діяльності, аудит дотримання термінів платежу за одержаними позиками, оцінка змін фінансового стану акціонерного товариства внаслідок зміни структури джерел фінансування. На завершення другої стадії аудиторсько-аналітичного процесу дається заключна оцінка здійсненої операції: визначається законність операції на всіх етапах її реалізації; вносяться уточнення щодо її доцільності, виходячи з отриманих результатів; перевіряється правильність бухгалтерських записів щодо здійснених за кожною операцією розрахунків; визначаються і оцінюються фінансові результати кожної операції.


Рисунок із курсової роботи


Аудиторський контроль капіталу підприємств

Аудит залучення капіталу

Операції щодо формування капіталу можна вважати доцільними, якщо для подальшого розвитку суб’єкта господарювання є необхідність у залученні додаткових фінансових ресурсів. Джерела фінансових ресурсів, які передбачається створити для фінансування фінансово-господарської діяльності, залежать від об’єкту їх розміщення та напряму використання. Якщо додаткові фінансові ресурси будуть спрямовані на розвиток матеріально-технічної бази підприємства, впровадження сучасних технологій, створення нових робочих місць доцільно залучати кошти на довгостроковій основі. При цьому потрібно розглянути альтернативні варіанти створення додаткових джерел фінансових ресурсів: додаткова емісія акцій, одержання довгострокових кредитів, залучення інвестицій, випуск і розміщення кредиторських цінних паперів (цінних паперів власного боргу) тощо.

Залучення коштів на термін менше року може вважатись доцільним, якщо позиковий капітал буде використано протягом одного операційного циклу. У цьому випадку альтернативою короткостроковим банківським кредитам та позикам, отриманим під вексельні зобов’язання, може бути кредиторська заборгованість як відстрочка платежів за поставлені матеріальні цінності та іншими розрахунками.

Важливим елементом попереднього аудиту капіталу є оцінка очікуваних змін фінансової стійкості та платоспроможності акціонерного товариства, обумовлена зміною структури капіталу внаслідок здійснення операцій щодо його залучення та використання.

Виходячи з того, що формування власного і позикового капіталу акціонерних товариств здійснюється на принципово відмінній основі, доцільно розглядати методичні засади їх оперативного аудиту і аналізу окремо за кожним видом капіталу, виділяючи стадії оперативного аудитно-аналітичного циклу: попередній аудит і аналіз господарської операції та аудит і аналіз, що здійснюються протягом або безпосередньо по закінченні господарської операції.



Схожі готові теми:

Ця готова курсова робота вже була успішно захищена в одному з українських ВНЗів з високою оцінкою. Ціна курсової роботи - 400 грн.

Якщо у Вас схожа тема, але не підходить план, ми переробимо зміст і актуалізуємо дані курсової роботи за 400 грн.

Також ми можемо написати нову унікальну курсову роботу на цю тему, що пройде перевірку на плагіат, за 750-950 грн.