Аналіз фінансового стану підприємства

Вступ з курсової роботи: фінансовий аналіз операцій з фінансовим станом

Актуальність аналізу фінансового стану

Актуальність аналізу і оцінки фінансового стану товариства виявляється в збільшуючій потребі в оцінюючих факторах про діяльність товариства зі сторони різноманітних категорій суб’єктів управління. Отже, виникають потреби до ефективності таких факторів, а відповідно до аналізуючої діяльності. Не стану помилкою, якщо вказані завдання господарюючих товариств, види їх господарської діяльності потребують саме аналіз даних фінансової звітності.

Метою курсової роботи є вивчення теоретичних основ і набуття практичних навиків аналізу фінансового стану на прикладі базового підприємства.

Теперішній стан державного господарства України має в складі багаточисельні товариств як виробничої галузі, так і підприємств послуг, а також приватних і державних фірм, страхових компаній тощо, а також і бюджетних закладів. Об'єднує усі ці товариства те, що вони витрачають різні активи. До того ж кожне товариство має за мету ефективне їх використання. Проаналізувати якість діяльності товариства можна, якщо використовувати порівняння господарських факторів, на основі яких складається думка про фінансове становище товариства. Фінансовий потенціал товариства є підставою його прибутковості, тому його оцінка стає значимішою для теперішнього менеджменту підприємства.

Щоб досягнути великих цілей в сучасних умовах господарської діяльності потрібно мати якісну інформацію про розвиток великої кількості господарських процесів: попит і пропозиція на ринку продукції, які товариство виробляє, на фінансові ресурси, перспективи подальшого використання, і звичайно дуже важливе значення відіграють дані головних факторів господарювання товариства. Ці показники необхідно описати, узагальнити, обов'язково у взаємозв'язку, взаємозалежності і взаємообумовленості. Аналіз, який ґрунтується на такій інформаційній базі з додержанням вищезгаданих умов, - це той фундамент, на якому повинні базуватися управлінські рішення в нинішніх умовах. Тому така сторона аналітичної роботи як аналіз фінансового стану товариства набуває дедалі більшого значення для сучасних керівників та інших «споживачів» такої інформації, адже являється підґрунтям для розвитку їх економічного мислення, набуття ними здатності сприймати економічні процеси, що відбуваються на товаристві, у всій їх багатогранності і взаємообумовленості.


Презентація для захисту курсової роботи Аналіз фінансового стануЗавдання дослідження

Завданнями даної курсової роботи є наступні:

- показати значення аналізу фінансового стану підприємства;

- надати оцінку законодавчої бази та опис наукової літератури з питань аналізу фінансового стану;

- дати організаційно-економічну характеристику ВАТ «Сіті інжініринг системс»;

- побудувати організаційно-інформаційну модель аналізу фінансового стану;

- провести аналіз фінансового стану базового підприємства;

- розробити систему аналізу фінансового стану підприємств в умовах застосування комп'ютерних технологій.

Мета дослідження

Щоб досягнути поставленої мети, в процесі написання роботи важливим завданням є опрацювання нормативно-правової бази, навчально-методичної літератури. Слід також зазначити, що аналіз буде ефективним лише у тому випадку, коли в його основі лежить достовірна інформація за декілька періодів. Тому наступне завдання полягає у зборі, обробці такої інформації про фінансово-господарську діяльність базового підприємства, аналізі її із застосуванням відповідної методики. З метою наочності викладення матеріалу в курсовій роботі передбачається використання схем, таблиць та іншого допоміжного інструментарію.

Об'єктом дослідження даної роботи є фінансовий стан ВАТ «Сіті інжініринг системс» на основі вивчення його звітності за 3 роки.Готові курсові роботи з аналізу господарської діяльності фінансового стану підприємства

Оцінювання і аналіз фінансового стану підприємства

В курсовій роботі висвітлено економічну сутність фінансового стану підприємства, досліджено законодавчі акти і літературу з аналізу, проаналізовано загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, економічний аналіз об’єкта дослідження, оцінено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, вивчено аналіз структури і динаміки фінансового становища підприємств, висунуто напрямки удосконалення методики аналізу, охарактеризовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Система оцінки фінансового стану підприємства в умовах становлення ринкових відносин

В курсовій роботі роз'яснено сутнісне значення фінансового стану підприємства, зумовлено законодавчі акти і літературу з аналізу, визначено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, сформульовано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, надано організацію і здійснення оцінки наявності ліквідності і платоспроможності, розглянуто стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, представлено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз фінансового стану підприємств

В курсовій роботі представлено економічну сутність фінансового стану підприємства, опрацьовано нормативно-правову базу з аналізу, розглянуто коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, розробку і обґрунтування методики аналізу, з'ясовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, розкрито методику загального аналізу ліквідності, платоспроможності і рентабельності, обстежено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, визначено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Оцінка фінансового стану

В курсовій роботі обстежено сутнісне значення фінансового стану підприємства, проаналізовано нормативно-правову базу з аналізу, зумовлено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, розроблено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, оглянуто вертикальний і горизонтальний аналіз фінансового стану підприємства, визначено напрямки удосконалення методики аналізу, сформульовано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз фінансового стану підприємства та ефективності його використання на основі застосування сучасних інформаційних технологій

В курсовій роботі висунуто сутнісне значення фінансового стану підприємства, зумовлено законодавчі акти і літературу з аналізу, оцінено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, економічний аналіз об’єкта дослідження, представлено теоретичну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, визначено методику загального аналізу фінансового стану підприємства, проаналізовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, наведено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз фінансового стану підприємства торгівлі

В курсовій роботі вивчено економічну сутність фінансового стану підприємства, надано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, оглянуто організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, наведено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, висвітлено методику загального аналізу фінансового стану підприємства торгівлі, представлено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, оцінено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз і оцінка фінансового стану підприємства

В курсовій роботі досліджено науковий зміст фінансового стану підприємства, представлено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, охарактеризовано характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, розкрито інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, опрацьовано аналіз структури і динаміки фінансового стану підприємства, простежено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, висвітлено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз фінансового стану підприємства промисловості

В курсовій роботі обстежено науковий зміст фінансового стану підприємства, роз'яснено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, досліджено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, надано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, представлено організацію і здійснення оцінки наявності фінансового стану підприємства промисловості, опрацьовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, вивчено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз фінансового стану торговельного підприємства

В курсовій роботі сформульовано науковий зміст фінансового стану підприємства, висунуто наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, оглянуто основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, економічний аналіз об’єкта дослідження, роз'яснено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, наведено аналіз структури і динаміки фінансового стану торговельного підприємств, надано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, з'ясовано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз фінансового стану підприємства в умовах використання новітніх інформаційних технологій

В курсовій роботі простежено науковий зміст фінансового стану підприємства, визначено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, вивчено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, економічний аналіз об’єкта дослідження, досліджено теоретичну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, оцінено аналіз структури і динаміки фінансового стану підприємств, висвітлено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, надано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Фінансовий аналіз фінансового стану підприємства

В курсовій роботі сформульовано економічну сутність фінансового стану підприємства, наведено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, зумовлено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, обстежено теоретичну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, розкрито вертикальний і горизонтальний аналіз фінансового стану підприємств, оцінено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, окреслено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз фінансового стану підприємства

В курсовій роботі окреслено теорію аналізу фінансового стану підприємства, оцінено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, простежено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, розробку і обґрунтування методики аналізу, з'ясовано організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, зумовлено аналіз структури і динаміки фінансового стану підприємств, розроблено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, висунуто вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз фінансового становища підприємства

В курсовій роботі оглянуто науковий зміст фінансового стану підприємства, обстежено законодавчі акти і літературу з аналізу, опрацьовано коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, проаналізовано організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, розкрито методику загального аналізу фінансового становища підприємства, роз'яснено напрямки удосконалення методики аналізу, досліджено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Оцінка фінансового стану туристичного підприємства

В курсовій роботі надано науковий зміст фінансового стану підприємства, обстежено законодавчі акти і літературу з аналізу, простежено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, економічний аналіз об’єкта дослідження, вивчено теоретичну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, роз'яснено аналіз структури і динаміки фінансового стану туристичного підприємства, представлено напрямки удосконалення методики аналізу, охарактеризовано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз фінансового стану підприємства

В курсовій роботі досліджено сутнісне значення фінансового стану підприємства, опрацьовано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, розглянуто організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, розробку і обґрунтування методики аналізу, оцінено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, охарактеризовано методику загального аналізу фінансового стану підприємств, з'ясовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, оглянуто вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз фінансового стану підприємства та його прогнозування

В курсовій роботі окреслено економічну сутність фінансового стану підприємства, розглянуто законодавчі акти і літературу з аналізу, наведено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, надано теоретичну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, роз'яснено аналіз структури і динаміки фінансового стану підприємства та його прогнозування, досліджено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, з'ясовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз фінансового стану підприємства, його оцінка і прогноз

В курсовій роботі розкрито економічну сутність фінансового стану підприємства, зумовлено нормативно-правову базу з аналізу, наведено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, розроблено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, роз'яснено організацію і здійснення оцінки наявності фінансового стану підприємства, його і прогноз, представлено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, висунуто застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Коефіцієнтний аналіз фінансового стану підприємства

В курсовій роботі вивчено сутнісне значення фінансового стану підприємства, висунуто законодавчі акти і літературу з аналізу, обстежено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, сформульовано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, оцінено методику загального аналізу фінансового стану підприємств, з'ясовано напрямки удосконалення методики аналізу, роз'яснено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Економічний зміст фінансового стану підприємства

В теперішніх умовах господарювання, в час розвитку ринкових відносин економічний аналіз як основний елемент праці аналітика стає основним важелів керування господарюванням товариств. В основі економічного аналізу стає оцінка та керування економічними активами підприємства.

Економічний аналіз являється системою шляхів збирання, оцінки, використання інформації економічної якості з ціллю управління господарювання підприємства в умовах ринкової економіки.

Мета і завдання аналізу фінансового стану

Головна ціль оцінки фінансового стану – виявити значимі зв'язки і характеристик фінансового потенціалу товариства для виготовлення найкращого керуючого рішення в керівництві джерелами фінансування. Цю ціль можна досягти виключенням головних факторів, що дають незалежну і правдиву оцінку фінансового потенціалу товариства, доходів (витрат), що отримані товариством, змін у структурі ресурсів та їх джерел, у розрахунках з позичальниками. При цьому керівництво може зацікавити як короткострокове фінансове становище товариства, так і довгостроковий фінансовий стан підприємства.

Об'єктом дослідження курсової роботи було обрано ВАТ «Сіті інжініринг системс».

Доходи товариства складаються з надходжень від господарювання за мінусом фінансових, матеріальних та інших затрат. З валового прибутку виплачуються проценти за позиками комерційних банків і сплачуються податки в місцевий і державний бюджети.


Скачати безкоштовно курсову роботу Аналіз фінансового стану

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аналіз фінансового стану натисніть на кнопку:

Витяги з готових курсових робіт Аналіз оплати праці

Клікніть для збільшення
Вступ курсової роботи оцінки потенціалу, ліквідності і стійкості Курсова робота: перший розділ Нормативно-правове забезпечення оцінки потенціалу, ліквідності і стійкості Другий розділ курсової роботи Методика оцінки потенціалу, ліквідності і стійкості Висновки і пропозиції для курсових робіт

Методика оцінки фінансового стану підприємства

Проаналізувавши основні показники діяльності ВАТ «Сіті інжініринг системс», можна зробити наступні висновки: протягом останніх трьох років постійно збільшується залишкова вартість основних засобів. В 2014 році їх вартість склала 193,6 тис. грн., що на 97,7 тис. грн. (101,88%) більше ніж в 2013 році і на 129,8 тис. грн. (203,45%) більше ніж в 2012 році. Це показує на те, що підприємство постійно поновлює свою матеріально-технічну базу.

Щодо структури пасивів ВАТ «Сіті інжініринг системс», то тут найбільшу питому вагу має статутний капітал підприємства, який постійно збільшується за рахунок вкладень в будівництво і основні фонди. В 2014 році сума статутного капіталу склала 1545,3 тис. грн., що на 1195,3 тис. грн. (341,51%) більше ніж в 2013 році і на 1469,8 тис. грн. (1946,75%) більше ніж в 2012-2013 роках.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства в звітному році в основному зазнали позитивних змін. Але існує негативний момент, а саме – зростання витрат, хоча їх темп менше темпу росту реалізаційного доходу. В зв'язку з цим господарювання товариства в наступному повинна бути направлена на пошук більших якісних шляхів продажу товарів, знаходженні ділових партнерів із сприятливішими умовами співпраці, більш ефективному використанні всіх наявних своїх активів, що призведе до прибутковості підприємства.

Оцінка фінансового стану являється необхідною ціллю якісного керування наявними активами товариства. Фінансове становище оцінюється питомою вагою ресурсів, їх джерел фінансування і заборгованості, які забезпечують фінансовий стан, ліквідність і якість використання фінансового потенціалу товариства.В нашому банку готових робіт є курсові роботи з оцінки показників звітів для купівлі Також ми маємо якісні курсові роботи на тему Аудит витрат підприємства для замовлення
У нас є такі готові курсові роботи з аналізу фінансового стану:

- Оцінювання і аналіз фінансового стану підприємства
- Система оцінки фінансового стану підприємства в умовах становлення ринкових відносин
- Аналіз фінансового стану підприємств
- Оцінка фінансового стану
- Аналіз фінансового стану підприємства та ефективності його використання на основі застосування сучасних інформаційних технологій
- Економічний аналіз фінансового стану підприємства торгівлі
- Аналіз і оцінка фінансового стану підприємства
- Економічний аналіз фінансового стану підприємства промисловості
- Аналіз фінансового стану торговельного підприємства
- Аналіз фінансового стану підприємства в умовах використання новітніх інформаційних технологій

Весь список готових курсових робіт

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку