Аналіз фінансового стану підприємства

Вступ з курсової роботи: фінансовий аналіз операцій з фінансовим станом

Актуальність аналізу фінансового стану

Актуальність аналізу і оцінки фінансового стану товариства виявляється в збільшуючій потребі в оцінюючих факторах про діяльність товариства зі сторони різноманітних категорій суб’єктів управління. Отже, виникають потреби до ефективності таких факторів, а відповідно до аналізуючої діяльності. Не стану помилкою, якщо вказані завдання господарюючих товариств, види їх господарської діяльності потребують саме аналіз даних фінансової звітності.

Метою курсової роботи є вивчення теоретичних основ і набуття практичних навиків аналізу фінансового стану на прикладі базового підприємства.

Теперішній стан державного господарства України має в складі багаточисельні товариств як виробничої галузі, так і підприємств послуг, а також приватних і державних фірм, страхових компаній тощо, а також і бюджетних закладів. Об'єднує усі ці товариства те, що вони витрачають різні активи. До того ж кожне товариство має за мету ефективне їх використання. Проаналізувати якість діяльності товариства можна, якщо використовувати порівняння господарських факторів, на основі яких складається думка про фінансове становище товариства. Фінансовий потенціал товариства є підставою його прибутковості, тому його оцінка стає значимішою для теперішнього менеджменту підприємства.

Щоб досягнути великих цілей в сучасних умовах господарської діяльності потрібно мати якісну інформацію про розвиток великої кількості господарських процесів: попит і пропозиція на ринку продукції, які товариство виробляє, на фінансові ресурси, перспективи подальшого використання, і звичайно дуже важливе значення відіграють дані головних факторів господарювання товариства. Ці показники необхідно описати, узагальнити, обов'язково у взаємозв'язку, взаємозалежності і взаємообумовленості. Аналіз, який ґрунтується на такій інформаційній базі з додержанням вищезгаданих умов, - це той фундамент, на якому повинні базуватися управлінські рішення в нинішніх умовах. Тому така сторона аналітичної роботи як аналіз фінансового стану товариства набуває дедалі більшого значення для сучасних керівників та інших «споживачів» такої інформації, адже являється підґрунтям для розвитку їх економічного мислення, набуття ними здатності сприймати економічні процеси, що відбуваються на товаристві, у всій їх багатогранності і взаємообумовленості.


Презентація для захисту курсової роботи Аналіз фінансового стануЗавдання дослідження

Завданнями даної курсової роботи є наступні:

- показати значення аналізу фінансового стану підприємства;

- надати оцінку законодавчої бази та опис наукової літератури з питань аналізу фінансового стану;

- дати організаційно-економічну характеристику ВАТ «Сіті інжініринг системс»;

- побудувати організаційно-інформаційну модель аналізу фінансового стану;

- провести аналіз фінансового стану базового підприємства;

- розробити систему аналізу фінансового стану підприємств в умовах застосування комп'ютерних технологій.

Мета дослідження

Щоб досягнути поставленої мети, в процесі написання роботи важливим завданням є опрацювання нормативно-правової бази, навчально-методичної літератури. Слід також зазначити, що аналіз буде ефективним лише у тому випадку, коли в його основі лежить достовірна інформація за декілька періодів. Тому наступне завдання полягає у зборі, обробці такої інформації про фінансово-господарську діяльність базового підприємства, аналізі її із застосуванням відповідної методики. З метою наочності викладення матеріалу в курсовій роботі передбачається використання схем, таблиць та іншого допоміжного інструментарію.

Об'єктом дослідження даної роботи є фінансовий стан ВАТ «Сіті інжініринг системс» на основі вивчення його звітності за 3 роки.Готові курсові роботи з аналізу господарської діяльності фінансового стану підприємства

Оцінювання і аналіз фінансового стану підприємства

В курсовій роботі зумовлено сутнісне значення фінансового стану підприємства, з'ясовано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, проаналізовано характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, надано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, висунуто організацію і здійснення оцінки наявності фінансового становища підприємств, розроблено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, оглянуто вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Система оцінки фінансового стану підприємства в умовах становлення ринкових відносин

В курсовій роботі окреслено економічну сутність фінансового стану підприємства, розглянуто законодавчі акти і літературу з аналізу, досліджено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, визначено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, висвітлено методику загального аналізу ліквідності і платоспроможності, оцінено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, опрацьовано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз фінансового стану підприємств

В курсовій роботі зумовлено сутнісне значення фінансового стану підприємства, розроблено законодавчі акти і літературу з аналізу, оцінено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, економічний аналіз об’єкта дослідження, висунуто об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, розкрито методику загального аналізу ліквідності, платоспроможності і рентабельності, наведено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, з'ясовано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Оцінка фінансового стану

В курсовій роботі висунуто економічну сутність фінансового стану підприємства, визначено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, оглянуто критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, опрацьовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, досліджено вертикальний і горизонтальний аналіз фінансового стану підприємства, вивчено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, сформульовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз фінансового стану підприємства та ефективності його використання на основі застосування сучасних інформаційних технологій

В курсовій роботі охарактеризовано теорію аналізу фінансового стану підприємства, оцінено нормативно-правову базу з аналізу, з'ясовано структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, обстежено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, роз'яснено аналіз структури і динаміки фінансового стану підприємства, проаналізовано напрямки удосконалення методики аналізу, висвітлено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз фінансового стану підприємства торгівлі

В курсовій роботі наведено сутнісне значення фінансового стану підприємства, зумовлено законодавчі акти і літературу з аналізу, висвітлено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, з'ясовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, розроблено аналіз структури і динаміки фінансового стану підприємства торгівлі, простежено напрямки удосконалення методики аналізу, роз'яснено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз і оцінка фінансового стану підприємства

В курсовій роботі розглянуто сутнісне значення фінансового стану підприємства, окреслено нормативно-правову базу з аналізу, охарактеризовано загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, економічний аналіз об’єкта дослідження, оцінено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, вивчено вертикальний і горизонтальний аналіз фінансового стану підприємства, опрацьовано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, досліджено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз фінансового стану підприємства промисловості

В курсовій роботі сформульовано теорію аналізу фінансового стану підприємства, простежено законодавчі акти і літературу з аналізу, надано коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, розкрито об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, охарактеризовано аналіз структури і динаміки фінансового стану підприємства промисловості, окреслено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, висвітлено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз фінансового стану торговельного підприємства

В курсовій роботі зумовлено науковий зміст фінансового стану підприємства, визначено законодавчі акти і літературу з аналізу, надано характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, простежено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, охарактеризовано аналіз структури і динаміки фінансового стану торговельного підприємств, розглянуто розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, опрацьовано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз фінансового стану підприємства в умовах використання новітніх інформаційних технологій

В курсовій роботі сформульовано сутнісне значення фінансового стану підприємства, представлено нормативно-правову базу з аналізу, розкрито організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, економічний аналіз об’єкта дослідження, опрацьовано теоретичну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, обстежено організацію і здійснення оцінки наявності фінансового стану підприємств, розглянуто виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, розроблено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Фінансовий аналіз фінансового стану підприємства

В курсовій роботі розкрито науковий зміст фінансового стану підприємства, простежено законодавчі акти і літературу з аналізу, вивчено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, розглянуто об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, представлено вертикальний і горизонтальний аналіз фінансового стану підприємств, висунуто виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, обстежено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз фінансового стану підприємства

В курсовій роботі надано науковий зміст фінансового стану підприємства, окреслено нормативно-правову базу з аналізу, роз'яснено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, розробку і обґрунтування методики аналізу, опрацьовано теоретичну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, представлено методику загального аналізу фінансового стану підприємств, розглянуто виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, наведено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз фінансового становища підприємства

В курсовій роботі представлено економічну сутність фінансового стану підприємства, наведено нормативно-правову базу з аналізу, простежено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, оглянуто об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, надано вертикальний і горизонтальний аналіз фінансового становища підприємства, з'ясовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, зумовлено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Оцінка фінансового стану туристичного підприємства

В курсовій роботі висунуто теорію аналізу фінансового стану підприємства, розглянуто наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, обстежено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, окреслено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, розкрито організацію і здійснення оцінки наявності фінансового стану туристичного підприємства, охарактеризовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, з'ясовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз фінансового стану підприємства

В курсовій роботі роз'яснено сутнісне значення фінансового стану підприємства, розкрито законодавчі акти і літературу з аналізу, наведено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, окреслено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, визначено методику загального аналізу фінансового стану підприємств, висунуто стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, з'ясовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз фінансового стану підприємства та його прогнозування

В курсовій роботі зумовлено теорію аналізу фінансового стану підприємства, окреслено законодавчі акти і літературу з аналізу, сформульовано характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, вивчено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, оглянуто аналіз структури і динаміки фінансового стану підприємства та його прогнозування, опрацьовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, висунуто вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз фінансового стану підприємства, його оцінка і прогноз

В курсовій роботі оцінено теорію аналізу фінансового стану підприємства, вивчено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, проаналізовано характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, окреслено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, визначено вертикальний і горизонтальний аналіз фінансового стану підприємства, його і прогноз, роз'яснено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, наведено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Коефіцієнтний аналіз фінансового стану підприємства

В курсовій роботі окреслено теорію аналізу фінансового стану підприємства, надано законодавчі акти і літературу з аналізу, проаналізовано характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, розкрито організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, розглянуто аналіз структури і динаміки фінансового стану підприємств, обстежено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, з'ясовано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Економічний зміст фінансового стану підприємства

В теперішніх умовах господарювання, в час розвитку ринкових відносин економічний аналіз як основний елемент праці аналітика стає основним важелів керування господарюванням товариств. В основі економічного аналізу стає оцінка та керування економічними активами підприємства.

Економічний аналіз являється системою шляхів збирання, оцінки, використання інформації економічної якості з ціллю управління господарювання підприємства в умовах ринкової економіки.

Мета і завдання аналізу фінансового стану

Головна ціль оцінки фінансового стану – виявити значимі зв'язки і характеристик фінансового потенціалу товариства для виготовлення найкращого керуючого рішення в керівництві джерелами фінансування. Цю ціль можна досягти виключенням головних факторів, що дають незалежну і правдиву оцінку фінансового потенціалу товариства, доходів (витрат), що отримані товариством, змін у структурі ресурсів та їх джерел, у розрахунках з позичальниками. При цьому керівництво може зацікавити як короткострокове фінансове становище товариства, так і довгостроковий фінансовий стан підприємства.

Об'єктом дослідження курсової роботи було обрано ВАТ «Сіті інжініринг системс».

Доходи товариства складаються з надходжень від господарювання за мінусом фінансових, матеріальних та інших затрат. З валового прибутку виплачуються проценти за позиками комерційних банків і сплачуються податки в місцевий і державний бюджети.


Скачати безкоштовно курсову роботу Аналіз фінансового стану

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аналіз фінансового стану натисніть на кнопку:

Витяги з готових курсових робіт

Клікніть для збільшення
Вступ курсової роботи оцінки потенціалу, ліквідності і стійкості Курсова робота: перший розділ Нормативно-правове забезпечення оцінки потенціалу, ліквідності і стійкості Другий розділ курсової роботи Методика оцінки потенціалу, ліквідності і стійкості Висновки і пропозиції для курсових робіт

Методика оцінки фінансового стану підприємства

Проаналізувавши основні показники діяльності ВАТ «Сіті інжініринг системс», можна зробити наступні висновки: протягом останніх трьох років постійно збільшується залишкова вартість основних засобів. В 2014 році їх вартість склала 193,6 тис. грн., що на 97,7 тис. грн. (101,88%) більше ніж в 2013 році і на 129,8 тис. грн. (203,45%) більше ніж в 2012 році. Це показує на те, що підприємство постійно поновлює свою матеріально-технічну базу.

Щодо структури пасивів ВАТ «Сіті інжініринг системс», то тут найбільшу питому вагу має статутний капітал підприємства, який постійно збільшується за рахунок вкладень в будівництво і основні фонди. В 2014 році сума статутного капіталу склала 1545,3 тис. грн., що на 1195,3 тис. грн. (341,51%) більше ніж в 2013 році і на 1469,8 тис. грн. (1946,75%) більше ніж в 2012-2013 роках.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства в звітному році в основному зазнали позитивних змін. Але існує негативний момент, а саме – зростання витрат, хоча їх темп менше темпу росту реалізаційного доходу. В зв'язку з цим господарювання товариства в наступному повинна бути направлена на пошук більших якісних шляхів продажу товарів, знаходженні ділових партнерів із сприятливішими умовами співпраці, більш ефективному використанні всіх наявних своїх активів, що призведе до прибутковості підприємства.

Оцінка фінансового стану являється необхідною ціллю якісного керування наявними активами товариства. Фінансове становище оцінюється питомою вагою ресурсів, їх джерел фінансування і заборгованості, які забезпечують фінансовий стан, ліквідність і якість використання фінансового потенціалу товариства.В нашому банку готових робіт є курсові роботи з оцінки показників звітів для купівлі Наша база містить курсові роботи на тему Аудит витрат підприємства щоб Ваш захист пройшов без проблем
У нас є такі готові курсові роботи з аналізу фінансового стану:

- Оцінювання і аналіз фінансового стану підприємства
- Система оцінки фінансового стану підприємства в умовах становлення ринкових відносин
- Аналіз фінансового стану підприємств
- Оцінка фінансового стану
- Аналіз фінансового стану підприємства та ефективності його використання на основі застосування сучасних інформаційних технологій
- Економічний аналіз фінансового стану підприємства торгівлі
- Аналіз і оцінка фінансового стану підприємства
- Економічний аналіз фінансового стану підприємства промисловості
- Аналіз фінансового стану торговельного підприємства
- Аналіз фінансового стану підприємства в умовах використання новітніх інформаційних технологій

Весь список готових курсових робіт

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку