Аналіз фінансового стану підприємства

Вступ з курсової роботи: фінансовий аналіз операцій з фінансовим станом

Актуальність аналізу фінансового стану

Актуальність аналізу і оцінки фінансового стану товариства виявляється в збільшуючій потребі в оцінюючих факторах про діяльність товариства зі сторони різноманітних категорій суб’єктів управління. Отже, виникають потреби до ефективності таких факторів, а відповідно до аналізуючої діяльності. Не стану помилкою, якщо вказані завдання господарюючих товариств, види їх господарської діяльності потребують саме аналіз даних фінансової звітності.

Метою курсової роботи є вивчення теоретичних основ і набуття практичних навиків аналізу фінансового стану на прикладі базового підприємства.

Теперішній стан державного господарства України має в складі багаточисельні товариств як виробничої галузі, так і підприємств послуг, а також приватних і державних фірм, страхових компаній тощо, а також і бюджетних закладів. Об'єднує усі ці товариства те, що вони витрачають різні активи. До того ж кожне товариство має за мету ефективне їх використання. Проаналізувати якість діяльності товариства можна, якщо використовувати порівняння господарських факторів, на основі яких складається думка про фінансове становище товариства. Фінансовий потенціал товариства є підставою його прибутковості, тому його оцінка стає значимішою для теперішнього менеджменту підприємства.

Щоб досягнути великих цілей в сучасних умовах господарської діяльності потрібно мати якісну інформацію про розвиток великої кількості господарських процесів: попит і пропозиція на ринку продукції, які товариство виробляє, на фінансові ресурси, перспективи подальшого використання, і звичайно дуже важливе значення відіграють дані головних факторів господарювання товариства. Ці показники необхідно описати, узагальнити, обов'язково у взаємозв'язку, взаємозалежності і взаємообумовленості. Аналіз, який ґрунтується на такій інформаційній базі з додержанням вищезгаданих умов, - це той фундамент, на якому повинні базуватися управлінські рішення в нинішніх умовах. Тому така сторона аналітичної роботи як аналіз фінансового стану товариства набуває дедалі більшого значення для сучасних керівників та інших «споживачів» такої інформації, адже являється підґрунтям для розвитку їх економічного мислення, набуття ними здатності сприймати економічні процеси, що відбуваються на товаристві, у всій їх багатогранності і взаємообумовленості.


Презентація для захисту курсової роботи Аналіз фінансового стану



Завдання дослідження

Завданнями даної курсової роботи є наступні:

- показати значення аналізу фінансового стану підприємства;

- надати оцінку законодавчої бази та опис наукової літератури з питань аналізу фінансового стану;

- дати організаційно-економічну характеристику ВАТ «Сіті інжініринг системс»;

- побудувати організаційно-інформаційну модель аналізу фінансового стану;

- провести аналіз фінансового стану базового підприємства;

- розробити систему аналізу фінансового стану підприємств в умовах застосування комп'ютерних технологій.

Мета дослідження

Щоб досягнути поставленої мети, в процесі написання роботи важливим завданням є опрацювання нормативно-правової бази, навчально-методичної літератури. Слід також зазначити, що аналіз буде ефективним лише у тому випадку, коли в його основі лежить достовірна інформація за декілька періодів. Тому наступне завдання полягає у зборі, обробці такої інформації про фінансово-господарську діяльність базового підприємства, аналізі її із застосуванням відповідної методики. З метою наочності викладення матеріалу в курсовій роботі передбачається використання схем, таблиць та іншого допоміжного інструментарію.

Об'єктом дослідження даної роботи є фінансовий стан ВАТ «Сіті інжініринг системс» на основі вивчення його звітності за 3 роки.



Готові курсові роботи з аналізу господарської діяльності фінансового стану підприємства

Оцінювання і аналіз фінансового стану підприємства

В курсовій роботі оцінено науковий зміст фінансового стану підприємства, проаналізовано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, оглянуто організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, розробку і обґрунтування методики аналізу, висвітлено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, представлено аналіз структури і динаміки фінансового становища підприємств, обстежено напрямки удосконалення методики аналізу, зумовлено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Система оцінки фінансового стану підприємства в умовах становлення ринкових відносин

В курсовій роботі розроблено сутнісне значення фінансового стану підприємства, роз'яснено законодавчі акти і літературу з аналізу, обстежено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, зумовлено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, розглянуто організацію і здійснення оцінки наявності ліквідності і платоспроможності, охарактеризовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, визначено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз фінансового стану підприємств

В курсовій роботі проаналізовано економічну сутність фінансового стану підприємства, розкрито законодавчі акти і літературу з аналізу, окреслено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, розробку і обґрунтування методики аналізу, обстежено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, розглянуто методику загального аналізу ліквідності, платоспроможності і рентабельності, оглянуто напрямки удосконалення методики аналізу, з'ясовано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Оцінка фінансового стану

В курсовій роботі оглянуто теорію аналізу фінансового стану підприємства, представлено нормативно-правову базу з аналізу, окреслено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, економічний аналіз об’єкта дослідження, вивчено теоретичну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, роз'яснено аналіз структури і динаміки фінансового стану підприємства, оцінено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, з'ясовано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз фінансового стану підприємства та ефективності його використання на основі застосування сучасних інформаційних технологій

В курсовій роботі розглянуто науковий зміст фінансового стану підприємства, наведено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, досліджено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, економічний аналіз об’єкта дослідження, оцінено теоретичну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, висунуто методику загального аналізу фінансового стану підприємства, визначено напрямки удосконалення методики аналізу, представлено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз фінансового стану підприємства торгівлі

В курсовій роботі проаналізовано сутнісне значення фінансового стану підприємства, визначено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, опрацьовано організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, обстежено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, досліджено організацію і здійснення оцінки наявності фінансового стану підприємства торгівлі, розкрито виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, оглянуто інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз і оцінка фінансового стану підприємства

В курсовій роботі вивчено теорію аналізу фінансового стану підприємства, роз'яснено нормативно-правову базу з аналізу, висунуто критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, з'ясовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, наведено організацію і здійснення оцінки наявності фінансового стану підприємства, висвітлено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, визначено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз фінансового стану підприємства промисловості

В курсовій роботі проаналізовано науковий зміст фінансового стану підприємства, надано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, сформульовано коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, економічний аналіз об’єкта дослідження, роз'яснено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, розглянуто вертикальний і горизонтальний аналіз фінансового стану підприємства промисловості, розроблено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, охарактеризовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз фінансового стану торговельного підприємства

В курсовій роботі висунуто сутнісне значення фінансового стану підприємства, розкрито законодавчі акти і літературу з аналізу, надано основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, розробку і обґрунтування методики аналізу, охарактеризовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, досліджено аналіз структури і динаміки фінансового стану торговельного підприємств, обстежено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, опрацьовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз фінансового стану підприємства в умовах використання новітніх інформаційних технологій

В курсовій роботі визначено теорію аналізу фінансового стану підприємства, оглянуто правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, висунуто характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, розробку і обґрунтування методики аналізу, окреслено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, вивчено методику загального аналізу фінансового стану підприємств, розглянуто напрямки удосконалення методики аналізу, зумовлено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Фінансовий аналіз фінансового стану підприємства

В курсовій роботі охарактеризовано науковий зміст фінансового стану підприємства, представлено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, обстежено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, оглянуто організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, вивчено методику загального аналізу фінансового стану підприємств, оцінено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, надано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз фінансового стану підприємства

В курсовій роботі обстежено науковий зміст фінансового стану підприємства, висунуто правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, оцінено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, розробку і обґрунтування методики аналізу, досліджено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, роз'яснено аналіз структури і динаміки фінансового стану підприємств, наведено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, опрацьовано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз фінансового становища підприємства

В курсовій роботі висвітлено сутнісне значення фінансового стану підприємства, сформульовано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, наведено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, висунуто об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, зумовлено організацію і здійснення оцінки наявності фінансового становища підприємства, проаналізовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, роз'яснено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Оцінка фінансового стану туристичного підприємства

В курсовій роботі оцінено сутнісне значення фінансового стану підприємства, розглянуто законодавчі акти і літературу з аналізу, окреслено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, опрацьовано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, наведено вертикальний і горизонтальний аналіз фінансового стану туристичного підприємства, досліджено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, обстежено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз фінансового стану підприємства

В курсовій роботі опрацьовано теорію аналізу фінансового стану підприємства, розкрито законодавчі акти і літературу з аналізу, розроблено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, вивчено теоретичну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, наведено методику загального аналізу фінансового стану підприємств, досліджено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, зумовлено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз фінансового стану підприємства та його прогнозування

В курсовій роботі висунуто сутнісне значення фінансового стану підприємства, зумовлено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, простежено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, розробку і обґрунтування методики аналізу, висвітлено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, оглянуто аналіз структури і динаміки фінансового стану підприємства та його прогнозування, сформульовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, охарактеризовано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз фінансового стану підприємства, його оцінка і прогноз

В курсовій роботі висунуто економічну сутність фінансового стану підприємства, з'ясовано нормативно-правову базу з аналізу, висвітлено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, вивчено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, сформульовано методику загального аналізу фінансового стану підприємства, його і прогноз, простежено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, проаналізовано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Коефіцієнтний аналіз фінансового стану підприємства

В курсовій роботі розкрито економічну сутність фінансового стану підприємства, окреслено законодавчі акти і літературу з аналізу, оцінено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, визначено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, вивчено організацію і здійснення оцінки наявності фінансового стану підприємств, оглянуто розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, зумовлено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Економічний зміст фінансового стану підприємства

В теперішніх умовах господарювання, в час розвитку ринкових відносин економічний аналіз як основний елемент праці аналітика стає основним важелів керування господарюванням товариств. В основі економічного аналізу стає оцінка та керування економічними активами підприємства.

Економічний аналіз являється системою шляхів збирання, оцінки, використання інформації економічної якості з ціллю управління господарювання підприємства в умовах ринкової економіки.

Мета і завдання аналізу фінансового стану

Головна ціль оцінки фінансового стану – виявити значимі зв'язки і характеристик фінансового потенціалу товариства для виготовлення найкращого керуючого рішення в керівництві джерелами фінансування. Цю ціль можна досягти виключенням головних факторів, що дають незалежну і правдиву оцінку фінансового потенціалу товариства, доходів (витрат), що отримані товариством, змін у структурі ресурсів та їх джерел, у розрахунках з позичальниками. При цьому керівництво може зацікавити як короткострокове фінансове становище товариства, так і довгостроковий фінансовий стан підприємства.

Об'єктом дослідження курсової роботи було обрано ВАТ «Сіті інжініринг системс».

Доходи товариства складаються з надходжень від господарювання за мінусом фінансових, матеріальних та інших затрат. З валового прибутку виплачуються проценти за позиками комерційних банків і сплачуються податки в місцевий і державний бюджети.


Скачати безкоштовно курсову роботу Аналіз фінансового стану

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аналіз фінансового стану натисніть на кнопку:

Витяги з готових курсових робіт Аналіз оплати праці

Клікніть для збільшення
Вступ курсової роботи оцінки потенціалу, ліквідності і стійкості Курсова робота: перший розділ Нормативно-правове забезпечення оцінки потенціалу, ліквідності і стійкості Другий розділ курсової роботи Методика оцінки потенціалу, ліквідності і стійкості Висновки і пропозиції для курсових робіт

Методика оцінки фінансового стану підприємства

Проаналізувавши основні показники діяльності ВАТ «Сіті інжініринг системс», можна зробити наступні висновки: протягом останніх трьох років постійно збільшується залишкова вартість основних засобів. В 2014 році їх вартість склала 193,6 тис. грн., що на 97,7 тис. грн. (101,88%) більше ніж в 2013 році і на 129,8 тис. грн. (203,45%) більше ніж в 2012 році. Це показує на те, що підприємство постійно поновлює свою матеріально-технічну базу.

Щодо структури пасивів ВАТ «Сіті інжініринг системс», то тут найбільшу питому вагу має статутний капітал підприємства, який постійно збільшується за рахунок вкладень в будівництво і основні фонди. В 2014 році сума статутного капіталу склала 1545,3 тис. грн., що на 1195,3 тис. грн. (341,51%) більше ніж в 2013 році і на 1469,8 тис. грн. (1946,75%) більше ніж в 2012-2013 роках.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства в звітному році в основному зазнали позитивних змін. Але існує негативний момент, а саме – зростання витрат, хоча їх темп менше темпу росту реалізаційного доходу. В зв'язку з цим господарювання товариства в наступному повинна бути направлена на пошук більших якісних шляхів продажу товарів, знаходженні ділових партнерів із сприятливішими умовами співпраці, більш ефективному використанні всіх наявних своїх активів, що призведе до прибутковості підприємства.

Оцінка фінансового стану являється необхідною ціллю якісного керування наявними активами товариства. Фінансове становище оцінюється питомою вагою ресурсів, їх джерел фінансування і заборгованості, які забезпечують фінансовий стан, ліквідність і якість використання фінансового потенціалу товариства.



Також ми маємо якісні курсові роботи з оцінки показників звітів для замовлення В нашому банку готових робіт є курсові роботи на тему Аудит витрат підприємства для купівлі
У нас є такі готові курсові роботи з аналізу фінансового стану:

- Оцінювання і аналіз фінансового стану підприємства
- Система оцінки фінансового стану підприємства в умовах становлення ринкових відносин
- Аналіз фінансового стану підприємств
- Оцінка фінансового стану
- Аналіз фінансового стану підприємства та ефективності його використання на основі застосування сучасних інформаційних технологій
- Економічний аналіз фінансового стану підприємства торгівлі
- Аналіз і оцінка фінансового стану підприємства
- Економічний аналіз фінансового стану підприємства промисловості
- Аналіз фінансового стану торговельного підприємства
- Аналіз фінансового стану підприємства в умовах використання новітніх інформаційних технологій

Весь список готових курсових робіт