Аналіз кредиторської заборгованості підприємства

Вступ з курсової роботи: фінансовий аналіз операцій з кредиторською заборгованістю

Актуальність аналізу кредиторської заборгованості

На даному етапі сучасне українське суспільство знаходиться в стані реформування, зміни відбуваються дуже повільно у всіх сферах економіки, особливо це стосується сфери матеріального виробництва.

В умовах побудови ринкової економіки змінюються підходи та принципи щодо методів організації та здійснення державного фінансового контролю. Організаційні зміни в проведенні державного фінансового контролю пов`язані з тим що він набуває статусу фінансового контролю незалежної держави.

Суттєвою складовою фінансової стабільності підприємства , є правильне ведення на підприємстві розрахункових операцій, що по своїй суті є індикаторами фінансового стану. Тому важливим є якісне ведення на підприємстві аналізу кредиторської заборгованості для встановлення правильності даних фінансової звітності.

Мета і завдання курсової роботи

Метою написання курсової роботи являється засвідчення фахових знань, набутих з теорії та практики фінансового аналізу, а також розробка методики здійснення аналізу кредиторської заборгованості на підприємствах сфери товарного обігу.

Для реалізації мети даної курсової роботи необхідно дати критичну оцінку організації та методології аналізу кредиторської заборгованості підприємств сфери товарного обігу.

За результатами дослідження необхідно запропонувати ТОВ «Алетро» заходи по удосконаленню, організації та методології аналізу кредиторської заборгованості підприємств сфери товарного обігу.

Нижче наведено завдання, послідовне вирішення яких призведе до досягнення мети:

1. Дослідити теоретичні аспекти аналізу кредиторської заборгованості в підприємствах торгівлі;

2. Здійснити економіко-правовий аналіз нормативної бази та провести огляд спеціальної літератури з питань аналізу кредиторської заборгованості в підприємствах торгівлі;

3. Розкрити суть організації та методики аналізу кредиторської заборгованості підприємства торгівлі.

4. Розкрити методи аналізу операцій з кредиторською заборгованістю в комп`ютерному середовищі;

Виходячи з завдання можна визначити, що предмет дослідження курсової роботи є аналіз кредиторської заборгованості підприємства в сфері товарного обігу.


Об'єкт і завдання курсової роботи

Об`єктом дослідження питання щодо операцій кредиторської заборгованості було обрано торгівельне підприємство ТОВ «Алетро».

Набуття практичного досвіду і аналіз проводилися на основі дослідження первинної документації, бухгалтерської звітності, вивчення нормативно-законодавчої бази, залучення спеціальної літератури і публікацій з цього питання.

Отже, актуальність теми курсової роботи полягає у тому, що правильне ведення операцій щодо сум кредиторських заборгованостей допомагає підприємствам здійснити рекомендації та призначити шляхи щодо зменшення заборгованостей, що призведе до покращення фінансового стану господарства, що має велике значення для його раціонального функціонування. Для макроекономічного масштабу створюється можливості перервати кризу неплатежів, а, отже, і оминути загальнодержавний дефолт.Готові курсові роботи з аналізу господарської діяльності кредиторської заборгованості

Економічний аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства торгівлі
Економічний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості бюджетних установ
Економічний аналіз розрахунків з кредиторами підприємства
Аналіз кредиторської заборгованості бюджетної установи
Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства торгівлі
Фінансовий аналіз кредиторської заборгованості та ефективності її погашення
Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості
Оцінка кредиторських зобов'язань підприємств - курсова робота
Економічний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості автотранспортних підприємства
Економічний аналіз кредиторської заборгованості підприємства
Фінансовий аналіз короткострокової заборгованості
Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості бюджетних установ
Аналіз і оцінка стану кредиторської заборгованості підприємства торгівлі

Аналіз в системі управління кредиторською заборгованістю

Для здійснення успішної фінансово-господарської діяльності ТОВ “Алетро” повинно співпрацювати з постачальниками, державним бюджетом, державними цільовими фондами закуповуючи необхідне обладнання, приладдя, користуючись комунальними послугами, розраховуючись по податках. В результаті проведення розрахункових операцій може утворюватись кредиторська заборгованість, яка в обов’язковому порядку повинна аналізуватись.

Методика аналізу розрахугків з кредиторами

Кредиторська заборгованість за товари роботи та послуги у 2012 році склала 2815 тис. грн., у 2013 вона зменшилась на 314 тис. грн., або на 11,2%, в 2013 році зменшилась на 8 тис. грн., а в 2014 році зросла на 4347 тис. грн., або на 174,4%. На такі зміни вплинуло існування в 2013 році заборгованості перед іноземними постачальниками виноматеріалів у іноземній валюті. В 2014 році в Україні сталася девальвація національної валюти внаслідок чого курс гривні знизився в 2 рази, а відповідно зросла кредиторська заборгованість в національній валюті. В 2015 році порівняно з 2014 кредиторська заборгованість збільшилась ще на 4162 тис. грн., що склало 60,9%. Також на зростання кредиторської заборгованості вплинув такий показник, як нестабільність заводу при проведенні взаємозаліків між підприємствами, які постачають сировину та матеріали, що водночас являються також покупцями готової продукції.

Зростання кредиторської заборгованості за товари роботи та послуги, в значній мірі пояснюється тим , що готова продукція відвантажувалася покупцям з відстрочкою платежу (обсяг реалізації якої в 2014році був значно меньше ніж в 2013 році), падінням попиту на основні товарні групи.

Аналізуючи стан розрахунків з бюджетом можна виділити два основні напрямки.. В 2013 році заборгованість бюджету зросла на 1174 тис. грн., або на на 135,6%, що визване великими обсягами реалізації продукції, як наслідок збільшенням платежів до бюджету таких, як ПДВ та податок на прибуток. В 2015 році навпаки кредиторська заборгованість перед бюджетом зменшилась на 377 тис. грн, або 66,4% за рахунок зменшення обсягів реалізації та зниження ставки акцизного збору з 1,60 до 1,00 грн.

В цілому за період 2012-2015 рік по підприємству аналіз кредиторської заборгованості свідчить про те ,що негативний вплив таких факторів як нестабільність розрахункових операцій за відвантажену продукцію а також великої частини бартеру в розрахунках призвело до відсутності обігових коштів підприємства ,які необхідно поповнювати за рахунок залучення кредитних ресурсів та інвестицій Потрібні зміни платіжної дисципліни та господарської політики підприємства за рахунок впровадження попередньої оплати за товари роботи та послуги.

В склад інших поточних зобов’язань підприємства, в основному, входить кредиторська заборгованість ТОВ “Алетро” перед фондом державного майна України по договору компенсації обігових засобів, яка виникла в 2013 році.


Скачати безкоштовно курсову роботу Аналіз кредиторської заборгованості

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аналіз кредиторської заборгованості натисніть на кнопку:

Аналіз оборотності кредиторської заборгованості

Що стосується оборотності кредиторської заборгованості, то вона визначається по тій же формулі, що і дебіторська лише з тою різницею що в знаменнику знаходиться сума закупки сировини та матеріалів.

Проведемо розрахунок оборотності базового підприємства ТОВ “Алетро”.

2012 рік: 3987 * 360 / 22759,2 = 63 дні;

2013 рік : 9917 * 360 / 40177,2 = 88 днів;

2014 рік: 11458 * 360 / 45870 = 89 днів;

2015 рік: 16951 * 360 / 46652,04 = 130 днів.

Аналіз оборотності кредиторської заборгованості говорить про те, що підприємство буде погашати майже в півтора рази довше свої борги чим покупці будуть розраховуватись за отриману продукцію.

Завдання аналізу розрахунків підприємства з кредиторами

Питання аналізу стану кредиторської заборгованості підприємств торгівлі є актуальним, як для самого підприємства, так і для стану економіки держави саме у період формування та розвитку ринкової економіки. Під час проведення аналізу перевірці підлягають такі питання кредиторської заборгованості:

правильність обліку – його відповідність чинному законодавству;

реальність заборгованості – встановлюється при інвентаризації розрахунків;

наявність простроченої кредиторської заборгованості.

Шляхи удосконалення оцінки кредиторської заборгованості

Можна висунути наступні пропозиції:

На підприємствах, в установах та організаціях, де бухгалтерський облік ведеться з використанням комп’ютерної техніки та технології, під час проведення аналізу доцільно залучати спеціаліста з технології комп’ютерної обробки економічної інформації.

Отже, що стосується аналітичної роботи, то не зовсім достатньою є кількість необхідної літератури, нормативно-законовчих збірників, а також важливою проблемою є відсутність потрібної кількості комп’ютерного обладнання та техніки для покращення та прискорення оформлення результатів проведеного аналізу. У даний час на комп’ютерному ринку України є безліч програм та дисків із підібраною базою нормативних та законодавчих актів, які б стали у пригоді кожному аналітику для полегшення роботи та покращення результатів проведення аналізу.

Використання комп’ютерної техніки для облікових операцій актуалізовану низку питань комп’ютеризації фінансового аналізу. На сьогодні не було розроблено жодного повноцінно працюючого програмного комплексу з метою здійснення аналізу, в той же час є передумови для їх створення. Однак, комп’ютерна техніка повністю не замінить роботу аналітиків, але значно покращить її результати.

Значний прогрес в аналітичній роботі може бути досягнутий за рахунок широкого використання обчислювальної техніки як при проведенні аналізу, так і при обробці аналітичної інформації. Це дасть можливість не тільки раціоналізувати діяльність аналітиків, але й позбавити їх від громіздкої технічної роботи, а отриману за рахунок цього економію часу направити на вирішення більш важливих проблем.

Таким чином, використання комп’ютерів в аналізі надає декілька переваг: збільшується терміновість, обсяги інформаційного забезпечення, можливості здійснення аналізу, покращується якість аналізу, що призводить до прийняття сучасних рішень як для мінімізації виявлених недоліків, так унеможливлює їх повторення в інших підприємствах і в організаціях.

Для вдосконалення діючої системи аналізу кредиторської заборгованості можливо рекомендувати:

вдосконалення нормативно-правових актів в системі реформи бухгалтерського обліку;

застосування розробленої в цій роботі методики аналізу в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності;

оснащення як бухгалтерії кожного підприємства комп’ютерами.

розробка спеціального програмного забезпечення для проведення аналізу. Ці програмні засоби можуть бути як інтегровані в програми ведення бухгалтерського обліку у вигляді окремих модулів, так і незалежними від них. Слід зазначити що остання повинні швидко адаптуватись до програм ведення бухгалтерського обліку, що застосовуються на підприємств, з метою використання їх даних.Для успішного захисту у нас є курсові роботи з обліку розрахунків з дебіторами, які Ви можете замовити Наша база містить курсові роботи на тему Аналіз основних засобів щоб Ваш захист пройшов без проблем
У нас є такі готові курсові роботи з аналізу кредиторської заборгованості:

- Економічний аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства торгівлі
- Економічний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості бюджетних установ
- Економічний аналіз розрахунків з кредиторами підприємства
- Аналіз кредиторської заборгованості бюджетної установи
- Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства торгівлі
- Фінансовий аналіз кредиторської заборгованості та ефективності її погашення
- Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості
- Оцінка кредиторських зобов'язань підприємств - курсова робота
- Економічний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості автотранспортних підприємства
- Економічний аналіз кредиторської заборгованості підприємства

Весь список готових курсових робіт