Аналіз платоспроможності підприємства

Вступ з курсової роботи: фінансовий аналіз операцій з ліквідністю

Актуальність аналізу ймовірності банкрутства

Актуальність обраної теми дослідження виявляється в тому, що становлення й український розвиток інфраструктур ринку повністю перемінюють економічні, інформаційні та правові середовища господарювання підприємств будь-яких форм власності та наповнення його фінансового функціонування. При цьому потрібна відповідна ринковому середовищу організація господарювання кожного підприємства зокрема для того, щоб забезпечити його стабільне функціонування та запобігти кризовій ситуації, наслідком якої є банкрутство.

Відродження інституту банкрутства також пов’язане з початком ринкових перетворень в економіці України. За допомогою інституту банкрутства, враховуючи вітчизняний досвід та міжнародну практику, стало можливим сприяти оздоровленню або ліквідації неплатоспроможних підприємств. Звичайно, для цього процесу необхідна підготовка відповідних працівників – фінансистів, аналітиків та бухгалтерів, у яких є глибоке теоретичне і практичне уявлення, повинні узагальнювати знання країн з просунутою ринковою економікою та зробити планування дій підприємству для уникнення фінансової кризи. Законодавство країни також вимагає відповідних змін і удосконалення.

За роки незалежності України та переходу її на ринкові умови функціонування, питанню аналізу ймовірності банкрутства підприємства, оцінки можливсоті його банкрутства, процесу ліквідації та реорганізації суб’єкта господарювання приділяли увагу в своїх працях А.М. Авторгов, М.І. Баканов, О.М. Бандурака, В.П. Бех, О.М. Бірюков, І.А. Бланк, Е.Ф. Брігхем, С.Ф. Голов, О.В. Єфимова, А.М. Ковальов, М.І. Комнін, А.Д. Шеремет, та інші.

Мета і завдання курсової роботи

Метою курсової роботи являється дослідження становлення і висунення заходів для вдосконалення оцінки ймовірного банкрутства підприємств, санації при використанні новітньої комп’ютерної техніки.

Завданнями курсової роботи являється:

визначити економічний зміст поняття «банкрутство»;

провести аналіз законодавчо-правового регламентування банкрутства;

провести техніко-економічний аналіз базового підприємства;

розглянути організаційно-інформаційну модель аналізу ймовірного банкрутства;

дослідити методику оцінки ймовірності банкрутства;

провести аналіз ймовірного банкрутства підприємств.


Предмет і об'єкт дослідження курсової роботи

Предмет дослідження – стан організації і методики аналізу ймовірного банкрутства підприємств.

Об’єкт дослідження - аналіз ймовірності банкрутства підприємства.Готові курсові роботи з аналізу господарської діяльності платоспроможності підприємства

Економічний аналіз ділової активності

В курсовій роботі з'ясовано теорію аналізу платоспроможності підприємства, роз'яснено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, представлено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, висвітлено теоретичну модель аналізуліквідності, досліджено аналіз структури і динаміки ефективності використання ресурсів, висунуто стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, простежено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз ділової активності підприємства

В курсовій роботі з'ясовано науковий зміст платоспроможності підприємства, висунуто нормативно-правову базу з аналізу, простежено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, зумовлено організаційно-інформаційну модель аналізуліквідності, надано аналіз структури і динаміки фінансової стійкості, наведено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, оглянуто використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз ризику банкрутства підприємства

В курсовій роботі досліджено науковий зміст платоспроможності підприємства, представлено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, розглянуто критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, висунуто об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуліквідності, визначено організацію і здійснення оцінки наявності ризику банкрутства підприємств, вивчено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, окреслено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз фінансової стійкості підприємства і схильності його до банкрутства

В курсовій роботі опрацьовано науковий зміст платоспроможності підприємства, представлено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, роз'яснено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, розкрито теоретичну модель аналізуліквідності, оцінено організацію і здійснення оцінки наявності фінансової стійкості підприємства і схильності його до банкрутства, оглянуто виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, з'ясовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аудит платоспроможності та ймовірного банкрутства підприємства

В курсовій роботі розглянуто економічну сутність платоспроможності підприємства, сформульовано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, досліджено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, наведено організаційно-інформаційну модель аналізуліквідності, розроблено методику загального аналізу платоспроможності та ймовірного банкрутства підприємства, надано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, обстежено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аудит ризику банкрутства суб'єктів господарювання

В курсовій роботі висвітлено теорію аналізу платоспроможності підприємства, представлено законодавчі акти і літературу з аналізу, оглянуто характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, з'ясовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуліквідності, вивчено вертикальний і горизонтальний аналіз ризику банкрутства суб'єктів господарювання, надано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, опрацьовано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аудит ліквідації та банкрутства підприємства

В курсовій роботі простежено економічну сутність платоспроможності підприємства, роз'яснено нормативно-правову базу з аналізу, вивчено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, зумовлено організаційно-інформаційну модель аналізуліквідності, сформульовано організацію і здійснення оцінки наявності ліквідації та банкрутства підприємства, окреслено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, розроблено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Бухгалтерський облік ліквідації та банкрутства підприємства

В курсовій роботі охарактеризовано науковий зміст платоспроможності підприємства, роз'яснено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, окреслено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, опрацьовано інформаційне забезпечення та методи аналізуліквідності, з'ясовано методику загального аналізу ліквідації та банкрутства підприємства, розглянуто виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, представлено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз платоспроможності і фінансової стійкості підприємства

В курсовій роботі з'ясовано науковий зміст платоспроможності підприємства, вивчено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, оцінено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, висвітлено інформаційне забезпечення та методи аналізуліквідності, сформульовано аналіз структури і динаміки платоспроможності та ймовірного банкрутства підприємства, окреслено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, висунуто застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз фінансової стійкості і ліквідності підприємства

В курсовій роботі визначено теорію аналізу платоспроможності підприємства, опрацьовано законодавчі акти і літературу з аналізу, розкрито критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, висунуто теоретичну модель аналізуліквідності, оцінено вертикальний і горизонтальний аналіз фінансової стійкості і платоспроможності підприємств, оглянуто розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, роз'яснено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз можливого банкрутства підприємства

В курсовій роботі досліджено сутнісне значення платоспроможності підприємства, окреслено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, вивчено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, наведено інформаційне забезпечення та методи аналізуліквідності, оцінено вертикальний і горизонтальний аналіз можливого банкрутства підприємства, опрацьовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, розкрито застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз ризику банкрутства суб'єктів господарювання

В курсовій роботі опрацьовано сутнісне значення платоспроможності підприємства, розкрито наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, обстежено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, економічний аналіз об’єкта дослідження, представлено теоретичну модель аналізуліквідності, висунуто аналіз структури і динаміки ризику банкрутства суб'єктів господарювання, проаналізовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, роз'яснено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз і оцінка фінансової стійкості підприємств

В курсовій роботі досліджено науковий зміст платоспроможності підприємства, оглянуто законодавчі акти і літературу з аналізу, сформульовано характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, обстежено організаційно-інформаційну модель аналізуліквідності, розроблено аналіз структури і динаміки фінансової стійкості та платоспроможності підприємства, висвітлено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, наведено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства

В курсовій роботі висунуто науковий зміст платоспроможності підприємства, досліджено нормативно-правову базу з аналізу, роз'яснено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, обстежено організаційно-інформаційну модель аналізуліквідності, вивчено вертикальний і горизонтальний аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства, сформульовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, наведено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз платоспроможності і можливого банкрутства підприємства

В курсовій роботі висвітлено науковий зміст платоспроможності підприємства, визначено нормативно-правову базу з аналізу, сформульовано організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, вивчено теоретичну модель аналізуліквідності, оцінено аналіз структури і динаміки платоспроможності і можливого банкрутства підприємства, проаналізовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, розкрито інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій

В курсовій роботі висвітлено науковий зміст платоспроможності підприємства, обстежено нормативно-правову базу з аналізу, представлено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, економічний аналіз об’єкта дослідження, визначено теоретичну модель аналізуліквідності, оглянуто аналіз структури і динаміки фінансової стійкості та платоспроможності підприємства, з'ясовано напрямки удосконалення методики аналізу, висунуто вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз платоспроможності підприємства

В курсовій роботі оцінено економічну сутність платоспроможності підприємства, надано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, проаналізовано характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, роз'яснено організаційно-інформаційну модель аналізуліквідності, висвітлено методику загального аналізу платоспроможності підприємств, розроблено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, окреслено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз фінансової стійкості і платоспроможності на підприємствах

В курсовій роботі висунуто науковий зміст платоспроможності підприємства, охарактеризовано нормативно-правову базу з аналізу, оцінено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, наведено організаційно-інформаційну модель аналізуліквідності, розглянуто аналіз структури і динаміки фінансової стійкості і платоспроможності на підприємствах, простежено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, визначено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз та аудит фінансової стабільності та платоспроможності підприємства

В курсовій роботі окреслено економічну сутність платоспроможності підприємства, розкрито правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, оглянуто характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, зумовлено теоретичну модель аналізуліквідності, надано вертикальний і горизонтальний аналіз фінансової стабільності та платоспроможності підприємства, висунуто напрямки удосконалення методики аналізу, з'ясовано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз як одна з головних функцій управління

Для управління підприємством необхідно, щоб була повна та правдива інформація про стан та використання активів, капіталу та зобов`язань підприємств. Отже, головною функцією управління підприємством є аналіз. Він потрібен для постійного збору, систематизації та узагальнень даних, щоб управляти фінансовими результатами.

Банкрутство підприємства – складне явище, яке має суттєві негативні наслідки як для його власників і працівників, так і для широкого кола партнерів. Тому на сьогодні питання своєчасної діагностики схильності підприємства до банкрутства є одним із центральних в сучасній економічній науці. Однак слід зазначити, що предметом прогнозування банкрутства є криза, а не саме банкрутство. Тому в рамках даної роботи під банкрутством будемо розуміти фінансову кризу, яка може виникнути на підприємстві, та відображення в обліку господарських операцій, пов’язаних з банкрутством і припинення діяльності. А також розглянуто банкрутство як об’єкт аудиту.

Оцінка основних показників діяльності базового підприємства

Об’єктом дослідження було обрано ТОВ «Едельвейс».

Аналіз основних показників діяльності ТОВ «Едельвейс» вказує на постійне збільшення протягом останніх п’яти років залишкової вартості основних засобів. В 2015 році їх вартість склала 193,6 тис. грн, що на 97,7 тис. грн (101,88%) більше ніж в 2014 році, на 93,3 тис. грн (93,02%) більше ніж в 2013 році і на 129,8 тис. грн (203,45%) більше ніж в 2005 році. Це показує на те, що підприємство постійно поновлює свою матеріально-технічну базу.

В той же час ТОВ «Едельвейс» протягом 2005-2014 років майже не мало швидколіквідних активів, їх загальна сума складала від 0,5 до 1,5 тис. грн, що негативно сказується на стані підприємства. Але в 2015 році ситуація дещо покращилась – сума швидколіквідних активів зросла до 4,7 тис. грн Так сума дебіторської заборгованості склала 2,8 тис. грн, що на 2,5 тис. грн (833,33%) більше ніж в 2013 році, на 2,2 тис. грн (366,67%) більше ніж в 2006-2013 роках.

Позитивні зрушення, що відбулись в сумі і структурі активів і пасивів позначились на фінансових результатах ТОВ «Едельвейс». Обсяги реалізації в ТОВ «Едельвейс» зросли в порівнянні з минулими роками. Позитивним моментом є те, що темп зростання доходів від реалізації і чистих доходів підприємства перевищує темп зростання загальних витрат ТОВ «Едельвейс». У зв’язку з цим протягом останніх п’яти років збільшується чистий прибуток підприємства.


Скачати безкоштовно курсову роботу Аналіз платоспроможності

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аналіз платоспроможності натисніть на кнопку:

Інформаційне забезпечення аналізу ймовірного банкрутства

Фінансова звітність містить важливу інформацію про платоспроможність підприємств. На підставі оцінки фінансової звітності визначається тенденція розвитку підприємств, встановлюються причини змін, сильні та слабкі сторони фінансового стану підприємства та оцінюються перспективи розвитку.

Організаційно-інформаційна модель аналізу

Дотримання підприємствами розглянутої організаційно-інформаційної моделі оцінки ймовірного банкрутства та методів проведення аналізу дозволяє підвищити ефективність та результативність роботи підприємства. Постійна реалізація складових організаційно-інформаційної моделі аналізу платоспроможності та оцінки ймовірного банкрутства підприємства пришвидшує виконання кінцевої мети аналізу.

Методика аналізу ймовірності банкрутства

ТОВ «Едельвейс» має незадовільний стан платоспроможності. Показники абсолютної і швидкої ліквідності значно менше своїх оптимальних значень, тобто ТОВ «Едельвейс» не може погасити короткострокові зобов’язання за рахунок грошових коштів і дебіторської заборгованості. Також відстає від нормативу і показник поточної ліквідності, його значення в 2014-2015 роках менше 1, що вказує на недостатність запасів товарів для погашення поточної кредиторської заборгованості підприємства. Хоча в 2015 році спостерігається збільшення всіх показників платоспроможності, що є позитивною тенденцією в розвитку підприємства. Значно відрізняються від своїх нормальних значень і показники фінансової стійкості, що також негативно відбивається на фінансовому стані підприємства.

За результатами аналізу ймовірного банкрутства значення Z-рахунка підпадало під першу умову (Z > 2,9), отже, ймовірність банкрутства ТОВ «Едельвейс» за моделлю Альтмана дуже низька. На це головним чином впливає висока вартість власного капіталу ТОВ «Едельвейс» по відношенню до позикових коштів. ТОВ «Едельвейс» протягом 2014-2015 років знаходиться стані нормальної фінансової стійкості, що вказує на невисоку ймовірність настання банкрутства на підприємстві.

Розрахунок прогнозного балансу підприємства на 2010 рік дозволив підрахувати показники платоспроможності і фінансової стійкості. В ТОВ «Едельвейс» за рахунок більшого темпу зростання поточних зобов’язань зменшились всі показники платоспроможності, що збільшує ймовірність банкрутства цього підприємства. Для покращення ліквідності необхідно збільшувати оборотні активи, особливо найліквіднішої їх частки – грошових коштів за рахунок продажу основних засобів або збільшення статутного капіталу.

Пропозиції щодо удосконалення платоспроможності підприємства

Отже, за результатами дослідження можна висунути наступні пропозиції щодо покращення методики аналізу і платоспроможності ТОВ «Едельвейс»:

1. Необхідно розробити загальну методику аналізу платоспроможності і ймовірного банкрутства і затвердити її на законодавчому рівні.

2. Для покращення фінансового стану ТОВ «Едельвейс» можна запропонувати збільшення швидко ліквідних активів і зменшення поточних зобов’язань для покращення платоспроможності підприємства. Це можна зробити або за рахунок продажу необоротних активів або збільшення статутного капіталу.

3. Для зменшення ймовірного банкрутства ТОВ «Едельвейс» необхідно збільшити суму власного оборотного капіталу за рахунок використання отриманого прибутку.

4. Щоб краще аналізувати платоспроможність ТОВ «Едельвейс», а також прогнозувати його можливе банкрутство на підприємстві пропонується впровадити спеціальну комп’ютерну програму. За результатами моніторингу комп’ютерних програм для аналізу найкраща програма – це Модуль "Фінансовий аналіз" "Галактики".Наш банк робіт містить недорогі курсові роботи з оцінки потенціалу, ліквідності і стійкості щоб полегшити написання Вашої роботи Наша база містить курсові роботи на тему Аналіз фінансової звітності щоб Ваш захист пройшов без проблем
У нас є такі готові курсові роботи з аналізу платоспроможності:

- Економічний аналіз ділової активності
- Аналіз ділової активності підприємства
- Аналіз ризику банкрутства підприємства
- Економічний аналіз фінансової стійкості підприємства і схильності його до банкрутства
- Аудит платоспроможності та ймовірного банкрутства підприємства
- Аудит ризику банкрутства суб'єктів господарювання
- Аудит ліквідації та банкрутства підприємства
- Бухгалтерський облік ліквідації та банкрутства підприємства
- Аналіз платоспроможності і фінансової стійкості підприємства
- Аналіз фінансової стійкості і ліквідності підприємства

Весь список готових курсових робіт