Аналіз основних засобів підприємства

Вступ з курсової роботи: фінансовий аналіз операцій з основними засобами

Актуальність аналізу операцій з основними засобами

Зростання виробничого потенціалу країни в цілому викликає необхідність зростання якості використання основних засобів окремого підприємства, незалежно від форми власності, для досягнення високих кінцевих результатів.

В умовах ринкової економіки зростає потреба в достовірній обліковій та звітній інформації про діяльність підприємств, установ і організацій, яка дозволяє їх керівництву підвищити ефективність своєї роботи. На сьогоднішній день цю інформацію можливо отримати лише в процесі здійснення аналізу господарюючих суб'єктів.

Основні засоби є необхідною умовою функціонування підприємства, і тому аналіз наявності, ефективності їх використання мають важливе значення. Наявність у підприємства достатньої кількості необхідних основних засобів, при умові їх максимально ефективного використання, свідчить про організацію діяльності підприємства на високому рівні та його ефективне функціонування. Така інформація може зацікавити різних користувачів: менеджерів, при розробці альтернативних варіантів фінансової стратегії підприємства; постачальників – при прийнятті рішень про умови розрахунків; кредитні установи – при визначенні кредитування діяльності підприємств; потенціальних інвесторів – при виборі об'єкта інвестування. Тому у сучасних економічних умовах збільшується значення аналізу наявності, руху і ефективного використання основних засобів підприємств. Актуальність викладених вище аспектів обумовили вибір даної теми.

Мета дослідження

Метою курсової роботи є покращення оцінки надходження, вибуття та якості використання основних засобів, які базуються на результатах вивчення теоретичних і методологічних засад аналізу та критичного аналізу практики на підприємствах.

Завдання дослідження

У відповідності з поставленою метою завданнями курсової роботи є:

визначення теоретичних аспектів основних засобів з огляду їх економічної природи, місця і ролі в системі управління підприємством;

здійснити економіко-правовий аналіз нормативної бази та критичний огляд спеціальної літератури;

розкрити організаційно-інформаційну модель аналізу основних засобів;

розробити методику аналізу стану, руху та ефективності використання основних засобів;

викласти методи аналізу основних засобів в умовах використання ПЕОМ;

зробити висновки та пропозиції щодо удосконалення аналізу основних засобів та ефективності їх використання.


Презентація для захисту курсової роботи Аналіз основних засобівІнформаційна база дослідження

Теоретичну та методологічну основу дослідження становлять законодавчі та нормативні акти України, наукові праці з даної проблеми вітчизняних та зарубіжних вчених. У процесі дослідження використовувались загальнонаукові методи аналізу, синтезу та порівняння; економіко-статистичні методи збору та обробки інформації.Готові курсові роботи з аналізу господарської діяльності основних засобів підприємства

Аналіз основних засобів підприємства в умовах використання новітніх інформаційних технологій

В курсовій роботі розглянуто економічну сутність основних засобів підприємства, представлено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, проаналізовано загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, надано організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, висунуто вертикальний і горизонтальний аналіз необоротних матеріальних ресурсів підприємства, опрацьовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, вивчено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз руху та використання основних засобів бюджетної установи

В курсовій роботі вивчено сутнісне значення основних засобів підприємства, досліджено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, простежено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, розробку і обґрунтування методики аналізу, окреслено теоретичну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, розглянуто вертикальний і горизонтальний аналіз основних засобів бюджетної установи, проаналізовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, надано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз основних засобів виробничих підприємства

В курсовій роботі оцінено економічну сутність основних засобів підприємства, наведено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, розкрито характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, охарактеризовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, з'ясовано організацію і здійснення оцінки наявності основних засобів виробничих підприємств, оглянуто розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, сформульовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз основних засобів торговельних підприємства

В курсовій роботі простежено сутнісне значення основних засобів підприємства, обстежено законодавчі акти і літературу з аналізу, зумовлено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, висунуто об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, проаналізовано організацію і здійснення оцінки наявності основних засобів торговельних підприємств, досліджено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, оглянуто застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз амортизації і зносу основних засобів підприємства

В курсовій роботі вивчено сутнісне значення основних засобів підприємства, досліджено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, розроблено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, розробку і обґрунтування методики аналізу, надано теоретичну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, сформульовано вертикальний і горизонтальний аналіз амортизації і зносу основних засобів підприємств, висунуто напрямки удосконалення методики аналізу, роз'яснено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Оцінка і аналіз якості і ефективності використання основних засобів

В курсовій роботі обстежено теорію аналізу основних засобів підприємства, опрацьовано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, простежено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, з'ясовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, наведено вертикальний і горизонтальний аналіз якості і ефективності використання основних засобів, висвітлено напрямки удосконалення методики аналізу, визначено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз основних засобів та їх ефективного використання

В курсовій роботі оглянуто науковий зміст основних засобів підприємства, визначено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, розкрито характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, обстежено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, роз'яснено методику загального аналізу основних засобів та їх ефективного використання, надано напрямки удосконалення методики аналізу, окреслено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз основних засобів бюджетних установ

В курсовій роботі досліджено сутнісне значення основних засобів підприємства, вивчено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, проаналізовано загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, розробку і обґрунтування методики аналізу, оцінено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, окреслено методику загального аналізу основних засобів бюджетних установ, представлено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, простежено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Фінансовий аналіз основних засобів підприємства та ефективності їх використання

В курсовій роботі вивчено теорію аналізу основних засобів підприємства, розроблено нормативно-правову базу з аналізу, охарактеризовано коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, зумовлено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, з'ясовано аналіз структури і динаміки основних засобів підприємства, оглянуто виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, надано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз основних засобів підприємства ефективності їх використання

В курсовій роботі опрацьовано теорію аналізу основних засобів підприємства, розроблено нормативно-правову базу з аналізу, охарактеризовано структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, економічний аналіз об’єкта дослідження, розглянуто організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, проаналізовано вертикальний і горизонтальний аналіз основних засобів підприємства ефективності їх використання, розкрито стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, надано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз основних засобів підприємства

В курсовій роботі наведено науковий зміст основних засобів підприємства, обстежено нормативно-правову базу з аналізу, надано організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, зумовлено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, розглянуто вертикальний і горизонтальний аналіз основних засобів підприємств, досліджено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, розроблено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз основних засобів підприємства та ефективності їх використання

В курсовій роботі надано економічну сутність основних засобів підприємства, вивчено законодавчі акти і літературу з аналізу, розкрито характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, розроблено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, досліджено методику загального аналізу основних засобів підприємства, обстежено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, зумовлено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз основних засобів підприємства в інформаційній системі управління технічним розвитком підприємства

В курсовій роботі представлено науковий зміст основних засобів підприємства, роз'яснено нормативно-правову базу з аналізу, розглянуто загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, економічний аналіз об’єкта дослідження, оглянуто інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, досліджено організацію і здійснення оцінки наявності основних засобів підприємства в інформаційній системі технічним розвитком підприємства, визначено напрямки удосконалення методики аналізу, сформульовано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Оцінка ефективності використання основних фондів на підприємстві

В курсовій роботі наведено теорію аналізу основних засобів підприємства, опрацьовано нормативно-правову базу з аналізу, надано організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, досліджено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, висунуто організацію і здійснення оцінки наявності ефективності використання основних фондів на підприємстві, розкрито стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, простежено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз основних засобів підприємства

В курсовій роботі сформульовано теорію аналізу основних засобів підприємства, з'ясовано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, оглянуто основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, простежено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, проаналізовано вертикальний і горизонтальний аналіз основних засобів підприємства, висунуто розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, висвітлено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Шляхи підвищення використання основних засобів підприємства

В курсовій роботі опрацьовано теорію аналізу основних засобів підприємства, представлено нормативно-правову базу з аналізу, оцінено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, надано організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, роз'яснено вертикальний і горизонтальний аналіз основних засобів підприємства, висунуто виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, зумовлено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз якісного стану основних засобів та ефективності їх використання в промислових підприємствах

В курсовій роботі оцінено теорію аналізу основних засобів підприємства, надано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, визначено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, опрацьовано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, оглянуто методику загального аналізу якісного стану основних засобів в промислових підприємствах, розроблено напрямки удосконалення методики аналізу, окреслено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Економічна характеристика грошових коштів

В умовах кризових явищ в економіці та дефіциту ресурсів підприємств актуальним є оцінка якості використання їх майна, а зокрема основних засобів, оскільки вони є матеріально-технічною базою господарювання товариства.
Від наявності, стану та використання основних засобів залежить обсяг надання послуг і як слідство чистий прибуток підприємства.
У 1 розділі розкривається економічна сутність основних засобів, наведена класифікація, оцінка основних засобів. Розглянуто місце аналізу у системі управління підприємством.
За П(С)БО 7 основні засоби товариства – це матеріальні активи, які:
утримуються підприємством з метою застосування їх у діяльності підприємства або надання в лізинг іншим особам або для функціонування адміністративних і соціальних центрів;
будуть використовуватись, як очікується, на протязі більше одного звітного періоду.
Економічний зміст основних засобів (або, вірніше, основного капіталу) становиться у тому, що вони являють собою засоби труда, які використовуються у кількох господарських циклах та які переводять ціну на готовий товар по частинам, за зносом, у вигляді амортизації. Як видно, у стандартному економічному значенні основних засобів нема вказівки про величину їх ціни у вартісному виразі. Важливим є тільки те, що вони використовуються в кількох виробничих процесах та переводять свою ціну на готовий продукт по частинам.

Ефективність діяльності базового підприємства

Істотні зміни в управлінні, обумовлені переходом на новий облік, актуалізують проблему підвищення ефективності діяльності підприємств. У зв'язку з цим вимагаються нові підходи та уточнення змісту поняття ефективність. Критичне вивчення різних точок зору про істотність “ефективності” дозволило зробити висновок, що на підприємстві ГОК «Камелот» одним з головних шляхів підвищення ефективності буде введення в управління методику аналізу наявності, руху, якісного стану та ефективності використання основних засобів, а також порядок обробки економічної інформації в умовах застосування ПЕОМ.
Важливою умовою забезпечення високоефективної господарської діяльності досліджуваного підприємства в умовах ринкової економіки є створення необхідного інформаційного забезпечення, один з основних компонентів якого – науково обґрунтована система показників оцінки основних засобів. На основі глибокого вивчення вітчизняних і закордонних літературних джерел та передової практики господарювання у курсовій роботі розроблена система показників оцінки основних засобів ГОК «Камелот».
В роботі на практичному прикладі наведена методика оцінки основних засобів, яка дозволяє визначити наявність, рух, якісний стан та ефективність використання основних засобів.
Цю методику можна успішно використовувати на практиці економічної роботи підприємств, так як вона дозволяє врахувати дію різних факторів, які постійно міняються.
Аналіз основних показників діяльності підприємства за три роки показав, що підприємство зменшує обсяги своєї діяльності.
Обсяг надання послуг в 2016 р. порівняно з 2015 р. зменшився на 1,58 %, а порівняно з 2014 р. – на 6,29 %.
Зменшення обсягу наданих послуг, збільшення їх собівартості та інших операційних витрат, як слідство призвело до зменшення прибутку від операційної діяльності. Темпи зниження якого в 2016 р. порівняно з 2014 р. та 2015р. відповідно склали 29,5 % та 25,6 %. Позитивним є збільшення результатів від фінансових операцій в звітному році, які склали 12,2 тис. грн., що на 3,1 тис. грн. більше ніж у 2014 р. та на 6,4 тис. грн. більше ніж в 2015р.
Все це призвело до зменшення чистого прибутку підприємства.

Скачати безкоштовно курсову роботу Аналіз основних засобів

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аналіз основних засобів натисніть на кнопку:

Витяги з готових курсових робіт Аналіз собівартості і витрат

Клікніть для збільшення
Вступ курсової роботи оцінки необоротних матеріальних ресурсів Курсова робота: перший розділ Нормативно-правове забезпечення оцінки необоротних матеріальних ресурсів Другий розділ курсової роботи Методика оцінки необоротних матеріальних ресурсів Висновки і пропозиції для курсових робіт

Аналіз динаміки і структури основних засобів

Необхідно зауважити також, що загальна рентабельність активів має тенденцію на зниження. Отже тенденцію основних показників діяльності базового підприємства за досліджуваний період не можна оцінити позитивно.
Під час проведення оцінки основних засобів були отримані наступні результати:
В загальному обсязі активів підприємства основні засоби у звітному періоді складають 88,5 % і мають тенденцію до незначного зменшення. Значну частку в структурі необоротних активів займають основні засоби.
На кінець 2016р. порівняно з 2014 роком сума основних засобів значно збільшилась – з 668,5 тис. грн. до 3 791,1 тисяч гривень – при дотриманні структури на початковому рівні, тенденцію до зростання вартості основних засобів на кінець року при зменшенні обсягу наданих послуг та прибутку доцільно вважати негативною.

Оцінка ефективності використання основних засобів на підприємстві

Аналіз якісного стану показав, що основні засоби в повній мірі здатні працювати, хоча коефіцієнти здатності, зносу, оновлення, вибуття, приросту починають набувати тенденцію до погіршення.
Оцінка показників якості застосування основних засобів показала, що середня сума основних засобів зростає (з 652,50 тис. грн. у 2014 р. до 3 785,10 тис. грн у 2016 р.), фондовіддача зменшилась (з 12,35 тис. грн. у 2014 р. до 2,09 тис. грн. у 2016р.), фондомісткість збільшилась (з 0,08 тис. грн. у 2014 р. до 0,48 тис. грн. у 2016р.), що при зменшенні обсягу доходів та прибутку є негативним результатом, рентабельність основних засобів також зменшилась з 57,2 тис. грн. у 2014 р. до 5,02 тис. грн. у 2016р.


Наш банк робіт містить недорогі курсові роботи з обліку готівкових і безготівкових монетарних активів щоб полегшити написання Вашої роботи В нашій базі є готові курсові роботи на тему Облік необоротних активів, які можна купити
У нас є такі готові курсові роботи з аналізу основних засобів:

- Аналіз основних засобів підприємства в умовах використання новітніх інформаційних технологій
- Аналіз руху та використання основних засобів бюджетної установи
- Економічний аналіз основних засобів виробничих підприємства
- Економічний аналіз основних засобів торговельних підприємства
- Аналіз амортизації і зносу основних засобів підприємства
- Оцінка і аналіз якості і ефективності використання основних засобів
- Аналіз основних засобів та їх ефективного використання
- Аналіз основних засобів бюджетних установ
- Фінансовий аналіз основних засобів підприємства та ефективності їх використання
- Економічний аналіз основних засобів підприємства ефективності їх використання

Весь список готових курсових робіт

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку