Аудит доходів підприємства

Вступ з курсової роботи: аудит операцій з доходами

Актуальність аудиту доходів підприємств

Процес інтеграції України у світовий економічний простір, ріст ринкових зв’язків стали основою щоб широко застосовувати інформацію із ціллю покращення якісності функціонування суб’єкту господарської діяльності. При цих передумовах щоб обґрунтовувати свої рішення як українські, так і закордонні вкладники потребують правдиву інформацію щодо майнового та фінансового становища компанії та наслідків її функціонування.

В підприємницькому функціонуванні всякого товариства важну функцію грає такий показник, як «доход». Доходи являються предметом бухобліку та служать складовою задля розрахунку фінансових результатів (прибутків або збитків) та доходи являються предметом аудиту із ціллю оподаткування прибутків підприємства.

Дослідження доходів підприємств є актуальним, що при становленні і рості ринкового господарства, вдосконалення організаційно-правових форм теперішнього підприємництва, планування аудиту підприємництва підприємств стає особливо важливим. Показники бухобліку і звітності одноосібно не надають відповідь на питання чисельних користувачів фінансової інформації. Ці показники оброблюються спеціалізованими прийомами, які застосовуються у аудиті, задля того, щоб можливо було одержати інформацію про фінансово-майнове становище підприємств, яка дозволяє менеджменту робити управлінські дії. Також користувачами інформацій про доходи підприємств є банки, для прийняття рішень відносно надання займів, яких цікавлять ліквідність підприємств і ризики неповернення позикових коштів, продавці товарів при підписанні договорів на постачання. Велику увагу відносно доходності підприємств приділяється фіскальною службою і органами державного керування, із ціллю аудиту оподаткування доходів.

Вчасне приймання якісних рішень менеджментом підприємства ймовірне на підставі правдивих показників об'єму виготовлення продукції та продажу товарів, ціни і доходів за видами функціонування суб'єкта господарської діяльності, фінансових наслідків, які знаходяться в належному зв'язку. Досвід українських підприємств і закордонних компаній вказує, якою важною складовою якісної системи керування являється використання стороннього та внутрішньогосподарського аудиту. Таким чином, розроблення дієвої методології аудиту доходу підприємств, яка включає повний об'єм інформативних джерел, об'єктів та оптимальних етапів перевірки, розроблення форм робочих документів аудитора являється запорукою засвідчення показників фінансових та податкових звітів. Ціллю аудиту доходів підприємств являється установлення правдивості показників первинних документів відносно визначення доходів і формулювання фінансового результату, вчасності їхнього відбиття у облікових реєстрах, відповідності методології обліку доходу за видами господарювання згідно діючих правових документів.


Мета і завдання дослідження

Метою курсової роботи являється дослідження організації і методики аудиту доходу від господарювання підприємств на основі нормативної та нормативно-правової інформації і відзначити напрямки їхнього вдосконалення.

Завданнями курсової роботи являються:

- дослідження економічного змісту і оцінка доходу підприємств;

- огляд концептуальних основ і законодавчого регулювання аудиту доходу підприємства;

- визначення методологічних підстав аудиту доходу;

- надання загальної оцінки господарювання товариства;

- розгляд планування аудиту доходу підприємства;

- визначення методології доходу підприємства;

- ознайомлення із узагальненням наслідків аудиту доходу підприємства;

- висунення напрямків вдосконалення організації і методології аудиту доходу підприємства.

Об’єкт і предмет аудиту доходу підприємства

Об’єктом дослідження являється стан організації аудиту доходу підприємства.

Предметом дослідження являється комплекс організаційних, методологічних, технологічних прийомів організації аудиту доходу підприємства.

Методи дослідження

Методичними основами являється діалектичний метод пізнання, що охоплює загальні та спеціалізовані прийоми дослідження економічних дій, а також комплексний підхід в розгляді і проектуванні методологічного забезпечення аудиту доходу підприємства. У ході дослідження застосовували наступні методологічні прийоми, як розгляд та синтез; абстрагування; документалістики; обрахунково-аналітичні прийоми (при здійсненні обрахунків і розбудови таблиць); моделювання (задля розроблення загальної і прикладної моделі аудиту доходів).

Інформаційна база аудиту доходів

Інформаційною основою дослідження являється нормативно-правові акти, роботи українських та іноземних учених із аудиту доходу, спеціальні наукові видання; первинні документи, облікові реєстри і звітність підприємств.
Організація і планування доходів підприємства

Організація аудиту доходів підприємств включає складання загального плану аудиту (таблиця 1).

Таблиця 1

Загальний план аудиту доходу підприємств


Розроблення програми аудиту починається після конкретизації плану. У програмі аудиту відображаються об’єкти аудиту по його напрямкам, строки здійснення. В програму аудиту включають оцінювання ризики внутрішнього контролю та ризики невиявлення (таблиця 2).

Таблиця 2


Програма аудиту доходу підприємства


Вірність обліку доходу підприємства установлюється при вибірковій перевірці цих операцій звіркою даних, що відображені у облікових реєстрах підприємств, з первинними документами.

Методика аудиту доходів підприємств

При контролі правдивості відбиття доходів підприємства необхідно відбірково зрівняти записи у реєстрах обліку із даними первинного обліку та із документами, які посвідчують присвоювання відправлених товарів, задля засвідчення того, які товари були дійсно відправлені, та право володіння на них перейшло від продавця до споживача. Синхронно увага звертається на передумови продажу задля точного відзначення моменту переходу права володіння.

У разі, якщо факт переходу права володіння не можливо установити із присутної документації, потрібно дослідити платежі, одержані від споживача у погашення дебіторських зобов’язань, та на основі цього зробити висновки щодо реальності контрактів.

Контроль повноти обліку доходів підприємств здійснюється відбірковою перевіркою товарно-транспортних накладних відділу реалізації, рахунків-фактур та даних бухобліку. При здійсненні такого контролю аудитор зобов'язаний впевнитися, що усі товарно-транспортні накладні зібрані та належним чином зберігаються в відділі реалізації, що установлюється розглядом порядкової нумерації.

При контролі вчасності обліку доходу підприємства аудитору потрібно порівняти дату, зазначену у товарно-транспортних накладних, із датою рахунків-фактур, датою запису за рахунками обліку продажу і дебіторських зобов’язань. Великі розбіжності у датах свідчать про проблеми в вчасності обліку доходів.Також ми маємо якісні курсові роботи з аудиту стану бухгалтерського обліку для замовлення Наша база містить курсові роботи на тему Аудит дебіторської і кредиторської заборгованості щоб Ваш захист пройшов без проблем
У нас є такі готові курсові роботи з аудиту доходів:

- Аудит доходів від звичайної діяльності
- Аудит доходів підприємства торгівлі в умовах застосування інформаційних технологій
- Аудит доходів підприємства
- Аудит доходів підприємства в умовах застосування комп'ютерних інформаційних систем
- Аудит доходів від операційної діяльності підприємства
- Аудит доходів та видатків бюджетних установ

Весь список готових курсових робіт