Аудит фінансових результатів діяльності підприємства

Вступ з курсової роботи: аудит операцій з фінансовими результатами

Актуальність аудиту фінансових результатів

Актуальність висвітлення цієї теми обумовлена тим, що вона ніде ще не знаходила свого відображення у повному обсязі. А якщо і привертала до себе увагу теоретиків і практиків аудиту, то була висвітлена з точки зору огляду без поглибленого вивчення та аналізу.

Однією з важливих умов переходу до конкурентного ринку є впровадження єдиної податкової системи, яка передбачатиме рівні умови для функціонуючих на ринку підприємців. Але чи справедливий такий перехід? Відомо, що підприємства перебувають у різних вихідних умовах. Так звані стартові позиції сучасного завода-гіганта з імпортним оснащенням і фабрики, на яких використовують верстати, виготовлені ще на початку століття, явно рівноцінні. До останнього часу подібні аргументи були далеко не рідкісними. Відповідала їм і господарська практика: до підприємств, в першу чергу державних, доводились індивідуальні нормативи розподілу доходів, які ніби очищали результати роботи трудових колективів від незалежних від них факторів.

Мета і завдання курсової роботи

Метою курсової роботи є вивчення законодавчо-нормативної бази та спеціальної літератури щодо аудиту фінансового результату роботи підприємства – прибутку або збитку, та оподаткування за відповідною ставкою податку незалежно від підсумків діяльності підприємства в цілому а також пошук шляхів удосконалення аудиторської роботи.

Завданням цієї курсової роботи є:

1) вивчення організаційно-економічної структури підприємства, основних показників фінансово-господарської діяльності даного підприємства;

2) вивчення практики обліку і аудиту прибутків і збитків та оподаткування прибутку на досліджуваному об’єднанні;

3) дослідження аудиторського процесу та інформаційного забезпечення операцій з формування фінансового результату господарювання та його оподаткування;

4) складання програми перевірки прибутків і збитків підприємства промисловості;

5) аналіз діючих на практиці комп’ютерних технологій та удосконалення застосування ПЕОМ для аудиту фінансових результатів та оподаткування прибутку;

6) дослідження методики перевірки прибутків і збитків та оподаткування прибутку на досліджуваному підприємстві;

7) визначення методів та прийомів аудиту фінансових результатів та оподаткування прибутку даного виробничого об’єднання;

8) дослідження нормативно-правової бази для перевірки прибутків і збитків та оподаткування прибутку.

Презентація для захисту курсової роботи Аудит фінансових результатів діяльності

Готові курсові роботи з аудиту фінансових результатів підприємства

Аудит фінансових результатів діяльності підприємства в умовах застосування комп’ютерних інформаційних систем

В курсовій роботі простежено теоретичну сутність прибутків і збитків підприємств, висунуто аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, розроблено коротку характеристику компанії, на матеріалах якої виконується курсова робота, місце і роль аудиту в управлінні підприємством, наведено організацію аудиту фінансових результатів підприємства, роз'яснено аудиторські дії при контролі прибутків і збитків підприємств, вивчено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, опрацьовано застосування інформаційних технологій при здійсненні аудиту. Докладніше ...

Аудит фінансових результатів в умовах комп’ютерних інформаційних систем

В курсовій роботі оцінено доктрину аудиту прибутку і збитку підприємств, вивчено огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, зумовлено організаційну та функціональну структуру підприємства, характеристику теперішнього становища аудиту, проаналізовано переддослідну стадію аудиту фінансових результатів підприємства, окреслено аудиторську перевірку прибутку і збитку підприємств, розглянуто інформаційне забезпечення і методичні прийоми аудиту, висвітлено застосування інформаційних технологій при здійсненні аудиту. Докладніше ...

Аудит фінансових результатів діяльності підприємства

В курсовій роботі висунуто економічний зміст прибутків і збитків підприємств, надано аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, наведено коротку характеристику компанії, на матеріалах якої виконується курсова робота, значення аудиту в менеджменті підприємства, сформульовано організацію аудиту фінансових результатів підприємства, оглянуто аудиторську перевірку прибутків і збитків підприємств, оцінено інформаційне забезпечення і методичні прийоми аудиту, розглянуто використання новітньої техніки в процесі перевірки. Докладніше ...

Аудит фінансових результатів операційної діяльності підприємства в умовах застосування інформаційних технологій

В курсовій роботі вивчено теорію аудиту основної діяльності підприємства та їх результатів, проаналізовано перегляд нормативно-правової бази з аудиту, надано основні економічні показники діяльності та ресурсів фірми протягом 3 років, значення аудиту в менеджменті підприємства, простежено планування аудиту фінансових результатів підприємства, оцінено методику проведення аудиту основної діяльності підприємства та їх результатів, роз'яснено організаційно-інформаційну модель аудиту, з'ясовано вживання комп'ютерних засобів при аудиторському контролі. Докладніше ...

Аудит формування фінансових результатів діяльності підприємства

В курсовій роботі обстежено теоретичну сутність доходів, витрат і фінансових результатів підприємства, оглянуто огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, представлено основні економічні показники діяльності та ресурсів фірми протягом 3 років, сучасний стан і розвиток аудиту в Україні, надано планування аудиту фінансових результатів підприємства, вивчено аудиторські дії при контролі доходів, витрат і фінансових результатів підприємства, охарактеризовано сукупність інформації та методики аудиту, висунуто вживання комп'ютерних засобів при аудиторському контролі. Докладніше ...

Аудит доходів, витрат та фінансових результатів господарської діяльності підприємства

В курсовій роботі вивчено економічний зміст доходів, витрат та фінансових результатів господарської діяльності підприємств, досліджено перегляд нормативно-правової бази з аудиту, оцінено визначення та оцінку резервів підвищення ефективності роботи підприємства, характеристику теперішнього становища аудиту, оглянуто планування аудиту фінансових результатів підприємства, розкрито методику проведення аудиту доходів, витрат та фінансових результатів господарської діяльності підприємств, висунуто об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, охарактеризовано застосування інформаційних технологій при здійсненні аудиту. Докладніше ...

Аудит фінансових результатів операційної діяльності підприємства

В курсовій роботі висвітлено теоретичну сутність фінансових результатів операційної діяльності підприємства, оцінено аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, наведено діяльність та перспективи розвитку компанії в цілому та за окремими напрямами, значення аудиту в менеджменті підприємства, досліджено складання програми і плану аудиту фінансових результатів підприємства, визначено дослідну стадію аудиту фінансових результатів операційної діяльності підприємства, проаналізовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, представлено комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Докладніше ...

Аудит фінансового результату діяльності підприємства

В курсовій роботі простежено економічний зміст фінансових результатів діяльності підприємства, опрацьовано огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, розроблено визначення та оцінку резервів підвищення ефективності роботи підприємства, характеристику теперішнього становища аудиту, розглянуто планування аудиту фінансових результатів підприємства, сформульовано методику проведення аудиту фінансових результатів діяльності підприємства, наведено сукупність інформації та методики аудиту, обстежено застосування інформаційних технологій при здійсненні аудиту. Докладніше ...

Бухгалтерський облік, аналіз і аудит фінансових результатів діяльності підприємства

В курсовій роботі сформульовано економічний зміст фінансових результатів діяльності підприємств, охарактеризовано огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, розглянуто характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, значення аудиту в менеджменті підприємства, з'ясовано складання програми і плану аудиту фінансових результатів підприємства, визначено методику проведення аудиту фінансових результатів діяльності підприємств, окреслено сукупність інформації та методики аудиту, простежено комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Докладніше ...

Економічна сутність поняття "фінансові результати"

Фінансовий результат господарської діяльності, а саме його позитивне значення, тобто прибуток має дуже важливе значення в показниках діяльності підприємства, а отже й потребує великої уваги в обліку, аналізі та контролі.

Результат фінансово-господарської діяльності визначається на завершальній стадії виробництва і збуту. Складність і різноманітність цього поняття обумовлюється можливістю його трактування в різних аспектах;

- економічному;

- правовому;

- бухгалтерському;

- податковому;

З економічної точки зору результат діяльності підприємства розглядається як прибуток, сутність якого здебільшого зводиться до його визначення як складової частини чистого грошового потоку, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків та обов’язкових платежів.

Економічна сутність прибутку полягає в його функціях:

- оціночній, яка характеризує кінцевий результат діяльності підприємства;

- розподільчій, ще характеризує прибуток як інструмент розподілу чистого доходу;

- стимулюючій, що характеризує прибуток як стимулюючий фактор діяльності власників підприємства та заохочувальний засіб належної роботи найманого персоналу.

Різноманітність економічного визначення поняття “фінансовий результат” потребує його систематизації за різними класифікаційними ознаками.

Проаналізувавши основні нормативні акти, які є основою для здійснення діяльності підприємства, можна сказати, що законодавство України щодо змісту та повноти відображення інформації про прибутки і збитки не досконало розглянуті в правовій базі України: між різними нормативними актами існують неврегульовані суперечності, що ускладнюють працю працівників бухгалтерії і спричиняють помилки. Тому для написання даної роботи необхідне використання спеціальної літератури, яка детальніше розкриває господарські операції.

Незважаючи на значні здобутки в дослідженнях учених, проблема практичного впровадження та удосконалення обліку і аудиту формування прибутків і збитків розкрита недостатньо. Так, відсутні роботи, в яких комплексно розглядаються питання обліку і аудиту у поєднанні із обгрунтованим плануванням і просуванням товарів на нові ринки збуту, а недостатність робіт із комплексної автоматизації зменшує доробок у практичному застосуванні на підприємствах. У зв’язку з цим виникає необхідність подальшого їх вивчення відповідно до нових соціально-економічних відносин, що відбуваються в Україні.

Аналіз основних показників базового підприємства

ТОВ "Серпень" являється промисловим підприємством у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

З наведених вище даних видно, що за останні 3 роки ресурсний потенціал підприємства значно зменшився. Так, основні засоби в 2020 році порівняно з 2018 роком зменшились на 672,6 тис. грн. (47,0%), середня сума активів в 2020 році склала 3271,9 тис. грн, що на 3604 тис. грн. (52,4%) менше ніж в 2018 році. Сума власного капіталу також постійно зменшується – в 2019 році порівняно з 2018 роком вона знизилась на 1223 тис. грн. (54,0%), а порівняно з 2019 роком – на 35,9 тис. грн. (3,3%). В той же час нематеріальні активи постійно збільшуються протягом досліджуваного періоду: в 2020 році вони склали 23,6 тис. грн., що на 14,5 тис. грн. (158%) більше за 2018 рік і на 1,4 тис. грн. (6,3%) більше за 2019 рік.

Процес аудиту формування фінансових результатів ТОВ "Серпень" здійснюється за схемою: первинний документ - зведений документ - регістр бухгалтерського обліку – журнал Головна книга - фінансова звітність та ґрунтується на визначенні об’єктів, джерел інформації, методичних прийомів аудиту, узагальнення і реалізації його результатів.

Методика аудиту фінансових результатів

Завданнями аудиту використання прибутку є :

- контроль законності визначення витрат на реалізацію товарів, послуг за кожною калькуляційною статтею та за кожним елементом витрат по основній операційній діяльності;

- порівняння доходів та витрат на їх створення, контроль визначення прибутків і збитків господарювання;

- контроль складу і вірності відображення та визнання в обліку та звітності витрат від різних видів господарської діяльності за кожною статтею витрат;

- контроль складання фінансової звітності за формою 2 "Звіт про фінансові результати" і формою 5 "Примітки до фінансової звітності;

- контроль витрат та доходів майбутніх періодів;

- контроль доходів і затрат від надзвичайної діяльності;

- контроль вірності нарахування податку на прибуток і визначення нерозподіленого прибутку або непокритого збитку;

- оцінка динаміки показників формування прибутку, обгрунтованості фактичної величини утворення і розподілу прибутку ;

- оцінка можливих резервів подальшого зростання прибутку на основі оптимізації обсягів продаж і витрат.

Аудит правильності обчислення суми фінансового результату підприємства, а також повноти і достовірності відображення його суми у фінансовій звітності - важливий та відповідальний етап аудиторського процесу. Ефективність аудиторської роботи на цій ділянці обліку залежить від правильно обраної та раціональної методики перевірки.


Скачати безкоштовно курсову роботу Аудит фінансових результатів діяльності

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аудит фінансових результатів діяльності натисніть на кнопку:

Витяги з готових курсових робіт Аудит витрат

Клікніть для збільшення
Вступ курсової роботи перевірки прибутків і збитків Курсова робота: перший розділ Нормативно-правове забезпечення перевірки прибутків і збитків Другий розділ курсової роботи Методика перевірки прибутків і збитків Висновки і пропозиції для курсових робіт

Порядок аудиторської перевірки формування фінансового результату

Після звірки звітних даних і даних облікових регістрів слід перевірити правильність та законність оформлення операцій щодо відпуску товарів зі складу.

При аудиті правильності формування фінансових результатів від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг основними документами є: рахунки-фактури, виписки банку, прибуткові касові ордери, накладні. Якщо готова продукція відпущена фізичним особам за накладною, то сума, вказана у накладній повинна співпадати з сумою рахунка-фактури та прибуткового касового ордеру.

Стадії перевірки фінансових результатів

Якщо з’ясується, що до облікових регістрів за кредитом рахунків 702 "Доход від товарів" не включена сума оплачених згідно первинних документів товарів то необхідно провести перерахунок виручки від фактичної реалізації, відображеної у звітності і визначити розмір прихованих доходів. Проводиться також зустрічна перевірка на підприємствах і організаціях - покупцях - шляхом визначення виплачених за документами коштів і порівнянням їх з вартістю, відображеною по кредиту вказаних рахунків.

Аудит фінансового результату від реалізації за методом нарахування на момент відпуску товарів виручка повинна бути відображена на рахунках 702 "Доход від реалізації товарів" у розмірі вартості відвантажених товарів на дату складання накладних.

Для перевірки правильності обчислення собівартості товарів використовуються такі первинні документи: товарно-транспортні накладні та рахунки-фактури постачальників, виписки банку, що підтверджують оплату товарів постачальникам.

При списанні товарів слід перевірити дотримання обраного та затвердженого наказом про облікову політику методу їх списання. При цьому необхідно підсумкові суми по товарних звітах звірити з загальною сумою прикладених до них накладних на відпуск товарів.

При аудиті достовірності сум амортизаційних відрахувань для визначення фінансових результатів слід впевнитися у тому, що до собівартості не включається амортизація основних засобів загальногосподарського призначення. Розрахунки амортизації відображаються у відомостях довільної форми, розроблених підприємством, які не суперечать затвердженим типовим формам. До інших витрат, що складають собівартість продукції, робіт, послуг на базовому підприємстві, відносяться витрати палива, електроенергії, а також цехові витрати, розподілені між одиницями продукції, робіт, послуг у встановленому порядку.

Проведення аудиту фінансових результатів

При отриманні фінансового результату від реалізації оборотних активів потрібно з’ясувати, чи не збільшена їх балансова вартість за рахунок невиправданого списання витрат, що не відносяться до таких цінностей. Для цього необхідно співставити суми, що обліковуються за дебетом рахунків 201 "Сировина і матеріали", 202 "Покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби", 207 "Запасні частини", 22 "МШП", і суми, відображені за дебетом рахунку 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів". Якщо вартість, відображена за дебетом рахунку 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів", перевищує суми, відображені по дебету рахунків обліку матеріальних цінностей, то слід визначити законність списання додаткових витрат, що збільшують балансову вартість таких цінностей. При цьому первинними документами можуть слугувати акти переоцінки матеріальних цінностей у відповідності до діючих законодавчих вимог, рахунки інших підприємств, організацій, що здійснюють транспортування, комплектування, ремонт таких цінностей.

Аналогічний метод застосовується при аудиті фінансових результатів, що утворюється від реалізації матеріальних цінностей, отриманих при ліквідації основних засобів.

При аудиті доходів від нарахованих економічних санкцій за порушення умов господарських договорів, а також відшкодування нанесених збитків слід звірити суми отриманих санкцій, відображених за кредитом рахунку 715 "Отримані штрафи, пені, неустойки", з сумами, вказаними в укладених договорах. При виявлені фактів неповного отримання даних коштів, необхідно з’ясувати причину їх недостягнення і розмір заниженого в зв’язку з цим прибутку.

Коли підприємство погашає визнані економічні санкції, то сума їх сума відноситься в дебет рахунку 948 "Визнані штрафи, пені, неустойки". При цьому слід встановити причини визнання таких санкцій та переконатися у повному їх погашенні.

При аудиті фінансових результатів від надання майна в оренду необхідно звернути увагу на повноту перерахування коштів у відповідності з договором оренди. Приховування доходів, як правило встановлюється тоді, коли грошові кошти несвоєчасно надійшли на розрахунковий рахунок (до каси) за умови проведення розрахунків з оплати або коли вони несвоєчасно нараховані за умови проведення розрахунків шляхом утворення заборгованості. При цьому слід розрахувати суму прихованого доходу.

Перевіряючи правильність нарахування сум фінансового результату від оприбуткування лишків матеріальних цінностей, виявлених при інвентаризації первинним документом виступає Акт інвентаризації матеріальних цінностей на складі.

У процесі господарської діяльності на підприємстві трапляються випадки нестач, розкрадань, псування цінностей, що призводять до збитків. Здійснюючи перевірку таких збитків, аудитор повинен звірити дані, відображені за дебетом рахунку 375 "Розрахунки з відшкодування нанесених збитків" і кредиту рахунку 716 "Відшкодування раніше списаних активів". Збитки від списання раніше нарахованих боргів за нестачами і крадіжками або боргів за нестачами і крадіжками, списаними за іншими причинами, повинні підтверджуватися повернутими виконавчими документами і рішеннями за позовними заявами, затвердженими судами, і актами про неплатоспроможність боржників. При наявності на балансі резерву сумнівних боргів такі витрати повинні бути віднесені в дебет рахунку сумнівних боргів.

Удосконалення аудиторської перевірки

Здійснення аудиту у сучасних умовах з урахуванням вимог національних П(С)БО потребує удосконалення, що відбуватиметься у процесі доробки та удосконалення нормативної бази, але запропонована методика здійснення контролю фінансових результатів господарської діяльності дає є найбільш універсальною на даному етапі процесу трансформації бухгалтерського обліку в Україні.Для успішного захисту у нас є курсові роботи з обліку доходів і фінансових результатів, які Ви можете замовити Для успішного захисту у нас є курсові роботи на тему Облік основних засобів, які Ви можете замовити
У нас є такі готові курсові роботи з аудиту фінансових результатів:

- Аудит фінансових результатів діяльності підприємства в умовах застосування комп’ютерних інформаційних систем
- Аудит фінансових результатів в умовах комп’ютерних інформаційних систем
- Аудит фінансових результатів діяльності підприємства
- Аудит фінансових результатів операційної діяльності підприємства в умовах застосування інформаційних технологій
- Аудит формування фінансових результатів діяльності підприємства
- Аудит доходів, витрат та фінансових результатів господарської діяльності підприємства
- Аудит фінансових результатів операційної діяльності підприємства
- Аудит фінансового результату діяльності підприємства
- Бухгалтерський облік, аналіз і аудит фінансових результатів діяльності підприємства

Весь список готових курсових робіт

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку