Облік товарних запасів підприємства

Вступ з курсової роботи: фінансовий облік операцій з товарними запасами

Торгівля є однією з провідних галузей економічної діяльності сучасної країни, більш розвиненою формою підприємництва. Сьогодні важко знайти підприємство, одним із видів статутної діяльності якого не була б торгівля товарами. Товаром можуть бути продукти як фізичної так і розумової праці, результати послуг, сама здатність до праці, земля та її надра – все, що має споживчу вартість і може обмінюватись на інший товар (гроші) власником. Торговельна діяльність здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм власності при наявності у них сертифікатів на право здійснення такої діяльності. Це ініціативна самостійна діяльність юридичних осіб та громадян, спрямована на здійснення операцій купівлі – продажу товарних запасів споживчого призначення з метою отримання прибутку. Чинне законодавство України поділяє торговельну діяльність у сфері роздрібної торгівлі, оптової та громадського харчування.
Існування товарних запасів як категорії обумовлено необхідністю забезпечення нормального процесу обертання товарних запасів. Зі збільшенням об'єму реалізації, як правило, збільшується абсолютна сума товарних запасів, недостатній розмір яких веде до негативних наслідків:
- економічні - у вигляді втрати товарообороту;
- соціальні – у формі незадовільного попиту на товари.
Надлишки запасів призводять до заморожування оборотних коштів, зростання товарних втрат.
Значний вклад в удосконалення обліку надходження товарних запасів торгових підприємств зробили вчені Ф.Ф. Бутинець, В.В. Сопко, О.Д. Василик, О.М. Загородна, В.М. Івахненко, М.Я. Коробов, Л.А. Лахтіонова та інші. Незважаючи на їх значний науковий вклад у цій сфері, багато питань залишаються дискусійними та вимагають подальших досліджень.
Для організації цієї мети необхідно вирішити завдання:
- розкрити сутність, визнання та оцінка товарних запасів;
- провести економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури;
- надати коротку організаційно-економічну характеристику базового підприємства;
- опрацювати методику документального оформлення операцій з товарними запасами;
- розглянути методику синтетичного та аналітичного обліку товарних запасів;
- охарактеризувати податковий облік операцій з товарними запасами;
- удосконалити обліку товарних запасів.
Об'єктом дослідження є підприємства, в якому наявні можливості усестороннього висвітлення досліджуваних у роботі питань щодо надходження товарних запасів з використанням практичних матеріалів.
Предметом дослідження визначено методичні аспекти фінансового обліку товарних запасів торгових підприємств.

Презентація для захисту курсової роботи Облік товарних запасів підприємства

Готові курсові роботи з бухгалтерського обліку товарних запасів підприємства

Облік надходження товарів на підприємство роздрібної торгівлі

В курсовій роботі розкрито теоретико-методичні основи товарних запасів підприємства, окреслено нормативне забезпечення і спеціальну літературу з аналізу, досліджено економіко-фінансове розуміння діяльності компанії, можливість подальшого удосконалення методології обліку на підприємстві, висвітлено документуванняобліку ресурсу товарів, зумовлено бухгалтерський облік роздрібного надходження товарів торговельного підприємства, наведено комп'ютеризацію і автоматизацію в ході обліку, розроблено генерування даних обліку в звітності. Докладніше ...

Теоретичні засади та практика фінансового обліку товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

В курсовій роботі простежено теоретичний зміст товарних запасів підприємства, розкрито законодавство і наукові посібники і статті з аналізу, роз'яснено економіко-фінансове розуміння діяльності компанії, поєднання теоретичних аспектів з діючою практикою постановки обліку на конкретному підприємстві, представлено первинний облікобліку ресурсу товарів, визначено управлінський облік товарних операцій з надходження і вибуття запасів в роздрібній торгівлі, з'ясовано вживання комп'ютерних засобів при аудиторському обліку, розглянуто генерування даних обліку в звітності. Докладніше ...

Теоретичні засади та практика фінансового обліку товарних запасів на підприємстві оптової торгівлі

В курсовій роботі надано теоретичні засади товарних запасів підприємства, представлено нормативно-правову базу з аналізу, з'ясовано аналіз діяльності підприємства, різні напрями розвитку проблеми в загальнотеоретичному плані, проаналізовано первинний облікобліку ресурсу товарів, обстежено управлінський облік товарних запасів підприємств оптової торгівлі, висунуто застосування інформаційних технологій при здійсненні обліку, досліджено генерування даних обліку в звітності. Докладніше ...

Облік товарів на підприємствах торгівлі

В курсовій роботі опрацьовано доктрину бухгалтерського обліку товарних запасів підприємства, розроблено законодавчі акти з аналізу, сформульовано аналіз діяльності підприємства, можливість подальшого удосконалення методології обліку на підприємстві, досліджено первинний облікобліку ресурсу товарів, простежено фінансовий облік товарів торговельного підприємства, з'ясовано комп'ютеризацію і автоматизацію в ході обліку, надано узагальнення показників у звітах підприємства. Докладніше ...

Теоретичні засади та практика фінансового обліку надходження товарів на підприємствах оптової торгівлі

В курсовій роботі висвітлено теоретико-методичні основи товарних запасів підприємства, оглянуто законодавчі акти з аналізу, оцінено аналіз діяльності підприємства, різні напрями розвитку проблеми в загальнотеоретичному плані, розроблено документуванняобліку ресурсу товарів, простежено управлінський облік надходження товарів на підприємствах оптової торгівлі, сформульовано використання новітньої техніки в процесі обліку, представлено генерування даних обліку в звітності. Докладніше ...

Бухгалтерський облік реалізації товарів торговельних підприємств

В курсовій роботі висунуто теоретико-методичні основи товарних запасів підприємства, розкрито нормативне забезпечення і спеціальну літературу з аналізу, оцінено організаційно-економічну характеристику підприємства, відповідність діючої організації обліку в компанії сучасним вимогам розвитку економіки, висвітлено первинний облікобліку ресурсу товарів, наведено бухгалтерський облік реалізації товарів торговельних підприємств, оглянуто використання новітньої техніки в процесі обліку, охарактеризовано генерування даних обліку в звітності. Докладніше ...

Облік товарних операцій торговельних підприємств

В курсовій роботі зумовлено доктрину бухгалтерського обліку товарних запасів підприємства, наведено нормативне забезпечення і спеціальну літературу з аналізу, розроблено економіко-фінансове розуміння діяльності компанії, можливість подальшого удосконалення методології обліку на підприємстві, розглянуто первинний облікобліку ресурсу товарів, досліджено бухгалтерський облік товарних операцій торговельних підприємств, з'ясовано комп'ютеризацію і автоматизацію в ході обліку, визначено складання фінансової звітності. Докладніше ...

Фінансовий облік товарних операцій на підприємствах торгівлі

В курсовій роботі досліджено теоретичні засади товарних запасів підприємства, висунуто законодавство і наукові посібники і статті з аналізу, з'ясовано економічну оцінку підприємства, різні напрями розвитку проблеми в загальнотеоретичному плані, опрацьовано документуванняобліку ресурсу товарів, сформульовано бухгалтерський облік товарних операцій на підприємствах торгівлі, обстежено комп'ютеризацію і автоматизацію в ході обліку, визначено узагальнення показників у звітах підприємства. Докладніше ...

Облік реалізації товарів на підприємстві роздрібної торгівлі

В курсовій роботі з'ясовано теоретичний зміст товарних запасів підприємства, висвітлено нормативне забезпечення і спеціальну літературу з аналізу, сформульовано економіко-фінансове розуміння діяльності компанії, різні напрями розвитку проблеми в загальнотеоретичному плані, представлено документи з облікуобліку ресурсу товарів, обстежено бухгалтерський облік реалізації товарів на підприємстві роздрібної торгівлі, досліджено використання новітньої техніки в процесі обліку, наведено узагальнення показників у звітах підприємства. Докладніше ...

Бухгалтерський облік реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

В курсовій роботі досліджено теоретичний зміст товарних запасів підприємства, роз'яснено нормативно-правову базу з аналізу, розглянуто економіко-фінансове розуміння діяльності компанії, можливість подальшого удосконалення методології обліку на підприємстві, обстежено документальне забезпеченняобліку ресурсу товарів, розкрито аналітичний і синтетичний облік реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі, визначено використання новітньої техніки в процесі обліку, простежено узагальнення показників у звітах підприємства. Докладніше ...

Бухгалтерський облік товарів на підприємствах оптової торгівлі

В курсовій роботі наведено доктрину бухгалтерського обліку товарних запасів підприємства, роз'яснено законодавчі акти з аналізу, висунуто економічну оцінку підприємства, поєднання теоретичних аспектів з діючою практикою постановки обліку на конкретному підприємстві, простежено документальне забезпеченняобліку ресурсу товарів, охарактеризовано фінансовий облік товарів на підприємствах оптової торгівлі, визначено комп'ютеризацію і автоматизацію в ході обліку, представлено формування бухгалтерської звітності. Докладніше ...

Бухгалтерський облік товарних операцій підприємств торгівлі

В курсовій роботі розглянуто доктрину бухгалтерського обліку товарних запасів підприємства, охарактеризовано нормативно-правову базу з аналізу, роз'яснено економіко-фінансове розуміння діяльності компанії, можливість подальшого удосконалення методології обліку на підприємстві, простежено документальне забезпеченняобліку ресурсу товарів, висвітлено фінансовий облік товарних операцій підприємств торгівлі, розкрито застосування інформаційних технологій при здійсненні обліку, досліджено складання фінансової звітності. Докладніше ...

Бухгалтерський облік товарних запасів в підприємствах торгівлі

В курсовій роботі розкрито теоретичні засади товарних запасів підприємства, визначено законодавство і наукові посібники і статті з аналізу, розроблено економіко-фінансове розуміння діяльності компанії, можливість подальшого удосконалення методології обліку на підприємстві, досліджено документальне забезпеченняобліку ресурсу товарів, розглянуто фінансовий облік товарних запасів в підприємствах торгівлі, зумовлено застосування інформаційних технологій при здійсненні обліку, висвітлено генерування даних обліку в звітності. Докладніше ...

Бухгалтерський облік товарних ресурсів і ефективності їх використання

В курсовій роботі розглянуто теоретичні засади товарних запасів підприємства, наведено законодавчі акти з аналізу, проаналізовано аналіз діяльності підприємства, різні напрями розвитку проблеми в загальнотеоретичному плані, вивчено документальне забезпеченняобліку ресурсу товарів, роз'яснено фінансовий облік товарних ресурсів і ефективності їх використання, оглянуто застосування інформаційних технологій при здійсненні обліку, опрацьовано формування бухгалтерської звітності. Докладніше ...

Фінансовий облік реалізації товарів

В курсовій роботі розглянуто доктрину бухгалтерського обліку товарних запасів підприємства, розроблено нормативне забезпечення і спеціальну літературу з аналізу, обстежено аналіз діяльності підприємства, різні напрями розвитку проблеми в загальнотеоретичному плані, оцінено первинний облікобліку ресурсу товарів, сформульовано бухгалтерський облік реалізації товарів, проаналізовано використання новітньої техніки в процесі обліку, зумовлено генерування даних обліку в звітності. Докладніше ...

Фінансовий облік товарних запасів підприємства

В курсовій роботі з'ясовано теоретико-методичні основи товарних запасів підприємства, висунуто законодавчі акти з аналізу, роз'яснено економічну оцінку підприємства, відповідність діючої організації обліку в компанії сучасним вимогам розвитку економіки, розроблено первинний облікобліку ресурсу товарів, розкрито аналітичний і синтетичний облік товарних запасів підприємства, окреслено комп'ютеризацію і автоматизацію в ході обліку, наведено складання фінансової звітності. Докладніше ...

Бухгалтерський облік товарних операцій в структурі менеджменту підприємства роздрібної торгівлі

В курсовій роботі розглянуто теоретичні засади товарних запасів підприємства, зумовлено законодавчі акти з аналізу, простежено організаційно-економічну характеристику підприємства, поєднання теоретичних аспектів з діючою практикою постановки обліку на конкретному підприємстві, визначено документи з облікуобліку ресурсу товарів, наведено аналітичний і синтетичний облік товарних операцій в структурі менеджменту підприємства роздрібної торгівлі, розроблено комп'ютеризацію і автоматизацію в ході обліку, представлено формування бухгалтерської звітності. Докладніше ...

Бухгалтерський облік надходження товарів та розрахунків з постачальниками

В курсовій роботі з'ясовано теоретичні засади товарних запасів підприємства, досліджено нормативно-правову базу з аналізу, представлено економічну оцінку підприємства, поєднання теоретичних аспектів з діючою практикою постановки обліку на конкретному підприємстві, розроблено первинний облікобліку ресурсу товарів, сформульовано аналітичний і синтетичний облік надходження товарів та розрахунків з постачальниками, вивчено застосування інформаційних технологій при здійсненні обліку, висунуто узагальнення показників у звітах підприємства. Докладніше ...

Бухгалтерський облік руху товарів на торгових підприємствах в умовах ринку

В курсовій роботі охарактеризовано доктрину бухгалтерського обліку товарних запасів підприємства, наведено нормативне забезпечення і спеціальну літературу з аналізу, розкрито аналіз діяльності підприємства, різні напрями розвитку проблеми в загальнотеоретичному плані, визначено документи з облікуобліку ресурсу товарів, простежено бухгалтерський облік руху товарів на торгових підприємствах в умовах ринку, представлено комп'ютеризацію і автоматизацію в ході обліку, оцінено формування бухгалтерської звітності. Докладніше ...

Бухгалтерський облік затрат виробництва та реалізації товарів

В курсовій роботі оглянуто теоретико-методичні основи товарних запасів підприємства, вивчено законодавство і наукові посібники і статті з аналізу, роз'яснено економіко-фінансове розуміння діяльності компанії, відповідність діючої організації обліку в компанії сучасним вимогам розвитку економіки, визначено первинний облікобліку ресурсу товарів, розглянуто фінансовий облік затрат виробництва та реалізації товарів, висвітлено застосування інформаційних технологій при здійсненні обліку, простежено складання фінансової звітності. Докладніше ...

Облік реалізації та іншого вибуття товарів і продукції на підприємствах ресторанного бізнесу

В курсовій роботі вивчено теоретико-методичні основи товарних запасів підприємства, охарактеризовано нормативно-правову базу з аналізу, розкрито аналіз діяльності підприємства, поєднання теоретичних аспектів з діючою практикою постановки обліку на конкретному підприємстві, досліджено документуванняобліку ресурсу товарів, розглянуто аналітичний і синтетичний облік реалізації та іншого вибуття товарів і продукції на підприємствах ресторанного бізнесу, з'ясовано комп'ютеризацію і автоматизацію в ході обліку, визначено генерування даних обліку в звітності. Докладніше ...

Облік товарних запасів підприємств торгівлі

В курсовій роботі вивчено теоретичні засади товарних запасів підприємства, оцінено законодавство і наукові посібники і статті з аналізу, з'ясовано організаційно-економічну характеристику підприємства, різні напрями розвитку проблеми в загальнотеоретичному плані, висвітлено документуванняобліку ресурсу товарів, опрацьовано управлінський облік товарних запасів підприємств торгівлі, сформульовано комп'ютеризацію і автоматизацію в ході обліку, розглянуто узагальнення показників у звітах підприємства. Докладніше ...

Облік товарних запасів

В курсовій роботі визначено теоретичні засади товарних запасів підприємства, простежено законодавчі акти з аналізу, сформульовано аналіз діяльності підприємства, відповідність діючої організації обліку в компанії сучасним вимогам розвитку економіки, охарактеризовано первинний облікобліку ресурсу товарів, зумовлено фінансовий облік товарних запасів, висунуто застосування інформаційних технологій при здійсненні обліку, наведено формування бухгалтерської звітності. Докладніше ...

Економічна сутність товарних запасів

Проведені нами дослідження були спрямовані на удосконалення чинної системи обліку товарів, оскільки за даних обставин вона виявилась мало здатною для ефективного і гнучкого управління фінансовими ресурсами, продовжує зберігати характер “історичного обліку і контролю”.

Проведене дослідження дозволяє сформулювати наступні висновки і пропозиції:

Інформаційна система управління складається з наступних взаємопов'язаних функцій: планування, обліку і контролю та прийняття управлінських рішень.

Протягом останніх років Верховною Радою та урядом розроблено величезну кількість законодавчих та нормативно-правових документів з приводу державного регулювання відносин у сфері товарного обігу. Проте переважна більшість прийнятих документів мають другорядний характер, є підзаконними актами і тому вимагають прийняття основного документа, який би регулював правовідносини у сфері товарного обігу.

Товари є одним з найважливіших показників господарської діяльності підприємства. Крім того, це один з факторів, який значно впливає на доходи підприємства як основного показника національної економіки в цілому. Товарні запаси - це маса товарів, які знаходяться у виробничих, заготівельних і торгівельних організаціях і підприємствах в термін з моменту надходження до зазначених підприємств до моменту їх продажу кінцевим споживачам.

Політика формування запасів в значній мірі обумовлює ефективність діяльності підприємства і складається з: асортиментної і цінової політики закупок, політики вибору постачальників та умов комерційних контрактів, системи розміщення запасів, визначення оптимального рівня обсягів закупівлі партій товарів, поточних та страхових запасів, політики фінансування інвестицій в запаси. Формування запасів передбачає оптимізацію по кожному з вищезазначених напрямків з урахуванням коливань кон'юнктури оптового і роздрібного ринків, ринку кредитних ресурсів, системи оподаткування рівня інфляції та допустимого ризику.


Скачати безкоштовно курсову роботу Облік товарних запасів підприємства

Для безкоштовної закачки курсової роботи Облік товарних запасів підприємства натисніть на кнопку:

Витяги з готових курсових робіт Облік товарних запасів

Клікніть для збільшення
Вступ курсової роботи обліку ресурсу товарів Курсова робота: перший розділ Нормативно-правове забезпечення обліку ресурсу товарів Другий розділ курсової роботи Методика обліку ресурсу товарів Висновки і пропозиції для курсових робіт

Організація бухгалтерського обліку операцій з товарними запасами

Бухгалтерський облік – це система суцільного, неперервного спостереження та контролю за господарськими процесами підприємства, що передбачає виявлення, вимірювання, реєстрацію, накопичення, узагальнення, зберігання та передачу інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. Облік ведеться з метою контролю за господарською діяльністю підприємства та активного впливу на її результати. За допомогою обліку відображають і контролюють стан і рух коштів, а також господарські процеси, пов'язані з виробництвом, розподілом, обміном і споживанням матеріальних благ.

Організацію бухгалтерського обліку на підприємстві здійнює головний бухгалтер. На підприємстві керуються наказом “Про облікому політику підприємства”, згідно якого забезпечене дотримання єдиних методологічних принципів ведення бухгалтерського обліку, організовано контроль за правильним відображенням на рахунках бухгалтерського обліку операцій із запасами (раз на рік проводиться аудиторська перевірка), забезпечена перевірка стану ведення бухгалтерського обліку у філіях. Забезпечене повне поєднання регістрів, що застосовуються в обліку запасів, як хронологічного так і систематичного характеру, порядок ведення синтетичного та аналітичного обліку товарів, визначені форми зв'язку між обліковими регістрами, спосіб і техніка облікових записів.

Первинний облік товарних запасів

Документальне оформлення надходження товарів і розрахунків з постачальниками є важливою складовою обліку на підприємстві, удосконалення якої сприяє підвищенню продуктивності та оперативності процесу управління підприємством. Раціоналізація порядку заповнення та руху документів дозволяє прискорити документообіг та забезпечує якість та своєчасність отримання необхідної інформації.

Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах на підприємства, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку. Дані аналітичних рахунків повинні бути тотожні відповідним рахункам синтетичного обліку на перше число кожного місяця. Аналітичний облік на підприємства автоматизовано. Інформація з первинних документів вноситься у відомості складського обліку безпосередньо на місцях зберігання (якщо такі обладнані комп'ютерними терміналами) або в бухгалтерії і потім групується та систематизується в регістрах аналітичного та синтетичного обліку центральної бази даних.

Надходження товарів на підприємства відбувається шляхом їх придбання за плату, обміну, виконання посередницьких договорів, внеску до статутного капіталу, безоплатного отримання.

Фінансовий облік операцій з товарними запасами

Синтетичний і аналітичний облік пов'язані між собою та мають певні особливості. Для обліку надходження товарів і розрахунків з постачальниками застосовують активно-пасивний балансовий рахунок 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” і 28 «Товари». Аналітичний облік надходження товарів і розрахунків з постачальниками па підприємстві торгівлі ведеться по кожному постачальнику у розрізі кожного документа (рахунку) до сплати. Синтетичний облік розрахунків з постачальниками ведеться у журналі по обліку надходження товарів і розрахунків з постачальниками.

На підприємства товари в роздрібну торгівлю надходять на підставі договорів купівлі-продажу (замовлень) від оптових торгових підприємств і роздрібних.Для успішного захисту у нас є курсові роботи з перевірки ефективності економічного потенціалу, які Ви можете замовити В нашій базі є готові курсові роботи на тему Аналіз активів підприємства, які можна купити
У нас є такі готові курсові роботи з обліку товарних запасів:

- Облік надходження товарів на підприємство роздрібної торгівлі
- Теоретичні засади та практика фінансового обліку товарів на підприємствах роздрібної торгівлі
- Теоретичні засади та практика фінансового обліку товарних запасів на підприємстві оптової торгівлі
- Облік товарів на підприємствах торгівлі
- Теоретичні засади та практика фінансового обліку надходження товарів на підприємствах оптової торгівлі
- Бухгалтерський облік реалізації товарів торговельних підприємств
- Облік товарних операцій торговельних підприємств
- Фінансовий облік товарних операцій на підприємствах торгівлі
- Облік реалізації товарів на підприємстві роздрібної торгівлі
- Бухгалтерський облік реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

Весь список готових курсових робіт