Аналіз активів підприємства

Вступ з курсової роботи: фінансовий аналіз операцій з активами

Актуальність курсової роботи

Активи є необхідною умовою функціонування підприємства, і тому аналіз наявності, ефективності їх використання мають важливе значення. Наявність у підприємства достатньої кількості необхідних активів, при умові їх максимально ефективного використання, свідчить про організацію діяльності підприємства на високому рівні та його ефективне функціонування. Така інформація може зацікавити різних користувачів: менеджерів, при розробці альтернативних варіантів фінансової стратегії підприємства; постачальників - при прийнятті рішень про умови розрахунків; кредитні установи - при визначенні кредитування діяльності підприємств; потенціальних інвесторів - при виборі об'єкта інвестування. Тому у сучасних економічних умовах збільшується значення аналізу наявності, руху і ефективного використання активів підприємств. Актуальність викладених вище аспектів обумовили вибір даної теми.

Завдання курсової роботи

У відповідності з поставленою метою завданнями курсової роботи є:

- визначення теоретичних аспектів активів з огляду їх економічної природи, місця і ролі в системі управління підприємством;

- здійснити економіко-правовий аналіз нормативної бази та критичний огляд спеціальної літератури;

- надати організаційно-економічну характеристику базового підприємства;

- розкрити організаційно-інформаційну модель аналізу активів;

- розробити методику аналізу стану, руху та ефективності використання активів;

- викласти методи аналізу активів в умовах використання ПЕОМ;

- зробити висновки та пропозиції щодо удосконалення аналізу активів та ефективності їх використання.

Інформаційна база курсової роботи

Теоретичну та методологічну основу дослідження становлять законодавчі та нормативні акти України, наукові праці з даної проблеми вітчизняних та зарубіжних вчених. У процесі дослідження використовувались загальнонаукові методи аналізу, синтезу та порівняння; економіко-статистичні методи збору та обробки інформації.Готові курсові роботи з аналізу господарської діяльності активів підприємства

Методика аналізу нематеріальних активів

В курсовій роботі окреслено теорію аналізу активів підприємства, зумовлено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, розкрито критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, розроблено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки ресурсів, наведено методику загального аналізу ресурсів нематеріальної форми, визначено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, опрацьовано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз монетарних активів підприємства

В курсовій роботі представлено сутнісне значення активів підприємства, зумовлено нормативно-правову базу з аналізу, надано коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, економічний аналіз об’єкта дослідження, з'ясовано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки ресурсів, охарактеризовано вертикальний і горизонтальний аналіз монетарних активів підприємства, окреслено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, роз'яснено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз ефективності використання активів підприємства

В курсовій роботі висвітлено теорію аналізу активів підприємства, вивчено нормативно-правову базу з аналізу, з'ясовано характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, розробку і обґрунтування методики аналізу, надано теоретичну модель аналізуоцінки ресурсів, представлено методику загального аналізу ефективності використання активів підприємства, висунуто виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, роз'яснено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз матеріальних активів підприємства

В курсовій роботі зумовлено науковий зміст активів підприємства, визначено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, оцінено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, оглянуто теоретичну модель аналізуоцінки ресурсів, розкрито аналіз структури і динаміки матеріальних активів підприємства, роз'яснено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, вивчено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз активів підприємства

В курсовій роботі висвітлено теорію аналізу активів підприємства, простежено нормативно-правову базу з аналізу, визначено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, досліджено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки ресурсів, оглянуто методику загального аналізу активів підприємства, вивчено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, обстежено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Склад активів підприємства та шляхи удосконалення їх структури

В курсовій роботі проаналізовано економічну сутність активів підприємства, сформульовано законодавчі акти і літературу з аналізу, охарактеризовано критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, зумовлено теоретичну модель аналізуоцінки ресурсів, розроблено методику загального аналізу активів підприємства та шляхи удосконалення їх структури, простежено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, опрацьовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз активів підприємства та ефективності їх використання

В курсовій роботі розроблено сутнісне значення активів підприємства, обстежено нормативно-правову базу з аналізу, висунуто організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, висвітлено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки ресурсів, роз'яснено вертикальний і горизонтальний аналіз активів підприємств, сформульовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, визначено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз монетарних активів підприємства

В курсовій роботі наведено науковий зміст активів підприємства, висунуто нормативно-правову базу з аналізу, вивчено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, розробку і обґрунтування методики аналізу, простежено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки ресурсів, з'ясовано аналіз структури і динаміки монетарних активів підприємств, опрацьовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, обстежено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз немонетарних активів підприємства

В курсовій роботі окреслено економічну сутність активів підприємства, досліджено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, вивчено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, розкрито теоретичну модель аналізуоцінки ресурсів, розроблено організацію і здійснення оцінки наявності немонетарних активів підприємств, проаналізовано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, обстежено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз монетарних активів бюджетних установ

В курсовій роботі роз'яснено економічну сутність активів підприємства, зумовлено нормативно-правову базу з аналізу, з'ясовано характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, представлено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки ресурсів, проаналізовано вертикальний і горизонтальний аналіз монетарних активів бюджетних установ, обстежено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, надано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз нематеріальних активів та аналіз ефективності їх використання

В курсовій роботі розглянуто економічну сутність активів підприємства, висунуто нормативно-правову базу з аналізу, охарактеризовано організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, розробку і обґрунтування методики аналізу, зумовлено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки ресурсів, окреслено методику загального аналізу нематеріальних активів, проаналізовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, визначено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз нематеріальних активів підприємства

В курсовій роботі висвітлено науковий зміст активів підприємства, сформульовано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, оцінено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, економічний аналіз об’єкта дослідження, зумовлено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки ресурсів, висунуто методику загального аналізу нематеріальних активів, простежено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, вивчено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз активів підприємства та ефективність їх використання

В курсовій роботі роз'яснено сутнісне значення активів підприємства, зумовлено законодавчі акти і літературу з аналізу, висвітлено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, з'ясовано організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки ресурсів, обстежено методику загального аналізу активів підприємств та ефективність їх використання, сформульовано напрямки удосконалення методики аналізу, наведено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз немонетарних активів бюджетних установ

В курсовій роботі сформульовано науковий зміст активів підприємства, досліджено законодавчі акти і літературу з аналізу, простежено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, висвітлено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки ресурсів, опрацьовано методику загального аналізу немонетарних активів бюджетних установ, розглянуто стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, розроблено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз в інформаційній системі управління активами підприємства

В курсовій роботі висунуто сутнісне значення активів підприємства, роз'яснено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, проаналізовано характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, визначено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки ресурсів, досліджено методику загального аналізу активів підприємства, обстежено напрямки удосконалення методики аналізу, охарактеризовано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз активів підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій

В курсовій роботі роз'яснено науковий зміст активів підприємства, розроблено законодавчі акти і літературу з аналізу, оцінено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, простежено теоретичну модель аналізуоцінки ресурсів, з'ясовано методику загального аналізу активів підприємства, розглянуто розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, наведено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз складу активів підприємства та шляхи удосконалення їх структури

В курсовій роботі надано теорію аналізу активів підприємства, окреслено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, представлено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, проаналізовано організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки ресурсів, з'ясовано організацію і здійснення оцінки наявності складу активів підприємства та шляхи удосконалення їх структури, зумовлено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, висунуто застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Скачати безкоштовно курсову роботу Аналіз активів підприємства

Для безкоштовної закачки курсової роботи натисніть на кнопку:

Наша база містить курсові роботи з оцінки видатків і затрат щоб Ваш захист пройшов без проблем Наша база містить курсові роботи на тему Аналіз грошових коштів щоб Ваш захист пройшов без проблем
У нас є такі готові курсові роботи з аналізу активів:

- Методика аналізу нематеріальних активів
- Аналіз монетарних активів підприємства
- Аналіз ефективності використання активів підприємства
- Аналіз матеріальних активів підприємства
- Аналіз активів підприємства
- Склад активів підприємства та шляхи удосконалення їх структури
- Економічний аналіз активів підприємства та ефективності їх використання
- Економічний аналіз монетарних активів підприємства
- Економічний аналіз немонетарних активів підприємства
- Економічний аналіз монетарних активів бюджетних установ

Весь список готових курсових робіт