Аналіз дебіторської заборгованості підприємства

Вступ з курсової роботи: фінансовий аналіз операцій з дебіторською заборгованістю

Актуальність аналізу дебіторської заборгованості

Економічний аналіз на підприємстві дає змогу реального висвітлення та грамотного вирішення існуючих питань та проблем , які виникають в процесі здійснення системи розрахунків, внаслідок яких, як відомо, може виникати дебіторська заборгованість.

На сьогоднішній день не існує чіткої методики аналізу дебіторської заборгованості на підприємствах, а особливо на підприємствах торгівлі, практично відсутня спеціальна економічна література з цих питань, тому тема курсової роботи набуває в сучасних умовах актуальності.

Слід зазначити, що останніми роками система освіти України набула складнішої структури порівняно з радянськими часами. Зміни відбулися в напрямку наближення структури освітніх і освітньо-кваліфікаційних рівнів до світових стандартів, проте поки що маємо фактично комбінацію колишньої радянської і західної структури освіти. Нова структура освіти та професійної підготовки в Україні поки що не набула тієї чіткості, яку мала раніше.

Стан перероблень не відповідають потребам країни і її громадян. Актуальність проблеми заклечається в доступу громадянам ефективної освіти. Недоліком в теперішньому стані являється фінанси освіти. Потреба приводить до стандартів освітянської галузі в селах. Не здійснено умов щоб навчати особистостей з великими потребами, потрібно збільшити матеріальне забезпечення.

Оскільки серед всіх цих недоліків найгостріше стоїть проблема фінансування, тому зараз актуальним є питання збереження та цільового використання отриманих коштів.

Роль управління економікою підприємств значно зростає, і, передусім, його важливої функції - контролю.

Він повинен слугувати основою виявлення недоліків і резервів в діяльності підприємства, вибору більш раціональних методів і шляхів підвищення ефективності і якості її роботи.

Якісна економічна оцінка дебіторської заборгованості - необхідна умова щоб реально висвітлити стан справ в товаристві. Повне висвітлення та якісний аналіз - підгрунття для прийняття рішень бухгалтерією та керівництвом відносно розподілу та використання існуючих ресурсів та пасивів товариства.


Презентація для захисту курсової роботи Аналіз дебіторської заборгованостіМета дослідження

Мета курсової роботи - критичний аналіз стану дебіторської заборгованості підприємства та розробка пропозицій щодо її удосконалення.

Завдання дослідження

Завдання курсової роботи:

- дослідження становища аналізу в Україні;

- розкриття економічної сутності та класифікація дебіторської заборгованості;

- дослідження основних аспектів реформування бухгалтерського обліку;

- критична оцінка стану фінансового обліку на підприємстві;

- побудова організаційно-інформаційної моделі аналізу дебіторської заборгованості;

- проведення оцінки дебіторської заборгованості на базовому товаристві;

Предмет і об’єкт курсової роботи

Предмет курсової роботи – стан дебіторської заборгованості на підприємстві.

Об'єкт курсової роботи – Дебіторська заборгованість в товаристві.

Інформаційні джерела дослідження

Інформаційна база курсової роботи Первинний бухгалтерський облік, облікові реєстри, річна звітність базового товариства, нормативно-правова та спеціальна література.Готові курсові роботи з аналізу господарської діяльності дебіторської заборгованості підприємства

Методика аналізу дебіторської заборгованості підприємства
Аналіз дебіторської заборгованості підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій
Економічний аналіз ефективності використання дебіторської заборгованості
Економічний аналіз короткострокової дебіторської заборгованості підприємства
Економічний аналіз поточної дебіторської заборгованості підприємства
Економічний аналіз короткострокової дебіторської заборгованості бюджетних установ
Економічний аналіз поточної дебіторської заборгованості бюджетних установ
Аналіз дебіторської заборгованості підприємства нафтогазового комплексу України
Аналіз дебіторської заборгованості підприємства торгівлі
Аналіз дебіторських заборгованостей підприємств
Фінансовий аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства
Фінансовий аналіз дебіторської заборгованості в бюджетних установах
Економічний аналіз дебіторської заборгованості підприємства
Аналіз дебіторської заборгованості бюджетних установ
Економічний аналіз дебіторської заборгованості
Економічний аналіз дебіторської заборгованості бюджетної установи

Економічний зміст дебіторської заборгованості

На підприємствах важливого стану набуває управління дебіторською заборгованістю. Правильне ведення таких операцій на підприємстві має складну та розгалужену систему, тому зовнішній та внутрішній контроль цих операцій допоможе підприємству в здійсненні достовірного обліку в цьому напрямку. Звідси випливає, що облік, аналіз і контроль дебіторської заборгованості здійснюється для того щоб підприємство мало контроль над розрахунками взагалі та не опинилося в скрутному фінансовому становищі.
Дослідження проблеми аналізу дебіторської заборгованості неможливо без правового регулювання.
Аналізуючи нині діюче законодавство України можна зробити висновок про те, що воно характеризується нестабільністю. На сьогодні особливо гостро проявився і зовнішній недолік податкового законодавства, а саме невідповідність з іншими законодавчими галузями: конституційною, бюджетною, цивільною, адміністративною та кримінальною.
Питання аналізу дебіторської заборгованості достатньо широко висвітлено, як у спеціальній літературі так і у нормативно-правовій базі, хоча треба зазначити про відсутність наукових праць, що присвячені безпосередньо підприємствам сфери послуг.

Оцінка діяльності базового підприємства

Об`єктом дослідження було обрано ТОВ «Долфі Україна» та його діяльність протягом 2014-2016 років.
Аналіз динаміки ресурсів та джерел їх утворення ТОВ «Долфі Україна» дав наступні результати: обсяг статутного капіталу за три останні роки жодних змін не зазнав. Але сума власного капіталу змінювалася, проте лише за рахунок нерозподіленого прибутку. Запаси базового підприємства мають тенденцію до збільшення з року в рік. Так у 2016 році обсяг запасів склав 69732,4 тис. грн., що на 89,8 та 30,16 тис. грн. більше, ніж у 2014 та 2015 роках відповідно. Дане збільшення для торговельного підприємства можна охарактеризувати позитивно, оскільки обсяги реалізації товарів підприємства також зростають , отже в таких умовах дане зростання є позитивним моментом діяльності підприємства.
Також присутність великих об’ємів дебіторських заборгованостей також можна розцінювати двояко. Так, наприклад що стосується зобов’язань, товариство приводить в діяльність ресурсів більше, ніж вилучає з нього, а з іншого наявність таких статей балансу як зобов'язання з оплати праці та з бюджетом та їх зростання є негативним для будь-якого підприємства. Окрім збільшення обернених ресурсів за трирічний час у базового товариства пройшло збільшення і необоротних активів. Так, вартість основних засобів ТОВ "Долфі Україна" зросла на 13147 тис.грн або 149,9% порівняно з 2014 роком та на 8964,2 тис.грн (69,2%) порівнюючи з 2015.
За досліджуваний час спостерігається позитивна тенденція зміни показників фінансового стану товариства. Потрібно відмітити, що майже по всім важливим показникам фінансових результатів відбулося суттєве збільшення їх значень. Так, надходження від реалізації товарів базового товариства зросло на 67195 тис.грн або 37,7% у 2016 році порівняно з 2015 та на 139414,8 тис.грн (131,3%) порівнюючи з 2014 роком.

Скачати безкоштовно курсову роботу Аналіз дебіторської заборгованості

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аналіз дебіторської заборгованості натисніть на кнопку:

Витяги з готових курсових робіт Аналіз витрат

Клікніть для збільшення
Вступ курсової роботи оцінки розрахунків з дебіторами Курсова робота: перший розділ Нормативно-правове забезпечення оцінки розрахунків з дебіторами Другий розділ курсової роботи Методика оцінки розрахунків з дебіторами Висновки і пропозиції для курсових робіт

Аналіз динаміки і структури дебіторської заборгованості

Відповідно зі збільшенням доходу підприємства зросли такі показники як валовий прибуток на 31,4% у 2016 році порівняно з 2015, та такий важливий показник як операційні прибутки, що збільшились на 2682,6 тис.грн та 8274,9 тис.грн у 2016 році у порівнянні з 2015 та 2014 відповідно.
Таким чином діяльність ТОВ «Долфі Україна» в 2014-2016 роках можна оцінити позитивно. Постійно зростають валюта балансу, доходи від діяльності. Це говорить про ефективність управління підприємством. Негативним чинником в розвитку підприємства є зменшення чистого прибутку.
Стратегія керування дебіторською заборгованістю товариства є загальною стратегією керуванням товариством і потрібна для спрямування на наближення цільового прибутку, передбачає системну оцінку ефективності здійсненних витрат.
В 2016 році ТОВ «Долфі Україна» досягло оптимальної оборотності дебіторської заборгованості завдяки розробці ефективної дисконтної стратегії для малоспроможних клієнтів, використання різноманітних шляхів прискорення стягнення заборгованості та падіння об’ємів безнадійної заборгованості та вибору умови реалізації, яка забезпечує постійний дохід.
Проведений аналіз свідчить, що підприємству потрібно удосконалювати розрахунково-платіжні відносини. Це приведе до покращення фінансового становища та покращить господарювання товариства в цілому.


В нашій базі є готові курсові роботи з оцінки оборотних матеріальних ресурсів, які можна купити Для успішного захисту у нас є курсові роботи на тему Аналіз власного капіталу, які Ви можете замовити
У нас є такі готові курсові роботи з аналізу дебіторської заборгованості:

- Методика аналізу дебіторської заборгованості підприємства
- Аналіз дебіторської заборгованості підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій
- Економічний аналіз ефективності використання дебіторської заборгованості
- Економічний аналіз короткострокової дебіторської заборгованості підприємства
- Економічний аналіз поточної дебіторської заборгованості підприємства
- Економічний аналіз короткострокової дебіторської заборгованості бюджетних установ
- Економічний аналіз поточної дебіторської заборгованості бюджетних установ
- Аналіз дебіторської заборгованості підприємства нафтогазового комплексу України
- Аналіз дебіторської заборгованості підприємства торгівлі
- Аналіз дебіторських заборгованостей підприємств

Весь список готових курсових робіт