Аналіз власного капіталу підприємства

Вступ з курсової роботи: фінансовий аналіз операцій з власним капіталом

Актуальність теми курсової роботи

Практична значимість проведеного дослідження на тему курсової роботи полягає в тому, що використання на практиці результатів курсової роботи дасть можливість поліпшити організацію та методологію бухгалтерського обліку та аналізу власного капіталу, ефективності та інтенсивності його використання на підприємствах акціонерної форми власності, що забезпечить економічну обґрунтованість прийняття рішень.

Реформування форм власності в Україні та створення нового механізму господарювання викликали суттєві зміни в організації та методах здійснення оцінки фінансово-господарської діяльності підприємств.

На підприємствах у процесі виробництва використовується велика кількість різних фінансових ресурсів. Сировина і матеріали являють собою предмети праці і матеріально включаються в склад новоствореної продукції.

Від правильного, достовірного та своєчасного здійснення аналізу власних фінансових ресурсів підприємства залежить ефективність діяльності досліджуємого підприємства, а також дотримання законності і забезпечення збереження коштів підприємства.

Призначення аналітичної оцінки - вивчати фактичний стан справ на підприємстві, щоб об'єктивно відображати дійсність, перевіряти виконання прийнятих рішень.

Таким чином, актуальність теми курсової роботи зводиться до того, що, по-перше, нажаль у собівартості багатьох галузей питома вага витрат власних фінансових ресурсів становить 65-90 %, а по-друге, оцінка запасів впливає як на валюту балансу, так і на собівартість виготовленої продукції і, як наслідок на визначення фінансового результату діяльності підприємства. Тому аналіз власних фінансових ресурсів в курсовій роботі відіграє велику роль в справі підвищення ефективності роботи підприємства, виявлення внутрішньогосподарських резервів збільшення виробництва, зниження невиробничих витрат і втрат, попередження і виявлення недостач, розкрадань і випадків нецільового використання власного капіталу. Також велике значення мають правильна організація оцінки власних фінансових джерел і методика його проведення.


Презентація для захисту курсової роботи Аналіз власного капіталуМета і завдання курсової роботи

Мета курсової роботи - проведення аналізу використання власного капіталу підприємства та правильності їх відображення в обліку, виявлення проблемних питань та розробка пропозицій щодо їх вирішення.

Завдання курсової роботи.

- дати економічну характеристику власному капіталу як економічної категорії;

- навести оцінку нормативної бази та спеціальної літератури з теми курсової роботи;

- охарактеризувати фінансово-господарську діяльність базового підприємства - ТОВ "Альянс";

- провести оцінку використання власних фінансових ресурсів ТОВ "Альянс";

- привести методику здійснення оцінки власного капіталу в умовах використання новітніх комп'ютерних технологій.

Предмет і об’єкт курсової роботи

Предмет курсової роботи. Організаційно-методичні питання оцінки власного капіталу підприємства.

Об'єкт курсової роботи. Господарські операції і документальна інформація про надходження та використання особистих фінансових ресурсів, таких як зареєстрований фонд, пайовий фонд, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), додатково вкладені фонди та інші види фондів.

Результат курсової роботи. Надбання професійних навичок у застосуванні методології оцінки ефективності використання власних фінансових ресурсів компанії в умовах ринкових відносин.

Теоретичні засади теми курсової роботи

Кожна компанія, що працює відокремлено від інших, займається виробничою, комерційною та іншими видами діяльності, має конкретні фінансові ресурси, які являють із себе обсяг матеріальних ресурсів та монетарних активів, права і привілеї, необхідні, щоб проводити фінансово-господарську діяльність.

При створенні товариства його начальні фінансові ресурси втілюються в активі, що були інвестовані власниками, і є вартістю майна товариства. При проведенні господарської діяльності, товариство використовує невласні ресурси, при чому створюються борги. Всі зобов'язання фірми є підтвердженням прав кредиторів на активи товариства (А = 3 + К) і являються вищим пріоритетом якщо порівнювати із потребами акціонерів. Внаслідок чого особисті ресурси товариства розраховується по формулі: вартість всіх ресурсів за мінусом боргових зобов'язань:

К = А – 3,

де К – власний капітал; А – активи підприємства; З – боргові зобов’язання.

Необхідно відмітити суттєві зміни, що відбулись у формі та змісті Балансу з прийняттям НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, ці зміни насамперед торкаються першого розділу пасиву балансу “Власний капітал”. Вони в цьому розділі слідуючи:

1. Стаття “Зареєстрований фонд” представлена двома статтями “Зареєстрований фонд” та “Пайові фінансові ресурси”.

2. Стаття “Додатковий фонд” також замінена двома статтями “Додатково вкладений капітал” (емісійний дохід) і “Інший додатково вкладений фонд”.

3. Перенесені в інші розділи балансу суми зобов’язань, що не відносяться до власних фінансових ресурсів.

4. Виключені статті “Фінансування капітальних вкладень”, “Амортизаційний фонд”, та із статей “Спеціальні фонди та цільове фінансування”, “Додатково вкладений фонд” виключені фонди економічного стимулювання і частка фондів спеціального призначення, які не відносяться до реальних зобов'язань і взагалі не підлягають визнанню у балансі.

5. Виключена стаття “Використання позикових засобів” як не відповідна визначенню активу за Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1.

Підсумок першого розділу балансу тепер буде дорівнювати сплаченої вартості зареєстрованого фонду, що знаходиться у обороті та буде визначатись так як показано на рис. 1.1.

Теоретичні засади курсових робіт

Рис. 1.1. Схема підсумку 1 розділу балансу

Таким чином, особисті фінансові ресурси товариства утворюється на початковій стадії його функціонування як відокремленої господарської одиниці і поповнюється для підтримки його життєдіяльності і підвищення ефективності та платоспроможності в конкурентному середовищі.Готові курсові роботи з аналізу господарської діяльності власного капіталу підприємства

Фінансовий аналіз власного капіталу підприємства

В курсовій роботі розглянуто теорію аналізу власного капіталу підприємства, розкрито законодавчі акти і літературу з аналізу, оглянуто структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, висвітлено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки джерел фінансування, зумовлено вертикальний і горизонтальний аналіз фінансових ресурсів, роз'яснено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, вивчено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз власного та запозиченого капіталу

В курсовій роботі висвітлено науковий зміст власного капіталу підприємства, висунуто нормативно-правову базу з аналізу, окреслено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, охарактеризовано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки джерел фінансування, обстежено організацію і здійснення оцінки наявності джерел фінансування, розроблено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, надано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз статутного капіталу комерційного банку

В курсовій роботі оцінено теорію аналізу власного капіталу підприємства, висвітлено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, проаналізовано коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, розробку і обґрунтування методики аналізу, розглянуто об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки джерел фінансування, простежено вертикальний і горизонтальний аналіз власних джерел, опрацьовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, надано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз власного капіталу акціонерного товариства

В курсовій роботі визначено науковий зміст власного капіталу підприємства, розроблено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, наведено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, розглянуто теоретичну модель аналізуоцінки джерел фінансування, оцінено методику загального аналізу джерел фінансування діяльності та ефективності їх використання підприємства, надано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, досліджено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз ефективності використання власного капіталу підприємства

В курсовій роботі сформульовано економічну сутність власного капіталу підприємства, наведено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, розглянуто організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, розробку і обґрунтування методики аналізу, визначено теоретичну модель аналізуоцінки джерел фінансування, окреслено аналіз структури і динаміки ефективності використання власного капіталу підприємства, досліджено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, з'ясовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз власного капіталу підприємства

В курсовій роботі проаналізовано сутнісне значення власного капіталу підприємства, розглянуто нормативно-правову базу з аналізу, представлено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, визначено теоретичну модель аналізуоцінки джерел фінансування, окреслено організацію і здійснення оцінки наявності власного капіталу підприємства, з'ясовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, наведено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз власного капіталу підприємства та його оптимізація в умовах застосування сучасних інформаційних технологій

В курсовій роботі зумовлено теорію аналізу власного капіталу підприємства, розглянуто правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, обстежено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, наведено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки джерел фінансування, висвітлено вертикальний і горизонтальний аналіз власного капіталу підприємства та його оптимізація, висунуто стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, сформульовано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Власні фінансові ресурси підприємства та ефективність їх використання

В курсовій роботі висвітлено теорію аналізу власного капіталу підприємства, оглянуто правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, окреслено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, розробку і обґрунтування методики аналізу, охарактеризовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки джерел фінансування, оцінено аналіз структури і динаміки Власні фінансові ресурси підприємства та ефективність їх використання, визначено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, сформульовано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз власного капіталу підприємства

В курсовій роботі охарактеризовано науковий зміст власного капіталу підприємства, визначено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, оцінено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, економічний аналіз об’єкта дослідження, роз'яснено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки джерел фінансування, з'ясовано організацію і здійснення оцінки наявності власного капіталу підприємств, наведено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, обстежено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз позикового капіталу підприємства

В курсовій роботі простежено теорію аналізу власного капіталу підприємства, визначено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, розглянуто характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, економічний аналіз об’єкта дослідження, опрацьовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки джерел фінансування, з'ясовано організацію і здійснення оцінки наявності позикового капіталу підприємств, досліджено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, сформульовано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз позикового капіталу підприємства

В курсовій роботі висунуто теорію аналізу власного капіталу підприємства, обстежено законодавчі акти і літературу з аналізу, опрацьовано характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, представлено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки джерел фінансування, простежено вертикальний і горизонтальний аналіз позикового капіталу підприємства, роз'яснено напрямки удосконалення методики аналізу, оглянуто вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Оцінка джерел фінансування підприємства

В курсовій роботі проаналізовано сутнісне значення власного капіталу підприємства, опрацьовано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, розроблено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, оглянуто теоретичну модель аналізуоцінки джерел фінансування, досліджено вертикальний і горизонтальний аналіз джерел фінансування підприємства, висвітлено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, розглянуто застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз статутного та додаткового капіталу підприємства

В курсовій роботі окреслено науковий зміст власного капіталу підприємства, наведено законодавчі акти і літературу з аналізу, обстежено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, зумовлено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки джерел фінансування, роз'яснено вертикальний і горизонтальний аналіз статутного та додаткового капіталу, представлено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, розкрито використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз статутного капіталу на підприємствах

В курсовій роботі представлено теорію аналізу власного капіталу підприємства, простежено законодавчі акти і літературу з аналізу, оцінено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, висвітлено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки джерел фінансування, зумовлено аналіз структури і динаміки статутного капіталу на підприємствах, з'ясовано напрямки удосконалення методики аналізу, опрацьовано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз основного капіталу підприємства

В курсовій роботі розкрито економічну сутність власного капіталу підприємства, роз'яснено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, сформульовано структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, економічний аналіз об’єкта дослідження, обстежено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки джерел фінансування, простежено аналіз структури і динаміки основного капіталу підприємства, висвітлено напрямки удосконалення методики аналізу, окреслено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз формування та використання власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю

В курсовій роботі представлено теорію аналізу власного капіталу підприємства, проаналізовано нормативно-правову базу з аналізу, сформульовано коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, оглянуто інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки джерел фінансування, з'ясовано організацію і здійснення оцінки наявності формування та використання власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю, досліджено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, зумовлено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз використання основного капіталу підприємства

В курсовій роботі роз'яснено теорію аналізу власного капіталу підприємства, опрацьовано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, з'ясовано основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, сформульовано організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки джерел фінансування, оглянуто організацію і здійснення оцінки наявності використання основного капіталу підприємств, вивчено напрямки удосконалення методики аналізу, охарактеризовано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз оборотного капіталу

В курсовій роботі простежено науковий зміст власного капіталу підприємства, оцінено законодавчі акти і літературу з аналізу, охарактеризовано критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, роз'яснено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки джерел фінансування, оглянуто аналіз структури і динаміки оборотного капіталу підприємства, розглянуто напрямки удосконалення методики аналізу, зумовлено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Організаційно-інформаційна модель аналізу власного капіталу

Для проведення будь-яких аналітичних процедур необхідно скласти організаційно-економічну модель.

Оцінка власних фондів акціонерних товариств здійснюються у відповідності до організаційно-інформаційної моделі, яка складається з шести взаємопов`язаних блоків:

I. Об`єкти і суб`єкти аналізу.

II. Система показників, що використовується для оцінки.

III. Джерела інформації та інформаційне забезпечення оцінювання.

ІV. Методичні прийоми узагальнення і реалізації результатів аналітичної оцінки.

Для проведення подальшого дослідження необхідно розкрити зміст кожного блоку.

Об`єкти і суб`єкти аналізу

Об’єктами оцінки, в даному випадку виступають фонди акціонерних товариств та ефективність їх використання.

Здійснюється оцінки обсягу, структури, динаміки розрахунків, розрахунок оборотності, а також факторів, що визначають їх рівень.

Суб’єктами оцінки можуть бути:

- бухгалтерська, фінансова, планова служби акціонерного товариства, економічний відділ;

- адміністрація товариства;

- державні органи;

Система показників, що використовується для аналізу

1. Вартісні.

- загальна вартість власний фінансових ресурсів;

- вартість власних джерел;

- вартість позикового джерел;

2. Натуральні.

- кількість акціонерів;

3. Відносні.

- темпи зростання вартості джерел фінансування;

- коефіцієнти, що показують зміну суми фондів;

- показники структури всіх фондів.

4. Питомі.

- рентабельність фінансових ресурсів та інші питомі показники.

5. Кількісні - включають в себе усі вартісні та натуральні.

6. Якісні. До них належать всі відносні і питомі (індекси, коефіцієнти, відсотки).


Скачати безкоштовно курсову роботу Аналіз власного капіталу

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аналіз власного капіталу натисніть на кнопку:

Витяги з готових курсових робіт Аналіз запасів

Клікніть для збільшення
Вступ курсової роботи оцінки джерел фінансування Курсова робота: перший розділ Нормативно-правове забезпечення оцінки джерел фінансування Другий розділ курсової роботи Методика оцінки джерел фінансування Висновки і пропозиції для курсових робіт

Джерела інформації для аналізу капіталу

Джерелами інформації для оцінки джерел фінансування діяльності акціонерного товариства є:

Правові джерела. Нормативно-правові документи. (закони, накази, постанови, інструкції)

Планові джерела інформації. Наприклад: планові обсяги надходжень та видатків на погашення заборгованостей акціонерів.

Нормативні (норми природного збитку, норматив запасів, норми залишків незавершеного виробництва тощо).

Інформаційне забезпечення представлене у вигляді облікової та позаоблікової інформації.

Облікова інформація включає бухгалтерську звітність та статистичну інформацію. Це Ф №1 “Баланс”, кошторис, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про фінансово-майновий стан тощо. Також необхідно додатково використовувати відомості журнали-ордери та матеріали аналітичного обліку за окремими бухгалтерськими рахунками, звіти матеріально-відповідальних осіб, матеріали планових та непланових інвентаризацій та інші.

Позаоблікова інформація являє собою дані ревізій, перевірок, обстежень, службові записки.

Методи узагальнення та реалізації результатів аналізу

ІV. До методів узагальнення та реалізації результатів оцінювання відносять такі:

- систематизація даних;

- групування, узагальнення і оцінка результатів;

- визначення втрачених можливостей;

- обчислення резервів;

- систематизоване групування недоліків в акті комплексної ревізії;

- обґрунтування і прийняття рішень за результатами ревізій;

- контроль за виконанням прийнятих рішень.

На основі наведеної організаційно-економічної моделі в даній курсовій роботі буде розроблена методика оцінки ефективності використання власних джерел фінансування діяльності в акціонерних товариствах.

Види аналізу власного капіталу

1. За організацією проведення:

- внутрішній – проводиться фінансовими менеджерами підприємства;

- зовнішній – може здійснюватися консалтинговими або аудиторськими фірмами з метою неупередженої оцінки стану накопичення і використання фінансових ресурсів товариства.

2. За періодом проведення:

- попередній – проводиться перед прийняттям управлінських рішень щодо залучення коштів (наприклад, із внутрішніх джерел – за рахунок випуску нових акцій або збільшення номінальної вартості вже випущених акцій чи зовнішніх джерел – через залучення кредитів банків) та його використання;

- поточний (оперативний) – здійснюється в комплексі з оперативним контролем фінансово-господарської діяльності товариства;

- наступний (ретроспективний) – проводиться звичайно за минулий звітний період (місяць, квартал, рік) і дозволяє отримати більш повну і точну інформацію щодо стану джерел фінансування діяльності компанії.

Методика аналізу власного капіталу

Для розв’язання окремих завдань оцінки ефективності використання джерел фінансування розробляються різноманітні методики, які ґрунтуються на застосуванні спеціальних методичних прийомів. Залежно від методичних прийомів, що використовуються для обробки економічної інформації, розрізняють: вертикальний (структурний) фінансовий аналіз; горизонтальний (трендовий), порівняльний, коефіцієнтний (оцінка фінансових коефіцієнтів), факторний, декомпозиційний та інтегральна фінансова оцінка джерел фінансування.

Предмет оцінки власних ресурсів конкретизується в його об’єктах, які на відміну від предмета визначаються відповідними кількісними параметрами. Параметри об’єктів оцінки особистих джерел фінансування як величини, що характеризують його властивості, стан, розмір, можуть поділятися на елементи (у цьому випадку мова йде про об’єкти зі складною структурою) та змінювати певні властивості (характеристики) залежно від рівня деталізації. Аналітичні дослідження змін параметрів об’єкта як наслідку зміни капіталопотоку ґрунтуються на вивченні окремих господарських фактів та господарських операцій.

Оцінка особистих фінансових ресурсів грунтується на оцінці динаміки особистих фондів в цілому, за складом та структурою. В основі загального аналізу лежить класифікація власних фінансових ресурсів компанії. Групування особистих ресурсів для загальної оцінки доцільно здійснювати за класифікацією, запропонованою Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”, яка передбачає розподіл власних фінансових ресурсів за джерелами утворення на зареєстрований, пайовий, додатковий вкладений, інший додатковий та резервний фонд і нерозподілений прибуток (непокритий збиток) з виділенням неоплачених та вилучених фінансових джерел.

Оцінка динаміки власного капіталу базової компанії для курсової роботи

Провівши оцінку динаміки власних фінансових ресурсів базової компанії, можна зробити наступні висновки до курсової роботи: зареєстрований фонд фірми у 2013 та у 2014 році у зареєстрованому фонді підприємства змін не відбувалося. Додатково вкладені фонди протягом 2012-2014 років постійно зменшуються. При цьому валюта балансу (майно підприємства) зросла з 2012 по 2013 рік на 2803,9 тис. грн. (тобто на 113,3%), а за період з 2013 р. по 2014 р. – на 1218,9 тис. грн. (або на 30,0 %).

Аналітичний розділ курсової роботи

Питома вага зареєстрованого фонду товариства у валюті балансу знизилась з 0,81 % на 31.09.2012 р. до 0,49% у 2013 році і 2014 році склала 0,38%. Така ж тенденція спостерігається і щодо додаткових фондів. В 2012 році питома вага додаткових фондів у валюті балансу склала 5,51%, в 2013 – 3,27%, а в 2014 році – 1,83%.

Отже, зареєстрований фонд Підприємства не змінювався. Додатковий фонд товариства протягом 2012-2014 років постійно зменшувався. При цьому валюта балансу (майно підприємства) зросла з 2012 по 2013 р. на 2803,9 тис. грн. (тобто на 113,3 %), а за період з 2013 р. по 2014 р. – на 1218,9 тис. грн. (або на 30 %). Питома вага зареєстрованих фондів (статутного капіталу) підприємства у валюті балансу у 2013 році склала 0,64%, що порівняно з 2012 роком більше на 0,46%, у 2014 році вона склала 0,49%. Маневреність зареєстрованого фонду дуже висока, коефіцієнт маневреності у 2012 році склав 0,9, у 2013 році –0,63, а в 2014 році –0,68. В зв’язку з тим, що частка власників підприємства в загальній сумі авансованих коштів мала, то Підприємства є залежним від кредиторів. У 2014 році частка власних фінансових джерел падає до критичної межі у 3,4 % у 2014 році.

Оцінка позикових джерел здійснюється за тими ж напрямами, що і аналіз власних джерел, але, на відміну від останнього, передбачає оцінку платоспроможності підприємства, яка безпосередньо залежить від вартості поточних зобов’язань.

Оцінка структури власних джерел фінансування діяльності

Збільшення залишків поточних зобов’язань компанії в 2014 році відбулося внаслідок підвищення залишків на початок року (на 1356,2 тис. грн.) та збільшення суми надходження протягом періоду (на 1700,2 тис. грн.). Збільшення суми погашення поточних зобов’язань призвело до зниження їх залишків на кінець періоду на 1801,5 тис. грн. Загальний вплив чинників призвів до збільшення протягом звітного періоду залишків поточних зобов’язань на 1254,9 тис. грн.

Сума чистого прибутку базового товариства, отриманого в 2014 році внаслідок використання позикових фінансових ресурсів, зменшилась на 13,2 тис. грн., порівняно з 2013 роком і на 143,8 тис. грн. порівняно з 2012 роком. Хоча частка чистого прибутку підприємства, отриманого внаслідок використання позикових фінансових ресурсів у фінансово-господарській діяльності постійно збільшується протягом періоду, що аналізується. Так, в 2014 році цей показник був на рівні 97,11%, що на 1,9% більше за його рівень в 2013 році і на 3,5% більше за 2012 рік.

Аналіз ефективності використання власних фінансових ресурсів

Дані оцінки показників ефективності використання власних фінансових ресурсів Підприємства відображають наслідки прискореного зростання власних фінансових ресурсів порівняно з доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що обумовило негативну динаміку коефіцієнтів оборотності (доходності) активів і пасивів. Це означає, що додаткові джерела фінансування, створені у досліджуваному періоді, на цей час не призвели до адекватного зростання доходу. За нормальних умов темпи приросту доходу від реалізації продукції мають дещо перевищувати темпи приросту середньорічних активів, що свідчить про зростання інтенсивності фінансово-господарської діяльності. У випадку, який розглядається, темп приросту доходу поступається темпу приросту середніх залишків активів, власних фінансових ресурсів і зобов’язань. У зв’язку з цим оборотність активів і пасивів має відповідно зменшитись. Саме це і спостерігається у 2014 році.

Показники ефективності використання власних джерел фінансування

Майже всі показники ефективності використання фінансових ресурсів в 2014 році зменшились порівняно з 2012 і 2013 роками. Хоча збільшився коефіцієнт оборотності оборотних активів. Темп зростання коефіцієнту оборотності оборотних активів склав 17,65 пп. і 60,63 пп. відповідно. Темп зменшення рентабельності активів склав 0,063 пп. і 0,004 пп. порівняно з 2012 роком і 2013 роком відповідно, а рентабельність оборотних активів зменшилась 1,219 і 0,009. Коефіцієнт оборотності активів і коефіцієнт оборотності власних фінансових ресурсів зменшились в 2014 році порівняно з 2012 і 2013 роками. Уповільнення склало 17,51 пп. і 5,50 пп. відповідно.

Використання позикових джерел фінансування в базовій компанії можна оцінити негативно. Майже всі показники протягом 2012-2014 років зменшились за рахунок зменшення чистого прибутку і доходу від реалізації товарів. Позитивних змін зазнав тільки коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості за товари в 2013-2014 роках завдяки зменшенню середніх залишків кредиторської заборгованості в цей період. Інші показники значно зменшились в 2014 році порівняно з 2012 роком, на що вплинуло стрімке зменшення чистого прибутку і доходу від реалізації товарів.

Факторний аналіз капіталу

Оцінка впливу факторів показала, що в порівнянні з 2012-2013 роками всі проаналізовані чинники вплинули позитивно, серед них: зростання рентабельності продаж (реалізації), прискорення оборотності сукупних фінансових ресурсів базової компанії, а також збільшення фінансового важеля фінансових ресурсів (мультиплікатора).

Результати аналітичної оцінки відіграють важливу роль під час проведення контролю і ревізії, так як дозволяють прослідкувати не тільки тенденції зміни розміру власних джерел фінансування, але й визначити зміни в його структурі, ефективність його використання, а також оцінити вплив факторів та зробити відповідні висновки по результатам курсової роботи.В нашому банку готових робіт є курсові роботи з оцінки доходів і фінансування закладів для купівлі В нашому банку готових робіт є курсові роботи на тему Аналіз трудових ресурсів і продуктивності праці для купівлі
У нас є такі готові курсові роботи з аналізу власного капіталу:

- Фінансовий аналіз власного капіталу підприємства
- Аналіз власного та запозиченого капіталу
- Аналіз статутного капіталу комерційного банку
- Аналіз власного капіталу акціонерного товариства
- Аналіз ефективності використання власного капіталу підприємства
- Аналіз власного капіталу підприємства
- Аналіз власного капіталу підприємства та його оптимізація в умовах застосування сучасних інформаційних технологій
- Власні фінансові ресурси підприємства та ефективність їх використання
- Економічний аналіз власного капіталу підприємства
- Економічний аналіз позикового капіталу підприємства

Весь список готових курсових робіт