Аналіз кошторису бюджетної установи

Вступ з курсової роботи: фінансовий аналіз операцій з кошторисом бюджетних установ

Актуальність курсової роботи

З часу отримання Україною незалежності, головною умовою її подальшого існування є наявність розвинутої і міцної системи ринкової економіки. Провідну роль у створенні й розвитку цієї системи відіграють державні фінанси, за допомогою яких держава перерозподіляє значну частину валового внутрішнього продукту, що виступає головним об'єктом фінансових відносин. Одним з складових перерозподілу валового внутрішнього продукту є фінансування державою видатків бюджетних установ.

На сучасному етапі розвитку економіки, фінансування бюджетних установ проводиться в умовах жорсткого режиму економії бюджетних коштів. Така ж ситуація спостерігається і при фінансуванні закладів освіти. Основними напрямками фінансування поточних витрат освітніх установ є: виділення коштів на оплату праці, господарські витрати на тепло-, водо- і електропостачання , а також компенсація видатків на харчування. Але це не дає можливості в мінімально-необхідних обсягах оновлювати матеріально-технічну базу закладів освіти. Морально старіють і зношуються основні засоби, зростає кількість будівель та об'єктів, які потребують реконструкції та капітального ремонту, різко скорочується обсяг введення в експлуатацію нових навчально-виховних закладів.

Оскільки заклади освіти не мають значних надходжень в спеціальний фонд, а отже для здійснення своєї діяльності можуть розраховувати лише на отримані бюджетні асигнування, то важливим є розробка правильної політики закладу щодо здійснення видатків. Особливу увагу приділяють розробці раціональної системи платежів, тобто вибору форми розрахунків. Ефективна видаткова політика дозволяє спрямовувати отримані бюджетні асигнування на конкретні раціональні цілі, ефективно використовувати бюджетні кошти, виконувати установою всі притаманні їй функції. Зважаючи на це, запропонована тема курсової роботи набуває все більшої актуальності.

Завдання курсової роботи

Прикладне застосування теоретичних знань з методології наукових досліджень, бухгалтерського обліку, економічного аналізу, а також практичних навичок, розкриття економічної сутності процесу фінансування установ та здійснення ними видатків, побудова організаційно-економічної моделі аналізу виконання кошторису закладами освіти; розробка пропозицій щодо удосконалення аналізу фінансування й розрахунків установ освіти з метою дотримання цільового витрачання бюджетних коштів, збереження державного майна, попередження безгосподарності; виявлення недоліків та пошук шляхів вдосконалення діючої системи аналізу у тому числі за допомогою засобів комп'ютерної техніки, розробка методики внутрішнього аналізу.


Предмет курсової роботи

доходна та видаткова частини кошторису доходів та видатків установи освіти.

Інформаційна база курсової роботи

Первинні бухгалтерські документи, регістри бухгалтерського обліку, річна звітність базової установи, нормативно-правова та спеціальна література.

Об'єкт курсової роботи

Дитячий навчальний заклад №606 міста Києва.

Як підсумок слід додати що за сучасних умов методика аналізу, виконання кошторису доходів та видатків в закладах освіти, розроблена в даній роботі набуває не тільки теоретичного, але й практичного значення. Після проведеного в процесі написання курсової роботи дослідження нами запропоновано реальний проект з удосконалення аналітичних процесів, які активно впливають на кінцеві результати господарювання, раціональне використання фінансових установою ресурсів.Готові курсові роботи з аналізу господарської діяльності кошторису бюджетних установ

Аналіз виконання кошторису бюджетної установи

В курсовій роботі висунуто теорію аналізу кошторису бюджетних установ, вивчено законодавчі акти і літературу з аналізу, досліджено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, розробку і обґрунтування методики аналізу, роз'яснено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки доходів і фінансування закладів, сформульовано організацію і здійснення оцінки наявності ефективності використання бюджетних коштів, охарактеризовано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, опрацьовано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз виконання кошторису бюджетних установ

В курсовій роботі простежено науковий зміст кошторису бюджетних установ, проаналізовано законодавчі акти і літературу з аналізу, представлено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, розробку і обґрунтування методики аналізу, розглянуто об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки доходів і фінансування закладів, досліджено організацію і здійснення оцінки наявності виконання кошторису бюджетних установ, висунуто виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, опрацьовано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз виконання кошторису бюджетної установи в умовах використання новітніх інформаційних технологій

В курсовій роботі роз'яснено сутнісне значення кошторису бюджетних установ, наведено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, розглянуто основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, надано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки доходів і фінансування закладів, з'ясовано вертикальний і горизонтальний аналіз виконання кошторису бюджетної установи, розкрито напрямки удосконалення методики аналізу, окреслено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Фінансовий аналіз виконання кошторису загального фонду бюджетних установ

В курсовій роботі висунуто сутнісне значення кошторису бюджетних установ, з'ясовано нормативно-правову базу з аналізу, висвітлено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, визначено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки доходів і фінансування закладів, розкрито вертикальний і горизонтальний аналіз виконання кошторису загального фонду бюджетних установ, проаналізовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, досліджено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз виконання кошторису загального фонду бюджетних установ

В курсовій роботі наведено науковий зміст кошторису бюджетних установ, опрацьовано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, розкрито загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, вивчено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки доходів і фінансування закладів, висвітлено методику загального аналізу виконання кошторису загального фонду бюджетних установ, окреслено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, з'ясовано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз виконання кошторису бюджетної установи за захищеними статтями

В курсовій роботі вивчено теорію аналізу кошторису бюджетних установ, з'ясовано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, оцінено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, обстежено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки доходів і фінансування закладів, окреслено вертикальний і горизонтальний аналіз виконання кошторису бюджетної установи за захищеними статтями, представлено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, розкрито інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз виконання кошторису доходів і видатків у закладах освіти

В курсовій роботі охарактеризовано теорію аналізу кошторису бюджетних установ, наведено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, окреслено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, з'ясовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки доходів і фінансування закладів, сформульовано аналіз структури і динаміки виконання кошторису доходів і видатків у закладах освіти, надано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, визначено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз виконання кошторису доходів і видатків в закладах охорони здоров'я

В курсовій роботі визначено науковий зміст кошторису бюджетних установ, досліджено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, висунуто організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, надано теоретичну модель аналізуоцінки доходів і фінансування закладів, представлено методику загального аналізу виконання кошторису доходів і видатків в закладах охорони здоров'я, розкрито стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, окреслено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз виконання кошторису загального фонду бюджетних установ

В курсовій роботі з'ясовано економічну сутність кошторису бюджетних установ, розглянуто нормативно-правову базу з аналізу, оцінено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, розробку і обґрунтування методики аналізу, охарактеризовано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки доходів і фінансування закладів, представлено методику загального аналізу виконання кошторису загального фонду бюджетних установ, оглянуто напрямки удосконалення методики аналізу, окреслено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Фінансовий аналіз кошторису загального фонду бюджетної установи

В курсовій роботі досліджено сутнісне значення кошторису бюджетних установ, представлено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, розглянуто загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, розроблено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки доходів і фінансування закладів, висунуто організацію і здійснення оцінки наявності виконання кошторису загального фонду бюджетної установи, роз'яснено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, обстежено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Фінансовий аналіз виконання кошторису бюджетної установи за захищеними статтями

В курсовій роботі з'ясовано науковий зміст кошторису бюджетних установ, оглянуто законодавчі акти і літературу з аналізу, проаналізовано коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, розробку і обґрунтування методики аналізу, висунуто об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки доходів і фінансування закладів, наведено аналіз структури і динаміки виконання кошторису бюджетної установи за захищеними статтями, вивчено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, розроблено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз кошторису загального фонду бюджетної установи

В курсовій роботі окреслено економічну сутність кошторису бюджетних установ, охарактеризовано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, оцінено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, опрацьовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки доходів і фінансування закладів, сформульовано вертикальний і горизонтальний аналіз виконання кошторису загального фонду бюджетної установи, проаналізовано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, висвітлено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз кошторису загального фонду бюджетної установи

В курсовій роботі наведено сутнісне значення кошторису бюджетних установ, представлено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, обстежено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, розробку і обґрунтування методики аналізу, досліджено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки доходів і фінансування закладів, розроблено організацію і здійснення оцінки наявності виконання кошторису загального фонду бюджетної установи, визначено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, проаналізовано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз виконання кошторису бюджетних установ за захищеними статтями

В курсовій роботі розглянуто науковий зміст кошторису бюджетних установ, опрацьовано законодавчі акти і літературу з аналізу, оглянуто характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, висунуто організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки доходів і фінансування закладів, простежено організацію і здійснення оцінки наявності виконання кошторису бюджетних установ за захищеними статтями, представлено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, вивчено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз виконання кошторису бюджетної установи в умовах застосування сучасних інформаційних технологій

В курсовій роботі окреслено сутнісне значення кошторису бюджетних установ, опрацьовано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, висвітлено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, розглянуто організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки доходів і фінансування закладів, обстежено вертикальний і горизонтальний аналіз виконання кошторису бюджетної установи, роз'яснено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, наведено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз кошторису доходів і видатків в дошкільних закладах

В курсовій роботі оглянуто науковий зміст кошторису бюджетних установ, висунуто наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, представлено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, економічний аналіз об’єкта дослідження, з'ясовано організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки доходів і фінансування закладів, висвітлено організацію і здійснення оцінки наявності кошторису доходів і видатків в дошкільних закладах, окреслено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, оцінено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз кошторису доходів і видатків місцевих органів виконавчої влади

В курсовій роботі розроблено економічну сутність кошторису бюджетних установ, наведено нормативно-правову базу з аналізу, висвітлено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, розглянуто теоретичну модель аналізуоцінки доходів і фінансування закладів, представлено вертикальний і горизонтальний аналіз кошторису доходів і видатків місцевих органів виконавчої влади, проаналізовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, простежено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Скачати безкоштовно курсову роботу Аналіз кошторису бюджетної установи

Для безкоштовної закачки курсової роботи натисніть на кнопку:

Для успішного захисту у нас є курсові роботи з оцінки ефективності використання трудових ресурсів, які Ви можете замовити В нашій базі є готові курсові роботи на тему Аналіз розрахункових операцій, які можна купити
У нас є такі готові курсові роботи з аналізу кошторису бюджетних установ:

- Аналіз виконання кошторису бюджетної установи
- Економічний аналіз виконання кошторису бюджетних установ
- Аналіз виконання кошторису бюджетної установи в умовах використання новітніх інформаційних технологій
- Фінансовий аналіз виконання кошторису загального фонду бюджетних установ
- Аналіз виконання кошторису загального фонду бюджетних установ
- Економічний аналіз виконання кошторису бюджетної установи за захищеними статтями
- Економічний аналіз виконання кошторису доходів і видатків у закладах освіти
- Аналіз виконання кошторису доходів і видатків в закладах охорони здоров'я
- Економічний аналіз виконання кошторису загального фонду бюджетних установ
- Фінансовий аналіз кошторису загального фонду бюджетної установи

Весь список готових курсових робіт