Аналіз трудових ресурсів і продуктивності праці підприємства

Вступ з курсової роботи: фінансовий аналіз операцій з працею та її продуктивністю

Актуальність курсової роботи

В умовах переходу України до ринкової економіки і водночас в умовах економічної кризи, спаду виробництва, зниження продуктивності праці, звільнення з виробництв значної кількості працівників в організації праці і її оплаті відбуваються значні зміни.

Для того, щоб наша держава вийшла з такого кризового становища необхідно перш за все зміцнити та розвинути систему особистих матеріальних стимулів праці, основною формою яких є заробітна плата. Необхідно створити систему оплати праці працівників, основними принципами якої є якість і кількість затраченої праці, а також результати роботи колективу.

На кожному підприємстві, галузі, в Україні має бути реальна і достовірна інформація про трудомісткість вироблюваної продукції, про нарахування заробітної плати. Таку інформацію повинен забезпечити бухгалтерський облік та економічний аналіз.

Витрати на оплату праці займають, як правило, найбільшу питому вагу в загальному обсязі витрат обігу підприємства, в тому числі і в ЗОШ №176 м. Києва, на матеріалах якого і буде проводитись дослідження теми курсової роботи.

Раціональне використання трудових ресурсів у всіх галузях народного господарства - одна із найголовніших задач сучасного етапу розвитку економіки. Для того, щоб вирішити її, необхідно прискорити НТП, а саме повніше впроваджувати в практику досягнення науки і техніки, здійснювати комплексну механізацію трудомістких процесів.

Привести в дію існуючі резерви росту продуктивності праці, забезпечити переважний ріст продуктивності праці в порівнянні з ростом заробітної плати одного працівника, скоротити частку штату управління в загальній чисельності працівників - означає суттєво підвищити ефективність використання трудових ресурсів на підприємствах.

Аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві, рівня продуктивності праці необхідно розглядати в тісному взаємозв'язку з оплатою праці. Із зростанням продуктивності праці створюються реальні передумови для підвищення рівня її оплати. При цьому засоби на оплату праці необхідно використовувати таким чином, щоб темпи росту продуктивності праці випереджали темпи росту її оплати. Тільки при таких умовах створюються можливості для нарощування темпів розширеного відтворення.

В зв'язку з цим аналіз використання засобів на оплату праці на кожному підприємстві має вагоме значення. В процесі його необхідно здійснювати систематичний контроль за використанням фонду заробітної плати, виявляти можливості економії засобів за рахунок зростання продуктивності праці.


Презентація для захисту курсової роботи Аналіз трудових ресурсів і продуктивності праціЗавдання курсової роботи

Для досягнення даної мети при виконанні курсової роботи необхідно вирішити наступні завдання.

1. Розкрити економічну сутність витрат на оплату праці підприємства.

2. Дослідити організаційну структуру базового підприємства та основні показники його діяльності.

3. Розробити організаційно-інформаційну модель аналізу витрат на оплату праці підприємства.

4. Провести загальний та факторний аналіз витрат на оплату праці базового підприємства.

6. Дослідити порядок проведення аналізу та аудиту витрат на оплату праці в умовах використання ПЕОМ.

Об'єкт курсової роботи

торговельне підприємство

Предмет курсової роботи

Аналіз трудових ресурсів та витрат на оплату праці.Готові курсові роботи з аналізу господарської діяльності праці та її продуктивності на підприємстві

Обґрунтування потреби підприємства у трудових ресурсах

В курсовій роботі розглянуто науковий зміст праці та її продуктивності на підприємстві, простежено законодавчі акти і літературу з аналізу, досліджено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, роз'яснено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, оглянуто організацію і здійснення оцінки наявності трудового потенціалу, розроблено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, окреслено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз трудових ресурсів та забезпеченості ними підприємства

В курсовій роботі надано теорію аналізу праці та її продуктивності на підприємстві, представлено законодавчі акти і літературу з аналізу, вивчено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, висвітлено теоретичну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, простежено методику загального аналізу ефективності використання трудового потенціалу підприємств, проаналізовано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, розглянуто застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів

В курсовій роботі розглянуто науковий зміст праці та її продуктивності на підприємстві, досліджено законодавчі акти і літературу з аналізу, вивчено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, простежено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, визначено методику загального аналізу продуктивності праці робітників підприємств, опрацьовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, представлено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз руху та використання трудових ресурсів підприємства

В курсовій роботі висвітлено економічну сутність праці та її продуктивності на підприємстві, розглянуто нормативно-правову базу з аналізу, визначено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, вивчено теоретичну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, розроблено вертикальний і горизонтальний аналіз руху та використання трудових ресурсів підприємства, досліджено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, зумовлено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз продуктивності праці та трудових ресурсів підприємства

В курсовій роботі представлено теорію аналізу праці та її продуктивності на підприємстві, наведено законодавчі акти і літературу з аналізу, окреслено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, обстежено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, розроблено методику загального аналізу продуктивності праці та трудових ресурсів підприємства, висвітлено напрямки удосконалення методики аналізу, надано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Трудові ресурси сільського господарства та шляхи підвищення ефективності їх використання

В курсовій роботі розроблено теорію аналізу праці та її продуктивності на підприємстві, розглянуто правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, роз'яснено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, проаналізовано теоретичну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, з'ясовано вертикальний і горизонтальний аналіз трудовими ресурсами сільського господарства, оглянуто виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, висунуто застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз трудових ресурсів і фонду оплати праці

В курсовій роботі вивчено економічну сутність праці та її продуктивності на підприємстві, зумовлено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, надано загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, розроблено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, представлено методику загального аналізу трудових ресурсів і фонду оплати праці, простежено напрямки удосконалення методики аналізу, висвітлено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці

В курсовій роботі проаналізовано сутнісне значення праці та її продуктивності на підприємстві, оглянуто правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, обстежено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, економічний аналіз об’єкта дослідження, опрацьовано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, надано вертикальний і горизонтальний аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці, окреслено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, висвітлено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці підприємства

В курсовій роботі розглянуто сутнісне значення праці та її продуктивності на підприємстві, висунуто нормативно-правову базу з аналізу, охарактеризовано основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, розробку і обґрунтування методики аналізу, визначено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, розкрито вертикальний і горизонтальний аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці підприємств, сформульовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, надано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз трудових ресурсів підприємства та ефективності їх використання

В курсовій роботі проаналізовано сутнісне значення праці та її продуктивності на підприємстві, простежено законодавчі акти і літературу з аналізу, зумовлено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, розкрито організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, висвітлено організацію і здійснення оцінки наявності трудових ресурсів підприємства, визначено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, охарактеризовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз використання робочого часу і продуктивності праці

В курсовій роботі розроблено науковий зміст праці та її продуктивності на підприємстві, оглянуто законодавчі акти і літературу з аналізу, розглянуто загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, економічний аналіз об’єкта дослідження, роз'яснено теоретичну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, сформульовано вертикальний і горизонтальний аналіз використання робочого часу і продуктивності праці, визначено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, охарактеризовано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Ефективність використання трудових та матеріальних ресурсів підприємств

В курсовій роботі опрацьовано економічну сутність праці та її продуктивності на підприємстві, наведено законодавчі акти і літературу з аналізу, з'ясовано загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, оцінено теоретичну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, оглянуто методику загального аналізу трудових та матеріальних ресурсів підприємств, проаналізовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, обстежено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз трудових ресурсів та на оплату праці в закладах освіти

В курсовій роботі обстежено сутнісне значення праці та її продуктивності на підприємстві, простежено нормативно-правову базу з аналізу, оглянуто загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, розробку і обґрунтування методики аналізу, визначено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, представлено організацію і здійснення оцінки наявності трудових ресурсів та на оплату праці в закладах освіти, оцінено напрямки удосконалення методики аналізу, зумовлено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз трудових ресурсів підприємства

В курсовій роботі проаналізовано теорію аналізу праці та її продуктивності на підприємстві, досліджено нормативно-правову базу з аналізу, опрацьовано характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, роз'яснено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, обстежено аналіз структури і динаміки трудових ресурсів підприємств, представлено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, розкрито вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Скачати безкоштовно курсову роботу Аналіз трудових ресурсів і продуктивності праці

Для безкоштовної закачки курсової роботи натисніть на кнопку:

Наша база містить курсові роботи з оцінки грошових потоків щоб Ваш захист пройшов без проблем Наша база містить курсові роботи на тему Аналіз товарних запасів щоб Ваш захист пройшов без проблем
У нас є такі готові курсові роботи з аналізу праці та її продуктивності на підприємстві:

- Обґрунтування потреби підприємства у трудових ресурсах
- Аналіз трудових ресурсів та забезпеченості ними підприємства
- Аналіз ефективності використання трудових ресурсів
- Аналіз руху та використання трудових ресурсів підприємства
- Аналіз продуктивності праці та трудових ресурсів підприємства
- Трудові ресурси сільського господарства та шляхи підвищення ефективності їх використання
- Аналіз трудових ресурсів і фонду оплати праці
- Економічний аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці
- Аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці підприємства
- Аналіз трудових ресурсів підприємства та ефективності їх використання

Весь список готових курсових робіт

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку