Аналіз трудових ресурсів і продуктивності праці підприємства

Вступ з курсової роботи: фінансовий аналіз операцій з працею та її продуктивністю

Актуальність курсової роботи

В умовах переходу України до ринкової економіки і водночас в умовах економічної кризи, спаду виробництва, зниження продуктивності праці, звільнення з виробництв значної кількості працівників в організації праці і її оплаті відбуваються значні зміни.

Для того, щоб наша держава вийшла з такого кризового становища необхідно перш за все зміцнити та розвинути систему особистих матеріальних стимулів праці, основною формою яких є заробітна плата. Необхідно створити систему оплати праці працівників, основними принципами якої є якість і кількість затраченої праці, а також результати роботи колективу.

На кожному підприємстві, галузі, в Україні має бути реальна і достовірна інформація про трудомісткість вироблюваної продукції, про нарахування заробітної плати. Таку інформацію повинен забезпечити бухгалтерський облік та економічний аналіз.

Витрати на оплату праці займають, як правило, найбільшу питому вагу в загальному обсязі витрат обігу підприємства, в тому числі і в ЗОШ №176 м. Києва, на матеріалах якого і буде проводитись дослідження теми курсової роботи.

Раціональне використання трудових ресурсів у всіх галузях народного господарства - одна із найголовніших задач сучасного етапу розвитку економіки. Для того, щоб вирішити її, необхідно прискорити НТП, а саме повніше впроваджувати в практику досягнення науки і техніки, здійснювати комплексну механізацію трудомістких процесів.

Привести в дію існуючі резерви росту продуктивності праці, забезпечити переважний ріст продуктивності праці в порівнянні з ростом заробітної плати одного працівника, скоротити частку штату управління в загальній чисельності працівників - означає суттєво підвищити ефективність використання трудових ресурсів на підприємствах.

Аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві, рівня продуктивності праці необхідно розглядати в тісному взаємозв'язку з оплатою праці. Із зростанням продуктивності праці створюються реальні передумови для підвищення рівня її оплати. При цьому засоби на оплату праці необхідно використовувати таким чином, щоб темпи росту продуктивності праці випереджали темпи росту її оплати. Тільки при таких умовах створюються можливості для нарощування темпів розширеного відтворення.

В зв'язку з цим аналіз використання засобів на оплату праці на кожному підприємстві має вагоме значення. В процесі його необхідно здійснювати систематичний контроль за використанням фонду заробітної плати, виявляти можливості економії засобів за рахунок зростання продуктивності праці.


Презентація для захисту курсової роботи Аналіз трудових ресурсів і продуктивності праціЗавдання курсової роботи

Для досягнення даної мети при виконанні курсової роботи необхідно вирішити наступні завдання.

1. Розкрити економічну сутність витрат на оплату праці підприємства.

2. Дослідити організаційну структуру базового підприємства та основні показники його діяльності.

3. Розробити організаційно-інформаційну модель аналізу витрат на оплату праці підприємства.

4. Провести загальний та факторний аналіз витрат на оплату праці базового підприємства.

6. Дослідити порядок проведення аналізу та аудиту витрат на оплату праці в умовах використання ПЕОМ.

Об'єкт курсової роботи

торговельне підприємство

Предмет курсової роботи

Аналіз трудових ресурсів та витрат на оплату праці.Готові курсові роботи з аналізу господарської діяльності праці та її продуктивності на підприємстві

Обґрунтування потреби підприємства у трудових ресурсах

В курсовій роботі надано теорію аналізу праці та її продуктивності на підприємстві, визначено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, висунуто основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, економічний аналіз об’єкта дослідження, з'ясовано теоретичну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, зумовлено методику загального аналізу трудового потенціалу, розкрито виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, опрацьовано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз трудових ресурсів та забезпеченості ними підприємства

В курсовій роботі простежено теорію аналізу праці та її продуктивності на підприємстві, оцінено законодавчі акти і літературу з аналізу, оглянуто структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, розробку і обґрунтування методики аналізу, досліджено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, висвітлено організацію і здійснення оцінки наявності ефективності використання трудового потенціалу підприємств, обстежено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, проаналізовано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів

В курсовій роботі окреслено теорію аналізу праці та її продуктивності на підприємстві, проаналізовано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, представлено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, економічний аналіз об’єкта дослідження, з'ясовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, простежено методику загального аналізу продуктивності праці робітників підприємств, вивчено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, роз'яснено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз руху та використання трудових ресурсів підприємства

В курсовій роботі зумовлено теорію аналізу праці та її продуктивності на підприємстві, роз'яснено законодавчі акти і літературу з аналізу, окреслено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, розкрито теоретичну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, надано організацію і здійснення оцінки наявності руху та використання трудових ресурсів підприємства, досліджено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, представлено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз продуктивності праці та трудових ресурсів підприємства

В курсовій роботі вивчено теорію аналізу праці та її продуктивності на підприємстві, представлено законодавчі акти і літературу з аналізу, окреслено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, визначено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, зумовлено аналіз структури і динаміки продуктивності праці та трудових ресурсів підприємства, охарактеризовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, висунуто застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Трудові ресурси сільського господарства та шляхи підвищення ефективності їх використання

В курсовій роботі оцінено теорію аналізу праці та її продуктивності на підприємстві, простежено нормативно-правову базу з аналізу, розглянуто організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, обстежено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, розроблено організацію і здійснення оцінки наявності трудовими ресурсами сільського господарства, роз'яснено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, висунуто інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз трудових ресурсів і фонду оплати праці

В курсовій роботі проаналізовано сутнісне значення праці та її продуктивності на підприємстві, визначено нормативно-правову базу з аналізу, розкрито критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, висвітлено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, роз'яснено організацію і здійснення оцінки наявності трудових ресурсів і фонду оплати праці, оглянуто стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, вивчено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці

В курсовій роботі проаналізовано теорію аналізу праці та її продуктивності на підприємстві, з'ясовано законодавчі акти і літературу з аналізу, розкрито організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, опрацьовано теоретичну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, розглянуто організацію і здійснення оцінки наявності використання трудових ресурсів та фонду оплати праці, обстежено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, простежено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці підприємства

В курсовій роботі розглянуто сутнісне значення праці та її продуктивності на підприємстві, опрацьовано нормативно-правову базу з аналізу, сформульовано коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, економічний аналіз об’єкта дослідження, оцінено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, обстежено аналіз структури і динаміки використання трудових ресурсів та фонду оплати праці підприємств, розроблено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, надано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз трудових ресурсів підприємства та ефективності їх використання

В курсовій роботі з'ясовано теорію аналізу праці та її продуктивності на підприємстві, оглянуто наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, наведено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, розробку і обґрунтування методики аналізу, надано теоретичну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, сформульовано методику загального аналізу трудових ресурсів підприємства, оцінено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, досліджено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз використання робочого часу і продуктивності праці

В курсовій роботі оцінено економічну сутність праці та її продуктивності на підприємстві, висунуто наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, проаналізовано структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, економічний аналіз об’єкта дослідження, сформульовано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, визначено методику загального аналізу використання робочого часу і продуктивності праці, розглянуто виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, оглянуто вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Ефективність використання трудових та матеріальних ресурсів підприємств

В курсовій роботі представлено науковий зміст праці та її продуктивності на підприємстві, висвітлено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, визначено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, розробку і обґрунтування методики аналізу, опрацьовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, висунуто методику загального аналізу трудових та матеріальних ресурсів підприємств, охарактеризовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, проаналізовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз трудових ресурсів та на оплату праці в закладах освіти

В курсовій роботі визначено сутнісне значення праці та її продуктивності на підприємстві, надано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, обстежено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, розкрито організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, досліджено аналіз структури і динаміки трудових ресурсів та на оплату праці в закладах освіти, висунуто виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, оглянуто інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз трудових ресурсів підприємства

В курсовій роботі наведено науковий зміст праці та її продуктивності на підприємстві, розроблено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, роз'яснено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, економічний аналіз об’єкта дослідження, охарактеризовано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, проаналізовано організацію і здійснення оцінки наявності трудових ресурсів підприємств, представлено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, висунуто інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Скачати безкоштовно курсову роботу Аналіз трудових ресурсів і продуктивності праці

Для безкоштовної закачки курсової роботи натисніть на кнопку:

В нашій базі є готові курсові роботи з оцінки грошових потоків, які можна купити Наша база містить курсові роботи на тему Аналіз товарних запасів щоб Ваш захист пройшов без проблем
У нас є такі готові курсові роботи з аналізу праці та її продуктивності на підприємстві:

- Обґрунтування потреби підприємства у трудових ресурсах
- Аналіз трудових ресурсів та забезпеченості ними підприємства
- Аналіз ефективності використання трудових ресурсів
- Аналіз руху та використання трудових ресурсів підприємства
- Аналіз продуктивності праці та трудових ресурсів підприємства
- Трудові ресурси сільського господарства та шляхи підвищення ефективності їх використання
- Аналіз трудових ресурсів і фонду оплати праці
- Економічний аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці
- Аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці підприємства
- Аналіз трудових ресурсів підприємства та ефективності їх використання

Весь список готових курсових робіт