Аналіз товарних запасів підприємства

Вступ з курсової роботи: фінансовий аналіз операцій з товарними запасами

Актуальність аналізу операцій з товарами

Актуальність теми витікає з важливості задач, поставлених перед аналізом та аудитом товарних запасів підприємств торгівлі. Сучасний стан економіки України характеризується перманентними радикальними реформами у сфері управління. Подальший її успішний розвиток неможливий без суттєвого підвищення ролі аналізу в системі управління на макро та мікро рівнях.

В управлінні підприємством торгівлі одним із основних завдань є управління товарними запасами, як основою для здійснення господарської діяльності. Актуальність питання обумовлена тим, що реалізація товарних запасів виступає одним з джерел отримання прибутку і збільшення капіталу, що, в свою чергу, є метою функціонування роздрібного підприємства. Визначення стану товарних запасів, забезпечення оптимального їх рівня, утримання оптимального, ефективного рівня страхових запасів дозволяє вирішувати завдання управління товарними запасами торговельного підприємства.

В удосконаленні інформаційного забезпечення управління підприємством торгівлі важливе місце посідає питання обліку та контролю товарних запасів, а також аналізу ефективності їх використання.

В умовах постійно зростаючої конкуренції діяльність суб'єкту господарювання залежить від достовірності і своєчасності інформації, якою він володіє. Таким критеріям відповідають дані бухгалтерського обліку, так як саме він є засобом безперервного, взаємопов'язаного спостереження та контролю за діяльністю підприємства. Лише на основі інформації, яка відповідає вищезазначеним критеріям можливо проаналізувати господарську діяльність підприємства і стан товарних запасів зокрема, а також зробити висновки і пропозиції.

Мета дослідження

Метою курсової роботи є розробка рекомендацій по удосконаленню аналізу ефективності використання товарних запасів, розробка концепції аналізу товарних запасів на основі вивчення діючої законодавчої і нормативної бази, теоретичних питань аналізу товарних запасів, умов господарської діяльності підприємства. Ретельний аналіз і аудит товарних запасів в теперішній час є обов’язковою умовою функціонування підприємства торгівлі.


Презентація для захисту курсової роботи Аналіз товарних запасівЗавдання дослідження

Виходячи з поставленої мети завданнями курсової роботи є:

- розкрити сутність товарних запасів;

- дати організаційно-економічну характеристику підприємства;

- розробити організаційно-інформаційну модель аналізу товарних запасів;

- здійснення загального та факторного аналізу товарних запасів;

- описати сучасний стан автоматизації аналітичних робіт товарних запасів;

- зробити висновки і надати пропозиції щодо удосконалення ефективності використання управління товарними запасами для подальшої раціональної діяльності підприємства.

Методичні прийоми дослідження

Методом дослідження аналізу є способи узагальнення і групування даних, способи спостереження за товарними запасами.

Для проведення аналізу використані діалектичні методи. Застосовано документальні методичні та інші прийоми узагальнення при здійсненні аналізу за станом та рухом товарних запасів.Готові курсові роботи з аналізу господарської діяльності товарних запасів підприємства

Аналіз товарообороту підприємства
Аналіз товарних запасів та швидкості товарного обертання підприємства торгівлі
Аналіз ефективності товарних операцій підприємства торгівлі
Аналіз товарних операцій торговельного підприємства
Економічний аналіз затрат виробництва та реалізації товарів
Аналіз розрахунків в господарських товариствах
Економічний аналіз товарних операцій підприємства торгівлі
Економічний аналіз товарних операцій торговельного підприємства
Аналіз товарних ресурсів в системі управління підприємствами торгівлі
Формування ефективної товарної стратегії торговельного підприємства
Аналіз товарних ресурсів та ефективності їх використання в підприємствах торгівлі
Фінансовий аналіз товарообороту торговельних підприємства
Аналіз товарних запасів підприємства торгівлі та ефективності їх використання
Аналіз товарообороту підприємства торгівлі
Аналіз товарних ресурсів підприємства торгівлі та ефективності їх використання

Економічний зміст товарних запасів підприємства

Товарообіг знаходиться в прямій залежності від забезпеченості підприємства товарними ресурсами і від ефективності їх використання. Структура товарообігу розробляється на основі аналізу фактичного продажу товарів, товарних запасів, при цьому враховуються зміни попиту населення, яких обслуговує даний магазин. Тому товарні запаси є одним з найважливіших показників господарської діяльності торговельного підприємства. Вони являють собою продукцію промисловості і сільського господарства, яка знаходиться в обігу в певний момент часу.
Процес реалізації товарів потребує постійної наявності на підприємстві товарних запасів. Товарні запаси – маса товарів, яка знаходиться у виробничих, заготівельних та торгівельних організаціях і підприємствах до моменту їх продажу кінцевим споживачам. Вони утворюються на всіх стадіях руху товарів – у виробництві, в заготівельних організаціях, оптовій торгівлі, в дорозі, в роздрібній торгівлі. Запаси товарів не залишаються нерухомими, вони вступають в обіг та оновлюються, але їх загальна сума завжди складає визначену величину, яка повинна знаходитись згідно з розмірами товарообігу. Таким чином, формування певних розмірів товарних запасів дозволяє підприємству забезпечувати стійкість асортименту товарів, здійснювати певну цінову політику, підвищувати рівень задоволення попиту покупців.

Управління товарними запасами на підприємстві

Для того, щоб підприємство раціонально використовувало свої товарні запаси, ефективно приймало управлінські рішення для подальшої прибутковості своєї діяльності, необхідне застосування економічного аналізу.
При здійсненні аналізу товарних ресурсів та ефективності їх використання підприємства проводять загальний та факторний аналіз.
Загальний аналіз полягає у вивченні стану і руху, структури товарних ресурсів за певні періоди.
Факторний аналіз дозволяє визначити вплив кожного чинника на результативний показник з метою вироблення вірних управлінських рішень по його координації.
В процесі аналізу встановлюють, як товарні запаси забезпечують розвиток товарообігу та рівномірне постачання населення необхідними товарами, виявляють причини відхилень фактичних запасів від їх плану, або нормативу.

Скачати безкоштовно курсову роботу Аналіз товарних запасів

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аналіз товарних запасів натисніть на кнопку:

Витяги з готових курсових робіт Аналіз запасів

Клікніть для збільшення
Вступ курсової роботи оцінки ресурсу товарів Курсова робота: перший розділ Нормативно-правове забезпечення оцінки ресурсу товарів Другий розділ курсової роботи Методика оцінки ресурсу товарів Висновки і пропозиції для курсових робіт

Загальний аналіз товарних запасів

Аналізуючи запаси базового підприємства за три роки, необхідно відмітити тенденцію зростання основних його ресурсів.
Підприємство є рентабельним і фінансово самостійним, свою діяльність направляє на збільшення обсягів реалізації, покращання договірної роботи з постачальниками.
Проаналізувавши динаміку товарних запасів, можна зробити деякі висновки.
В цілому по підприємству станом на кінець 2014 р. товарні запаси склали 96,3 тис. грн., що на 20,5 % менше порівняно з 2013 р. Одним із факторів, що привів до зниження товарних ресурсів на кінець звітного року є збільшення обсягу реалізації товарів.
Щодо структури товарних запасів порівняно до 2013 р. незначні коливання відбулись між продовольчими і непродовольчими товарами (0,6 %). В розрізі груп продовольчих товарів великих структурних зрушень не відбулося.
Досліджуючи середні товарні запаси підприємства можна відмітити, що вони значно зросли порівняно з 2012 р. (74,8 %) та порівняно з попереднім роком на 15 %. Найбільшу питому вагу займають продовольчі товари. В 2012 р. вони склали 62,7 %, в 2013 р. - 72,87 %, а в 2014 р. – 80,5%. Щодо структури середніх товарних запасів спостерігається тенденція на перепрофілювання підприємства торгівлею продовольчими товарами. Найбільшу питому вагу середніх товарних запасів продовольчої групи складають: інші непродовольчі товари (37,3 %), горілчані вироби (8,4 %); найменшу питому вагу – хліб та хлібобулочні вироби (0,6 %), цукор (1,0%).

Факторний аналіз товарних запасів

Щодо основних факторів, які впливають на обсяг середніх товарних запасів, то на базовому підприємстві збільшенню загального обсягу товарних запасів в 2014 р. порівняно з 2013 р. на 20,92 тис. грн. сприяло зростання реалізації товарів на 333 тис. грн., а прискоренню товарооборотності на 1,32 дня призвело до зменшення товарних запасів на 6,72 тис. грн. Порівняно з 2012 р. також зростання обсягу реалізації та товарооборотності призвели до зростання середніх товарних запасів на 46,55 тис. грн. за рахунок кожного фактору відповідно на 13,9 та 32,59 тис. грн.
На даному підприємстві у звітному році поповнення товарних запасів складало 16,9 разів проти 15,9 в 2013 р. та 24,2 в 2012 р.
Прискорення товарооборотності по загальному обсягу товарних ресурсів по відношенню до попереднього року склало 1,32 дня. Прискорення набули продовольчі товари (на 2,36 дня) та уповільнилися непродовольчі товари. Це відбулося за рахунок збільшення обсягу реалізації.
Виходячи з вищезазначеного можна зробити висновки, що досліджуване підприємство ефективно використовує товарні запаси, тим самим забезпечує нормалізацію торговельної діяльності.

Удосконалення оцінки товарних запасів при використанні ПЕОМ

Переглянувши декілька найбільш ефективних пакетів програм по автоматизованій обробці бухгалтерської інформації, можна сказати, що підприємства для подальшого вдалого розвитку необхідно придбати пакет ПАРУС. Він призначений для комплексної автоматизації управління фінансово-господарською діяльністю підприємства і дозволяє в межах єдиної системи вести як бухгалтерський, так і складський та управлінський облік. За допомогою такої програми можна глибоко вивчати бізнес-процеси підприємства, а також гнучко настроювати систему під задачі підприємства.
Щодо прогнозування товарних запасів, то підприємству слід розробляти нормативи запасів, так як розробка нормативів товарних запасів є основною формою їх оптимізації.

Пропозиції щодо удосконалення використання товарних запасів

На підставі вищевикладеного, можна внести наступні пропозиції щодо ефективного використання товарних ресурсів.
1. Забезпечити необхідні умови для здійснення економічного аналізу господарської діяльності на підприємстві по результатам кожного звітного періоду, в тому числі передбачити в штатному розкладі фахівця-аналітика або зобов'язати виконувати згадані функції працівника бухгалтерії.
2. Економічний аналіз здійснювати із використанням засобів комп'ютерної техніки та сучасних програмних продуктів (оновити комп'ютерний парк та придбати сучасну програму, за допомогою якої можливо здійснювати економічний аналіз господарської діяльності: “Парус 5.11”, “1:С Бухгалтерія”, “Акцент – бухгалтерія для Windows” та ін.).
3. На підставі результатів економічного аналізу з метою підвищення ефективності господарської діяльності приймати вчасні управлінські рішення та втілювати їх у господарську практику (оптимізувати кількість постачальників, удосконалювати та розширювати асортимент товарів, одночасно використовувати найбільш ефективні форми продажу товарів).
4. Мінімізувати негативний вплив факторів, які впливають на обсяг та структуру товарних ресурсів.
5. Забезпечувати постійний контроль за станом товарних запасів, тобто не допускати пониження розміру запасів вище необхідного мінімуму.
6. Дотримуватись встановлених строків зберігання товарів, що призведе до більш ефективного їх використання.
7. Раціонально організовувати оформлення документів і вибір оптимального варіанту документообігу.


Також ми маємо якісні курсові роботи з валюти для замовлення Наша база містить курсові роботи на тему Контроль і ревізія використання лікарських засобів закладів охорони здоров'я щоб Ваш захист пройшов без проблем
У нас є такі готові курсові роботи з аналізу товарних запасів:

- Аналіз товарообороту підприємства
- Аналіз товарних запасів та швидкості товарного обертання підприємства торгівлі
- Аналіз ефективності товарних операцій підприємства торгівлі
- Аналіз товарних операцій торговельного підприємства
- Економічний аналіз затрат виробництва та реалізації товарів
- Аналіз розрахунків в господарських товариствах
- Економічний аналіз товарних операцій підприємства торгівлі
- Економічний аналіз товарних операцій торговельного підприємства
- Аналіз товарних ресурсів в системі управління підприємствами торгівлі
- Формування ефективної товарної стратегії торговельного підприємства

Весь список готових курсових робіт