Аналіз витрат підприємства

Вступ з курсової роботи: фінансовий аналіз операцій з витратами

Актуальність теми курсової роботи

Ринкова система господарювання, яка формується в Україні, обумовлює зміну форм та методів управління економікою підприємства, вимагаючи нових підходів до визначення місця та ролі підприємства у розвитку суспільного виробництва. Підприємства в умовах ринкової економіки є головним господарюючим суб'єктом ринку, діяльність якого спрямована на забезпечення високоефективної господарсько-фінансової діяльності, його виживання та конкурентоспроможність.

Тому сучасні умови потребують нових підходів до вирішення проблем щодо управління основними показниками господарської діяльності, які спрямовані на підвищення ефективності та рентабельності господарювання.

Головним економічним показником ефективної роботи підприємства зараз стає прибуток. Отримання прибутку кожним підприємством дозволяє їм своєчасно виконувати зобов'язання перед бюджетом, зміцнювати їх фінансовий стан на ринку і створює додаткові можливості для стимулювання робітників і розвитку матеріально-технічної бази. Одним із головних шляхів збільшення прибутку є зниження собівартості продукції, робіт і послуг підприємства.

В сучасних умовах господарювання одним із найважливіших інструментів управління фінансовими результатами і оцінки ефективності господарської діяльності підприємства торгівлі виступає облік та фінансово-господарський контроль витрат.

Функціонування торгівлі як самостійної галузі народного господарства та подальший її розвиток викликає певні витрати матеріальних, трудових і грошових ресурсів по доведенню товарів від виробника до споживача. Загальна сума таких витрат показує, у скільки обходиться підприємству надання послуг по реалізації товарів, тобто витрати являють собою собівартість послуг торгівлі.

Аналіз витрат, пов'язаних з операційною діяльністю, як інструмент фінансово-господарського контролю, повинен сприяти виявленню резервів економії, зниженню собівартості. В торгівлі закладені невичерпані можливості відносного зниження витрат при підвищенні якості торговельного обслуговування населення, скороченні витрат часу покупців на придбання товарів. Однак використовуються ці можливості недостатньо.

Зміна умов економічного життя держави, перехід до нових форм власності, виникнення конкурентної боротьби на ринку за споживача, заохочують підприємства до створення передумов для оптимізації собівартості, переорієнтації діяльності на більш конкурентоспроможні напрями діяльності та товари, ефективного використання ресурсів, оперативного корегування управлінських рішень в залежності від змін ринкової кон'юктури.


Завдання курсової роботи

Ознайомлення з умовами господарювання базового підприємства; розкриття сутності та місця витрат в управлінні підприємством ринкового типу; теоретичне вивчення проблем організації і методології аналізу витрат; критичний аналіз практики аналізу витрат на базовому підприємстві; визначення необхідності застосування ПЕОМ при здійсненні аналітичних робіт; формування висновків та пропозицій з цих питань в умовах ринкової економіки на Україні і реалізації їх на практиці.

Об'єкт курсової роботи

Об’єктом курсової роботи виступає торговельне підприємство – товариство з обмеженою відповідальність «Торгсервіс».

Методи курсової роботи

При дослідженні теми курсової роботи були використані такі методи: безпосереднього вивчення, узагальнення, конкретизації, групування тощо.Готові курсові роботи з аналізу господарської діяльності витрат підприємства

Аналіз видатків на медикаменти і харчування бюджетної установи

В курсовій роботі висвітлено теорію аналізу витрат підприємства, оцінено законодавчі акти і літературу з аналізу, досліджено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, розкрито організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки видатків і затрат, простежено вертикальний і горизонтальний аналіз медичних і харчових витрат бюджетної установи, проаналізовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, розглянуто вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз матеріальних витрат підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій

В курсовій роботі висвітлено науковий зміст витрат підприємства, надано нормативно-правову базу з аналізу, обстежено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, економічний аналіз об’єкта дослідження, вивчено теоретичну модель аналізуоцінки видатків і затрат, опрацьовано методику загального аналізу матеріальних витрат підприємства, проаналізовано напрямки удосконалення методики аналізу, зумовлено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз адміністративних витрат підприємства

В курсовій роботі обстежено науковий зміст витрат підприємства, проаналізовано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, сформульовано характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, з'ясовано теоретичну модель аналізуоцінки видатків і затрат, зумовлено аналіз структури і динаміки адміністративних витрат підприємства, оглянуто стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, охарактеризовано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Облік і аналіз затрат підприємства

В курсовій роботі простежено теорію аналізу витрат підприємства, оцінено законодавчі акти і літературу з аналізу, наведено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, розробку і обґрунтування методики аналізу, розроблено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки видатків і затрат, висунуто аналіз структури і динаміки затрат підприємства, окреслено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, оглянуто застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Управління витратами торговельних підприємств

В курсовій роботі роз'яснено теорію аналізу витрат підприємства, надано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, представлено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, висвітлено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки видатків і затрат, опрацьовано вертикальний і горизонтальний аналіз витратами торговельного підприємства, наведено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, оцінено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз і планування витрат підприємства

В курсовій роботі надано сутнісне значення витрат підприємства, оглянуто законодавчі акти і літературу з аналізу, зумовлено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, економічний аналіз об’єкта дослідження, висунуто теоретичну модель аналізуоцінки видатків і затрат, вивчено вертикальний і горизонтальний аналіз витрат підприємства, оцінено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, охарактеризовано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз адміністративно-управлінських витрат підприємства

В курсовій роботі наведено сутнісне значення витрат підприємства, оцінено нормативно-правову базу з аналізу, розроблено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, представлено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки видатків і затрат, оглянуто методику загального аналізу адміністративно-управлінських витрат підприємств, проаналізовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, визначено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз витрат підприємства за економічними елементами та статтями калькуляції виробничого підприємства

В курсовій роботі з'ясовано економічну сутність витрат підприємства, опрацьовано законодавчі акти і літературу з аналізу, роз'яснено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, висвітлено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки видатків і затрат, проаналізовано вертикальний і горизонтальний аналіз витрат підприємства за економічними елементами та статтями калькуляції виробничого підприємства, простежено напрямки удосконалення методики аналізу, розглянуто вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз витрат торговельного підприємства

В курсовій роботі досліджено теорію аналізу витрат підприємства, надано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, наведено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, окреслено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки видатків і затрат, розглянуто організацію і здійснення оцінки наявності витрат торговельного підприємства, проаналізовано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, сформульовано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз витрат підприємства за економічними елементами

В курсовій роботі розглянуто теорію аналізу витрат підприємства, висвітлено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, визначено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, економічний аналіз об’єкта дослідження, вивчено теоретичну модель аналізуоцінки видатків і затрат, оцінено організацію і здійснення оцінки наявності витрат підприємства за економічними елементами, обстежено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, зумовлено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз витрат на підприємстві за елементами витрат і статтями калькуляції

В курсовій роботі досліджено економічну сутність витрат підприємства, зумовлено законодавчі акти і літературу з аналізу, визначено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, економічний аналіз об’єкта дослідження, сформульовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки видатків і затрат, роз'яснено методику загального аналізу витрат на підприємстві за елементами витрат і статтями калькуляції, охарактеризовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, розглянуто застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз матеріальних витрат підприємства

В курсовій роботі проаналізовано економічну сутність витрат підприємства, зумовлено нормативно-правову базу з аналізу, визначено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, економічний аналіз об’єкта дослідження, сформульовано теоретичну модель аналізуоцінки видатків і затрат, висунуто організацію і здійснення оцінки наявності матеріальних витрат підприємств, вивчено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, оцінено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз витрат підприємства

В курсовій роботі висвітлено економічну сутність витрат підприємства, висунуто наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, охарактеризовано основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, оцінено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки видатків і затрат, проаналізовано організацію і здійснення оцінки наявності витрат підприємства, досліджено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, вивчено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз матеріальних витрат промислових підприємства

В курсовій роботі оцінено теорію аналізу витрат підприємства, наведено законодавчі акти і літературу з аналізу, охарактеризовано структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, розробку і обґрунтування методики аналізу, вивчено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки видатків і затрат, надано методику загального аналізу матеріальних витрат промислових підприємств, з'ясовано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, проаналізовано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Скачати безкоштовно курсову роботу Аналіз витрат підприємства

Для безкоштовної закачки курсової роботи натисніть на кнопку:

Наша база містить курсові роботи з оцінки готівкових і безготівкових монетарних активів щоб Ваш захист пройшов без проблем Наша база містить курсові роботи на тему Аналіз дебіторської заборгованості щоб Ваш захист пройшов без проблем
У нас є такі готові курсові роботи з аналізу витрат:

- Аналіз видатків на медикаменти і харчування бюджетної установи
- Аналіз матеріальних витрат підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій
- Аналіз адміністративних витрат підприємства
- Облік і аналіз затрат підприємства
- Управління витратами торговельних підприємств
- Аналіз і планування витрат підприємства
- Економічний аналіз адміністративно-управлінських витрат підприємства
- Економічний аналіз витрат підприємства за економічними елементами та статтями калькуляції виробничого підприємства
- Аналіз витрат торговельного підприємства
- Аналіз витрат підприємства за економічними елементами

Весь список готових курсових робіт