Аналіз запасів підприємства

Вступ з курсової роботи: фінансовий аналіз операцій з запасами

Актуальність курсової роботи

Ринкова економіка України потребує постійного удосконалення, управління господарських процесів підприємств, удосконалення розрахункових відносин з бюджетом і аналізу за правильністю нарахувань і своєчасністю розрахунків з бюджетом різних рівнів.

Прийняття ефективних управлінських рішень можливе лише за умови володіння необхідною інформацією про наявність фінансових, матеріальних ресурсів, своєчасно складеного і затвердженого кошторису доходів і видатків підприємств. Значення обліку, аналізу та аналізу як функцій управління визначаються тим, що вони є одним з основних джерел економічної інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень, оскільки контроль, аналіз та облік є складовими частинами системи управління підприємства. Зміни, що відбуваються в останні роки в Україні, охоплюють як сферу матеріального виробництва, так і галузі невиробничої сфери. Підприємства вимагають особливої уваги та зважених кроків у їх реформуванні. Одним із головних завдань у цьому напрямку є побудова якісно нових фінансово-економічних відносин, а саме: визначення загального механізму їх дії і внутрішньої структури, суб'єктів зазначених відносин та принципів їх побудови, розробка методики визначення вартості послуг підприємств та нормативу фінансування.

Всі ці підприємства незалежно від профілю не виробляють продукції, не отримують прибутку, зайняті наданням нематеріальних послуг, в процесі чого здійснюють видатки, які повністю або частково покриваються за рахунок державного чи місцевих бюджетів.

Все сказане вище дозволяє зрозуміти важливість і необхідність наявності та ефективного використання запасів в підприємствах, а також суворого аналізу за їх використанням. Особливо це актуально в останній час, коли у державному бюджеті відчутний дефіцит коштів. Бюджетне фінансування підприємств здійснюється у вкрай обмежених розмірах, що значно ускладнює їхнє функціонування.

Завданнями курсової роботи

- дослідження економічної сутності запасів підприємств;

- надання організаційно-економічної характеристики Підприємства;

- вивчення організації і планування аналізу формування і використання запасів підприємств;

- проведення економіко-правового аналізу нормативної бази та огляду спеціальної літератури з питань аналізу формування і використання запасів підприємств;

- оцінка системи бухгалтерського обліку формування і використання запасів підприємств;

- вивчення організаційно-інформаційної моделі аналізу формування і використання запасів підприємств

- наведення методики аналізу формування і використання запасів підприємств;

- проведення аналізу формування і використання запасів підприємств;

- визначення особливостей аналізу формування і використання запасів підприємств в умовах використання новітніх інформаційних технологій


Практичне значення курсової роботи

Полягає в тому, що запропонована методика здійснення аналізу формування і використання запасів підприємств може бути використана в Підприємства.

Предмет курсової роботи

Проблеми, пов'язані з обліком, аналізом та контролем формування і використання запасів підприємств.

Об'єкт курсової роботи

торговельно-виробниче підприємство

Методи курсової роботи

Загальнонаукові (аналіз і синтез, індукція дедукція, аналогія, конкретизація) та спеціальні методи (включаючи економіко-математичні, статистичні, органолептичні, документальні, економічний аналіз, систематизоване групування, прийняття рішень і контроль за їх виконанням.Готові курсові роботи з аналізу господарської діяльності запасів підприємства

Економічний аналіз запасів бюджетної установи

В курсовій роботі оцінено сутнісне значення запасів підприємства, висвітлено нормативно-правову базу з аналізу, оглянуто структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, розроблено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки оборотних матеріальних ресурсів, сформульовано вертикальний і горизонтальний аналіз запасів бюджетної установи, проаналізовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, висунуто інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз малоцінних та швидкозношуваних предметів

В курсовій роботі наведено теорію аналізу запасів підприємства, розглянуто наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, представлено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, простежено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки оборотних матеріальних ресурсів, розроблено методику загального аналізу малоцінних та швидкозношуваних предметів, з'ясовано напрямки удосконалення методики аналізу, оцінено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Фінансовий аналіз матеріальних запасів підприємства

В курсовій роботі досліджено економічну сутність запасів підприємства, оглянуто законодавчі акти і літературу з аналізу, розроблено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, висунуто інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки оборотних матеріальних ресурсів, охарактеризовано аналіз структури і динаміки матеріальних запасів підприємств, надано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, висвітлено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз матеріальних запасів бюджетних установ

В курсовій роботі опрацьовано сутнісне значення запасів підприємства, досліджено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, розкрито основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, представлено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки оборотних матеріальних ресурсів, наведено методику загального аналізу матеріальних запасів бюджетних установ, зумовлено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, розглянуто інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз виробництва готової продукції (робіт, послуг) підприємства

В курсовій роботі оцінено теорію аналізу запасів підприємства, проаналізовано законодавчі акти і літературу з аналізу, висвітлено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, обстежено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки оборотних матеріальних ресурсів, розроблено вертикальний і горизонтальний аналіз виробництва готової продукції (робіт, послуг), зумовлено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, розкрито вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз формування і використання запасів бюджетних установ

В курсовій роботі висвітлено науковий зміст запасів підприємства, обстежено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, сформульовано структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, економічний аналіз об’єкта дослідження, охарактеризовано теоретичну модель аналізуоцінки оборотних матеріальних ресурсів, простежено організацію і здійснення оцінки наявності формування і використання запасів бюджетних установ, окреслено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, розкрито використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз формування й використання запасів торгівельного підприємства

В курсовій роботі розкрито економічну сутність запасів підприємства, розроблено законодавчі акти і літературу з аналізу, окреслено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, представлено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки оборотних матеріальних ресурсів, охарактеризовано методику загального аналізу формування й використання запасів торгівельного підприємства, досліджено напрямки удосконалення методики аналізу, розглянуто застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Фінансовий аналіз операцій з запасами торговельних підприємства

В курсовій роботі розкрито теорію аналізу запасів підприємства, зумовлено нормативно-правову базу з аналізу, розглянуто коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, охарактеризовано організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки оборотних матеріальних ресурсів, вивчено аналіз структури і динаміки операцій з запасами торговельних підприємств, сформульовано напрямки удосконалення методики аналізу, роз'яснено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз операцій з запасами підприємства торгівлі

В курсовій роботі роз'яснено економічну сутність запасів підприємства, розроблено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, визначено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, розробку і обґрунтування методики аналізу, проаналізовано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки оборотних матеріальних ресурсів, досліджено аналіз структури і динаміки операцій з запасами підприємств торгівлі, наведено напрямки удосконалення методики аналізу, висвітлено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз виробничих запасів підприємства

В курсовій роботі висвітлено науковий зміст запасів підприємства, оглянуто нормативно-правову базу з аналізу, зумовлено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, розробку і обґрунтування методики аналізу, розглянуто інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки оборотних матеріальних ресурсів, розкрито аналіз структури і динаміки виробничих запасів підприємства, досліджено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, представлено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз операцій з запасами підприємства торгівлі

В курсовій роботі оглянуто науковий зміст запасів підприємства, досліджено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, опрацьовано критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, з'ясовано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки оборотних матеріальних ресурсів, представлено методику загального аналізу операцій з запасами підприємств торгівлі, висвітлено напрямки удосконалення методики аналізу, висунуто вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз виробничих запасів підприємства

В курсовій роботі наведено науковий зміст запасів підприємства, розроблено нормативно-правову базу з аналізу, сформульовано критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, представлено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки оборотних матеріальних ресурсів, розглянуто вертикальний і горизонтальний аналіз виробничих запасів підприємства, надано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, зумовлено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Скачати безкоштовно курсову роботу Аналіз запасів підприємства

Для безкоштовної закачки курсової роботи натисніть на кнопку:

В нашому банку готових робіт є курсові роботи з оцінки джерел фінансування для купівлі В нашому банку готових робіт є курсові роботи на тему Аналіз кошторису бюджетної установи для купівлі
У нас є такі готові курсові роботи з аналізу запасів:

- Економічний аналіз запасів бюджетної установи
- Економічний аналіз малоцінних та швидкозношуваних предметів
- Фінансовий аналіз матеріальних запасів підприємства
- Економічний аналіз матеріальних запасів бюджетних установ
- Аналіз виробництва готової продукції (робіт, послуг) підприємства
- Аналіз формування і використання запасів бюджетних установ
- Аналіз формування й використання запасів торгівельного підприємства
- Фінансовий аналіз операцій з запасами торговельних підприємства
- Аналіз операцій з запасами підприємства торгівлі
- Аналіз виробничих запасів підприємства

Весь список готових курсових робіт