Аналіз грошових потоків підприємства

Вступ з курсової роботи: фінансовий аналіз операцій з грошовими потоками

Актуальність аналізу грошових потоків підприємства

В теперішньому стані ринкової економіки найважливішим фактором, що обумовлює масштаби та темпи розвитку всіх підприємств є об’єм та структура грошових коштів, що є у його розпорядженні. Грошові активи є індикатором, який визначає платоспроможність підприємства. Грошові потоки (незважаючи на джерела їх формування) відзначають можливість товариства до здійснення господарювання, є необхідною умовою її здійснення чи поточного обслуговування. Валовий грошовий потік виступає фактором, що лімітує обсяги функціонування підприємства, а також здатність здійснення небхідних операцій (зовнішньоекономічних, фінансових, інвестиційних тощо). Відсутність грошових коштів в процесі виникнення необхідності в них унеможливлює проведення господарської діяльності.

Аналіз якості керування грошовими потоками товариства являється найважливішим шляхом діяльності аналітика, так як стан та достатність грошових активів обумовлює ефективності діяльності підприємства, поточну результативність господарства.

Актуальність обраної теми також пояснюється тим, що в умовах нестачі оборотних коштів грошові потоки стають одним з визначальних факторів розвитку українських підприємств.

Мета і завдання курсової роботи

Мета курсової роботи Дослідження сутності грошових потоків та методики аналізу якості їх управління на підставі даних підприємства, що розглядається в роботі. Актуальність дослідження грошових потоків полягає в тому, що грошові ресурси як важлива складова обігових активів підприємства виступають індикатором його ліквідності та платоспроможності.

Завдання курсової роботи - розкриття економічної сутності грошових потоків підприємства, їх структури за класифікаційними ознаками, особливих властивостей;

- визначення джерел формування грошових потоків підприємства;

- аналіз грошових коштів за типами - операційні, фінансові, інвестиційні;

- розкрити методологічні засади аналізу грошових потоків;

- проаналізувати рівномірність, синхронність грошових потоків;

- оцінити рівень ефективності грошового потоку;

- проаналізувати якість та ліквідність грошових потоків;

- оцінити якісні параметри управління грошовими потоками підприємства.


Презентація для захисту курсової роботи Аналіз грошових потоківПредмет і об’єкт аналізу грошових потоків

Об'єктом дослідження курсової роботи Грошові потоки торговельного підприємства ЗАТ "АТ Каргілл".

Предметом курсової роботи Сукупність теоретичних, методичних і практичних проблем, пов'язаних з аналізом та ефективністю управління грошовими потоками торговельного підприємства.

Інформаційною базою курсової роботи Публічна фінансова звітність ЗАТ "АТ Каргілл". При роботі над дослідженням використано праці таких авторів: Валевича В. В., Лукашевича В.В., Ушакової Н.М., Корнєєва В., Мазаракі А.А., Гриню Н.А., Іванієнко В.В., Білика М., Кактусова С., Лагутіна В.Д., Поддєрьогіна А.М., Чумаченка М.Г., Мниха Є.В. та ін.Готові курсові роботи з аналізу господарської діяльності грошових потоків підприємства

Аналіз грошових потоків по видам діяльності

В курсовій роботі визначено сутнісне значення грошових потоків підприємства, охарактеризовано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, наведено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, розглянуто організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки руху грошових коштів, окреслено організацію і здійснення оцінки наявності руху грошових коштів підприємства, представлено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, сформульовано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз грошових потоків фінансової діяльності підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій

В курсовій роботі розкрито науковий зміст грошових потоків підприємства, охарактеризовано законодавчі акти і літературу з аналізу, простежено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, оглянуто організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки руху грошових коштів, оцінено вертикальний і горизонтальний аналіз надходження і вибуття грошей товариства, зумовлено напрямки удосконалення методики аналізу, висунуто інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Фінансовий аналіз грошових потоків підприємства

В курсовій роботі роз'яснено науковий зміст грошових потоків підприємства, розроблено нормативно-правову базу з аналізу, визначено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, економічний аналіз об’єкта дослідження, оглянуто інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки руху грошових коштів, розкрито аналіз структури і динаміки грошових потоків підприємства, сформульовано напрямки удосконалення методики аналізу, представлено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз грошових потоків бюджетної установи

В курсовій роботі сформульовано теорію аналізу грошових потоків підприємства, обстежено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, опрацьовано основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, розглянуто організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки руху грошових коштів, досліджено вертикальний і горизонтальний аналіз грошових потоків бюджетної установи, висвітлено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, розкрито вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз грошових потоків підприємства

В курсовій роботі простежено сутнісне значення грошових потоків підприємства, наведено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, опрацьовано характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, охарактеризовано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки руху грошових коштів, зумовлено організацію і здійснення оцінки наявності грошових потоків підприємства, досліджено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, представлено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз грошових потоків підприємства торгівлі

В курсовій роботі вивчено економічну сутність грошових потоків підприємства, опрацьовано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, висунуто організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, проаналізовано організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки руху грошових коштів, оцінено методику загального аналізу грошових потоків підприємств торгівлі, розкрито виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, простежено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз достатності грошових потоків торговельних підприємства

В курсовій роботі досліджено сутнісне значення грошових потоків підприємства, представлено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, проаналізовано характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, наведено теоретичну модель аналізуоцінки руху грошових коштів, зумовлено аналіз структури і динаміки достатності грошових потоків торговельних підприємств, з'ясовано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, сформульовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз грошових потоків та удосконалення їх використання

В курсовій роботі зумовлено теорію аналізу грошових потоків підприємства, опрацьовано законодавчі акти і літературу з аналізу, представлено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, наведено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки руху грошових коштів, надано методику загального аналізу грошових потоків та удосконалення їх використання, визначено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, висвітлено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз ефективності грошових потоків підприємства торгівлі

В курсовій роботі наведено теорію аналізу грошових потоків підприємства, оглянуто правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, визначено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, розробку і обґрунтування методики аналізу, сформульовано організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки руху грошових коштів, з'ясовано методику загального аналізу ефективності грошових потоків підприємств торгівлі, роз'яснено напрямки удосконалення методики аналізу, надано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз руху грошових потоків підприємства

В курсовій роботі представлено теорію аналізу грошових потоків підприємства, визначено нормативно-правову базу з аналізу, охарактеризовано характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, висунуто теоретичну модель аналізуоцінки руху грошових коштів, оглянуто вертикальний і горизонтальний аналіз руху грошових потоків підприємства, сформульовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, роз'яснено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз грошових потоків торговельного підприємства

В курсовій роботі роз'яснено науковий зміст грошових потоків підприємства, надано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, обстежено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, зумовлено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки руху грошових коштів, висвітлено організацію і здійснення оцінки наявності грошових потоків торговельного підприємства, вивчено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, окреслено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз грошових потоків підприємства

В курсовій роботі розкрито економічну сутність грошових потоків підприємства, визначено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, оцінено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, висунуто організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки руху грошових коштів, вивчено вертикальний і горизонтальний аналіз грошових потоків підприємства, досліджено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, висвітлено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз грошових потоків підприємства виробничих галузей національної економіки в умовах застосування сучасних інформаційних технологій

В курсовій роботі оцінено теорію аналізу грошових потоків підприємства, охарактеризовано нормативно-правову базу з аналізу, простежено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, економічний аналіз об’єкта дослідження, представлено теоретичну модель аналізуоцінки руху грошових коштів, роз'яснено аналіз структури і динаміки грошових потоків підприємств виробничих галузей національної економіки, наведено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, досліджено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз грошових потоків підприємства капітального будівництва

В курсовій роботі простежено сутнісне значення грошових потоків підприємства, охарактеризовано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, висвітлено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, проаналізовано організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки руху грошових коштів, роз'яснено методику загального аналізу грошових потоків підприємств капітального будівництва, розглянуто виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, представлено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз грошових потоків підприємства в умовах застосування новітніх інформаційних технологій

В курсовій роботі оцінено теорію аналізу грошових потоків підприємства, представлено законодавчі акти і літературу з аналізу, обстежено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, охарактеризовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки руху грошових коштів, простежено аналіз структури і динаміки грошових потоків підприємства, розроблено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, наведено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз достатності, ліквідності та ефективності грошових потоків підприємства в умовах ринкової економіки

В курсовій роботі сформульовано теорію аналізу грошових потоків підприємства, представлено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, оглянуто характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, з'ясовано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки руху грошових коштів, проаналізовано методику загального аналізу достатності, ліквідності та ефективності грошових потоків підприємства в умовах ринкової економіки, вивчено напрямки удосконалення методики аналізу, висвітлено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз грошових потоків торговельних підприємств в умовах комп'ютерних технологій

В курсовій роботі оглянуто економічну сутність грошових потоків підприємства, розроблено законодавчі акти і літературу з аналізу, висунуто коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, розробку і обґрунтування методики аналізу, досліджено теоретичну модель аналізуоцінки руху грошових коштів, роз'яснено методику загального аналізу грошових потоків торговельних підприємств, зумовлено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, простежено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз грошових потоків торговельних підприємств

В курсовій роботі оглянуто сутнісне значення грошових потоків підприємства, охарактеризовано нормативно-правову базу з аналізу, наведено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, представлено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки руху грошових коштів, оцінено аналіз структури і динаміки грошових потоків торговельних підприємств, вивчено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, з'ясовано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Коефіцієнтний аналіз грошових потоків підприємства

В курсовій роботі простежено теорію аналізу грошових потоків підприємства, оцінено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, оглянуто характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, вивчено теоретичну модель аналізуоцінки руху грошових коштів, розкрито методику загального аналізу грошових потоків підприємства, обстежено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, розроблено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз ефективності використання грошових потоків підприємства

В курсовій роботі окреслено теорію аналізу грошових потоків підприємства, обстежено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, оцінено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, висвітлено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки руху грошових коштів, з'ясовано організацію і здійснення оцінки наявності ефективності використання грошових потоків підприємства, досліджено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, розроблено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз грошових потоків підприємства та їх достатності

В курсовій роботі окреслено науковий зміст грошових потоків підприємства, оцінено нормативно-правову базу з аналізу, оглянуто структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, опрацьовано теоретичну модель аналізуоцінки руху грошових коштів, висунуто організацію і здійснення оцінки наявності ефективності використання грошових коштів та їх руху, розглянуто напрямки удосконалення методики аналізу, вивчено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Економічний зміст грошових потоків

На підставі проведених досліджень грошові потоки підприємства можна визначити як рух грошових активів, тобто це надходження і вибуття грошових коштів, їх еквівалентів, що генеруються господарською діяльністю підприємства і супроводжують рух вартості, який пов'язаний з факторами часу, ризику і ліквідності, виступаючи при цьому зовнішньою ознакою функціонування підприємства та визначаючи його фінансовий стан і платоспроможність.

Аналіз в системі управління грошовими потоками

Аналіз руху грошових коштів є необхідною умовою ефективного управління грошовими потоками, які забезпечують фінансово-господарську діяльність підприємства, визначають його потенціал та можливості для подальшого успішного розвитку і зростання.

Метою аналізу грошових потоків підприємства є прискорення руху грошових коштів, зростання оборотності активів і капіталу, забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства. Також аналіз покликаний встановити ефективність менеджменту грошових потоків, вказати шляхи її підвищення, можливі недоліки, способи їх усунення. Грошові потоки – це грошові активи у русі. Аналіз грошових потоків базується на аналізі грошових активів з точки зору динамічного підходу. Потоки грошових коштів – це рух наймобільнішої частини активів підприємства; активів, що мають абсолютну ліквідність, але не приносять доходу. Тому незаперечно, що аналіз ефективності використання, залучення та їх розміщення є надзвичайно важливим, оскільки грошові кошти є метою, результатом та необхідною передумовою діяльності будь-якого підприємства в ринкових умовах. Поняття «грошовий потік підприємства» являється агрегованим і включає в себе численні види таких потоків, що обслуговують господарську діяльність. З метою детального аналізу грошових потоків підприємства необхідними є їх детальна класифікація та систематизація термінології, методологічних прийомів дослідження руху коштів.

Аналіз грошових потоків підприємства - це процес дослідження системи показників, їх формування на підприємстві, виявлення основних тенденцій та закономірностей з метою з'ясування резервів подальшого підвищення ефективності управління ними.


Скачати безкоштовно курсову роботу Аналіз грошових потоків

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аналіз грошових потоків натисніть на кнопку:

Витяги з готових курсових робіт Оцінка ефективності діяльності

Клікніть для збільшення
Вступ курсової роботи оцінки руху грошових коштів Курсова робота: перший розділ Нормативно-правове забезпечення оцінки руху грошових коштів Другий розділ курсової роботи Методика оцінки руху грошових коштів Висновки і пропозиції для курсових робіт

Методика аналізу грошового потоку

Аналіз грошових потоків проведено на основі економічної та облікової інформації про діяльність закритого акціонерного товаристова «АТ Каргілл». За результатами здійсненого Інвест-Газетою незалежного дослідження у 2014 році, ЗАТ «АТ Каргілл» входив до рейтингу «Топ-100 найприбутковіших компаній України». Показники фінансового стану, платоспроможності та ділової активності в цілому високі і свідчать про інтенсивність грошових потоків та ефективну їх організацію з точки зору фінансового менеджменту. Послідовність аналізу грошових потоків підприємства за обсягами, структурою та динамікою генерування, джерелами надходження та напрямками витрачання в розрізі видів діяльності:

І Етап. Аналіз обсягу та складу грошових активів підприємства.

Чистий рух коштів від операційної діяльності в 2015 році порівняно з даними 2014 року зріс на 378,0 тис.грн., що становить 640,7%, порівняно з 2013 роком він зменшився на 103,0 тис.грн., а це на 24,4%. Позитивна тенденція чистого руху грошових коштів в 2014 та 2015 році відбулась за рахунок прибутку від операційної діяльності, хоча в 2014 році він значно зменшився за рахунок придбання оборотних активів та погашення поточних зобов’язань.

Аналізуючи чистий рух коштів від інвестиційної діяльності потрібно сказати, що в 2015 році він був від’ємним і порівняно з 2014 роком зменшився на 788,0 тис.грн. (256,7%), а порівняно з 2013 роком на 309,0 тис.грн, що становить аж 179,7%. Це в першу чергу пояснюється тим, що в 2013 році були реалізовані фінансові інвестиції, тоді як в 2014 та 2015 роках відбулось придбання необоротних активів, що і призвело до зниження чистого руху коштів від інвестиційної діяльності.

В результаті фінансової діяльності чистий рух коштів в 2015 році порівняно з 2013 роком збільшився на 508,0 тис.грн. (205,7%), а порівняно з 2014 роком збільшився на 543,0 тис.грн., або на 192,6%. Це пояснюється тим, що в 2015 році було надходження і погашення позики а також інші платежі, тоді як в 2013 і в 2015 роках було надходження власного капіталу відповідно на 89,0 тис.грн. і 128,0 тис.грн, але в 2014 році ще відбулося погашення позики, що зумовило зниження чистого руху коштів від фінансової діяльності.

ІІ Етап. Оцінка ступеня участі грошових активів в оборотних активах підприємства та сукупних його активах.


Рис. 1. Структура грошових потоків в 2013-2015 роках

Отже проведемо структурний аналіз чистого руху грошових потоків за видами діяльності в 2014, 2015 та 2003 роках (табл. 3.3). Для цього скористаємося стовпчиковою діаграмою (рис. 3.2). Аналіз даних рисунку дозволяє зробити висновок, що грошові кошти підприємства в 2013 та 2015 формуються в результаті його операційної діяльності, а в 2014 році - це надходження було переважно за рахунок інвестиційної діяльності. Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності в 2015 році був найбільшим, в підсумку його вистачило щоб покрити негативний рух грошових коштів від фінансової діяльності. В результаті загальний чистий рух грошових коштів за 2015 рік виявився позитивним і становив – 99,0 тис.грн.

ІІІ Етап. Аналіз оборотності грошових активів підприємства.

Коефіцієнти, що характеризують рівень ліквідності грошових потоків Підприємства та їх динаміка за три останні роки наведена в табл. 3.4. Коефіцієнт ліквідності грошового потоку в 2015 році становив 1,170, а це показує, що валовий додатковий грошовий потік повністю покриває валовий негативний потік, але має критичне значення, так як коефіцієнт близький до одиниці. Порівняно з 2013 та 2014 роками даний коефіцієнт має краще значення відповідно на 0,165 і 0,198.

Аналізуючи ж показник абсолютної платоспроможності, можна констатувати факт, що тут також не все гаразд. Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності повинно перебувати в межах 0,2 – 0,35 і це характеризує здатність підприємства негайно ліквідувати короткострокову заборгованість. А так як даний коефіцієнт в 2015 році становить 0,080, то у підприємства не вистачає грошових коштів на покриття невідкладних зобов’язань.

ІV Етап. Аналіз джерел утворення грошових потоків підприємства та напрямків їх використання.

V Етап. Дослідження руху коштів за видами діяльності.

На підставі здійсненого аналізу можна підсумувати, що грошві потоки ЗАТ «АТ Каргілл» за 2013-2015 рр. характеризують підприємство як таке, що динамічно розвивається, активно залучає позикові ресурси і при цьому бере участь в інвестиціях, отримуючи від поточної операційної діяльності досить високі результати, що дозволяє генерувати значні обсяги грошових потоків та інтенсивно їх використовувати. Так, валовий грошовий потік змінювався від 427515,6 тис.грн. у 2013р. до 338673, 7 тис.грн. у 2014 р. (-20,78%) та до 324773,2 тис.грн. у 2015 р. (-4,10%), при цьому зростав коефіцієнт оборотності коштів (на 49,2 та 106,1% відповідно по роках), що є безумовно позитивним фактором. Крім того участь операційної діяльності у формуванні грошових потоків збільшувалась від 42,51 до 55,76 та до 100% за 2013-2015 рр., що свідчить про оптимізацію грошових потоків ЗАТ «АТ Каргілл».

Етапи оцінки грошового потоку

І. Характеристика валового грошового потоку підприємства за період у порівнянні з динамікою інших показників діяльності.

ІІ. Оцінка чистого грошового потоку підприємства, його якості та достатності.

ІІІ. Аналіз рівномірності формування грошових потоків підприємства.


Рис. 2. Динаміка грошових потоків

ІV. Аналіз синхронності грошових потоків.

V. Аналіз ліквідності та ефективності грошових потоків підприємства.

Аналіз ефективності використання грошових коштів

Отже, ЗАТ «АТ Каргілл» досить ефективно використовує і управляє грошовими коштами. Зауваженням може бути лише недостатність формування чистого грошового потоку та нестабільна його якість, що відповідно впливає на показники платоспроможності підприємства. Так, показник якості чистого грошового потоку, розрахований за двома алгоритмами, вказує на те, що з одного боку позитивним є зростання в обсязі чистого грошового потоку питомої ваги чистого прибутку від реалізації, а з іншого боку – при відносному зменшенні величини загального прибутку та амортизаційних відрахувань якість чистого грошового потоку та його достатність знизились, хоча у 2015 р. його динаміка складає +10,45%. Крім того з від'ємного значення у 2013 р. (-77,5 тис.грн.) чистий грошовий потік у 2014 р. досяг позитивного значення у 1071,1 тис.грн. (майже у півтори рази більше) та 771,4 тис.грн. у 2015 р.

Достатня рівномірність та синхронність грошових потоків ЗАТ «АТ Каргілл» підтверджується низьким значенням коефіцієнта варіації в 0,062 (середньоквадратичне відхилення дорівнює 383,6 тис.грн.) та високим – коефіцієнта кореляції в 0,73. Ліквідність та ефективність грошових потоків за 2014 р порівняно з 2013р. зросла відповідно з 0,999 та 0,00036 до 1,006 та 0,0063, що є позитивною тенденцією. Поряд з цим відбулось їх незначне зменшення у 2015 р. – до 1,0047 та 0,0047 відповідно. В цілому ж показники ефективності управління грошовими потоками підприємства мають задовільні значення та позитивну тенденцію, тому можна порадити закріпити досить високі результати та зберегти успішну динаміку.

Проведений аналіз грошових потоків торговельного підприємства ЗАТ «АТ Кіргілл», дозволяє зробити висновки про результативну діяльність їх фінансового менеджера, проте запропоновані інструменти поліпшення ліквідності грошових потоків, достатності, підвищення ліквідності та платоспроможності стануть в нагоді, оскільки саме з деякими цих показників загальна тенденція не зовсім задовільна.В нашому банку готових робіт є курсові роботи з оцінки господарювання підприємств для купівлі В нашій базі є готові курсові роботи на тему Аналіз зобов'язань підприємства, які можна купити
У нас є такі готові курсові роботи з аналізу грошових потоків:

- Аналіз грошових потоків по видам діяльності
- Аналіз грошових потоків фінансової діяльності підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій
- Фінансовий аналіз грошових потоків підприємства
- Економічний аналіз грошових потоків бюджетної установи
- Аналіз грошових потоків підприємства
- Аналіз грошових потоків підприємства торгівлі
- Аналіз достатності грошових потоків торговельних підприємства
- Аналіз грошових потоків та удосконалення їх використання
- Аналіз ефективності грошових потоків підприємства торгівлі
- Аналіз руху грошових потоків підприємства

Весь список готових курсових робіт