Аналіз необоротних активів підприємства

Вступ з курсової роботи: фінансовий аналіз операцій з необоротними активами

Мета дослідження

Мета курсової роботи - удосконалення методики аналізу наявності, руху та ефективності використання необоротних активів, які базуються на результатах вивчення теоретичних і методологічних основ обліку, контролю, ревізії та критичного аналізу практики на промислових підприємствах.

Функціонування матеріально-технічної бази на підприємстві відбувається завдяки складному комплексу управлінських рішень. Проблемою є взаємопов'язання та координація діяльності великої кількості працівників різних підрозділів підприємства, зайнятих вирішенням даних питань.

Актуальність курсової роботи

В умовах ринкової економіки зростає потреба в достовірній обліковій та звітній інформації про діяльність підприємств, установ і організацій, яка дозволяє їх керівництву підвищити ефективність своєї роботи. На сьогоднішній день цю інформацію можливо отримати лише в процесі здійснення аналізу та контролю господарюючих суб'єктів.

Інформація про необоротні активи може зацікавити різних користувачів: менеджерів, при розробці альтернативних варіантів фінансової стратегії підприємства; постачальників - при прийнятті рішень про умови розрахунків; кредитні установи - при визначенні кредитування діяльності підприємств; потенціальних інвесторів - при виборі об'єкта інвестування. Актуальність викладених вище аспектів обумовили вибір даної теми.

Зростання виробничого потенціалу країни в цілому викликає необхідність підвищення ефективності використання необоротних активів кожного окремого підприємства, незалежно від форми власності, для досягнення високих кінцевих результатів. Його актуальність визначається наступними моментами:

- постійне прискорення темпів розвитку науково-технічного прогресу збільшує масу та різноманітність необоротних активів;

- прогрес насичення високого технічного рівня здійснюється шляхом реконструкцій та технічного переоснащення підприємств.


Презентація для захисту курсової роботи Аналіз необоротних активівПредмет курсової роботи

Методика аналізу необоротних активів. У зв'язку з важливістю дослідження питання щодо підвищення ефективності управління необоротними активами промислового підприємства проведена робота на матеріалах базового підприємства з метою виявлення шляхів удосконалення обліку необоротних активів та розробки системи економічного аналізу ефективності використання матеріально-технічної бази підприємства, яка включає в себе наступні питання:

Система управління ефективністю використання необоротних активів в харчовій промисловості.

Проектування економічного аналізу в системі управління необоротними активами.

Завдання курсової роботи

Виходячи з цього, у відповідності з поставленою метою завданнями курсової роботи є:

- здійснити оцінку законодавчої бази та критичний аналіз спеціальної літератури;

- дати фінансову оцінку базового товариства;

- розробити методологію оцінки становища, руху та якості використання необоротних активів;

- описати сучасне становище автоматизації аналізу необоротного активу, постановку задачі;

- висунути шляхи удосконалення аналізу необоротного активу.

Інформаційна база курсової роботи

Теоретичну та методологічну основу дослідження становлять законодавчо-нормативні акти України, наукові праці з даної проблеми вчених. У процесі дослідження використовувались загальнонаукові методи аналізу; економіко-статистичні методи збору.Готові курсові роботи з аналізу господарської діяльності необоротних активів підприємства

Аналіз стану та ефективності використання необоротних активів підприємства
Економічний аналіз необоротних активів бюджетних установ
Економічний аналіз необоротних активів виробничих підприємства
Аналіз необоротних матеріальних активів підприємства
Аналіз амортизації і зносу необоротних активів підприємства
Аналіз необоротних активів торговельних підприємств
Аналіз необоротних активів на підприємствах різних форм власності
Аналіз необоротних активів бюджетної установи
Аналіз необоротних активів виробничих підприємств
Економічний аналіз необоротних активів установ охорони здоров'я
Аналіз операцій з необоротними активами бюджетної установи
Аналіз операцій з необоротними активами на промислових підприємствах
Економічний аналіз операцій з необоротними активами бюджетної установи
Економічний аналіз операцій з необоротними активами на промислових підприємствах
Аналіз необоротних активів підприємства в умовах використання новітніх комп'ютерних технологій
Аналіз наявності, руху та ефективності використання необоротних активів
Аналіз необоротних активів підприємства
Аналіз необоротних активів в системі управління технічним розвитком підприємства харчової промисловості
Аналіз ефективності використання необоротних активів підприємства
Фінансовий аналіз необоротних активів підприємства

Висновки і пропозиції до курсової роботи на тему: фінансовий аналіз необоротних активів підприємства

Теоретичні засади аналізу необоротних активів

В роботі на практичному прикладі наведена методика аналізу необоротних активів, яка дозволяє визначити наявність, рух, якісне становище та якість використання необоротних активів.

Цю методику можна успішно використовувати на практиці економічної роботи підприємств, так як вона дозволяє врахувати дію різних факторів, які постійно міняються.

Необхідно зауважити також, що загальна рентабельність активів має тенденцію на зниження. Отже тенденцію головних показників господарювання товариства за досліджуваний період не можна оцінити позитивно.

Результати оцінки стану необоротних активів базового підприємства

При проведенні аналізу необоротних активів були отримані наступні результати:

На кінець 2014 р. їх обсяг склав 105019,9 тис. грн., що на 16095,5 тис. грн. (18,1%) більше чим в 2013 р. та більше, чим в 2012 р. (на 54,6 %).

Збільшення обсягу необоротних активів відбулося за рахунок збільшення вартості основних засобів. У 2013 р. одним з напрямків використання чистого прибутку було направлення його на розвиток матеріально-технічної бази і таким чином підприємство значно покращило свою матеріально технічну базу.

Сума основних засобів на кінець 2014 р. склала 67828,6 тис. грн., що на 17028,7 тис. грн. або 33,5 % більше чим в 2013 р. та на 33831,4 тис. грн. – чим на кінець 2012 р.

У вартості активів товариства питома вага необоротних активів в 2014 р. склала 91,59 %, в 2013 р. – 93,23 %, в 2012 р. – 91,59 %. Відбулися і структурні зрушення необоротних активів в 2014 р. порівнючи з 2012 р. Частка нематеріальних активів товариства зменшилася на 1,33 %. Порівняно з 2013 р. в структурі збільшилась частка основних засобів (на 14,55%).


Скачати безкоштовно курсову роботу Аналіз необоротних активів

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аналіз необоротних активів натисніть на кнопку:

Витяги з готових курсових робіт Аналіз зобов'язань

Клікніть для збільшення
Вступ курсової роботи оцінки необігових ресурсів Курсова робота: перший розділ Нормативно-правове забезпечення оцінки необігових ресурсів Другий розділ курсової роботи Методика оцінки необігових ресурсів Висновки і пропозиції для курсових робіт

Аналіз забезпеченості необоротними активами

Забезпеченість основними засобами на кінець 2013 року порівняно з 2012 роком зросла на 21287,5 тис. грн., у тому числі виробничі основні засоби основного виду діяльності – на 18539,4 тис. грн., машини та устаткування – на 2698,3 тис. грн., інструмент та інвентар – на 49,9 тис. грн. Це говорить про те, що товариство збільшило необоротні засоби, а це означає зміну структури капіталу. Це збільшення уповільнює оборот капіталу, скорочує розміри найбільш ліквідних активів, погіршується платоспроможність. На величину витрат по перевезенню та монтажу об’єктів зменшується чистий прибуток.

Надходження основних засобів у 2014 р. збільшилось: порівняно з 2012 р. – на 14998,3 тис. грн., що складає 121,4 %, порівняно з 2013 р. – на 6063,6 тис. грн., що складає 28,5 %. Це є позитивним показником. Вибуття основних засобів у 2014 р. збільшилось, що є теж позитивним результатом: порівняно з 2012 р. – 7920,4 тис. грн., це складає 329,7 %, порівняно з 2013 р. – на 5837,6 тис. грн., що становить 130,2 %. Основні засоби на кінець періоду зросли у 2014 р.: порівняно з 2012 р. – на 33831,4 тис. грн., що становить 99,5 %, порівняно з 2013 р. – на 17028,7 тис. грн., що складає 33,5 %.

Аналіз якісного стану

Аналіз якісного стану показав, що основні засоби в повній мірі здатні працювати, хоча коефіцієнти здатності, зносу, оновлення, вибуття, приросту починають набувати тенденцію до погіршення.

аналіз ефективності використання необоротних активів

Фондозабезпеченість, яка показує, скільки тис. грн. основних засобів припадає на одного працюючого, складала у 2014 р. 381,06 та збільшилася порівняно з 2013 р. на 61,56, а порівняно з 2012р. – на 152,89.

Оборотність основних засобів з кожним роком зростала: у 2014 р. порівняно з 2012 р. – на 81 день, що складає 46,3 %, а порівняно з 2013 р. – на майже 43 дня, що складає 20,3 %.

Фондовіддача зменшилась у 2014 р. порівняно з 2012 р. на 0,66 тис. грн., що складає 31,64 %, а порівняно з 2013 р. – на 0,29 тис. грн. (16,86 %). Це говорить про те, що навантаження основних засобів знижується.

Фондомісткість незначно збільшилась: у 2014 р. порівняно з 2012 р. на 0,22 тис. грн., що складає 46,29 %, а порівняно з 2013 р. – на 0,12 тис. грн., що складає 20,28 %. Це говорить про те, що сума основних засобів, що припадає на 1 грн. реалізованих товарів з кожним роком зростає, що не є позитивним результатом.

Рентабельність основних засобів має тенденцію до зменшення: у 2014р. порівняно з 2012 р. зменшилася на 28,04 тис. грн., що складає 52,45 %, у 2014р. порівняно з 2013 р. – на 12,54 тис. грн., що складає 33,03 %. Це є негативним результатом.Також ми маємо якісні курсові роботи з оцінки обігових ресурсів для замовлення Наша база містить курсові роботи на тему Аналіз прибутку підприємства щоб Ваш захист пройшов без проблем
У нас є такі готові курсові роботи з аналізу необоротних активів:

- Аналіз стану та ефективності використання необоротних активів підприємства
- Економічний аналіз необоротних активів бюджетних установ
- Економічний аналіз необоротних активів виробничих підприємства
- Аналіз необоротних матеріальних активів підприємства
- Аналіз амортизації і зносу необоротних активів підприємства
- Аналіз необоротних активів торговельних підприємств
- Аналіз необоротних активів на підприємствах різних форм власності
- Аналіз необоротних активів бюджетної установи
- Аналіз необоротних активів виробничих підприємств
- Економічний аналіз необоротних активів установ охорони здоров'я

Весь список готових курсових робіт