Аналіз прибутку підприємства

Вступ з курсової роботи: фінансовий аналіз операцій з прибутком

Актуальність курсової роботи

Ціллю всього господарювання являється утримання та збільшення доходів в наслідку її проведення. Піднесення ринкових систем, поділ труда в діяльності заклали створення товарних відносин.

Тягою ринкових відносин, руху технічного прогресу і товарних відносин в господарстві являється інтерес підприємств у надходженні доходів від господарювання і збільшення їх, це в ринковій системі являється головним успіхом виробників в конкурентній боротьбі.

При розвитку ринкової економіки з'явилось твердження "прибутки" як правдивий економічний показник, який є основою матеріального інтересу в проведенні окремих різновидів господарювання. З цим зв'язане і твердження "економічна вигода", що одержує підприємство.

Поняття "прибутки" набрала нового змісту в теперішніх умовах господарювання, зформування правильної незалежності товариств, що забезпечує інтереси держави, робітників підприємства. Завдяки цьому актуальнішою задачею теперішнього етапу є присвоєння керівникам теперішнім економічним методів якісного керування утворення прибутків і протидія збитку в процесі різних видів господарювання підприємства.

Поліпшення ринкової системи, яке відбувається зі зміною економічної інформації, на теперішньому етапі створили необхідність перерозподілу прав власності поміж підприємствами, а також класифікацію за цими критеріями, що вміщує об'єкти власності.

Доведення української системи фінансового обліку до вимоги міжнародних стандартів - складова частина шляхів, що орієнтовані до впровадження ринкових відносин, які повинні забезпечити гармонізацію облікового процесу в Україні. Процес стандартизації бухгалтерського обліку взагалі та уніфікація порядку обліку фінансових результатів і умов їх відображення у фінансовій звітності зокрема зумовили нові вимоги до інформаційного забезпечення, методів і прийомів здійснення їх зовнішнього та внутрішнього аналізу.

Мета дослідження

Мета курсової роботи - висвітлення найважливіших аспектів здійснення оцінки сформування і ефективності застосування прибутків підприємств за умови трансформаційних процесів в економіці. Якісне керування прибутком товариства впливає на створення ефективної системи і методу аналізу факторів, які впливають на нього.


Презентація для захисту курсової роботи Аналіз прибутку підприємстваЗавдання курсової роботи

Завдання курсової роботи, що ставилися і виконання яких досягалося при написанні курсової роботи, зводяться до наступних:

1) дослідження специфіки діяльності підприємств сфери торгівлі;

2) висвітлення основних аспектів чистого прибутку підприємств у сучасних умовах;

3) критичний аналіз нормативно-правового забезпечення та спеціальної літератури стосовно обліку та аналізу фінансових результатів підприємств;

4) розкриття особливостей організації, планування та методики проведення аналізу чистого прибутку підприємств;

5) висвітлення особливостей проведення аналізу чистого прибутку підприємств в умовах комп'ютерної обробки інформації.

Об'єкт курсової роботи

Підприємство сфери торгівлі - ТОВ «Долфі Україна».

Методи курсової роботи

При дослідженні проблеми організації та здійснення аналітичного процесу були застосовані загальнонаукові та спеціальні (економіко-логічні, економіко-математичні, узагальнення і реалізації результатів аналізу) методичні прийоми.Готові курсові роботи з аналізу господарської діяльності прибутку підприємства

Аналіз та планування формування прибутку підприємства
Управління формуванням і розподілом прибутків підприємств
Удосконалення системи оподаткування доходів підприємств та облік розрахунків з бюджетом по податку на прибуток
Управління прибутками підприємств
Формування та розподіл прибутку на підприємстві
Аналіз формування, розподілу та використання прибутку підприємства
Аналіз ефективності використання прибутку підприємства
Аналіз формування і використання прибутку підприємства
Аналіз формування і використання прибутків підприємств
Аналіз затрат виробництва і прибутку підприємства
Фінансовий аналіз прибутку від операційної діяльності
Аналіз формування та використання прибутку підприємства
Аналіз прибутку від операційної діяльності підприємства

Економічна сутність поняття прибуток

Щодо питань аналізу формування прибутку та його оподаткування, то можна відмітити, що теоретичні та практичні аспекти організації та методології обліку, аналізу та контролю досліджуються в працях М.Т. Білухи, І. В. Бланка, О.С. Бородкіна, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, В.П. Завгороднього, Б.Ф. Усача, В.О. Шевчука, Б.М. Бірінберга, М.І. Камлика, А.А. Мазаракі, Є.В. Мниха та інших вчених-економістів. Серед зарубіжних вчених слід назвати Я.В.Соколова, М.І. Баканова, І.А. Білобжецького, А.А. Шпіга, В.В. Ковальова, Ч.Т. Хорнгрена, Дж. Тостера, К. Друрі. та багато інших. Опубліковані ними наукові роботи торкаються ключових аспектів досліджуваної проблематики, проте не дають вичерпної характеристики обліку, аналізу і контролю формування прибутку та його оподаткування, адекватної проблемам і вимогам перехідної економіки.

Сутність, види та роль економічного аналізу операційної діяльності, метод і задачі аналізу господарської діяльності на сучасному етапі, технічні засоби аналітичного обліку, методика детермінованого та стохастичного аналізу прибутку, способи пошуку і визначення розміру внутрішньогосподарських резервів, обґрунтування управлінських рішень на основі маржинального аналізу, викладені у працях Г.В. Савицької, М.І. Баканова, Є.В. Мниха та А.Д. Шеремета. Вони містять основні теми теорії економічного аналізу (в тому числі і аналізу прибутку), що дає можливість зберегти стабільність в підході до вивчення його фундаментальних понять.

Висвітленню питань теорії фінансово-господарського контролю та аудиту, методичних прийомів, контрольних процедур, класифікації ревізій, правового та інформаційного забезпечення їх в умовах ринкових відносин і різних форм власності, методики контрольно-ревізійної роботи в умовах реформування обліку та фінансової звітності присвячені праці М.Т. Білухи., Б.Ф. Усача, Ф.Ф. Бутинця.

Тематиці обліку при автоматизованій обробці інформації приділено багато уваги у підручниках О.М. Ананьєвої “Комп’ютерні технології в менеджменті”, Є.М. Бурова “Комп’ютерні мережі”, В.П. Завгороднього “Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту”, Н.О. Осейка “Бухгалтерський облік за допомогою ПЕОМ” та ін..

Велику роботу щодо тлумачення нормативно-правових актів проводять редакції сучасних періодичних видань, таких як: “Податки та податковий облік”, “Все про бухгалтерський облік”, “Бухгалтерський облік та аудит”, “Фінанси”, “Фінансовий контроль”, “Галицькі контракти”, “Бізнес” та багато інших. Автори статей цих видань, такі як: Голов С.Ф., Зубілевіч С., Калюга Є.В., Малишев А.В., Маркіна І.А., Мех Я.В., Погрібна О.П. та ін. допомагають бухгалтерам, економістам, аналітикам, ревізорам, фінансистам розібратися у складних питаннях чинного законодавства, яке зазнає постійних змін, а саме: у пристосуванні фінансової звітності до нових стандартів бухгалтерського обліку, розглядають методичні питання ефективності управління підприємством, шляхи вдосконалення внутрішньогосподарського та фінансового контролю на підприємстві, економічні методи управління прибутком тощо.

Підсумовуючи вищенаведене, можна сказати, що облік, аналіз та контроль формування прибутку підприємств та його оподаткування в спеціальній літературі висвітлюється лише в загальному. Ці підручники безумовно заслуговують на увагу і потребують детального вивчення, однак можуть використовуватися лише з точки зору методології, яку необхідно пристосовувати до умов функціонування кожного підприємства зокрема, з огляду на вид діяльності, форму власності та тип господарювання.

Огляд нормативно-правової бази з аналізу прибутку підприємства

На особливу увагу, на нашу думку, заслуговує Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» (далі Закон). Оскільки, саме з його прийняттям сума прибутку, що підлягає оподаткування з точки зору фінансового обліку та податкових розрахунків істотно відрізняється. В основному це зумовлено відмінностями у підходах до нарахування амортизації та віднесення певних статей витрат до валових.

Слід також відмітити, що із введенням в дію Закону з 1 липня 1997р. в періодичних виданнях з питань бухгалтерського обліку пронеслася хвиля критичних відгуків, що свідчить про те, що новий закон виявився не зовсім зрозумілим та заплутаним.

Якщо правила застосування попереднього закону були сформовані із загально відомих понять і норм, то майже кожна норма нового Закону не лише несла концептуально новий зміст, а ще й потребувала відповідного роз'яснення. Збільшено кількість термінів, розширене коло платників, об'єктом оподаткування стає прибуток, але не як валовий доходи мінус витрати мінус собівартість, а прибуток як валові доходи мінус валові витрати мінус амортизація. Цим Законом у первісному вигляді користуватися було неможливо, тому до кінця 1997р. до нього було внесено певні зміни, які зробили закон більш зрозумілим і доступним для більшості користувачів.

Організаційно-інформаційна модель аналізу прибутку підприємства

Організаційно-інформаційна модель аналізу формування та ефективності використання чистого прибутку є стислою характеристикою аналітичного процесу. Її побудова є способом формалізації аналізу чистого прибутку.

Організаційно-інформаційна модель аналізу формування та ефективності використання чистого прибутку складається з п’яти взаємопов’язаних блоків.

Перший блок (об’єкти і суб’єкти аналізу), другий блок (система показників аналізу чистого прибутку) і третій (джерела інформації та інформаційне забезпечення) подано у вигляді схем на рис. 4.1, 4.2, 4.3.


Скачати безкоштовно курсову роботу Аналіз прибутку підприємства

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аналіз прибутку підприємства натисніть на кнопку:

Витяги з готових курсових робіт Аналіз прибутку

Клікніть для збільшення
Вступ курсової роботи оцінки доходів і фінансових результатів Курсова робота: перший розділ Нормативно-правове забезпечення оцінки доходів і фінансових результатів Другий розділ курсової роботи Методика оцінки доходів і фінансових результатів Висновки і пропозиції для курсових робіт

Об’єкти і суб’єкти аналізу формування і ефективності використання чистого прибутку

Система показників аналізу формування і ефективності використання чистого прибутку підприємства

Як видно з рис. 4.3, інформаційне забезпечення аналізу чистого прибутку включає зовнішню і внутрішню інформацію. Інформаційна база аналізу формування і ефективності використання чистого прибутку ТОВ фірма “Гетьман” наведена в додатках 2 – 7.

Четвертий блок організаційно-інформаційної моделі (методичні прийоми аналізу чистого прибутку) подано на рис. 4.4.

Як видно з рис. 4.4, в процесі аналізу чистого прибутку використовується декілька груп методів. Сутність основних методів, які застосовуються під час аналізу формування і використання чистого прибутку.

Зміст п’ятого блоку (узагальнення і реалізація результатів аналізу чистого прибутку) наведено на рис. 4.5.

Узагальнення і реалізація результатів аналізу формування і використання чистого прибутку підприємства

Таким чином, побудова організаційно-інформаційної моделі аналізу формування і використання чистого прибутку необхідна для визначення об’єктів та суб’єктів аналізу, побудови системи показників аналізу, формування інформаційної бази аналізу, вибору методичних прийомів його здійснення та форми узагальнення і реалізації його результатів. Побудова даної моделі є підготовчим етапом аналізу і сприяє його правильній організації.

Методика аналізу прибутку підприємства

Для ефективного проведення дослідження процесу формування та використання прибутку, необхідно чітко визначити поставлені задачі (рис. 3.2.1.).

Порядок дослідження прибутку

Для реалізації поставленої мети дослідження визначено відповідні об’єкти та суб’єкти аналізу, систему показників тощо.

Здійснюючи дослідження процесу формування та використання прибутку, необхідно визначити послідовність дій відповідно до запропонованих моделей дослідження.

Методика дослідження чистого прибутку ТОВ «Долфі Україна» складається з наступних дій:


Сучасний стан бухгалтерського обліку в достатній мірі забезпечує можливості їх проведення, своєчасного виявлення різних резервів торгово-фінансової діяльності підприємства.

Організаційно-економічна характеристика базового підприємства

Об’єктом курсової роботи було обране ТОВ «Долфі Україна». Товариство засноване 20 березня 2000 року фізичними особами шляхом добровільного об’єднання майна, майнових та особистих немайнових прав учасників для здійснення фінансово-господарської діяльності товариства та надходження прибутків.

Протягом проведення оцінки ТОВ «Долфі Україна» за три роки розглянуто, що фінансовий потенціал підприємства збільшився, це є наслідком зростання головних господарських даних. Прибуток підприємства більшою мірою залежить від керування підприємством. При ринковій економіці надходження прибутків і отримання рентабельності господарювання підприємства являється потрібною частиною, що забезпечує збільшення ціни товариства. В процесі збільшення доходу зростають і затрати, але великий ріст доходів порівняно із затратами не привели до збитковості фінансових результатів, отже, при цьому зростанні факторів підприємство збільшило можливості у майбутньому просуванні господарювання.

Аналіз формування прибутку на підприємстві

Як головний узагальнений фактор господарювання товариства, прибутки являються джерелом створення капіталу, що забезпечує фінансову стійкість і ліквідність. Саме цьому надходження прибутків є однією із стратегічних цілей керування та важливим об’єктом аналізу фінансового результату.

Горизонтальний аналіз доходу і затрат ТОВ «Долфі Україна» дозволяє відмітити ряд позитивних змін, до яких у першу чергу належать збільшення операційного фінансового результату в 2016 році порівняно з 2014 роком зросли на 4335,1 тис.грн. В 2016 році порівняно з 2015 роком операційні фінансові результати збільшився на суму 3974,0 тис.грн., при тому ,що в 2015 році він становив 2234,1 тис.грн. ,що на 361,1 тис.грн. більше ніж в 2014 році.

Фінансові результати від звичайних діяльностей до оподаткування 2016 році порівняно з 2014 роком збільшився на 2090,5 тис.грн., а порівняно з 2015 роком на 2479,0 тис.грн. Чистий прибуток підприємства «Долфі Україна» в 2016 році порівняно з 2014 роком збільшився на 1567,9 тис.грн. Ці процеси являються наслідком дії таких факторів: збільшення доходу та падіння затрат товариства.

Результат аналізу вказує на стабільність структури операційних прибутків до оподаткування. Cлабке погіршення структури, що є наслідком падіння питомої частки операційних прибутків компенсовано часткою операційних збитків. Таким чином, необхідно підкреслити, що в 2016 році пройшло покращення структури прибутків, тільки негативний вплив зростання абсолютного розміру збитку від інших операцій в сумі 5047.1 тис.грн. покращився внаслідок недоотримання іншого фінансового прибутку.

Аналіз і оцінка прибутку

Дослідження процесу формування та використання прибутку як і інших досліджень супроводжується різними розрахунками, які узагальнюються в системні таблиці.

Таблиця 3.2.2

Динаміка показників прибутку за ІІІ квартали 2016 року ТОВ «Долфі Україна»

тис. грн.

ПоказникиІ кв.ІІ кв.ІІІ кв.Відхилення ІІІ кв. 2015
від І кв.від ІІ кв.
абсол.Відн.абсол.відн.
Дохід від реалізації товарів1272,61263,11144,0-128,6-0,11-119,1-0,10
Чистий дохід1060,51040,7965,2-95,3-0,10-75,5-0,08
3. Валовий дохід (прибуток)227,2202,9205,8-21,4-0,10+2,9+0,01

Для дослідження показників доходів, визначення їх динаміки та тенденції змін, в роботі використані дані ТОВ «Долфі Україна»І, ІІ, ІІІ кварталів 2015 року і відповідно – 2016 року.

Діаграма (рис. 3.2.2.) наочно ілюструє динаміку досліджених показників.

Дещо змінились обсяги інших операційних доходів і характеризуються наступними даними. За І кв. вони склали 52,6 тис. грн.

Протягом ІІ кварталу інші операційні доходи суттєво зросли (на 18,7 тис. грн.) і склали 71,3 тис. грн. Але за ІІІ квартал цей показник знизився в порівнянні з ІІ кв. на 22,2 тис. грн. і склав 49,1 тис. грн.


Таблиця 3.2

Динаміка показників формування прибутку ТОВ «Долфі Україна» за 2015 - 2016 роки

тис. грн.

Показники2015 рік2016 рікВідхилення
І кв.ІІ кв.ІІІ кв.Разом за ІІІ кв.І кв.ІІ кв.ІІІ кв.Разом за ІІІ кв.абсол.відн.
1. Дохід від реалізації товарів1376,41445,21295,14116,71272,61265,11144,03679,7-437,0-0,11
ПДВ231,5242,8214,7689,0212,1222,4178,8613,3-75,7-0,12
2. Чистий дохід1144,91202,41080,43427,71060,51040,7965,23066,4-361,2-0,12
Собівартість реалізованих то варів925,2971,9851,12748,2833,3837,8759,42430,5-317,7-0,13
3. Валовий дохід (прибуток)219,7230,5229,3679,5227,2202,9205,8636,0-43,5-0,07
4. Інші операційні доходи9,45,28,122,752,671,349,1173,0+150,3+0,87
Витрати216,2232,8256,0705,0257,9242,1239,0739,0+34+0,05

ТОВ «Долфі Україна» за три квартали 2016 року отримало доходів від реалізації та інших операцій на суму 3852,7 тис. грн. За відповідний період 2015 року ці показники складали 4139,4 тис. грн. Ці дані демонструють пониження якісних показників – доходів на 286,7 тис. грн.

В свою чергу питома вага доходів від реалізації товарів за три квартали 2015 року, склала 99,5% і тільки 0,5% склали інші операційні доходи. За три квартали 2016 року структура доходів дещо змінилась, питома вага доходів від реалізації товарів склала 95,5%, до 4,5% зросла питома вага інших операційних доходів (150,3 тис. грн.).

Висновки з приводу зниження доходів, зменшення обсягів реалізації говорять про те, що ТОВ «Долфі Україна» повинно переглянути бізнес-план, вивчити та проаналізувати (по можливості) комерційну діяльність нових конкурентів.

Найважливіші умови зростання доходу від реалізації товарів такі: збільшення обсягу доходів від реалізації товарів, зниження їх собівартості, підвищення якості, конкурентноздатності і т. ін. У табл. 3.2.6. подано динаміку показників доходів від реалізації товарів валового прибутку.

Як видно з табл. 3.2.6. за аналізований період відбулося зниження обсягу реалізованих товарів на 6,25% (704,47:751,40 х 100 – 100), при цьому собівартість реалізації товарів знизилась на 8,61% (585,26: 640,38 х 100 – 1100). Це призвело до збільшення суми прибутку від реалізації товарів на 8,19 тис. грн. (11921 – 111102), або на 7,4%.


Таблиця 3.2.5.

Структура прибутку ТОВ «Долфі Україна»

тис. грн.

Показники2015 рік2016 рікВідхилення
І кв.ІІ кв.ІІІ кв.Разом за ІІІ кв.І кв.ІІ кв.ІІІ кв.Разом за ІІІ кв.абсол.відн.
1. Дохід від реалізації товарів1376,41445,21295,14116,71272,61263,11144,03679,7-437-0,12
Питома вага, %99,399,699,499,596,094,795,995,5-4,0-0,04
2. Інші операційні доходи9,45,28,122,752,671,349,1173,0+150,30,87
Питома вага, %0,70,40,60,54,05,34,14,5+4,0-0,89
Доходи, всього1385,81450,41303,24139,41325,21334,41193,13852,7-286,7-0,07
Витрати, собівартість товарів, ПДВ1374,91447,51321,84144,21318,11313,11185,33816,5-327,7-0,09
Чистий прибуток+10,9+2,9-18,6-4,87,121,37,836,2+31,40,87

Факторний аналіз прибутку

Розрахунок впливу показників – факторів на величину прибутку від реалізації товарів будується на підставі даних табл. 3.2.6.

У результаті проведених розрахунків визначається ступінь впливу на прибуток таких показників-факторів: зміна обсягу реалізації обчислюється з урахуванням коефіцієнта зростання обсягу реалізації:

k1= 698,75 : 751,40 = 0,929

При оцінці реалізації товарів за собівартістю

K2 = 589,16 : 640,38 = 0,92 і

Таким чином, за рахунок падіння обсягу реалізації товарів у звітному році на 0,071 і в оцінці за собівартістю на 0,08 прибуток від реалізації товарів зменшився відповідно на 7,88 і 8,88 тис. грн.

в) зміна у структурі реалізованих товарів, обчислюється з урахуванням рентабельності окремих видів товарів за двома показниками:

- обсяг реалізації товарів в оптових цінах:

- собівартість:

За рахунок збільшення частки рентабельності товарів у загальному обсязі реалізації в аналізованому періоді приріст прибутку становить 6,45 і 7,45 тис. грн.;

г) зміна собівартості реалізованих товарів, обчислюється з урахуванням можливого одержання економії витрат:

DР4 = 585,26 – 589,16 = - 3,90 тис. грн.

Як видно з даних табл. 3.2.7. на відхилення валового прибутку найбільше вплинула зміна структури та асортименту товарів. Значні втрати прибутку відбулися в результаті зниження обсягу реалізації товарів.

Таблиця 3.2.7.

Результати факторного аналізу валового прибутку

Показники - фактори, що впливають на прибутокЗміна прибутку, тис. грн.
ІІІ
Обсяг реалізації продукції-7,88-8,88
Структура та асортимент продукції+6,45+7,45
Собівартість продукції+3,9+3,9
Відпускні ціни+5,72+5,72
Разом+8,19+8,19

Підводячи підсумки необхідно зазначити, що в результаті своєчасного та системного аналізу прибутку, його складових можна підняти управлінські рішення з приводу отримання доходів та прибутку на якісний рівень, переглянути показники бізнес-плану та вжити заходів щодо поліпшення фінансового стану підприємства ТОВ «Долфі Україна»

Аналіз прибутковості підприємства

Аналіз коефіцієнтів рентабельності господарювання ТОВ «Долфі Україна» має значні зміни: операційна рентабельність в 2016 році порівняно з 2015 роком збільшилась на 7.39 одиниць, загальна рентабельність в 2016 на 7.09 одиниць,при цьому рентабельність загальних витрат зросла на 10.68 одиниць.

Щоб успішно вести діяльність в умовах ринкових відносин, необхідно мати надійну і повну інформацію про попит, ціни, конкуренцію. Інформація стає єдиним із першочергових ресурсів, значення якої ні в якій мірі не менше, ніж значення матеріальних, трудових та інших ресурсів.Також ми маємо якісні курсові роботи з оцінки калькуляції видатків на продукцію для замовлення Для успішного захисту у нас є курсові роботи на тему Аналіз товарних операцій, які Ви можете замовити
У нас є такі готові курсові роботи з аналізу прибутку:

- Аналіз та планування формування прибутку підприємства
- Управління формуванням і розподілом прибутків підприємств
- Удосконалення системи оподаткування доходів підприємств та облік розрахунків з бюджетом по податку на прибуток
- Управління прибутками підприємств
- Формування та розподіл прибутку на підприємстві
- Аналіз формування, розподілу та використання прибутку підприємства
- Аналіз ефективності використання прибутку підприємства
- Аналіз формування і використання прибутку підприємства
- Аналіз формування і використання прибутків підприємств
- Аналіз затрат виробництва і прибутку підприємства

Весь список готових курсових робіт