Аналіз товарних операцій підприємства

Вступ з курсової роботи: фінансовий аналіз операцій з товарами

Актуальність аналізу операцій з товарними запасами

В теперішній час розвиток української економіки характеризується наявністю різноманітних форм власності суб’єктів підприємницької діяльності, оживленням зовнішньоекономічних відносин. У зв’язку із цим виникає необхідність істотних змін в організації і методології аналізу як джерела оперативної інформації для прийняття економічно-обгрунтованих управлінських рішень, а також розробки рекомендацій по удосконаленню законодавчої бази підприємницької діяльності.

Розвиток національної економіки характеризується також наявністю різноманітних галузей господарства, функціонування яких не можливе без здійснення операцій, які так чи інакше пов’язані з товарами. Держава, з свого боку, не може не аналізувати товарні операції. Ще донедавна в економіці України спостерігався такий спад виробництва, при якому навіть продукти харчування ввозилися із-за кордону. Це потребує розробки конкретних рекомендацій по організації і методиці аналізу товарних операцій підприємства.

Особливу гостроту набуває дослідження зазначених вище проблем у підприємствах роздрібної торгівлі, тому що саме ця галузь є одним з місць первісного нагромадження капіталу, що розподіляється в подальшому по інших секторах національної економіки.

Специфіка діяльності підприємств роздрібної торгівлі висуває особливі вимоги до організації і методології аналізу за правильністю руху товарів, їх оприбуткування і списання, а також збереженістю на складах дрібнороздрібних підприємств. Велике значення при цьому мають питання аналізу за додержанням формування націнки на товари, методів списання товарів, проведення обов’язкових інвентаризацій і, як наслідок, проведення переоцінок (уцінок, дооцінок), а також реалізацією, надходженням і здаванням торгової виручки. Зміна форм власності (роздержавлення) підприємств роздрібної торгівлі сприяє розвитку невеликих торговельних підприємств, що потребує активізації поточного оперативного аналізу.


Презентація для захисту курсової роботи Аналіз товарних операційМета дослідження

Мета курсової роботи полягає в тому, щоб з урахуванням реалій сьогоднішнього українського законодавства та національної практики з аналізу товарних операцій підприємств роздрібної торгівлі вдосконалити систему аналізу за відображенням операцій з товарами у фінансовій звітності, обґрунтувати напрями і практичні рекомендації щодо підвищення ефективності системи економічного аналізу в Україні.

Завдання дослідження

Для досягнення поставленої мети при виконанні курсової роботи необхідно вирішити наступні завдання:

- дослідження механізму аналітичної діяльності і його складових елементів, що відбивають стан економічних, організаторських, інформаційних та інших характеристик;

- розробка методики і організації аналізу товарних операцій, що базується на результатах вивчення теоретичних і методологічних основ фінансового аналізу, порівняльного аналізу практики бухгалтерського обліку до і після впровадження С(П)БО;

- визначення теоретичних передумов і методологічних принципів аналізу товарних операцій з погляду їх економічної природи, місця і ролі в системі управляння підприємством;

- формулювання концептуальних основ аналізу товарних операцій підприємства роздрібної торгівлі;

- розробка рекомендацій по покращенню економічного аналізу за товарними операціями з метою вдосконалення збутової політики та попередження порушень і зловживань;

- розробка і обґрунтування пропозицій по покращенню організації аналізу товарних операцій підприємств роздрібної торгівлі для створення інформаційного забезпечення з використанням сучасних інформаційних технологій і ПЕОМ.

Предмет і об’єкт дослідження

Предметом дослідження є фінансовий аналіз товарних операцій підприємств роздрібної торгівлі.

Об'єктом дослідження є НТЦ "Радунь" – підприємство роздрібної торгівлі, основна операційна діяльність якого полягає в здійсненні товарних операцій, оскільки є головною метою його створення і забезпечують основну частку прибутку.Готові курсові роботи з аналізу господарської діяльності товарних операцій підприємства

Аналіз товарних запасів підприємства

В курсовій роботі розглянуто економічну сутність товарних операцій підприємства, визначено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, сформульовано критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, розкрито теоретичну модель аналізуоцінки операцій з товарами, простежено вертикальний і горизонтальний аналіз товарних запасів підприємства, надано напрямки удосконалення методики аналізу, з'ясовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз реалізації товарів підприємства торгівлі

В курсовій роботі простежено науковий зміст товарних операцій підприємства, досліджено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, з'ясовано критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, сформульовано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки операцій з товарами, наведено методику загального аналізу реалізації товарів підприємств торгівлі, окреслено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, розроблено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз надходження товарів в системі управління торговельним підприємством

В курсовій роботі досліджено сутнісне значення товарних операцій підприємства, зумовлено законодавчі акти і літературу з аналізу, роз'яснено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, розкрито теоретичну модель аналізуоцінки операцій з товарами, проаналізовано аналіз структури і динаміки надходження товарів в системі торговельним підприємством, окреслено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, охарактеризовано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз і оцінка товарних ресурсів підприємства торгівлі

В курсовій роботі надано теорію аналізу товарних операцій підприємства, висвітлено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, окреслено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, розробку і обґрунтування методики аналізу, простежено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки операцій з товарами, розглянуто методику загального аналізу товарних ресурсів підприємств торгівлі, з'ясовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, оцінено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз операцій з товарами торговельних підприємства

В курсовій роботі зумовлено науковий зміст товарних операцій підприємства, висунуто правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, сформульовано основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, вивчено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки операцій з товарами, розроблено аналіз структури і динаміки товарних операцій торговельних підприємств, наведено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, розглянуто застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз товарних операцій підприємства торгівлі

В курсовій роботі оглянуто науковий зміст товарних операцій підприємства, простежено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, вивчено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, зумовлено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки операцій з товарами, визначено вертикальний і горизонтальний аналіз товарних операцій підприємств торгівлі, досліджено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, з'ясовано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз реалізації товарів на підприємстві роздрібної торгівлі

В курсовій роботі охарактеризовано науковий зміст товарних операцій підприємства, висунуто нормативно-правову базу з аналізу, обстежено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, вивчено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки операцій з товарами, представлено вертикальний і горизонтальний аналіз реалізації товарів на підприємстві роздрібної торгівлі, розроблено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, розглянуто вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

В курсовій роботі оглянуто сутнісне значення товарних операцій підприємства, проаналізовано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, охарактеризовано характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, опрацьовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки операцій з товарами, наведено організацію і здійснення оцінки наявності реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі, обстежено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, надано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз товарів на підприємствах оптової торгівлі

В курсовій роботі розглянуто теорію аналізу товарних операцій підприємства, зумовлено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, роз'яснено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, економічний аналіз об’єкта дослідження, обстежено теоретичну модель аналізуоцінки операцій з товарами, розкрито методику загального аналізу товарів на підприємствах оптової торгівлі, сформульовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, опрацьовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз розрахунків в акціонерних товариствах

В курсовій роботі проаналізовано теорію аналізу товарних операцій підприємства, охарактеризовано нормативно-правову базу з аналізу, зумовлено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, опрацьовано організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки операцій з товарами, розкрито методику загального аналізу розрахунків в акціонерних товариствах, наведено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, вивчено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Фінансовий аналіз товарних операцій підприємства торгівлі

В курсовій роботі зумовлено науковий зміст товарних операцій підприємства, досліджено нормативно-правову базу з аналізу, сформульовано структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, розглянуто теоретичну модель аналізуоцінки операцій з товарами, оглянуто методику загального аналізу товарних операцій підприємств торгівлі, з'ясовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, висвітлено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Фінансовий аналіз товарних операцій торговельного підприємства

В курсовій роботі проаналізовано економічну сутність товарних операцій підприємства, окреслено законодавчі акти і літературу з аналізу, розкрито загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, представлено теоретичну модель аналізуоцінки операцій з товарами, опрацьовано методику загального аналізу товарних операцій торговельного підприємства, роз'яснено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, сформульовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз реалізації товарів

В курсовій роботі окреслено теорію аналізу товарних операцій підприємства, надано законодавчі акти і літературу з аналізу, з'ясовано характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, досліджено теоретичну модель аналізуоцінки операцій з товарами, оцінено методику загального аналізу реалізації товарів, оглянуто виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, опрацьовано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз операцій з товарними ресурсами

В курсовій роботі окреслено науковий зміст товарних операцій підприємства, з'ясовано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, сформульовано структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, розробку і обґрунтування методики аналізу, наведено теоретичну модель аналізуоцінки операцій з товарами, роз'яснено вертикальний і горизонтальний аналіз операцій з товарними ресурсами, проаналізовано напрямки удосконалення методики аналізу, обстежено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз розрахунків на підприємствах

В курсовій роботі проаналізовано економічну сутність товарних операцій підприємства, розроблено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, сформульовано характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, обстежено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки операцій з товарами, досліджено вертикальний і горизонтальний аналіз розрахунків на підприємствах, з'ясовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, зумовлено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Управління обсягом та асортиментною структурою товарообороту

В курсовій роботі досліджено економічну сутність товарних операцій підприємства, охарактеризовано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, надано організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, простежено теоретичну модель аналізуоцінки операцій з товарами, оглянуто вертикальний і горизонтальний аналіз обсягом та асортиментною структурою товарообороту торговельного підприємства, висунуто розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, зумовлено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Економічна характеристика товарних операцій підприємства

Працюючи в умовах ринку і конкуренції керівництво будь-якого підприємства змушене аналізувати свою діяльність, та приймати своєчасні рішення щодо ефективного ведення господарської діяльності. В торговельних підприємствах товарні операції відносяться до основної операційної діяльності. Товарні операції є головною метою їх створення і забезпечують основну частку прибутку. Чим різноманітніші товарні операції, чим більший асортимент товарів, які продає підприємство, тим легше йому перенести падіння попиту на той або інший вид товару, а, отже, тим легше йому справитися з можливими наслідками отримання збитку.
Необхідно умовою функціонування підприємства торгівлі є визначення тих видів товарних операцій, якими воно буде займатись, за рахунок чого буде формуватись його роздрібний товарообіг, хто буде купувати запропонований товар. Тобто мають бути проведені ринкові дослідження.
В економічні літературі не існує чіткого визначення товарних операцій. В основному, автори оперують такими поняттями як “товарообіг”, “товарні запаси”, “товарне забезпечення товарообігу”. В курсовій роботі розглянуто всі ці поняття, товарні операції класифіковані у відповідності з сучасними вимогами.
Основою здійснення товарних операцій на підприємствах роздрібної торгівлі різних типів є нормативно-правова база. Але слід відмітити, що нормативна база діюча в Україні на сьогодні не дає можливості підприємствам різних форм власності розвиватися у напрямках як соціального, так і виробничого розвитку.

Скачати безкоштовно курсову роботу Аналіз товарних операцій

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аналіз товарних операцій натисніть на кнопку:

Організаційно-економічна характеристика базового підприємства

Дослідження теми курсової роботи проводиться від визначення теоретичних основ предмета дослідження, теоретичних засад аналізу, автоматизації аналітичного процесу операцій з товарами до розгляду товарних операцій в практичній діяльності торговельного підприємства НТЦ "Радунь".
На етапі дослідження особливостей організації та методики аналізу товарних операцій автором курсової роботи було встановлено, що бухгалтерський облік, відображення цих операцій в первинних документах та звітності на базовому підприємстві відповідає реальному стану і ведеться відповідно діючому законодавству. Суттєвих порушень і зловживань у веденні бухгалтерського обліку не було.
В даній роботі були розглянуті питання бухгалтерського обліку, внутрішньогосподарського контролю як інформаційної бази для проведення аналізу, питання вдосконалення аналізу згідно потреб базового підприємства. Всі ці питання були вивчені на матеріалах НТЦ "Радунь". Перед управлінням цього підприємства стоїть дуже багато проблем та завдань щодо раціонального ведення товарних операцій, формування збутової політики, забезпечення необхідного для нормального розвитку та подальшого розширення сфер діяльності величини товарообігу.
На даному етапі керівництву даного підприємства необхідно усвідомити, яку величезну роль відіграє удосконалення аналітичного та облікового процесу взагалі і, зокрема, аналізу товарних операцій для оперативного управління діяльністю товариства.

Аналіз операцій з товарними запасами

Аналіз товарних ресурсів показав, що відбулися значні коливання в обсязі товарних ресурсів підприємства протягом 2012-2013 років в зв’язку з розширенням діяльності. В 2014 році значних коливань не було.
Порівняно до 2012 року та 2013 року залишок товарних запасів на початок року виріс відповідно на 13,9 тис.грн. та 7,8 тис.грн. Якщо розглядати залишок товарних запасів на кінець трьох останніх років, то порівняно до 2012 року і до 2013 року залишок товарних запасів на кінець звітного року зріс.
Оборотність товарних запасів підприємства в 2012 році склала 22,11 дні, в 2013 році – 19,24 дні, в 2014 році – 21,89 дні, тобто значних коливань в оборотності не відбувалося.
В результаті прискорення оборотності товарних ресурсів в 2014 році порівняно до 2012 року на 5,7 дні було вивільнено коштів в сумі 21,97 тис. грн.; в результаті прискорення оборотності товарних ресурсів в 2014 році порівняно до 2013 року на 0,2 дні було вивільнено коштів в сумі 0,58 тис. грн .
Аналіз реалізації товарів показав, що в НТЦ “РАДУНЬ” протягом 2012-2014 років спостерігається зростання обсягу товарообороту. Це можна пояснити зростанням обсягу товарних ресурсів. По товарних групах в основному спостерігається зростання обсягу реалізації протягом 2012-2014 років. Зростання товарообороту можна відмітити по всіх товарних групах. Цей факт можна трактувати як позитивний і зробити висновок, що обсяг продаж постійно зростає. Керівництво підприємства проводить комерційну діяльність зважено, збутова політика достатньо досконала. В структурі реалізації товарів провідне місце займають продтовари. Частка непродовольчих товарів протягом трьох останніх років падає.
Для більш швидкого доступу до фінансової та економічної інформації аналітику необхідно застосувати більше аналітичних можливостей, які надає програма бухгалтерського обліку “Торг-інфо”.


В нашій базі є готові курсові роботи з оцінки прибутків і збитків, які можна купити В нашій базі є готові курсові роботи на тему Аудит фінансової звітності, які можна купити
У нас є такі готові курсові роботи з аналізу товарних операцій:

- Аналіз товарних запасів підприємства
- Економічний аналіз реалізації товарів підприємства торгівлі
- Економічний аналіз надходження товарів в системі управління торговельним підприємством
- Аналіз і оцінка товарних ресурсів підприємства торгівлі
- Аналіз операцій з товарами торговельних підприємства
- Аналіз товарних операцій підприємства торгівлі
- Економічний аналіз реалізації товарів на підприємстві роздрібної торгівлі
- Аналіз реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі
- Аналіз товарів на підприємствах оптової торгівлі
- Економічний аналіз розрахунків в акціонерних товариствах

Весь список готових курсових робіт

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку