Аналіз товарних операцій підприємства

Вступ з курсової роботи: фінансовий аналіз операцій з товарами

Актуальність аналізу операцій з товарними запасами

В теперішній час розвиток української економіки характеризується наявністю різноманітних форм власності суб’єктів підприємницької діяльності, оживленням зовнішньоекономічних відносин. У зв’язку із цим виникає необхідність істотних змін в організації і методології аналізу як джерела оперативної інформації для прийняття економічно-обгрунтованих управлінських рішень, а також розробки рекомендацій по удосконаленню законодавчої бази підприємницької діяльності.

Розвиток національної економіки характеризується також наявністю різноманітних галузей господарства, функціонування яких не можливе без здійснення операцій, які так чи інакше пов’язані з товарами. Держава, з свого боку, не може не аналізувати товарні операції. Ще донедавна в економіці України спостерігався такий спад виробництва, при якому навіть продукти харчування ввозилися із-за кордону. Це потребує розробки конкретних рекомендацій по організації і методиці аналізу товарних операцій підприємства.

Особливу гостроту набуває дослідження зазначених вище проблем у підприємствах роздрібної торгівлі, тому що саме ця галузь є одним з місць первісного нагромадження капіталу, що розподіляється в подальшому по інших секторах національної економіки.

Специфіка діяльності підприємств роздрібної торгівлі висуває особливі вимоги до організації і методології аналізу за правильністю руху товарів, їх оприбуткування і списання, а також збереженістю на складах дрібнороздрібних підприємств. Велике значення при цьому мають питання аналізу за додержанням формування націнки на товари, методів списання товарів, проведення обов’язкових інвентаризацій і, як наслідок, проведення переоцінок (уцінок, дооцінок), а також реалізацією, надходженням і здаванням торгової виручки. Зміна форм власності (роздержавлення) підприємств роздрібної торгівлі сприяє розвитку невеликих торговельних підприємств, що потребує активізації поточного оперативного аналізу.


Презентація для захисту курсової роботи Аналіз товарних операційМета дослідження

Мета курсової роботи полягає в тому, щоб з урахуванням реалій сьогоднішнього українського законодавства та національної практики з аналізу товарних операцій підприємств роздрібної торгівлі вдосконалити систему аналізу за відображенням операцій з товарами у фінансовій звітності, обґрунтувати напрями і практичні рекомендації щодо підвищення ефективності системи економічного аналізу в Україні.

Завдання дослідження

Для досягнення поставленої мети при виконанні курсової роботи необхідно вирішити наступні завдання:

- дослідження механізму аналітичної діяльності і його складових елементів, що відбивають стан економічних, організаторських, інформаційних та інших характеристик;

- розробка методики і організації аналізу товарних операцій, що базується на результатах вивчення теоретичних і методологічних основ фінансового аналізу, порівняльного аналізу практики бухгалтерського обліку до і після впровадження С(П)БО;

- визначення теоретичних передумов і методологічних принципів аналізу товарних операцій з погляду їх економічної природи, місця і ролі в системі управляння підприємством;

- формулювання концептуальних основ аналізу товарних операцій підприємства роздрібної торгівлі;

- розробка рекомендацій по покращенню економічного аналізу за товарними операціями з метою вдосконалення збутової політики та попередження порушень і зловживань;

- розробка і обґрунтування пропозицій по покращенню організації аналізу товарних операцій підприємств роздрібної торгівлі для створення інформаційного забезпечення з використанням сучасних інформаційних технологій і ПЕОМ.

Предмет і об’єкт дослідження

Предметом дослідження є фінансовий аналіз товарних операцій підприємств роздрібної торгівлі.

Об'єктом дослідження є НТЦ "Радунь" – підприємство роздрібної торгівлі, основна операційна діяльність якого полягає в здійсненні товарних операцій, оскільки є головною метою його створення і забезпечують основну частку прибутку.Готові курсові роботи з аналізу господарської діяльності товарних операцій підприємства

Аналіз товарообігу торговельного підприємства

В курсовій роботі розроблено теорію аналізу товарних операцій підприємства, сформульовано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, окреслено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, розробку і обґрунтування методики аналізу, з'ясовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки операцій з товарами, опрацьовано аналіз структури і динаміки товарообігу, висунуто напрямки удосконалення методики аналізу, зумовлено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз товарних запасів підприємства

В курсовій роботі роз'яснено економічну сутність товарних операцій підприємства, висунуто правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, сформульовано характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, оглянуто організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки операцій з товарами, розроблено аналіз структури і динаміки товарних запасів підприємства, визначено напрямки удосконалення методики аналізу, розглянуто використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз реалізації товарів підприємства торгівлі

В курсовій роботі досліджено теорію аналізу товарних операцій підприємства, вивчено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, висунуто організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, простежено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки операцій з товарами, роз'яснено аналіз структури і динаміки реалізації товарів підприємств торгівлі, висвітлено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, проаналізовано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз надходження товарів в системі управління торговельним підприємством

В курсовій роботі визначено сутнісне значення товарних операцій підприємства, наведено законодавчі акти і літературу з аналізу, сформульовано характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, економічний аналіз об’єкта дослідження, охарактеризовано теоретичну модель аналізуоцінки операцій з товарами, окреслено аналіз структури і динаміки надходження товарів в системі торговельним підприємством, надано напрямки удосконалення методики аналізу, вивчено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз і оцінка товарних ресурсів підприємства торгівлі

В курсовій роботі зумовлено економічну сутність товарних операцій підприємства, роз'яснено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, простежено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, наведено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки операцій з товарами, розроблено організацію і здійснення оцінки наявності товарних ресурсів підприємств торгівлі, надано напрямки удосконалення методики аналізу, досліджено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз операцій з товарами торговельних підприємства

В курсовій роботі з'ясовано науковий зміст товарних операцій підприємства, зумовлено нормативно-правову базу з аналізу, наведено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, оцінено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки операцій з товарами, надано вертикальний і горизонтальний аналіз товарних операцій торговельних підприємств, окреслено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, висвітлено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз товарних операцій підприємства торгівлі

В курсовій роботі зумовлено науковий зміст товарних операцій підприємства, окреслено нормативно-правову базу з аналізу, проаналізовано загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, економічний аналіз об’єкта дослідження, роз'яснено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки операцій з товарами, розглянуто вертикальний і горизонтальний аналіз товарних операцій підприємств торгівлі, висвітлено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, надано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз реалізації товарів на підприємстві роздрібної торгівлі

В курсовій роботі обстежено сутнісне значення товарних операцій підприємства, наведено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, надано коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, розробку і обґрунтування методики аналізу, досліджено теоретичну модель аналізуоцінки операцій з товарами, сформульовано вертикальний і горизонтальний аналіз реалізації товарів на підприємстві роздрібної торгівлі, з'ясовано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, оцінено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

В курсовій роботі оцінено економічну сутність товарних операцій підприємства, окреслено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, роз'яснено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, визначено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки операцій з товарами, вивчено вертикальний і горизонтальний аналіз реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі, простежено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, сформульовано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз товарів на підприємствах оптової торгівлі

В курсовій роботі представлено теорію аналізу товарних операцій підприємства, оглянуто нормативно-правову базу з аналізу, з'ясовано критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, наведено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки операцій з товарами, оцінено вертикальний і горизонтальний аналіз товарів на підприємствах оптової торгівлі, зумовлено напрямки удосконалення методики аналізу, розкрито використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз розрахунків в акціонерних товариствах

В курсовій роботі простежено сутнісне значення товарних операцій підприємства, висвітлено нормативно-правову базу з аналізу, висунуто критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, з'ясовано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки операцій з товарами, обстежено вертикальний і горизонтальний аналіз розрахунків в акціонерних товариствах, проаналізовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, визначено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Фінансовий аналіз товарних операцій підприємства торгівлі

В курсовій роботі оглянуто теорію аналізу товарних операцій підприємства, роз'яснено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, сформульовано загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, висунуто організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки операцій з товарами, опрацьовано вертикальний і горизонтальний аналіз товарних операцій підприємств торгівлі, надано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, розкрито застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Фінансовий аналіз товарних операцій торговельного підприємства

В курсовій роботі висунуто сутнісне значення товарних операцій підприємства, розкрито наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, надано критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, вивчено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки операцій з товарами, опрацьовано організацію і здійснення оцінки наявності товарних операцій торговельного підприємства, окреслено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, роз'яснено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз реалізації товарів

В курсовій роботі простежено науковий зміст товарних операцій підприємства, розкрито правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, роз'яснено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, вивчено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки операцій з товарами, розглянуто організацію і здійснення оцінки наявності реалізації товарів, представлено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, зумовлено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз операцій з товарними ресурсами

В курсовій роботі вивчено теорію аналізу товарних операцій підприємства, оглянуто нормативно-правову базу з аналізу, опрацьовано критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, обстежено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки операцій з товарами, висвітлено методику загального аналізу операцій з товарними ресурсами, оцінено напрямки удосконалення методики аналізу, проаналізовано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз розрахунків на підприємствах

В курсовій роботі охарактеризовано економічну сутність товарних операцій підприємства, висвітлено нормативно-правову базу з аналізу, оцінено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, опрацьовано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки операцій з товарами, зумовлено організацію і здійснення оцінки наявності розрахунків на підприємствах, роз'яснено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, проаналізовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Управління обсягом та асортиментною структурою товарообороту

В курсовій роботі розроблено науковий зміст товарних операцій підприємства, представлено законодавчі акти і літературу з аналізу, розглянуто характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, зумовлено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки операцій з товарами, надано методику загального аналізу обсягом та асортиментною структурою товарообороту торговельного підприємства, опрацьовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, вивчено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Економічна характеристика товарних операцій підприємства

Працюючи в умовах ринку і конкуренції керівництво будь-якого підприємства змушене аналізувати свою діяльність, та приймати своєчасні рішення щодо ефективного ведення господарської діяльності. В торговельних підприємствах товарні операції відносяться до основної операційної діяльності. Товарні операції є головною метою їх створення і забезпечують основну частку прибутку. Чим різноманітніші товарні операції, чим більший асортимент товарів, які продає підприємство, тим легше йому перенести падіння попиту на той або інший вид товару, а, отже, тим легше йому справитися з можливими наслідками отримання збитку.
Необхідно умовою функціонування підприємства торгівлі є визначення тих видів товарних операцій, якими воно буде займатись, за рахунок чого буде формуватись його роздрібний товарообіг, хто буде купувати запропонований товар. Тобто мають бути проведені ринкові дослідження.
В економічні літературі не існує чіткого визначення товарних операцій. В основному, автори оперують такими поняттями як “товарообіг”, “товарні запаси”, “товарне забезпечення товарообігу”. В курсовій роботі розглянуто всі ці поняття, товарні операції класифіковані у відповідності з сучасними вимогами.
Основою здійснення товарних операцій на підприємствах роздрібної торгівлі різних типів є нормативно-правова база. Але слід відмітити, що нормативна база діюча в Україні на сьогодні не дає можливості підприємствам різних форм власності розвиватися у напрямках як соціального, так і виробничого розвитку.

Скачати безкоштовно курсову роботу Аналіз товарних операцій

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аналіз товарних операцій натисніть на кнопку:

Організаційно-економічна характеристика базового підприємства

Дослідження теми курсової роботи проводиться від визначення теоретичних основ предмета дослідження, теоретичних засад аналізу, автоматизації аналітичного процесу операцій з товарами до розгляду товарних операцій в практичній діяльності торговельного підприємства НТЦ "Радунь".
На етапі дослідження особливостей організації та методики аналізу товарних операцій автором курсової роботи було встановлено, що бухгалтерський облік, відображення цих операцій в первинних документах та звітності на базовому підприємстві відповідає реальному стану і ведеться відповідно діючому законодавству. Суттєвих порушень і зловживань у веденні бухгалтерського обліку не було.
В даній роботі були розглянуті питання бухгалтерського обліку, внутрішньогосподарського контролю як інформаційної бази для проведення аналізу, питання вдосконалення аналізу згідно потреб базового підприємства. Всі ці питання були вивчені на матеріалах НТЦ "Радунь". Перед управлінням цього підприємства стоїть дуже багато проблем та завдань щодо раціонального ведення товарних операцій, формування збутової політики, забезпечення необхідного для нормального розвитку та подальшого розширення сфер діяльності величини товарообігу.
На даному етапі керівництву даного підприємства необхідно усвідомити, яку величезну роль відіграє удосконалення аналітичного та облікового процесу взагалі і, зокрема, аналізу товарних операцій для оперативного управління діяльністю товариства.

Аналіз операцій з товарними запасами

Аналіз товарних ресурсів показав, що відбулися значні коливання в обсязі товарних ресурсів підприємства протягом 2012-2013 років в зв’язку з розширенням діяльності. В 2014 році значних коливань не було.
Порівняно до 2012 року та 2013 року залишок товарних запасів на початок року виріс відповідно на 13,9 тис.грн. та 7,8 тис.грн. Якщо розглядати залишок товарних запасів на кінець трьох останніх років, то порівняно до 2012 року і до 2013 року залишок товарних запасів на кінець звітного року зріс.
Оборотність товарних запасів підприємства в 2012 році склала 22,11 дні, в 2013 році – 19,24 дні, в 2014 році – 21,89 дні, тобто значних коливань в оборотності не відбувалося.
В результаті прискорення оборотності товарних ресурсів в 2014 році порівняно до 2012 року на 5,7 дні було вивільнено коштів в сумі 21,97 тис. грн.; в результаті прискорення оборотності товарних ресурсів в 2014 році порівняно до 2013 року на 0,2 дні було вивільнено коштів в сумі 0,58 тис. грн .
Аналіз реалізації товарів показав, що в НТЦ “РАДУНЬ” протягом 2012-2014 років спостерігається зростання обсягу товарообороту. Це можна пояснити зростанням обсягу товарних ресурсів. По товарних групах в основному спостерігається зростання обсягу реалізації протягом 2012-2014 років. Зростання товарообороту можна відмітити по всіх товарних групах. Цей факт можна трактувати як позитивний і зробити висновок, що обсяг продаж постійно зростає. Керівництво підприємства проводить комерційну діяльність зважено, збутова політика достатньо досконала. В структурі реалізації товарів провідне місце займають продтовари. Частка непродовольчих товарів протягом трьох останніх років падає.
Для більш швидкого доступу до фінансової та економічної інформації аналітику необхідно застосувати більше аналітичних можливостей, які надає програма бухгалтерського обліку “Торг-інфо”.


Наш банк робіт містить недорогі курсові роботи з оцінки прибутків і збитків щоб полегшити написання Вашої роботи Для успішного захисту у нас є курсові роботи на тему Аудит фінансової звітності, які Ви можете замовити
У нас є такі готові курсові роботи з аналізу товарних операцій:

- Аналіз товарообігу торговельного підприємства
- Аналіз товарних запасів підприємства
- Економічний аналіз реалізації товарів підприємства торгівлі
- Економічний аналіз надходження товарів в системі управління торговельним підприємством
- Аналіз і оцінка товарних ресурсів підприємства торгівлі
- Аналіз операцій з товарами торговельних підприємства
- Аналіз товарних операцій підприємства торгівлі
- Економічний аналіз реалізації товарів на підприємстві роздрібної торгівлі
- Аналіз реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі
- Аналіз товарів на підприємствах оптової торгівлі

Весь список готових курсових робіт