Аналіз зобов'язань підприємства

Вступ з курсової роботи: фінансовий аналіз операцій з зобов'язаннями

Актуальність курсової роботи

В теперішній час в господарській діяльності кожного підприємства невід'ємною умовою його функціонування є досягнення ефективності та прибутковості. Це завдання неможливо вирішити без грамотного керівництва, управління будь-яким підприємством, прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень.

Вирішення цього питання досягається за допомогою аналізу та контролю фінансово-господарської діяльності підприємства, що здійснюється на всіх стадіях та об'єктах обліку. Одним з таких об'єктів аналізу, що висвітлюється в даній курсовій роботі, є зобов'язання підприємства.

Як відомо, зобов'язання - це заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і призведе до зменшення ресурсів підприємства.

Завдання курсової роботи

- Визначення економічної сутності поняття зобов'язань підприємства;

- Характеристика організаційно-економічної структури базового підприємства;

- З'ясування моделі аналізу зобов'язань підприємства;

- Описання методики проведення аналізу зобов'язань з відповідними економічними розрахунками;

- Характеристика організації автоматизованого здійснення аналізу зобов'язань;

- Формулювання висновків та пропозицій щодо проведеного дослідження.

Об'єкт курсової роботи

Зобов'язання, які мають певну структуру та склад. Основними з них є кредиторська заборгованість за послуги, перед бюджетом, з оплати праці, зі страхування; довгострокові та поточні кредити банків, інші фінансові позики, доходи майбутніх періодів, забезпечення наступних витрат та платежів.

Методи курсової роботи

Курсова робота написана з використанням таких методів та прийомів аналізу як синтез, індукція, дедукція, аналогія, порівняння, конкретизація, підрахунок тощо.

Інформаційна база курсової роботи

Для написання курсової роботи використовувалися різноманітні літературні джерела з економічного, фінансового аналізу, господарського контролю, бухгалтерського обліку, комп'ютерної технології.

Презентація для захисту курсової роботи Аналіз зобов'язань підприємства

Готові курсові роботи з аналізу господарської діяльності зобов'язань підприємства

Аналітична оцінка зобов’язань підприємства

В курсовій роботі простежено економічну сутність зобов'язань підприємства, визначено законодавчі акти і літературу з аналізу, сформульовано загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, розробку і обґрунтування методики аналізу, розкрито об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки заборгованості, з'ясовано вертикальний і горизонтальний аналіз кредиторської заборгованості підприємств, наведено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, оцінено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз зобов'язань підприємства та оптимізація джерел їх формування

В курсовій роботі зумовлено сутнісне значення зобов'язань підприємства, вивчено законодавчі акти і літературу з аналізу, висвітлено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, охарактеризовано теоретичну модель аналізуоцінки заборгованості, оцінено вертикальний і горизонтальний аналіз розрахунків з кредиторами товариства, опрацьовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, оглянуто інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Фінансовий аналіз поточних зобов'язань підприємства

В курсовій роботі висвітлено науковий зміст зобов'язань підприємства, висунуто законодавчі акти і літературу з аналізу, сформульовано характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, опрацьовано теоретичну модель аналізуоцінки заборгованості, проаналізовано аналіз структури і динаміки поточних зобов'язань підприємства, вивчено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, представлено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз поточних зобов'язань бюджетних установ

В курсовій роботі сформульовано сутнісне значення зобов'язань підприємства, наведено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, роз'яснено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, оглянуто об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки заборгованості, простежено організацію і здійснення оцінки наявності поточних зобов'язань бюджетних установ, зумовлено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, окреслено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз короткострокових зобов'язань підприємства

В курсовій роботі висвітлено теорію аналізу зобов'язань підприємства, роз'яснено законодавчі акти і літературу з аналізу, зумовлено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, розроблено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки заборгованості, обстежено методику загального аналізу короткострокових зобов'язань підприємств, сформульовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, визначено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз короткострокових зобов'язань бюджетних установ

В курсовій роботі висунуто сутнісне значення зобов'язань підприємства, сформульовано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, вивчено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, проаналізовано організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки заборгованості, надано вертикальний і горизонтальний аналіз короткострокових зобов'язань бюджетних установ, представлено напрямки удосконалення методики аналізу, обстежено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз поточних зобов'язань та своєчасності їх погашення

В курсовій роботі надано науковий зміст зобов'язань підприємства, опрацьовано нормативно-правову базу з аналізу, наведено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, висунуто організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки заборгованості, розглянуто вертикальний і горизонтальний аналіз поточних зобов'язань підприємств та своєчасності їх погашення, простежено напрямки удосконалення методики аналізу, оцінено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз зобов'язань та своєчасності їх погашення

В курсовій роботі вивчено теорію аналізу зобов'язань підприємства, охарактеризовано нормативно-правову базу з аналізу, оцінено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, роз'яснено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки заборгованості, представлено аналіз структури і динаміки зобов'язань та своєчасності їх погашення, з'ясовано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, сформульовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз зобов'язань торговельних підприємства

В курсовій роботі оглянуто науковий зміст зобов'язань підприємства, з'ясовано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, окреслено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, розроблено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки заборгованості, проаналізовано організацію і здійснення оцінки наявності зобов'язань торговельних підприємств, роз'яснено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, опрацьовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз поточних зобов'язань підприємства

В курсовій роботі розкрито сутнісне значення зобов'язань підприємства, сформульовано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, розроблено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, розробку і обґрунтування методики аналізу, досліджено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки заборгованості, вивчено вертикальний і горизонтальний аналіз поточних зобов'язань та їх погашення підприємств, проаналізовано напрямки удосконалення методики аналізу, простежено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз поточних зобов'язань підприємства та своєчасності їх погашення на підприємствах

В курсовій роботі з'ясовано економічну сутність зобов'язань підприємства, простежено законодавчі акти і літературу з аналізу, опрацьовано характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, досліджено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки заборгованості, оглянуто організацію і здійснення оцінки наявності поточних зобов'язань підприємств та своєчасності їх погашення на підприємствах, визначено напрямки удосконалення методики аналізу, висунуто інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз поточних зобов'язань та своєчасності їх погашення

В курсовій роботі опрацьовано сутнісне значення зобов'язань підприємства, надано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, обстежено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, наведено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки заборгованості, з'ясовано організацію і здійснення оцінки наявності поточних зобов'язань та своєчасності їх погашення, оглянуто розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, висунуто застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз зобов'язань підприємства перед кредиторами

В курсовій роботі сформульовано економічну сутність зобов'язань підприємства, обстежено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, охарактеризовано коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, визначено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки заборгованості, висунуто методику загального аналізу зобов'язань підприємства перед кредиторами, досліджено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, проаналізовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз довгострокових і поточних зобов'язань підприємства

В курсовій роботі проаналізовано сутнісне значення зобов'язань підприємства, сформульовано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, визначено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, економічний аналіз об’єкта дослідження, розглянуто об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки заборгованості, окреслено методику загального аналізу довгострокових і поточних зобов'язань підприємств, з'ясовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, розкрито застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз зобов'язань підприємства на основі використання сучасних інформаційних технологій

В курсовій роботі висвітлено сутнісне значення зобов'язань підприємства, надано законодавчі акти і літературу з аналізу, сформульовано критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, простежено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки заборгованості, розроблено аналіз структури і динаміки зобов'язань підприємств, розкрито стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, зумовлено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз зобов'язань підприємства

В курсовій роботі сформульовано економічну сутність зобов'язань підприємства, охарактеризовано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, зумовлено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, визначено теоретичну модель аналізуоцінки заборгованості, простежено аналіз структури і динаміки зобов'язань підприємства, висунуто напрямки удосконалення методики аналізу, представлено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Фінансовий аналіз зобов'язань підприємства

В курсовій роботі висвітлено науковий зміст зобов'язань підприємства, висунуто наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, проаналізовано характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, наведено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки заборгованості, розроблено методику загального аналізу зобов'язань підприємства, зумовлено напрямки удосконалення методики аналізу, розкрито інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Скачати безкоштовно курсову роботу Аналіз зобов'язань підприємства

Для безкоштовної закачки курсової роботи натисніть на кнопку:

Також ми маємо якісні курсові роботи з оцінки необігових ресурсів для замовлення Наш банк робіт містить недорогі курсові роботи на тему Аналіз оборотних активів щоб полегшити написання Вашої роботи
У нас є такі готові курсові роботи з аналізу зобов'язань:

- Аналітична оцінка зобов’язань підприємства
- Аналіз зобов'язань підприємства та оптимізація джерел їх формування
- Фінансовий аналіз поточних зобов'язань підприємства
- Економічний аналіз поточних зобов'язань бюджетних установ
- Економічний аналіз короткострокових зобов'язань підприємства
- Аналіз короткострокових зобов'язань бюджетних установ
- Аналіз поточних зобов'язань та своєчасності їх погашення
- Економічний аналіз зобов'язань та своєчасності їх погашення
- Економічний аналіз зобов'язань торговельних підприємства
- Аналіз поточних зобов'язань підприємства

Весь список готових курсових робіт