Аудит дебіторської заборгованості підприємства

Вступ з курсової роботи: аудит операцій з дебіторською заборгованістю

Актуальність аудиту розрахунків з дебіторами

Серйозним наслідком платіжної кризи - не тільки в Україні, але і в будь-якій іншій державі є виникнення простроченої дебіторської заборгованості. Облік цієї заборгованості, аудит за термінами її погашення, правильне і своєчасне віднесення такої заборгованості являється основними задачами бухгалтера підприємства.

Своєчасному здійсненню розрахунків не сприяє встановлений законом надто тривалий строк позовної давності. У господарському законодавстві та практиці його застосування накопичилося також багато інших проблем, які не дозволяють належним чином врегульовувати платіжні відносини з урахуванням їх фактичного стану.

Тема дуже актуальна, тому що в сучасних умовах необхідне вірне відображення розрахунків із дебіторами, що дозволить раціонально використовувати фінансові ресурси підприємства і в національній економіці в цілому.

Предметом дослідження роботи є організаційні та методологічні аспекти роботи з перевірки розрахунків з дебіторами.

Перевіряючи дебіторську заборгованість підприємства, необхідно перевіряти правильність її віднесення, щоб не допустити безпідставного зменшення оподатковуваного прибутку товариств.

Дебіторська заборгованість являється важною часткою ресурсів господарюючих суб'єктів. Проводячи господарську діяльність, підприємства очікують, коли в процесі здійснення господарювання вони здійснять прибуткові операції.

Але в реальності, створюються ситуації, що з будь-яких наслідків товариству не можливо притягти заборгованість з клієнтів. Дебіторська заборгованість залишається на довгий час. Збільшення суми дебіторської заборгованості не поліпшує фінансове становище товариств, а часто приводить і до неплатоспроможності.

Дебіторська заборгованість являється часткою обігових активів, точніше часткою оборотних фондів, а якщо велика частина залишається, зменшується обіговість обігових активів і доходи товариства.

Завдяки цьому на теперішній час великими проблемами, відзначення яких сприяє покращенню економічного становища господарств, являться:

- вірне становище обліку розрахунків з дебіторами;

- оцінка розрахунків з дебіторами, яка потрібна для знаходження факторів, які впливають на її збільшення і відзначення ресурсів, які направлені на погашення безнадійних боргів та унеможливлення її збільшення.

Виникнення заборгованості, відсутність у підприємств платіжних коштів для її погашення вимагає високоефективного управління всіма ресурсами цих господарюючих суб’єктів. Причому ефективність не повинна йти врозріз із законністю господарських операцій. Тема досить широко освітлена в науковій літературі, є предметом публікацій на сторінках періодичних видань в Україні і за кордоном.


Презентація для захисту курсової роботи Аудит дебіторської заборгованостіМета дослідження

Основна мета курсової роботи - вивчення та критична оцінка організації, методики, методології й узагальнення результатів аудиту та розробка пропозицій щодо удосконалення роботи з перевірки розрахунків з дебіторами. Порушення розрахункових взаємовідносин на підприємстві призводить до непередбаченого перерозподілу оборотних коштів, що негативно позначається на фінансовій і виробничій діяльності підприємства.

Завдання дослідження

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:

вивчення економічної сутності розрахунків із дебіторами;

детальне вивчення інформаційної бази обліку і аудиту розрахунків з дебіторами;

визначення організаційно-методологічних аспектів аудиту дебіторської заборгованості;

розробка пропозицій по удосконаленню роботи з аудиту розрахунків з дебіторами;

У роботі на прикладі базового підприємства вивчається і аналізується стан аудиту за розрахунками підприємства з дебіторами та за підсумками роботи, зроблені відповідні висновки та внесені певні пропозиції для мінімізації обсягів дебіторської заборгованості і організації її аудиту.Готові курсові роботи з аудиту дебіторської заборгованості підприємства

Методика аудиту дебіторської заборгованості

В курсовій роботі охарактеризовано доктрину аудиту дебіторської заборгованості, обстежено перегляд нормативно-правової бази з аудиту, наведено основні економічні показники діяльності та ресурсів фірми протягом 3 років, сучасний стан і розвиток аудиту в Україні, представлено переддослідну стадію аудиту дебіторської заборгованості підприємства, оцінено методику проведення аудиту дебіторської заборгованості, опрацьовано інформаційне забезпечення і методичні прийоми аудиту, досліджено застосування інформаційних технологій при здійсненні аудиту. Докладніше ...

Аудит ефективності використання дебіторської заборгованості

В курсовій роботі надано теорію аудиту ефективності використання дебіторської заборгованості, висунуто перегляд нормативно-правової бази з аудиту, окреслено основні економічні показники діяльності та ресурсів фірми протягом 3 років, значення аудиту в менеджменті підприємства, опрацьовано переддослідну стадію аудиту дебіторської заборгованості підприємства, наведено методику проведення аудиту ефективності використання дебіторської заборгованості, досліджено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, висвітлено застосування інформаційних технологій при здійсненні аудиту. Докладніше ...

Аудит короткострокової дебіторської заборгованості підприємства

В курсовій роботі роз'яснено теорію аудиту короткострокової дебіторської заборгованості підприємств, обстежено огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, опрацьовано організаційну та функціональну структуру підприємства, характеристику теперішнього становища аудиту, оглянуто планування аудиту дебіторської заборгованості підприємства, простежено аудиторські дії при контролі короткострокової дебіторської заборгованості підприємств, висунуто організаційно-інформаційну модель аудиту, проаналізовано застосування інформаційних технологій при здійсненні аудиту. Докладніше ...

Аудит поточної дебіторської заборгованості підприємства

В курсовій роботі визначено доктрину аудиту поточної дебіторської заборгованості підприємств, роз'яснено огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, представлено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, сучасний стан і розвиток аудиту в Україні, розроблено планування аудиту дебіторської заборгованості підприємства, проаналізовано дослідну стадію аудиту поточної дебіторської заборгованості підприємств, наведено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, опрацьовано застосування інформаційних технологій при здійсненні аудиту. Докладніше ...

Аудит дебіторської заборгованості на підприємствах України

В курсовій роботі розкрито теоретичну сутність дебіторської заборгованості на підприємствах України, досліджено перегляд нормативно-правової бази з аудиту, проаналізовано організаційну та функціональну структуру підприємства, місце і роль аудиту в управлінні підприємством, наведено планування аудиту дебіторської заборгованості підприємства, визначено аудиторські дії при контролі дебіторської заборгованості на підприємствах України, надано інформаційне забезпечення і методичні прийоми аудиту, опрацьовано застосування інформаційних технологій при здійсненні аудиту. Докладніше ...

Аудит дебіторської заборгованості підприємства в умовах новітніх інформаційних технологій

В курсовій роботі представлено теоретичну сутність дебіторської заборгованості підприємства, обстежено перегляд нормативно-правової бази з аудиту, опрацьовано основні економічні показники діяльності та ресурсів фірми протягом 3 років, значення аудиту в менеджменті підприємства, висунуто організацію аудиту дебіторської заборгованості підприємства, надано аудиторські дії при контролі дебіторської заборгованості підприємства, охарактеризовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, сформульовано комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Докладніше ...

Аудит дебіторської заборгованості на підприємствах

В курсовій роботі зумовлено теоретичну сутність дебіторської заборгованості на підприємствах, з'ясовано огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, розроблено у динаміці за останні три роки основні показники господарювання підприємства, значення аудиту в менеджменті підприємства, надано організацію аудиту дебіторської заборгованості підприємства, вивчено аудиторську перевірку дебіторської заборгованості на підприємствах, роз'яснено сукупність інформації та методики аудиту, досліджено використання новітньої техніки в процесі перевірки. Докладніше ...

Аудит розрахунків з дебіторами підприємства

В курсовій роботі досліджено теорію аудиту оплати дебіторської заборгованості перед підприємством, висвітлено огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, висунуто характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, сучасний стан і розвиток аудиту в Україні, розкрито організацію аудиту дебіторської заборгованості підприємства, вивчено дослідну стадію аудиту оплати дебіторської заборгованості перед підприємством, окреслено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, наведено застосування інформаційних технологій при здійсненні аудиту. Докладніше ...

Аудит дебіторської заборгованості

В курсовій роботі обстежено доктрину аудиту дебіторської заборгованості, наведено огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, окреслено у динаміці за останні три роки основні показники господарювання підприємства, характеристику теперішнього становища аудиту, проаналізовано планування аудиту дебіторської заборгованості підприємства, роз'яснено методику проведення аудиту дебіторської заборгованості, розроблено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, висунуто використання новітньої техніки в процесі перевірки. Докладніше ...

Аудит дебіторської заборгованості підприємства

В курсовій роботі розроблено теорію аудиту дебіторської заборгованості підприємств, охарактеризовано обстеження професійних підручників, статей і законодавства з аудиту, оглянуто характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, характеристику теперішнього становища аудиту, окреслено переддослідну стадію аудиту дебіторської заборгованості підприємства, опрацьовано дослідну стадію аудиту дебіторської заборгованості підприємств, роз'яснено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, оцінено застосування інформаційних технологій при здійсненні аудиту. Докладніше ...

Аудит дебіторської заборгованості та ефективності її використання на підприємстві

В курсовій роботі розглянуто теоретичну сутність дебіторської заборгованості та ефективності її використання на підприємстві, висунуто аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, оглянуто коротку характеристику компанії, на матеріалах якої виконується курсова робота, сучасний стан і розвиток аудиту в Україні, наведено організацію аудиту дебіторської заборгованості підприємства, оцінено методику проведення аудиту дебіторської заборгованості та ефективності її використання на підприємстві, представлено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, з'ясовано застосування інформаційних технологій при здійсненні аудиту. Докладніше ...

Мета і завдання аудиту дебіторської заборгованості

Основною метою аудиту всіх аспектів господарювання товариства являється знаходження порушень та негативних факторів щодо його економічного становища, знаходження резервів покращення якості господарювання, підкріплення знаходження керуючих шляхів, пошук різноманітних сторін господарювання товариства, необхідність нових дій. Висновки аудиту являються тією основою, на підставі якої формулюється фінансова стратегія товариства, створюються шляхи, обираються необхідні фінансові важелі, потрібні щоб реалізувати виставлену мету перед керівництвом.

Все вищезазначене було детально досліджено у даній курсовій роботі.

Планування аудиту дебіторської заборгованості

Основними висновками до планування аудиту дебіторської заборгованості підприємств є такі, що бухгалтерський облік дебіторської заборгованості підприємства – це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації щодо розрахунків з дебіторами для прийняття оптимальних рішень, а вся ця бухгалтерська інформація і є джерелом даних для здійснення аудиту. Що стосується доцільності та необхідності побудови плану та програми аудиту дебіторської заборгованості, то вона полягає не тільки в тому, щоб визначити основні ділянки аудиторської перевірки, але й має на меті правильний розподіл обов’язків між виконавцями.

Дослідження організації аудиту розрахунків з дебіторами обґрунтовує необхідність більш детального дослідження організації та планування аудиторського процесу при перевірці стану всіх заборгованостей. Необхідно зазначити що на основі вивчення даного питання можна зробити висновки, що робота по плануванню і організації аудиту дебіторської заборгованості підприємства досить складна і важлива. Якщо процес аудиторської перевірки організовано на високому рівні, то це не тільки поліпшить працю аудитора, але й допоможе у найкоротші терміни перевірити та дослідити основні питання, зазначені у програмі аудиту, і якщо присутні порушення чи недоліки, то не тільки їх виявити, але й прослідкувати за їх виправленням.


Скачати безкоштовно курсову роботу Аудит дебіторської заборгованості

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аудит дебіторської заборгованості натисніть на кнопку:

Витяги з готових курсових робіт Облік, аналіз і аудит операцій з цінними паперами

Клікніть для збільшення
Вступ курсової роботи перевірки розрахунків з дебіторами Курсова робота: перший розділ Нормативно-правове забезпечення перевірки розрахунків з дебіторами Другий розділ курсової роботи Методика перевірки розрахунків з дебіторами Висновки і пропозиції для курсових робіт

Комп’ютеризація аудиту розрахунків з дебіторами

З появою нової генерації обчислювальної техніки на базовому підприємстві виникла можливість автоматизувати облік, аналіз та аудит значної частини господарських операцій, в тому числі операцій пов’язаних з дебіторською заборгованістю, на основі безпосереднього контакту фахівця з ЕОМ. Тому оскільки комп’ютер став невід’ємною складовою сучасного облікового та аудиторського процесу кожен бухгалтер, аналітик та аудитор повинен володіти сучасним програмним забезпеченням і уміти працювати з ПЕОМ.

Результати перевірки та аудиту становища дебіторської заборгованості базового товариства надають можливість знайти помилки в їхньому проведенні, спрогнозувати необхідне їхнє становище, відзначити потрібні для нього методи покращення та шляхи, що потрібно використати із цією ціллю, обрати із їх ті, що більше правильні, а також на їх підставі створити загальну стратегію керування дебіторською заборгованістю товариства, що відзначає шляхи поліпшення їхнього становища.

Удосконалення аудиту дебіторської заборгованості

Щоб раціональніше управляти розрахунками з дебіторами підприємству слід керуватися наступними рекомендаціями:

- Потрібно оцінювати залишки заборгованості.

- За необхідністю орієнтуватися на більшість покупців з ціллю падіння рівня неплатоспроможних.

- Контролювати співвідношення залишків розрахунків з дебіторами і кредиторами: велике перебільшення дебіторської над кредиторською складає небезпеку фінансовому стану і здійснює необхідне надходження коштів.

- Відзначати строк простроченої дебіторської заборгованості і порівняти його з нормальними значеннями.

- Постійно моніторити крайній обсяг позик, якщо виходити з теперішнього фінансового становища покупців.

- При виникненні проблеми з надходженням коштів, потрібно надавати заставу на обсяг не менший, ніж обсяг дебіторської заборгованості.

- Залучати заклади, що допомагають в стягнені боргів, якщо наявні документальні підтвердження.

- Реалізовувати дебіторську заборгованість через факторингову компанію.

- Якщо здійснюється продаж значного обсягу продукції потрібно моментально виставити рахунок споживачам.

- Потрібне застосовування циклічності виписки рахунків, щоб підтримати одноманітність операцій.

- Можливість страхування позик, щоб захиститися від значних затрат по безнадійному боргу.

- Потрібно розробляти уникання дебіторських клієнтів із значним рівнем ризику.Наш банк робіт містить недорогі курсові роботи з обліку розрахунків з кредиторами щоб полегшити написання Вашої роботи В нашому банку готових робіт є курсові роботи на тему Облік, аналіз і аудит майна підприємства для купівлі
У нас є такі готові курсові роботи з аудиту дебіторської заборгованості:

- Методика аудиту дебіторської заборгованості
- Аудит ефективності використання дебіторської заборгованості
- Аудит короткострокової дебіторської заборгованості підприємства
- Аудит поточної дебіторської заборгованості підприємства
- Аудит дебіторської заборгованості на підприємствах України
- Аудит дебіторської заборгованості підприємства в умовах новітніх інформаційних технологій
- Аудит дебіторської заборгованості на підприємствах
- Аудит розрахунків з дебіторами підприємства
- Аудит дебіторської заборгованості
- Аудит дебіторської заборгованості підприємства

Весь список готових курсових робіт