Аудит матеріальних ресурсів підприємства

Вступ з курсової роботи: аудит операцій з матеріальними ресурсами

Актуальність аудиту матеріальних ресурсів

Важність постановки всіх цілей аудиту обумовлено й потребою розроблення стратегій розвинення загальних систем аудиту, що і ринковій економіці стає найголовнішим. Покращення якості аудиту, посилення його профілактики в підготовці кадрового складу стають важливими цілями цієї стратегії.

В будь-якому підприємстві головну функцію мають матеріальні запаси, які повинні забезпечувати постійний процес виробництва. Якість їх застосування відповідає правильності розробки планів і розподілення матеріалів, і має вплив на розмір фінансових результатів господарювання підприємства. Отже, в підприємстві необхідно використовувати контроль за дотриманням: законодавства, якості застосування матеріальних запасів; строків і сплати всіх податків.

Оскільки однією з найголовніших характеристик діяльності підприємства є використання матеріальних ресурсів, то в роботі було досліджено їх стан та рух на матеріалах ТОВ «АІТЛ». Так як єдиної методики аудиту операцій з матеріальними ресурсами підприємства не має, то тема цієї курсової роботи є актуальною.

Мета і завдання курсової роботи

Мета роботи – дослідження сучасного стану аудиту операцій з матеріальними ресурсами підприємств, а також опрацювання практичних рекомендацій щодо його вдосконалення.

Поставлена мета визначає зміст дослідження, яке направлене на вирішення завдань методологічного, наукового і практичного характеру, а саме:

- дослідити економічний зміст матеріальних ресурсів підприємств;

- провести аналіз законодавчої бази і літературних джерел з теми дослідження;

- надати організаційно-економічну характеристику підприємству

- охарактеризувати організацію аудиту матеріальних запасів на підприємстві;

- викласти методику проведення аудиторської перевірки матеріальних запасів;

- проаналізувати складання аудиторського висновку по результатам аудиту;

- висвітлити стан аудиту матеріальних запасів підприємств при використанні комп'ютерної техніки;

- дати пропозиції щодо вдосконалення аудиту матеріальних запасів підприємств.


Презентація для захисту курсової роботи Аудит матеріальних ресурсівОб'єкт і предмет курсової роботи

Об’єкт курсової роботи – операції із матеріальними ресурсами в підприємствах України.

Предмет дослідження – сучасний порядок аудиту операцій із матеріальними ресурсами підприємств.Готові курсові роботи з аудиту матеріальних ресурсів підприємства

Аудит наявності та руху готової продукції

В курсовій роботі з'ясовано доктрину аудиту промислових виробів, охарактеризовано перегляд нормативно-правової бази з аудиту, надано коротку характеристику компанії, на матеріалах якої виконується курсова робота, сучасний стан і розвиток аудиту в Україні, окреслено організацію аудиту матеріальних ресурсів підприємства, досліджено методику проведення аудиту промислових виробів, простежено сукупність інформації та методики аудиту, оглянуто комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Докладніше ...

Аудит операцій, пов’язаних з випуском продукції та її збутом

В курсовій роботі обстежено економічний зміст виробництва і реалізації готових виробів, сформульовано аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, проаналізовано визначення та оцінку резервів підвищення ефективності роботи підприємства, значення аудиту в менеджменті підприємства, досліджено складання програми і плану аудиту матеріальних ресурсів підприємства, представлено аудиторську перевірку виробництва і реалізації готових виробів, опрацьовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, простежено комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Докладніше ...

Аудит матеріальних оборотних активів підприємства та ефективності їх використання в умовах застосування інформаційних технологій

В курсовій роботі роз'яснено доктрину аудиту матеріалів підприємств, зумовлено огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, оцінено діяльність та перспективи розвитку компанії в цілому та за окремими напрямами, місце і роль аудиту в управлінні підприємством, наведено переддослідну стадію аудиту матеріальних ресурсів підприємства, проаналізовано аудиторські дії при контролі матеріалів підприємств, розглянуто об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, охарактеризовано комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Докладніше ...

Аудит матеріальних ресурсів підприємства

В курсовій роботі досліджено економічний зміст матеріальних ресурсів підприємства, опрацьовано перегляд нормативно-правової бази з аудиту, визначено організаційну та функціональну структуру підприємства, значення аудиту в менеджменті підприємства, розроблено складання програми і плану аудиту матеріальних ресурсів підприємства, проаналізовано дослідну стадію аудиту матеріальних ресурсів підприємства, простежено інформаційне забезпечення і методичні прийоми аудиту, представлено комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Докладніше ...

Економічний зміст матеріальних ресурсів

За економічним підходом матеріальні оборотні активи визначаються як сукупність економічних ресурсів підприємств, які знаходяться в непереривному кругообороті, змінюючи свою матеріальну форму впродовж 1 операційного циклу і переносячи вартість ресурсів на нові види продукції. Отже, аудит збереження матеріальних запасів, їх ефективним застосуванням на підприємстві набуває великого значення.

Матеріальні ресурси являються однією з найголовніших складових діяльності підприємства будь-якої галузі. Їх ефективне використання призводить до економічної незалежності, стабільності та розвитку підприємства. В галузі будівництва матеріальні активи відіграють головну роль, оскільки саме від їх ефективного використання залежить швидкість та собівартість будівництва. Склад і структура матеріальних ресурсів відображають стан економічних процесів, як на конкретному підприємстві, так і в галузі, в національній економіці країни вцілому. Тому контроль та ревізія за використанням та збереженням матеріальних ресурсів у будівництві має велике значення.

Нормативно-правова база щодо аудиту

Законодавчі та підзаконні акти, щодо регулювання питання аудиту матеріальних ресурсів часто змінюються, доповнюються, що призводить до ускладнення ведення обліку та проведення перевірки.

Характеристика базового підприємства

При дослідженні теми курсової роботи використовувались матеріали торговельного підприємства ТОВ «АІТЛ».

Товариство з обмеженою відповідальністю «АІТЛ» було засноване у відповідності з рішенням засновника від 4 жовтня 1998 року згідно з Законами України «Про господарські товариства», «Про власність».

Незважаючи на те, що підприємство за досліджуваний період має прибуток її діяльність можна оцінити як негативну, враховуючи постійну динаміку до скорочення обсягів реалізації. Якщо підприємством не будуть прийняті відповідні заходи, то не виключається можливість його банкрутства.


Скачати безкоштовно курсову роботу Аудит матеріальних ресурсів

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аудит матеріальних ресурсів натисніть на кнопку:

Організація і планування аудиту матеріалів

Метою проведення аудиту матеріальних ресурсів є встановлення відповідності застосованих на підприємстві методики обліку і оподаткування операцій, по надходженню, зберіганню та вибуттю матеріальних запасів відповідно до нормативних документів і законодавства України.

Інформаційною базою для здійснення аудиту матеріальних ресурсів підприємства виступають: правова інформація (законодавство), нормативна інформація (постанови, накази, листи, розпорядження, економічні нормативи), фактографічна інформація (дані бухгалтерського, статистичного та оперативного обліку й звітності).

Оцінка внутрішнього контролю на підприємстві

Питома вага низького ризику внутрішнього контролю за матеріальними ресурсами на ТОВ «АІТЛ» переважає, що добре характеризує систему внутрішнього контролю за основними засобами, але два показники Р2 свідчать про високу ймовірність порушень саме по цим пунктам .

Тести показали, що посадовим особам ТОВ «АІТЛ», до функціональних обов’язків яких входять функції внутрішнього контролю, необхідно більше уваги приділяти матеріальним запасам. Контролеру необхідно провести вибіркову інвентаризацію матеріальних ресурсів і звернути увагу на показники високого рівня ризику, а саме на: організацію складського обліку матеріальних ресурсів і правильності оформлення документів.

В цілому система внутрішньогосподарського контролю і бухгалтерського обліку руху матеріальних ресурсів ТОВ «АІТЛ» характеризується як задовільно організована. Посадові особи ТОВ «АІТЛ» , які виконують функціональні обов’язки в частині облікових процесів і внутрішньогосподарського контролю руху матеріальних запасів, не припускаються помилок.

Методика проведення перевірки матеріальних ресурсів

Правильно обрана методологія аудиту руху матеріальних запасів підприємств дозволяє своєчасно виявляти недоліки в організації зберігання і застосування матеріальних запасів, виявляти порушення у їх витрачанні та знаходити внутрішні резерви покращення якості застосування матеріальних запасів.

При проведенні аудиту використовуються такі методи аудиту: аналіз, синтез, індукція, дедукція, системний аналіз, інвентаризація, вибіркове спостереження, суцільне спостереження.

Складання аудиорського висновку

Результати проведеної аудиторської перевірки оформлюються аудиторським висновком.

Аудиторські висновки – це документи, які складаються на завершальному етапі аудиту, у яких висловлюється думка аудиторів, сформована на підставі отриманих аудиторських доказів. Висновок складається в письмовому виді та містить чітко сформульовану думку по фінансовій звітності в цілому.

Застосування комп'ютерної техніки при аудиті матеріальних запасів

Для автоматизації аудиту теперішні інформаційні системи мають значні можливості, при їх допомозі необхідно проводити розрахунки при тривалому часі та безпомилково. Експлуатаційні можливості комп’ютерів надають можливість здійснювати програмний контроль змісту господарських операцій шляхом широкого використання програмно-методологічних прийомів поточного аудиту, перевірки достовірності даних на всіх стадіях технологічного процесу їх обробки.

Значний прогрес в аудиторському процесі досягається за рахунок широкого застосування комп’ютерів як для проведення аудиту, так і для обробки облікових даних. Це надає можливості не тільки раціоналізувати проведення аудиту, але і позбавляє їх від великої технологічної праці. При цьому економія часу направляється на вирішення важливіших проблем.Також ми маємо якісні курсові роботи з обліку, аналізу і перевірки лізингу для замовлення В нашому банку готових робіт є курсові роботи на тему Аудит основних засобів для купівлі
У нас є такі готові курсові роботи з аудиту матеріальних ресурсів:

- Аудит наявності та руху готової продукції
- Аудит операцій, пов’язаних з випуском продукції та її збутом
- Аудит матеріальних оборотних активів підприємства та ефективності їх використання в умовах застосування інформаційних технологій
- Аудит матеріальних ресурсів підприємства

Весь список готових курсових робіт