Аудит основних засобів підприємства

Вступ з курсової роботи: аудит операцій з основними засобами

Актуальність аудиту основних засобів

В Україні відбувається процес становлення ринкових відносин, реформування форм власності. Вони вплинули на зміни в системі бухгалтерського обліку та фінансового аудиту з метою одержання достовірної інформації для прийняття обгрунтованих управлінських рішень. Тому вивчення досвіду розвинутих країн ті пропозицій вітчизняних економістів щодо реформування обліку є одним із найважливіших завдань науки і практики в сучасних умовах господарювання.

Курсова робота на тему “Аудит основних засобів підприємства” на матеріалах Торговельної фірми є дуже актуальною. Тому, що основні засоби є головною складовою діяльності компанії. Для надання якісних послуг необхідно ефективно і раціонально використовувати основні засоби. А не ефективність їх використання може призвести до погіршення стану всіх підприємств. І тому потрібно досконально вивчати основні засоби і способи поліпшення умов їх використання. Від того яким чином будуть подавати послуги компанії залежить майбутнє нашої держави і соціально-економічний розвиток вцілому.

Мета і завдання аудиту основних засобів

Головна мета даної курсової роботи - розширення та поглиблення теоретичних та практичних знань з аудиту, обліку і аналізу ефективності використання основних засобів, тобто пошук нових шляхів по удосконаленню аудиту формування та використання основних засобів на підприємствах.

Курсова робота направлена на забезпечення ефективного управління фірмами, спрямованого на збільшення обсягу і якості послуг на основі ефективного використання та аудиту основних засобів, організації аудиту за їх формуванням і витрачанням, для об’єктивного визначення фактичного стану справ у здійсненні їх витрат та виявлення факторів і умов, які негативно впливають на їх використання відповідно до їх призначення.

Головне завдання: на підставі головних звітних показників підприємства за останні 3 роки, матеріалів аудиту проаналізувати стан бухгалтерського обліку, аудиту формування та використання основних засобів на об’єкті дослідження, а також внести пропозиції щодо поліпшення цієї ділянки обліку і аудиту.


Презентація для захисту курсової роботи Аудит основних засобівСтруктура курсової роботи з аудиту операцій з основними засобами

Курсова робота складається з головних трьох розділів.

У першому розділі розглянуто теоретичні основи аудиту операцій з основними засобами:

- розвиток аудиторського процесу в Україні, в якому розповідається коли утворилися перші контролюючі органи і їх розвиток до наших часів;

- економічна сутність свідчить нам що таке основні засоби, як вони кваліфікуються за надходженням, вибуттям та рухом;

- висвітлено чинні законодавчі та нормативно-правові акти, які регулюють правову фінансово-господарську діяльність компанії, первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку та фінансової звітності та операції з основними засобами;

- організаційно-економічна характеристика: динаміка головних показників, функції і завдання апарату та відділів.

Другий розділ є головним, бо він розкриває майже весь зміст курсової роботи - організація і методика аудиту основних засобів підприємства: організація і планування аудиторської роботи; застосування методів економічного аналізу (загальний аналіз, аналіз руху, аналіз якісного стану, аналіз ефективності використання); методика аудиту (відповідність проведення аудиту до інструкцій, за якими проводиться аудит).

Третій розділ - розробка системи обліку, аналізу і аудиту в умовах застосування комп’ютерних технологій; постановка задачі та технологія обробки економічної інформації щодо операцій з основними засобами, характеристика вихідної інформації; оцінка ефективності розробленої системи. Він теж займає вагоме місце. За допомогою комп’ютера можна ефективніше проводити аудит основних засобів і на основі цього подавати певні висновки.Готові курсові роботи з аудиту основних засобів підприємства

Аудит основних засобів в системі управління технічним розвитком підприємства

В курсовій роботі сформульовано теорію аудиту необоротних матеріальних активів підприємств, охарактеризовано обстеження професійних підручників, статей і законодавства з аудиту, опрацьовано основні економічні показники діяльності та ресурсів фірми протягом 3 років, характеристику теперішнього становища аудиту, визначено переддослідну стадію аудиту основних засобів підприємства, наведено аудиторські дії при контролі необоротних матеріальних активів підприємств, представлено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, проаналізовано використання новітньої техніки в процесі перевірки. Докладніше ...

Аудит руху та ефективності використання основних засобів підприємства

В курсовій роботі надано теоретичну сутність надходження і вибуття матеріальних необоротних активів підприємства, опрацьовано аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, проаналізовано коротку характеристику компанії, на матеріалах якої виконується курсова робота, значення аудиту в менеджменті підприємства, простежено організацію аудиту основних засобів підприємства, сформульовано аудиторські дії при контролі надходження і вибуття матеріальних необоротних активів підприємства, висунуто сукупність інформації та методики аудиту, вивчено застосування інформаційних технологій при здійсненні аудиту. Докладніше ...

Методика аудиту основних засобів підприємства торгівлі

В курсовій роботі проаналізовано доктрину аудиту основних засобів підприємства торгівлі, простежено перегляд нормативно-правової бази з аудиту, розроблено визначення та оцінку резервів підвищення ефективності роботи підприємства, характеристику теперішнього становища аудиту, розглянуто переддослідну стадію аудиту основних засобів підприємства, розкрито аудиторську перевірку основних засобів підприємства торгівлі, обстежено інформаційне забезпечення і методичні прийоми аудиту, зумовлено застосування інформаційних технологій при здійсненні аудиту. Докладніше ...

Аудит основних засобів виробничих підприємств

В курсовій роботі висунуто економічний зміст основних засобів виробничих підприємств, наведено огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, розроблено у динаміці за останні три роки основні показники господарювання підприємства, місце і роль аудиту в управлінні підприємством, з'ясовано організацію аудиту основних засобів підприємства, визначено аудиторські дії при контролі основних засобів виробничих підприємств, оцінено організаційно-інформаційну модель аудиту, зумовлено застосування інформаційних технологій при здійсненні аудиту. Докладніше ...

Аудит основних засобів підприємства

В курсовій роботі сформульовано економічний зміст основних засобів торговельних підприємств, розкрито огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, опрацьовано у динаміці за останні три роки основні показники господарювання підприємства, сучасний стан і розвиток аудиту в Україні, наведено планування аудиту основних засобів підприємства, оцінено методику проведення аудиту основних засобів торговельних підприємств, представлено організаційно-інформаційну модель аудиту, розроблено застосування інформаційних технологій при здійсненні аудиту. Докладніше ...

Аудит амортизації і зносу основних засобів підприємства

В курсовій роботі обстежено теоретичну сутність амортизації і зносу основних засобів підприємств, висвітлено аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, представлено коротку характеристику компанії, на матеріалах якої виконується курсова робота, сучасний стан і розвиток аудиту в Україні, розкрито планування аудиту основних засобів підприємства, зумовлено аудиторські дії при контролі амортизації і зносу основних засобів підприємств, з'ясовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, розглянуто використання новітньої техніки в процесі перевірки. Докладніше ...

Аудит основного капіталу підприємства

В курсовій роботі розглянуто економічний зміст основного капіталу підприємства, вивчено перегляд нормативно-правової бази з аудиту, зумовлено коротку характеристику компанії, на матеріалах якої виконується курсова робота, значення аудиту в менеджменті підприємства, розроблено складання програми і плану аудиту основних засобів підприємства, окреслено аудиторські дії при контролі основного капіталу підприємства, висунуто організаційно-інформаційну модель аудиту, роз'яснено комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Докладніше ...

Аудит основних засобів торговельного підприємства

В курсовій роботі роз'яснено теорію аудиту основних засобів торговельного підприємства, з'ясовано обстеження професійних підручників, статей і законодавства з аудиту, оглянуто організаційно-економічну характеристику підприємства, характеристику теперішнього становища аудиту, сформульовано переддослідну стадію аудиту основних засобів підприємства, досліджено дослідну стадію аудиту основних засобів торговельного підприємства, охарактеризовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, розглянуто використання новітньої техніки в процесі перевірки. Докладніше ...

Облік, аналіз і аудит основних засобів підприємства

В курсовій роботі оглянуто теорію аудиту основних засобів підприємства, зумовлено перегляд нормативно-правової бази з аудиту, оцінено основні економічні показники діяльності та ресурсів фірми протягом 3 років, місце і роль аудиту в управлінні підприємством, визначено складання програми і плану аудиту основних засобів підприємства, висвітлено аудиторські дії при контролі основних засобів підприємства, розроблено сукупність інформації та методики аудиту, розглянуто застосування інформаційних технологій при здійсненні аудиту. Докладніше ...

Економіко-правовий аналіз нормативної та спеціальної літератури

Аналіз структури процесу управління свідчить про те, що для ефективного управління необхідна інформація щодо стану об'єкта управління та аудиту, зовнішнього середовища. Інформація є невід'ємною складовою процесу аудиту та управління, а також його необхідною умовою. Для здійснення ефективного аналізу, аудиту, планування, підготовки управлінських рішень зібрана інформація повинна бути повною, достовірною та своєчасною. В іншому випадку управлінський вплив буде неефективний, а, можливо, і шкідливий.

За змістом інформацію поділяють на законодавчу, нормативну та довідкову. Нормативна база включає закони, інструкції, положення, які використовуються при аудиті наявності і руху основних засобів (таблиця 1.1).

Таблиця 1.1

Аналіз нормативно-правової бази з аудиту основних засобів

На сьогоднішній день наше законодавство є вкрай нестабільним, несистематизованим і внутрішньо суперечливим. Тільки у галузі оподаткування ми маємо 4900 актів різної юридичної сили. Причому навіть у прийняті нормативні акти одразу вносяться зміни або вони доповнюються. Так, Закон України «Про підприємства в Україні» за час свого діяння змінювався і доповнювався 36 разів, а Закон України «Про підприємництво» – 28 разів. Виникає питання: керівник чи бухгалтер якого підприємства здатний не те що використати повною мірою цю нормативну базу, а хоча б розібратися і вільно орієнтуватися в ній. Відсутність сприятливого економічно-правового середовища для підприємницької діяльності фактично зводить нанівець або істотно послаблює функцію стратегічного прогнозування, планування та внутрішнього аудиту всередині підприємства, установи чи організації.

При огляді та опрацюванні нормативно-законодавчої бази, що регулює облік наявності та руху основних засобів організацій виникли деякі зауваження:

1. невизначеним моментом є те, що при здійсненні своєї діяльності підприємства керуються Інструкцією № 61 прийнятою 10.03.87р., тоді як вже прийнятий новий план рахунків бухгалтерського обліку підприємств від 10.12.99 р.;

2. в Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів підприємства основні засоби визначаються як необоротні активи, що мають матеріальну форму і вартість яких становить 5000 грн. за одиницю. В Положенні бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» приведено більш широке визначення і основним критерієм віднесення матеріальних активів до основних засобів є їх призначення без обмеження їх вартості. Якщо ж звернутися до Закону України «Про оприбуткування прибутку підприємств», то там наведений термін «основні фонди» – це матеріальні цінності, що використовуються у господарській діяльності платника податку протягом періоду, який перевищує 365 днів із дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких поступово зменшується у зв'язку із фізичним і моральним зносом.

А в результаті – три нормативних акти і три різних визначення основних засобів. Що ж до спеціальної літератури, то більшість авторів приводила визначення основних засобів з Інструкції з обліку основних засобів підприємств (на момент написання даної дипломної роботи ця Інструкція була скасована) або з Положення про організацію бухгалтерського обліку № 250, яке вже також не діє.

Тепер все регламентується Інструкцією № 64, в результаті чого маємо деякі зміни. Раніше головним критерієм для визначення «відношення» предмета до МШП або до основних засобів була вартість об’єкта. Із введенням в дію нового Плану рахунків до складу необоротних активів відносяться всі предмети строком використання більше року. Тепер на субрахунку 113 обліковуються малоцінні і необоротні предмети, строк експлуатації яких перевищує один рік. Але розпізнати малоцінність предмету було неможливо. Інструкція № 64 дає відповідь на це питання: до основних засобів належать необоротні активи, що мають матеріальну форму і вартість яких становить більше 500 грн. за одиницю. Причому строк корисної (очікуваної) експлуатації необоротних активів підприємства встановлюється міністерством за відомчою підпорядкованістю або підприємством самостійно.

П(с)БО 7 «Основні засоби» призначено для врегулювання питань обліку оцінки, переоцінки, амортизації, надходження та вибуття основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Проте, з прийняттям цього Положення виникають серйозні питання, на які необхідно шукати відповіді і це не полегшує роботи керівників та бухгалтерів підприємств. До таких питань можна віднести: проблему практичного застосування нового порядку переоцінки основних засобів, питання вибору методу амортизації. Адже велике значення для економіки підприємства має те, що воно може самостійно вибрати один з методів нарахування амортизації. На жаль, поки що на практиці підприємства змушені застосовувати лише один метод, передбачений п.26 Положення 7: «підприємство може застосовувати норми і методи нарахування амортизації, передбачені податковим законодавством».


Аналіз спеціальної літератури

Необхідно зазначити, що питання аудиту основних засобів для комерційних підприємств достатньо повно розглядається багатьма авторами. На жаль, така увага не приділяється установам бюджетної сфери і тому з'являється необхідність звертатися до періодичної літератури. В газеті «Все про бухгалтерський облік» Артем Воробієнко висвітлив питання аудиту вибуття основних засобів в бюджетних установах за новим планом рахунків; придбання основних засобів в бюджетних установах – дана тема детально розглядається Олександром Даниленко. В журналі «Главбух» можна знайти відповіді на питання про інвентаризацію основних засобів, порядок проведення, відображення в обліку результатів інвентаризації. Статті по основним засобам в бюджетних установах досить повно викладені в журналі «Баланс» Л. Шевченковою.

Таблиця 1.2


Скачати безкоштовно курсову роботу Аудит основних засобів

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аудит основних засобів натисніть на кнопку:

Огляд спеціальної літератури, використаної при написанні курсової роботи на тему Аудит наявності і руху основних засобів та ефективності їх використання

Редакції деяких газет і журналів дають коментарі на зміни в нашому законодавстві – чи то доповнення у нормативному акті, чи прийняття нового закону, інструкції, положення. В коментарі проводиться порівняльний аналіз старого нормативного акту з новим, а також позитивні або негативні зміни, до яких призвело прийняття нового документу.

Підбиваючи підсумок, нагадаємо, що інформація повинна бути повною достовірною та своєчасною. Інформація, яку дають книги по бухгалтерському обліку є морально застарілою, оскільки виклад матеріалу в книгах побудований на старому плані рахунків і нормативних актах, які вже не діють. Тому зараз, коли Україна переходить на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, коли відбувається багато змін у законодавстві доцільніше звертатися до періодичної літератури.


Організаційно-економічна характеристика підприємства

Науково-дослідний центр нормативів праці засновано на державній власності і підпорядковано Міністерству агропромислового комплексу України.

Майно Центру становлять основні засоби, малоцінні предмети, матеріали, а також бюджетні та позабюджетні кошти, які відображаються у його самостійному балансі.

Джерелами формування майна Центру є:

1. бюджетні та позабюджетні кошти;

2. майно, передане йому органами державного управління;

3. капітальні вкладення і дотації з бюджету;

4. валютні, матеріальні надходження від зовнішньо-економічної діяльності;

5. безоплатні або благодійні внески організацій, підприємств і громадян.

Центр має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів його структурних підрозділів, філіалів, цехів, а також нежилих приміщень) підприємствам, організаціям та установам, а також громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому належать, і списувати їх з балансу.

Управління Центром здійснює його генеральний директор. У Центрі на правах дорадчого органу діє наукова Рада, яка розглядає координаційні плани і перспективні програми науково-дослідних робіт, оцінює повноту і якість наукових розробок. Дає оцінку професійному рівню працівників Центру та вносить пропозиції щодо навчання, підготовки і підвищення їх кваліфікації.

Основними узагальнюючими показниками фінансових результатів господарської діяльності є виконання координаційного плану науково-дослідних робіт та дотримання кошторису доходів і видатків на проведення науково-дослідних робіт.

Центр утримується за рахунок коштів Державного бюджету, позабюджетних коштів, які надходять за виконання робіт (послуг) на договірній основі, а також інших, не заборонених законодавством, джерел для бюджетних установ.

Організаційна структура Центру наведена на рис. 1.1.

Як видно зі схеми Центр «Агропромпраця» має 14 відділів, діяльність яких курирується заступниками генерального директора. Для кожного відділу затверджено положення, яке регламентує: основні завдання відділу, основні функції відділу, права та відповідальність посадових осіб. Наведемо основні завдання деяких відділів:

1. фінансово-обліковий відділ:

- організація обліку і фінансової діяльності, збереження і ефективне використання основних фондів, трудових і фінансових ресурсів;

- розробка проектів кошторисів;

- визначення джерел фінансування;

- облік надходжень грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, нарахування заробітної плати робітникам.

2. відділ системних досліджень та координації науково-дослідних робіт:

- організація і безпосередня участь в розробці проектів річних і перспективних планів науково-дослідних робіт з праці та підготовці їх до затвердження Мінагропромом України;

- координація діяльності регіональних науково-дослідних центрів на основі річного координаційного плану;

- проведення наукових досліджень, спрямованих на удосконалення нормування праці та розробка науково обґрунтованих методичних і нормативних матеріалів.

3. науково-дослідний відділ нормативів у тваринництві:

- розробка методичних та методологічних матеріалів з метою забезпечення якісних розробок науково обґрунтованих норм та нормативів з праці;

- проведення наукових досліджень спрямованих на розробку галузевих та міжгалузевих норм і нормативів праці в тваринництві;

- ведення обліку галузевих норм і нормативів з праці та своєчасне внесення змін і доповнень у перелік рекомендованих у виробництво нормативних матеріалів.

Основні показники діяльності Центру «Агропромпраця» приведені в таблиці 1.3.

Таблиця 1.3

Динаміка основних показників діяльності Центру «Агропромпраця» за період з 2017 по 2019 рр.

Дамо пояснення найбільш суттєвим відхиленням за період з 2017 по 2019 роки.

Різке зменшення вартості основних засобів в 2018 році на 136642 грн. порівняно з 2017 роком відбулося за рахунок переоцінки електронно-обчислювальної техніки, в результаті чого її було перенесено в малоцінку. В 2019 році було придбано комп'ютерів на суму 21025 грн. В 2018 році Центр мав розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги по позабюджетним коштам в сумі 340744 грн.

Ця сума складалась із: заборгованості загальних та обласних науково-дослідних центрів нормативів праці за нормативну літературу, відпущену для розповсюдження підприємствам і організаціям системи АПК в сумі 326004 грн. та із авансу видавничій організації на видання нової книги у сумі 14740 грн.

В загальному, оборотні активи зменшились в 2019 р. Порівняно з 2018 р. на 94380 грн. Це відбулося в основному за рахунок зменшення продуктів харчування на 15680 грн. та МШП – на 43334 грн.

В 2018 році порівняно з 2017 роком чисельність працівників збільшилась на 12 чоловік, в результаті цього зріс фонд заробітної плати на 69588 грн.

Отже, в цілому, установа протягом 5 років працювала ефективно, здійснюючи свою діяльність за рахунок фінансування з бюджету, а також коштів, які надходять як оплата за надані послуги.


Організація і планування аудиту основних засобів

План аудиту складається на календарний рік за місяць до початку планового року в кожній організації, що має підвідомчі підприємства та установи. Складання плану доручається особі, що очолює аудиторську роботу в даній організації. План має таку форму (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

План проведення контрольних перевірок по наявності та руху основних засобів

В графу 2 вписують назву підвідомчих підприємств. Дані про останні аудиту - графи 3 і 4 - вводяться для контролю за їх безперервністю. Графа 5 показує ким була проведена перевірка. Ці дані допомагають при підготовці планування перевірок, оскільки пояснюють характер, обсяг та направленість попередньої. Показники графи 6 повинні відповідати вимозі проведення перевірок не частіше одного разу на рік та не рідше одного разу в три роки.

Зміст плану слід орієнтувати на контроль максимально можливого числа підприємств та високої якості аудиту з найменшими витратами. Він залежить від видів та обсягу передбачуваних робіт, а також від індивідуальних якостей та навичок працівників аудиторських фірм. Разом з тим, при складанні плану слід враховувати ряд загальних положень. В план слід включати всю майбутню роботу, враховуючи те, що в аудиту приймають участь різні спеціалісти (наприклад, при перевірці стану основних засобів звертається увага на їх технічні якості, і, якщо засіб представляє собою складний пристрій, то визначити придатність до роботи або доцільність проведення ремонту цього засобу може лише спеціаліст). Важливо визначити їх ділянки та обсяг робіт, розмежувати коло питань, що перевіряються, встановити терміни надання матеріалів перевірки.

План аудиту (перевірки) повинен бути обгрунтованим, тобто враховувати умови роботи об'єкта, що перевіряється, тенденції його розвитку, цілі аудиту (перевіки) та витрати часу на її проведення. На основі плану аудиту здійснюється організація аудиторської роботи.

Під організацією аудиторської роботи розуміють комплекс заходів, направлених на здійснення господарського контролю в установах. Організація аудиту – це комплекс взаємопов'язаних етапів здійснення контролю на конкретному об'єкті та за його межами.

Аудит стану, обліку наявності, надходження та вибуття основних засобів проводиться шляхом перевірки дотримання чинних законів та інших нормативно-правових актів; уважного і всебічного вивчення наявних бухгалтерських та інших документів, перевірки правильності відображення в обліку операцій з основними засобами; доцільності здійснення витрат на придбання, ремонт основних засобів та перевріка їх зберігання. При проведенні аудиту (перевірки) наявності та руху основних засобів складається програма аудиту, форму якої подано в табл.3.2.

Таблиця 3.2

Програма аудиту (перевірки) наявності та руху основних засобів

Для того, щоб програму аудиту виконати в строк і у повному обсязі необхідно здійснити ряд послідовних етапів перевірки:

підготовка до аудиту (перевіки);

співставлення програми, планування і організації інвентаризацій на об’єкті;

документальна перевірка операцій та облікових даних.

До підготовчої роботи відносять: вирішення організаційних питань з керівництвом підприємства, обстеження підприємства і його підрозділів, кожний учасник аудиту (перевірки) у відповідності з програмою складає робочий план.

Відомчий аудит кожного підприємства в кожному випадку призначається письмовим розпорядженням чи наказом керівника. При призначенні аудиту з участю декількох аудиторів та спеціалістів у розпорядженні перелічують всіх членів бригади із зазначенням бригадира, що відповідає за проведення аудиту.

Перевірка проводиться аудитором в обсязі, що зазначений у програмі. Вона конкретизує зміст, обсяг та порядок проведення аудиту і складається у двох примірниках. Перший видається аудитору, а другий зберігається у справах організації, що призначила аудит.

Для успішного проведення аудиту (перевірки), глибокого і всебічного вивчення виробничої і фінансової діяльності підприємства, аудитор повинен ознайомитися з наступними документами: актами попередніх перевірок і пропозиціях по них; квартальними і річними звітами підприємства, що перевіряється; законами, положеннями, стандартами обліку, інструкціями, які стосуються діяльності підприємства, що перевіряється.

Аудит проводиться з відома керівника підприємства та з обов'язковою присутністю головного бухгалтера чи його заступника. При цьому керівник дає вказівки працівникам про надання необхідних документів, даних і пояснень, які вимагає аудитор.

Отже, планування і організація аудиту наявності та руху основних засобів сприяє більш ефективному проведення перевірок, раціональному розподіленню часу, який відведено на перевірку і встановлює порядок здійснення перевірок та аудиту.


Методика аудиту основних засобів підприємства

На початку здійснення аудиту операцій з основними засобами проводиться інвентаризація. Під час проведення інвентаризації в той же час проводиться перевірка умов збереження, виконання, технологічного стану об’єкту основного засобу як власного, так і орендованого, особливо тих, що не використані, підлеглі продажу, перебуваючі на складі. В першу чергу проводиться інвентаризація приміщень і транспортних засобів. Для цього створюється інвентаризаційна комісія з залученням до її складу відповідних спеціалістів. При проведення інвентаризації автомобілів необхідно встановити чи не мали місце факти заміни щойно придбаних (нових) автомобілів бувшими у використанні.

При інвентаризації нового, що не було в експлуатації, господарського інвентарю працівникові аудиторської фірми необхідно звірити, чи всі реквізити на прикріплених до них фабричних ярликах знаходяться у відповідності з документами про їх надходження, та уточнити, чи не було випадків отримання інвентарю однакової назви, але по нижчій вартості.

При аудиту вірності витрачання коштів на купівлю основних засобів для підприємства аудитор повинен визначити, чи забезпечується економні витрати бюджетного фінансування на зазначені цілі, чи не були витрати на купівлю зайвих чи непотрібних основних засобів, які довгий час перебуває в складі і не використовуються; чи не видавався інвентар і обладнання в особисте користування окремим працівникам адміністрації; чи фактичні витрати на придбання основних засобів не перевищували передбачені кошторисом асигнування; чи не закуповувався за рахунок бюджетних коштів інвентар для обладнання квартир працівників установи; чи не купувалося обладнання та інвентар у приватних осіб по завищених цінах. Крім того, необхідно встановити:

- правильність проведених дооцінок вартості основних засобів;

- чи не допускалось дострокове списання обладнання і інвентаря;

- чи не було випадків списання під виглядом зношених фактично придатних предметів і обладнання;

- чи не порушувались правила оформлення актів на списання основних засобів в частині складу комісій, отримання дозволу на списання обладнання і порядку оприбуткування матеріалів після демонтажу основних засобів;

- чи не допускались випадки дострокового списання автомобілів внаслідок невжиття заходів щодо їх ремонту, а також не оприбуткування вузлів і деталей, отриманих від демонтажу автомобілів та придатних для експлуатації;

- чи не допускалось встановлення нових вузлів, моторів, автошин і деталей на автомобілі, що підлягали списанню, та списання цього обладнання разом з автомобілями;

- з метою встановлення повноти здачі відповідних документів на списані автомобілі провести зустрічну перевірку в МВС.

Методика аудиту придбання та реалізації основних засобів

У випадках списання з балансу побутової та обчислювальної техніки звіряються інвентарні номери, що вказані в акті на списання, з номерами зазначеними на картках обліку основних засобів.

За результатами аудиту складається висновок аудиту – службовий документ, що відображає результати аудиту щодо наслідків господарювання (в даному випадку результати аудиту основних засобів). При виявленні зловживання і порушень теперішніх законодавчих актів України матеріали направляються до правоохоронного органу. Про виявлені зловживань та порушення повідомляються державні органи, що уповноважені управляти державним майном.

При написанні даної дипломної роботи та вивченні стану обліку основних засобів, якісного стану в Центрі «Агропромпраця» було виявлено наступне: Центр в своїй діяльності до сих пір керується Інструкцією з обліку основних засобів бюджетних установ, затверджену 02.12.97 р. № 124/136/71, яка на даний момент вже не діє. Також слід зазначити, що бухгалтерський облік деяких транспортних засобів здійснюється в гривнях і копійках, що не відповідає п.44 Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ, затвердженої наказом ДКУ від 17.07.2000 р. № 64, якою передбачено ведення аналітичного обліку в повних гривнях, без копійок.

У відповідності із пп.1 і 4 вищезгаданої інструкції установа перенесла до «інших необоротних матеріальних активів» ті основні засоби, вартість яких становила менше 5000 грн. в результаті цього склад та кількість основних засобів дещо змінилась.

При вивченні обліку основних засобів в Центрі були виявлені незначні порушення, а саме: на деяких інвентарних картках не вказано матеріально-відповідальну особу і немає її підпису, на двох актах про прийняття основних засобів не стоїть підпис директора.

Що стосується результатів аналізу основних засобів, треба зазначити, що установа має значну кількість застарілого обладнання, але воно ще не повністю зношене і може використовуватись у виробничій діяльності установи. Показники ефективності використання основних засобів знаходяться в межах значення показників для установ невиробничої сфери.

Таким чином, так проводиться аудит основних засобів на підприємстві і для покращення становища потрібний ефективний контроль за ними у цій бюджетній установі.


Методика аудиту основних засобів в умовах використання комп’ютерних технологій

На основі первинних даних і нормативно-довідкової інформації здійснюється відображення інформації про наявність і рух основних засобів по філіям, матеріально-відповідальним особам, по групам. З цією метою формується Відомість наявності основних засобів, Відомість надходження і вибуття основних засобів, Відомість зношення основних засобів. Крім того, є можливість продивитись інвентарну картку по кожному об’єкту основних засобів. Перераховані відомості з метою аудиту можна отримати в запитальному режимі по слідуючому групуванню: філіям, матеріально-відповідальним особам, групам основних засобів і рахункам бухгалтерського обліку.

Відомість наявності основних засобів містить інформацію про стан основних засобів по заданим періодам часу, що є важливим при аудиту наявності основних засобів на окрему дату.

Відомість зношених основних засобів дозволяє отримати інформацію про інвентарні об’єкти, вартість яких повністю віднесена на витрати виробництва. При перевірці аналізуються приведені данні на правильність нарахування зносу з дати вводу основних засобів (табл. 4.1).

Таблиця 4.1

Відомість зношених основних засобів за період з вересня 2015 року по жовтень 2019 року Запорізька філія

В числі відомостей по надходженню основних засобів можна одержати відомості-реєстри документів по окремим видам руху: надходженню, вводу в експлуатацію, внутрішньому переміщенню.

Для нарахування зносу формують відомість нарахування зносу (табл. 4.2.). На її основі здійснюється аналіз і аудит правильності нарахування зносу, суми нарахованого зносу, правильність формування залишкової вартості. Аудит за станом основних засобів здійснюється шляхом перегляду залишкової вартості і нарахованого зносу на певну дату.

Для обліку і аудиту про виконаний ремонт і реконструкцію основних засобів використовується довідка, що має назву Довідка про виконання ремонту. Ця відомість дозволяє контролювати стан основних засобів, кількість проведених ремонтів, а також доцільність їх проведення.

Таблиця 4.2

Відомість нарахування зносу за період з 2015 по 2019 рік но Житомирській філії

Аудит основних засобів, що знаходяться в оренді, здійснюється за допомогою Відомості основних засобів, що знаходяться в оренді. Перевіряється правильність обліку і нарахування зносу по об’єктам, що знаходяться в оренді.

В теперішній час важливе місце займає переоцінка та індексація основних засобів. Відомість індексації основних засобів допомагає проаналізувати своєчасність і правильність віднесення цих даних на рахунки бухгалтерського обліку.

Таким чином аудитор може аналізувати і виявляти невірно введені данні, несвоєчасність відображення записів в бухгалтерському обліку, виявити помилки при нарахуванні зносу. За допомогою довідника усієї можливої кореспонденції рахунків, що стосуються обліку основних засобів здійснюється аудит за правильністю відображення в бухгалтерському обліку проведених господарських операцій. При виявленні невірно проведених господарських операцій формується правильна бухгалтерська проводка.

Вихідні документи, які містять інформацію, безпосередньо необхідну для здійснення конкретних управлінських робіт, документального проведення аудиту, повинні відображатися в обов’язковому порядку і у встановлені строки, в повному об’ємі. До таких документів можна віднести Відомості наявності, надходження та вибуття основних засобів, Відомість нарахування зносу.

Вихідні документи, які містять інформацію, в якій немає безпосередньої необхідності при здійсненні управлінських робіт і, яка слугує, в основному, для оперативної роботи, слід відображати тільки при виникненні необхідності, тобто здійснюється запит на таку інформацію. До таких документів належать Відомість зношених основних засобів, Відомість орендованих основних засобів тощо.

Отже, вихідна інформація повинна бути:

- достовірною, тобто безпомилкове формування облікової, аудиторської і звітної інформації;

- своєчасною;

- системною – взаємозв’язок інформації хронологічного і системного обліку, синтетичного і аналітичного обліку, облікової і звітної інформації;

- обгрунтованою – відповідність даним первинних документів, які відображають законно здійснені і правильно оформлені господарські операції;

- повною – одержання усієї облікової і звітної інформації, необхідної для здійснення аудиту.

Висновки і пропозиції

Теоретичні засади аудиту основних засобів

В теперішній час необхідна розробка і прийняття законодавчого акту, який би визначав головні положення, принципи, задачі, форми і методи здійснення аудиту і забезпечив би функціонування його як системи відносин між державою та її контролюючими органами і підконтрольними об’єктами.

Бухгалтерський облік в компанії ведеться згідно чинного законодавства і нормативно-правових актів.

Оцінка головних показників діяльності підприємства

З проведеного аналізу балансу випливає, що діяльність підприємства проходить позитивно, і ніяких великих зрушень стосовно фінансового плану не зустрічається. Необоротні активи зменшились на 89912 (22,32%) грн. у 2014 році відповідно до 2012 року, а відповідно до 2013 року збільшилося на 17607,6 (5,9%) грн. це свідчить про те, що їх стало більше в зв’язку з розширенням надаваємих послуг. Фонд у основних засобах, розрахунки, дебіторська заборгованість з кожним роком зростали, отже треба удосконалити систему роботи працівників для покращення становища. Кредиторська заборгованість спочатку зростала, а потім зменшувалась, отже компанія стала розраховуватися зі своїми боржниками, становище стало кращим. В загальному сума балансу у 2014 році зменшилась на 296032 (46,23%) грн. і на 30785 (8,21%) грн. відповідно до періодів 2012 і 2013 рр.

Організаційно-інформаційна модель аудиту основних засобів

Розроблена організаційно інформаційна модель внутрішньогосподарського аудиту операцій з необоротними активами дає змогу чітко уявити хто і що проводить аудит. А також які показники, нормативну базу і документи використовують при аудиті. Визначено за допомогою яких методів проводиться аудит та виводяться результати і висновки щодо ефективного використання підприємства. Нижче згадану модель потрібно використовувати і вдосконалювати. Внутрішньогосподарський аудит основних засобів компанії потрібно вести за організаційно-інформаційною моделлю і фіксувати всі порушення в таблицях для подальшого аналізу і вирішення проблем фінансово-господарської діяльності фірми. Це необхідно для подальшого раціонального і ефективного використання необоротних ресурсів.

Застосування аналітичних методів в аудиті основних засобів підприємства

Аналізуючи необоротні ресурси можна зробити висновок, що загальний обсяг необоротних активів фірми у 2014 році збільшився на 130978 грн., або на 22,26% порівнянно з 2012 роком та на 121983 грн., або на 20,42% порівнянно з 2013 роком. Ці зміни відбулися за рахунок збільшення: машин і обладнання у 2014 році порівнянно з 2012 роком на 8594 грн., або на 6,62% та з 2013 роком на 25754 грн., або на 22,85%, обладнання ставало більше, так як розвиток технологій дуже швидкий і підприємство не встигає поновлювати свої відділи новим обладанням. Ще одним важливим фактором, який впливає на технічне забезпечення - це кошти, яких весь час не вистачає, а фінансування дуже мале; обсягу транспортних машин у 2014 році порівнянно з 2012 роком на 14463 грн., або на 40,42% та з 2013 роком на 14463 грн.; або на 40,42%, тобто транспортні машини не поповнювалися на протязі двох років; кількості інструменту і виробничого інвентарю у 2014 році порівнянно з 2012 роком на 2096 грн., або на 43,13% та з 2013 роком на 445 грн., або на 6,84%. Використовувати інструменти стали менше, в зв’язку з появою нових технологій; обсягу будинків у 2014 році порівняно з 2012 роком на 84011 грн., або на 20,12% та з 2013 роком на 84011 грн., або на 20,12%. Обсяг будинків на протязі цих періодів не змінювався, підприємство не розширювала свою територію, тільки у 2014 році збільшилось; обсягу бібліотечного фонду у 2014 році порівняно з 2012 роком на 276 грн., або на 66,83% та з 2013 роком на 96 грн., або на 16,19%. Таким чином, основні засоби фірми суттєвих змін не зазнали, і не спричинили негативних наслідків.

Виходячи з усіх показників вирахуваних при аналізі основних засобів, можна зробити один узагальнюючий висновок, що взагалі обсяг основних засобів за останні три роки збільшився в більшості за рахунок: машин і обладнання, транспортних машин, інструменту та інвентарю. Як бачимо питому вагу своїх коштів підприємство витрачає на придбання та збільшення долі активної частини основних засобів, тобто зростає ступінь технічного оснащення управління. З причини того, що за останні три роки фінансування компанії зменшилось, і це логічно виходячи з занедбаного стану економіки України, ступінь зносу основних засобів зростає, а з тим і зменшується придатність необоротних ресурсів до виконання своїх належних функцій. Виходячи з цього можна сказати лише те, що підприємству необхідно шукати шляхи та джерела фінансування на придбання більш новіших основних засобів.

Методика аудиту основних засобів

Підвищенню ефективності виробництва сприяє аудит використання та зберігання на всіх ділянках необоротних активів. Належна увага приділяється недіючому, недоукомплектованому та зайвому обладнанню, пояснюються обставини та причини та даються відповідні пропозиції щодо усунення недоліків. Встановлена при фактичному аудиті оцінка об’єктів, які не взяті на облік, проводиться згідно відновлювальної вартості.

Потім проводиться аудит ефективність використання основних засобів підприємства. На ефективність використання обладнання та рівень фондовіддачі впливають такі фактори:

- наявність старого обладнання, яке повинно бути замінено новим;

- неякісна та несвоєчасна модернізація діючого обладнання;

- недоліки використання обладнання в часі;

- зниження темпів росту випуску продукції;

- зміна цін;

- неоднакова первинна вартість основних засобів та способи здійснення капітальних вкладень.

При аудиті ефективності використання основних засобів аудитору треба проаналізувати структуру встановленого обладнання та термін його експлуатації. При аналізі використовують дані про види обладнання, терміну їх експлуатації, зносу основних засобів.

Аудиту ефективності використання основних засобів

При аудиті використання основних засобів потрібно обчислити коефіцієнти роботи кожного виду наявного обладнання. Коефіцієнт використання парку наявного обладнання дорівнює відношенню числа діючого обладнання до парку наявного обладнання. Коефіцієнт використання парку встановленого обладнання дорівнює відношенню числа діючого обладнання до парку встановленого обладнання.

Парк наявних необоротних активів при аудиті визначається шляхом підрахунку за даними аналітичного обліку основних засобів всього обладнання даного виду. Кількість діючого обладнання окремого виду встановлюється шляхом підрахунку за місцями його експлуатації.

Для аудиту основних засобів потрібно вирахувати коефіцієнт інтенсивності завантаження, рівний відношенню середньої інтенсивної та інтенсивного навантаження, визначити ступінь використання обладнання в часі та потужності. Аудитор вираховує коефіцієнт інтегрального навантаження, який одержується шляхом добутку коефіцієнта екстенсивного навантаження та коефіцієнта інтенсивного навантаження.

Потрібно також провести аудит продажу основних засобів підприємствам та приватним особам, визначає чи не були незаконно занижені ціни при продажу, правильність нарахування зносу. Потрібно вивчити зміст угод оренди, в яких вказується, які основні засоби передані в оренду, на який термін, ставка орендної платні, порядок ремонту та повернення основних засобів орендодавцю та інші.

Удосконалення аудиту основних засобів на підприємстві

Всю роботу бухгалтерії необхідно комп’ютеризувати, для кращого проведення внутрішнього і зовнішнього аудиту, а також здійснення аналізу.

Щоб був доцільний аудит за ефективним використанням необоротних ресурсів підприємства необхідно в Україні налагодити законодавчу базу і відрегулювати з метою покращання соціального рівня населення. Доки не буде достатній рівень життя, державні ресурси ефективно використовуватись не будуть і це загубить нашу державу. Так як починає відроджуватись національне виробництво ми будемо надіятись на краще. Потрібно провести реформу на підприємствах щодо зміни функціональної структури підприємств і зменшити кількість працюючих до мінімуму з метою покращення стану і ефективного використання державних основних засобів.

Через це дуже важливим, є ефективне управління, плануванням надходження, використання і своєчасного ліквідування необоротних ресурсів після проведення аудиту. Для цього потрібно проводити аналіз основних засобів, а так як об`єктом, є необоротні ресурси компанії, то і важливим є їх аудит. Все це в сукупності забезпечить найефективніше використання коштів підприємства на необоротні активи, що по собі є дуже важливим фактором.

Впровадження розроблених пропозицій дозволить суттєво поліпшити стан аудиту основних засобів підприємства і створити ефективну інформаційну базу аудиторського процесу.Також ми маємо якісні курсові роботи з обліку прибутків і збитків для замовлення Для успішного захисту у нас є курсові роботи на тему Облік, аналіз і контроль видатків бюджетних установ, які Ви можете замовити
У нас є такі готові курсові роботи з аудиту основних засобів:

- Аудит основних засобів в системі управління технічним розвитком підприємства
- Аудит руху та ефективності використання основних засобів підприємства
- Методика аудиту основних засобів підприємства торгівлі
- Аудит основних засобів виробничих підприємств
- Аудит основних засобів підприємства
- Аудит амортизації і зносу основних засобів підприємства
- Аудит основного капіталу підприємства
- Аудит основних засобів торговельного підприємства
- Облік, аналіз і аудит основних засобів підприємства

Весь список готових курсових робіт