Аудит грошових коштів підприємства

Вступ з курсової роботи: аудит операцій з грошовими коштами

Актуальність аудиту операцій з грошовими коштами

Протягом ряду років спостерігається зростаючий інтерес до інформації, що стосується потоків монетарних активів. Так за період з 1991 по 2015 роки у зв’язку з інфляцією та великими ставками по кредитах обігові кошти підприємств катастрофічно знизились і як наслідок цього підприємства були вимушені запровадити безгрошові форми розрахунків, такі як бартер, розрахунки векселями. До 1991 року ситуація була інша, підприємства якщо у них не вистачало обігових коштів для здійснення основної діяльності отримували кредит у держави під дуже низькі відсотки, а з 1991 року країна почала здійснювати перехід на ринкові методи господарювання, внаслідок чого відсотки за кредит були вже не такі малі, а тому підприємства, які не вміли управляти своїми обіговими коштами втратили їх внаслідок інфляції, а це привело до припинення діяльності деяких підприємств, або навіть до їх банкрутства.

Необхідно також зазначити, що ефективне управління грошовими коштами допоможе знизити ризик неплатоспроможності і банкрутства підприємств. Усе це обумовлює актуальність обраної теми курсової роботи з аудиту.

Окремі відомості про джерела утворення і напрямки застосування монетарних активів можна отримати з балансу і звіту про прибутки та збитки, всеохоплююча ситуація цієї важливої сфери господарювання може бути отримана лише зі Звіту про рух грошових коштів. Отже, аудит руху монетарних активів до цього часу проводився лише непрямими методами, що є не зовсім зручним та не дає всієї необхідної інформації.

Результати управління не слід ототожнювати з показниками ефективності діяльності підприємства в цілому і фінансової діяльності в тому числі. До їх складу слід включити лише показники. значення яких повною мірою або переважно залежить від організації роботи по управлінню монетарними активами та залишками коштів підприємств.

Все вище згадане обумовило актуальність теми курсової роботи і розвитку аудиту монетарних активів та розрахунків в підприємствах торгівлі та обрання її для курсового дослідження.


Презентація для захисту курсової роботи Аудит грошових коштівМета, завдання і об’єкти курсової роботи з аудиту

Метою курсової роботи є вивчення стану та розробка заходів щодо удосконалення аналізу, аудиту коштів та розрахунків в підприємствах торгівлі.

Для досягнення поставленої мети слід вирішити наступні завдання курсової роботи:

- визначити економічний зміст і значення готівкових та безготівкових розрахунків;

- визначити стан аудиту в керуванні монетарними активами;

- дослідити нормативне забезпечення аудиту грошових коштів і розрахунків, а також проаналізувати спеціальну літературу по темі;

- дати організаційно-економічну характеристику базовому підприємству курсової роботи, на базі якого проводиться дослідження;

- охарактеризувати аудит стану обліку монетарних активів та розрахунків;

- розробити організаційно-інформаційну модель аналізу, аудиту грошових коштів та розрахунків;

- в процесі аудиту проаналізувати монетарні активи та розрахунки ПрАТ «Острів» загальним та коефіцієнтними методами;

- дослідити організацію та методику проведення аудиту розрахункових, поточних та касових операцій, а також вивчити це питання в умовах застосування ПЕОМ.

Об’єктом курсової роботи було обрано Приватне акціонерне товариство «Острів». Аналіз і аудит проводився за період з 2014 по 2016 роки.

У процесі вирішення поставлених завдань в курсовій роботі було опрацьовано нормативно-законодавчі документи, спеціалізовану літературу, що стосується теми курсової роботи з аудиту. В процесі розробки теми проводилися дослідження первинної документації, регістрів бухгалтерського та звітності, вивчалась спеціальна література з теми курсової роботи.Готові курсові роботи з аудиту грошових коштів підприємства

Аудит операцій з грошовими коштами на рахунку в банку

В курсовій роботі опрацьовано доктрину аудиту коштів на рахунку в банку, окреслено аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, з'ясовано коротку характеристику компанії, на матеріалах якої виконується курсова робота, місце і роль аудиту в управлінні підприємством, роз'яснено складання програми і плану аудиту грошових коштів підприємства, зумовлено методику проведення аудиту коштів на рахунку в банку, наведено організаційно-інформаційну модель аудиту, проаналізовано вживання комп'ютерних засобів при аудиторському контролі. Докладніше ...

Аудит грошових коштів підприємств

В курсовій роботі розглянуто економічний зміст операцій з грошовими активами, опрацьовано аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, оцінено коротку характеристику компанії, на матеріалах якої виконується курсова робота, сучасний стан і розвиток аудиту в Україні, досліджено організацію аудиту грошових коштів підприємства, проаналізовано методику проведення аудиту операцій з грошовими активами, надано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, визначено використання новітньої техніки в процесі перевірки. Докладніше ...

Аудит грошових коштів та стану розрахунків бюджетної установи

В курсовій роботі розкрито доктрину аудиту грошових коштів та стану розрахунків бюджетної установи, охарактеризовано перегляд нормативно-правової бази з аудиту, з'ясовано у динаміці за останні три роки основні показники господарювання підприємства, місце і роль аудиту в управлінні підприємством, наведено переддослідну стадію аудиту грошових коштів підприємства, оцінено аудиторські дії при контролі грошових коштів та стану розрахунків бюджетної установи, сформульовано інформаційне забезпечення і методичні прийоми аудиту, проаналізовано використання новітньої техніки в процесі перевірки. Докладніше ...

Аудит грошових коштів та стану розрахунків підприємства

В курсовій роботі з'ясовано економічний зміст грошових коштів та стану розрахунків підприємства, представлено аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, досліджено організаційну та функціональну структуру підприємства, сучасний стан і розвиток аудиту в Україні, роз'яснено планування аудиту грошових коштів підприємства, окреслено методику проведення аудиту грошових коштів та стану розрахунків підприємства, обстежено сукупність інформації та методики аудиту, вивчено комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Докладніше ...

Аудит монетарних активів підприємства

В курсовій роботі сформульовано доктрину аудиту монетарних активів підприємств, опрацьовано огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, визначено організаційну та функціональну структуру підприємства, місце і роль аудиту в управлінні підприємством, наведено планування аудиту грошових коштів підприємства, досліджено аудиторські дії при контролі монетарних активів підприємств, висвітлено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, оцінено вживання комп'ютерних засобів при аудиторському контролі. Докладніше ...

Аудит грошових коштів підприємства та їх еквівалентів

В курсовій роботі вивчено теорію аудиту грошових коштів підприємства та їх еквівалентів, роз'яснено огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, надано у динаміці за останні три роки основні показники господарювання підприємства, характеристику теперішнього становища аудиту, розкрито складання програми і плану аудиту грошових коштів підприємства, зумовлено аудиторські дії при контролі грошових коштів підприємства та їх еквівалентів, визначено організаційно-інформаційну модель аудиту, представлено застосування інформаційних технологій при здійсненні аудиту. Докладніше ...

Організація обліку грошових коштів на підприємстві

В курсовій роботі були розглянуті питання оцінки та розроблені шляхи вдосконалення внутрішнього аудиту на підприємстві, проведення аудиту монетарних активів.

Об’єктом курсової роботи являється ПрАТ «Острів», м. Київ. Позитивним у діяльності ПрАТ «Острів» є розвиток економічного потенціалу, який відповідає зростанню обсягів господарювання підприємств. В 2016 році очікується збільшення доходу від продажу на 1,5%, збільшення інших операційних доходів на 10,9%.

Щодо організації фінансового обліку грошових коштів підприємства, то вона створена із врахуванням усіх потрібних змін, які спричинені наявним економічним станом, із підтриманням всіх правил проведення фінансового обліку. Сьогодні в підприємстві облік монетарних активів ведеться відповідно Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність”, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних документів. Це говорить про компетентність і високий рівень професіональної підготовки бухгалтерів, що ведуть облік грошових коштів ПрАТ «Острів». Прогресивним напрямком в системі бухобліку базового підприємства курсової роботи є раціоналізація документообігу.

На жаль, в ПрАТ «Острів» внутрішньогосподарський аудит здійснюється на неналежному ступені, що значно погіршує стан бухгалтерського обліку та керування підприємством.

Аналіз основних показників діяльності базового підприємства курсової роботи при аудиті

Практична частина із застосуванням матеріалів ПрАТ «Острів» показує, що здійснення аналізу за допомогою висококваліфікованих спеціалістів дозволяє досить впевнено утримуватись на конкуруючому ринку. А правильна організація аналізу господарської діяльності допомагає знайти нові шляхи підвищення ефективності господарювання підприємства.

Проаналізувавши динаміку та склад монетарних активів підприємства можна зробити наступні висновки.

Протягом всього аналізуємого періоду спостерігається тенденція збільшення як надходження, так і витрат грошових коштів. Залишок по касі на початок 2014 року склав 0,96 тис. грн. та 1,6 і 3,3 тис. грн. у 2015 та 2016 роках. У 2015 році залишок по касі на початок року збільшився на 0,64 тис. грн. або на 67 % в порівнянні з 2014 роком, а в 2016 році в порівнянні з попереднім роком залишок на початок збільшився на 1,7 тис. грн. або на 106,25 %. В 2015 році надходження збільшилось на 16,18% в порівнянні з 2014 роком, в 2016 році очікується збільшення надходжень готівки в касу на 5,01%. Також у 2015 році в порівнянні з 2014 роком збільшилось витрачання коштів з каси підприємства на 16,18 %, що є пропорційно до збільшення надходжень готівки. В 2016 році планується збільшення витрачання коштів у порівнянні з 2015 роком на 5,05%. Залишки на кінець у 2015 році порівняно з 2014 збільшились на 38,66%, а в 2016 році очікується збільшення залишків на кінець на 25,45%.

Аналіз обсягів грошового обігу дав можливість побачити, що спостерігається тенденція до збільшення загального обороту грошей. В 2015 році в порівнянні до 2014 року загальний оборот грошей збільшився на 18,51 % за рахунок збільшення внутрішнього обороту грошей на 294,1 тис. грн., збільшення вхідного та вихідного потоків грошей на 12,32 % та 12,36 % відповідно. В 2016 році в порівнянні з 2015 роком очікується збільшення загального обороту грошей на 1,48 %, це очікується за рахунок збільшення внутрішнього обороту грошей на 53,01 % та за рахунок зменшення вхідних та вихідних потоків грошей на 1,34 % і 1,35 % відповідно.

В ході аудиту монетарних активів підприємства були розраховані наступні показники платоспроможності.

Коефіцієнт загального покриття показує, що ПрАТ «Острів» спроможне повністю розрахуватися за своїми боргами за рахунок оборотних активів. В 2016 році в порівнянні з 2015 роком очікується збільшення цього коефіцієнта на 46,64 % і складе 1,74. Збільшення коефіцієнта загального покриття вище 2 є негативним, оскільки свідчить про неефективне управління грошовими коштами, отже підприємству потрібно розробити відповідні заходи, щоб запобігти зростанню цього показника.

Коефіцієнт проміжної платоспроможності в даному випадку є некоректним, оскільки в підприємстві в 2014-2016 роках була відсутня дебіторська заборгованість.

Коефіцієнт абсолютної платоспроможності протягом аналізує мого періоду має нормальні значення. Він показує частку зобов'язань, яка може бути виконана негайно за рахунок високоліквідних оборотних активів.


Скачати безкоштовно курсову роботу Аудит грошових коштів

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аудит грошових коштів натисніть на кнопку:

Методика аудиту грошових коштів в курсовій роботі

Дослідивши в курсовій роботі методологію аудиту монетарних активів, необхідно відзначити, що вивченні аудиторською практикою порушення в області грошових операцій класифікуються так:

1. Пряма крадіжка грошей: прикриті недооформлені документом; зовсім не прикриті;

2. Присвоєння готівки, отриманої з поточного рахунку, без їх оприбуткування: фальсифікація виписок; викривлення кореспонденції рахунків при обробці виписок;

3. Недооприбуткування і привласнення монетарних активів, які прийшли: з банківської установи; від організацій по прибутковим ордерам; інших організацій по дорученням;

4. Присвоєння монетарних активів при покупці та продажу матеріалів: незаконне отримання оплачених через банк ТМЦ; приховування виручки, яка надійшла готівкою, шляхом фіктивного віднесення її на розрахунковий рахунок;

5. Використання монетарних активів в особистих цілях: оплата за рахунок підприємства послуг, робіт, які належить оплатити з особистих коштів посадових осіб; сплата штрафів та пені, які потрібно віднести на рахунок винних осіб;

6. Присвоєння коштів з акредитивів та спеціальних рахунків.

Удосконалення аудиту операцій з грошовими коштами

Отже, для забезпечення найбільш доцільного застосування і аудиту наявних в підприємстві монетарними активами необхідно:

- раціонально організовувати оформлення документів та їх аудит;

- запроваджувати новітні форми документів, які відповідають останнім змінам законодавства;

- підвищувати аналітичні і контрольні функції обліку;

- підтримувати високий рівень підготовки бухгалтерів та інших працівників;

- більше уваги приділяти аналізу результативних показників, а отже, і більше впроваджувати управлінський облік.

Удосконалення внутрішньогосподарського аудиту посилить контрольну функцію підприємств, причому його результати можуть бути базою для проведення аудиту, що є зовнішнім по відношенню до підприємства. Крім того, система внутрішньогосподарського аудиту на підприємстві потребує налагодження з ціллю всебічного аудиту монетарних активів.

Крім того, як показує дослідження, одним із основних напрямків на шляху удосконалення і підвищення дії аудиту монетарних активів і розрахунків є широке використання сучасних персональних комп’ютерів та сучасного програмного забезпечення, раціональна організація аудиту в умовах, коли на об’єкті застосовується машинна обробка економічної інформації. На жаль, ведення бухгалтерського обліку і аудиту в ПрАТ «Острів» повністю не автоматизовано, що не дозволяє у короткі терміни надавати необхідну інформацію для управління.

Особливості методики аудиту грошових коштів і розрахунків в умовах ПЕОМ полягають у підвищенні наукового рівня застосування економіко-математичних методів і економічного аналізу за допомогою програмних засобів обчислювальної техніки при виконанні аудиторських процедур.

Впровадження розроблених протягом курсової роботи пропозицій буде сприяти удосконаленню аудиту монетарних активів підприємств.В нашому банку готових робіт є курсові роботи з перевірки джерел фінансування для купівлі Для успішного захисту у нас є курсові роботи на тему Аудит необоротних активів, які Ви можете замовити
У нас є такі готові курсові роботи з аудиту грошових коштів:

- Аудит операцій з грошовими коштами на рахунку в банку
- Аудит грошових коштів підприємств
- Аудит грошових коштів та стану розрахунків бюджетної установи
- Аудит грошових коштів та стану розрахунків підприємства
- Аудит монетарних активів підприємства
- Аудит грошових коштів підприємства та їх еквівалентів

Весь список готових курсових робіт