Аудит власного капіталу підприємства

Вступ з курсової роботи: аудит операцій з власним капіталом

Актуальність теми курсової роботи

Для забезпечення достовірності даних, отриманих для управління підприємством, необхідно періодично проводити перевірку власного капіталу на підприємстві.

Організація і функціонування підприємств вимагають нових підходів щодо шляхів підвищення ефективності та інтенсивності використання фінансових ресурсів. Зміст таких нововведень полягає у приведенні всіх елементів системи управління у відповідність з організаційно-правовими особливостями підприємницької діяльності. Звідси і об'єктивний нині процес зростання ролі і значення таких функцій управління як облік, аналіз і аудит діяльності підприємств, розробка на основі отриманої інформації стратегії і тактики їх ефективної діяльності.

Виникає питання правильності обліку теперішнього становища товариства, аудиту ефективності фінансових ресурсів для знаходження помилок в роботі підприємства.

Головним фактором в господарській роботі будь-якого суб'єкта підприємництва є власний капітал, що забезпечує такі функції: страхування, забезпечення ліквідності, платоспроможність, самостійність і реклами. Беручи до уваги важливість формування показника “зареєстрований капітал” у фінансовій звітності, як для зовнішніх, так і для внутрішніх користувачів, фахівцям з обліку необхідно вміти оцінити вплив тієї чи іншої операції на статутні і додаткові фінансові ресурси підприємства.

Незважаючи на важливість цього показника, дослідження теоретичних положень та діючої практики перевірки дозволило визначити, що власному капіталу приділяється недостатньо уваги.

Аудит за використанням власних фінансових ресурсів допоможе керівництву та інвесторам бути впевненими у достовірності даних, отриманих для аналізу ефективності діяльності підприємства та звітних даних, що оприлюднюються перед інвесторами. В свою чергу, ефективно проведена перевірка заохотить інвесторів щодо вкладення коштів в це підприємство з метою отримання стабільного прибутку, якому не загрожуватимуть неефективні дії керівництва, чи банальні крадіжки з боку працівників товариства.


Презентація для захисту курсової роботи Аудит власного капіталуМета і завдання дослідження

Метою написання курсової роботи є розгляд теоретико-практичних аспектів методики аудиту власного капіталу на основі дослідження нормативно-правових актів, наукової літератури та практики роботи підприємств.

В курсові роботі необхідно вирішити такі завдання:

- з'ясувати економічний зміст власних фінансових ресурсів;

- здійснити економічну оцінку нормативно-правової бази та наукової літератури з власних джерел фінансування;

- надати організаційно-економічну характеристику підприємства

- розглянути організацію перевірки власного капіталу;

- вивчити методологію контролю власних фінансових ресурсів;

- дослідити методологію перевірки власних фінансових ресурсів в комп’ютерному середовищі.

Предмет і об’єкт дослідження

Об'єктом для написання курсової роботи було обрано товариство. Його основними напрямами господарювання являється торговельна діяльність.

Предметом курсової роботи є організація і методологія контролю фінансових ресурсів.Готові курсові роботи з аудиту власного капіталу підприємства

Методика аудиту власного капіталу підприємства

В курсовій роботі опрацьовано доктрину аудиту власного капіталу, оцінено огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, оглянуто визначення та оцінку резервів підвищення ефективності роботи підприємства, місце і роль аудиту в управлінні підприємством, висвітлено планування аудиту власного капіталу підприємства, розглянуто аудиторські дії при контролі власного капіталу, висунуто сукупність інформації та методики аудиту, простежено комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Докладніше ...

Аудит власного капіталу

В курсовій роботі розглянуто економічний зміст власних фінансових ресурсів підприємств, розкрито обстеження професійних підручників, статей і законодавства з аудиту, роз'яснено діяльність та перспективи розвитку компанії в цілому та за окремими напрямами, місце і роль аудиту в управлінні підприємством, окреслено складання програми і плану аудиту власного капіталу підприємства, простежено дослідну стадію аудиту власних фінансових ресурсів підприємств, охарактеризовано сукупність інформації та методики аудиту, проаналізовано застосування інформаційних технологій при здійсненні аудиту. Докладніше ...

Організація і методика аудиту власного капіталу підприємства

В курсовій роботі досліджено теоретичну сутність власного капіталу підприємства та ефективності його використання, простежено обстеження професійних підручників, статей і законодавства з аудиту, представлено основні економічні показники діяльності та ресурсів фірми протягом 3 років, сучасний стан і розвиток аудиту в Україні, оцінено планування аудиту власного капіталу підприємства, охарактеризовано аудиторську перевірку власного капіталу підприємства та ефективності його використання, висвітлено інформаційне забезпечення і методичні прийоми аудиту, висунуто застосування інформаційних технологій при здійсненні аудиту. Докладніше ...

Аудит ефективності та інтенсивності використання власного капіталу підприємства

В курсовій роботі досліджено теорію аудиту ефективності та інтенсивності використання власного капіталу підприємства, визначено аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, надано характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, характеристику теперішнього становища аудиту, представлено складання програми і плану аудиту власного капіталу підприємства, проаналізовано аудиторську перевірку ефективності та інтенсивності використання власного капіталу підприємства, з'ясовано організаційно-інформаційну модель аудиту, роз'яснено комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Докладніше ...

Аудит власного капіталу підприємства курсова робота

В курсовій роботі з'ясовано теорію аудиту власного капіталу підприємства, розглянуто обстеження професійних підручників, статей і законодавства з аудиту, наведено організаційно-економічну характеристику підприємства, сучасний стан і розвиток аудиту в Україні, простежено планування аудиту власного капіталу підприємства, опрацьовано аудиторські дії при контролі власного капіталу підприємства, досліджено організаційно-інформаційну модель аудиту, оцінено комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Докладніше ...

Аудит статутного та додаткового капіталу

В курсовій роботі розглянуто економічний зміст статутного та додаткового капіталу, охарактеризовано аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, проаналізовано характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, місце і роль аудиту в управлінні підприємством, наведено складання програми і плану аудиту власного капіталу підприємства, опрацьовано аудиторські дії при контролі статутного та додаткового капіталу, обстежено інформаційне забезпечення і методичні прийоми аудиту, окреслено вживання комп'ютерних засобів при аудиторському контролі. Докладніше ...

Аудит статутного капіталу на підприємствах

В курсовій роботі простежено теорію аудиту статутного капіталу на підприємствах, оцінено аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, вивчено у динаміці за останні три роки основні показники господарювання підприємства, сучасний стан і розвиток аудиту в Україні, досліджено організацію аудиту власного капіталу підприємства, надано аудиторську перевірку статутного капіталу на підприємствах, висунуто інформаційне забезпечення і методичні прийоми аудиту, зумовлено використання новітньої техніки в процесі перевірки. Докладніше ...

Аудит власного капіталу підприємства та ефективності його використання

В курсовій роботі проаналізовано теоретичну сутність власного капіталу підприємства, опрацьовано огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, вивчено визначення та оцінку резервів підвищення ефективності роботи підприємства, характеристику теперішнього становища аудиту, зумовлено планування аудиту власного капіталу підприємства, простежено аудиторську перевірку власного капіталу підприємства, роз'яснено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, наведено використання новітньої техніки в процесі перевірки. Докладніше ...

Аудит власного капіталу та його використання

В курсовій роботі роз'яснено економічний зміст власного капіталу та його використання, зумовлено аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, розроблено організаційну та функціональну структуру підприємства, значення аудиту в менеджменті підприємства, наведено складання програми і плану аудиту власного капіталу підприємства, опрацьовано аудиторські дії при контролі власного капіталу та його використання, висвітлено організаційно-інформаційну модель аудиту, надано застосування інформаційних технологій при здійсненні аудиту. Докладніше ...

Економічна сутність власного капіталу підприємства

Поняттю “капітал” завжди приділялася значна увага з боку представників різних наукових шкіл, які розгортали широку полеміку навколо цієї основоположної економічної категорії. Це призвело до виникнення різноманітних тлумачень і концепцій розкриття економічної природи власних фінансових ресурсів.

Можна виділити три основні трактування цього поняття:

Власний капітал як багатство у вигляді грошей

Ця теорія була розвинена меркантилістами, які визнавали грошові кошти грошовою формою власних фінансових ресурсів. При цьому вони не заперечували вірність моделі кругообігу грошей, які набували в процесі інвестування виробничої, а потім і товарної форми.

Слід зазначити, що преставники вищезазначених шкіл визнавали важливість й інших чинників, зокрема праці або землі, проте провідна роль віддавалася грошовій сфері як основоположній області економічного розвитку.

Надалі концепція меркантилістів знайшла своє відображення у теорії представників монетарної школи, які вважали гроші головним чинником виробництва й основним інструментом економічної політики держави.

Матеріально-речова трактовка власного капіталу

Цієї трактовки дотримувалися класики політичної економії, такі як А. Сміт, Д. Рікардо, Дж. С. Мілль, Ж.-Б. Сей тощо. Вони вважали, що власні фінансові ресурси – це цінності або послуги, за допомогою яких створюється новий доход, який в свою чергу використовується не для особистого споживання, а для подальшого виробництва нового продукту.

При цьому А. Сміт виділяв і розглядав взаємозв’язок основних та оборотних фінансових ресурсів. Він вважав, що основні фінансові ресурси виникає з оборотного; при цьому без останнього не можливе отримання будь-якого прибутку. Також А. Сміт відзначав як основну властивість фінансових ресурсів приносити доход його власнику.

Матеріально-речовий зміст фінансових ресурсів являє собою:

- засоби виробництва;

- предмети праці;

- предмети споживання робітників.

Деякі представники класичної школи, зокрема Е. Вреден, вважали, що капітал – це збережений надлишок виробництва, він поділяється на продуктивні та споживчі фінансові ресурси: “Все, що відокремлюється від чистого доходу на споживання, є запас споживання, і лише те, що обертається з нього на виробництво, діє економічно як фінансові ресурси” (Е. Вреден. Курс політичної економії).

В процесі циклу власний капітал слідує декількома стадіями, які відображені на рисунку 1.1.


Скачати безкоштовно курсову роботу Аудит власного капіталу

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аудит власного капіталу натисніть на кнопку:

Витяги з готових курсових робіт Облік і аудит активів

Клікніть для збільшення
Вступ курсової роботи перевірки джерел фінансування Курсова робота: перший розділ Нормативно-правове забезпечення перевірки джерел фінансування Другий розділ курсової роботи Методика перевірки джерел фінансування Висновки і пропозиції для курсових робіт

Стадії циклу власного капіталу господарського товариства

Головним фактором становлення власних джерел фінансування стає організаційна форма товариства, тому що різноманітне нормативне дерегулювання ринкових відносин та правові вимоги щодо утворення і переміщення зареєстрованих ресурсів створюють різниці в обліку. Відмінності в створенні та обліку особистих фінансових ресурсів в нових товариствах випливають з процесів переробки фірми та власних відносин. Важливим фактором в господарювання товариства є власний капітал.

Фінансові ресурси є підгрунтям фінансового господарювання товариства. Право власності на нього надає прав власнику на керівництво та поставлення мети, і від якості керівництва ним залежить прибутковість і ліквідність господарювання товариства. Для якісного залучення фінансових ресурсів товариств в теперішньому часі діяльності потрібно уважніше підходити до аудиту ефективності використання його у фінансовому господарюванні.

При формуванні власного капіталу товариства необхідно врахувати позитив та негатив при використанні власного або позикового капіталу, що наведені в таблиці 1.1.

Характеристика позитиву та негативу протягом використання власних і позикових коштів щодо формування структури капіталу господарського товариства

Отже, в теперішнього часу дуже важливим є відповідальне розуміння економічного змісту фінансових ресурсів, якості його використання в товариствах.

Класифікація капіталу підприємств

Слід розглянути види фінансових ресурсів більш конкретно.

За належністю підприємству виділяють власний і позиковий ресурс.

Першим з них є та частина засобів, що перебуває у власності підприємства. Власні фінансові ресурси представляє собою різницю між активами акціонерного товариства та її зобов’язаннями (кредиторською заборгованістю). Він також носить назву чистих активів корпорації.

Основні класифікаційні ознаки власного капіталу

За об’єктами інвестування розрізняють основні фінансові ресурси, що використовується для придбання позаоборотних активів, та оборотний ресурс – інвестується в оборотні активи підприємства.

За формою знаходження у процесі кругообігу виділяють грошовий, виробничий і товарні фінансові ресурси, що були охарактеризовані у попередньому підрозділі.

Допоміжна класифікація ознаки власного капіталу

За формами власності фінансові ресурси може бути приватним або державним; при цьому може мати місце змішана форма, коли частина акцій товариства скуповується державою, а інша частина розповсюджується між недержавними юридичними або фізичними особами.

В акціонерному товаристві головна увага зосереджується на акціонерному капіталі, оскільки саме він надає право учасникам на прийняття управлінських рішень.

Оцінка нормативно-правової бази з аудиту власного капіталу

Слід зазначити, що у зв’язку з реформуванням системи бухгалтерського обліку в Україні основними документами, які регламентують організаційні і методологічні аспекти обліку є Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність” та Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

Необхідно також відзначити, що внаслідок впровадження цієї нової системи змінився підхід до відображення в обліку і звітності фінансових ресурсів акціонерного товариства, що випливає з вивчення структури балансу.

Основна законодавча база, що регламентує операції з власним капіталом господарського товариства наведена в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

Законодавча і нормативна база з питань аудиту власного капіталу

Крім законів, затверджених Верховною Радою, і нормативно-правових актів Міністерства фінансів накопичення і використання фінансових ресурсів акціонерних товариств регламентується також документами, прийнятими Державною комісією з цінних паперів і фондової біржі.

Також зазначених питань в тій чи іншій мірі можуть стосуватися нормативно-правові акти різних міністерств і відомств України, перелічити які неможливо через їх надзвичайно велику кількість.

Отже, питання накопичення і використання фінансових ресурсів акціонерних товариств регламентуються достатньо великою кількістю нормативно-правових актів органів як законодавчої, так і виконавчої влади.

Проблемою в теперішній час є невідповідність нормативно-правової бази, що регламентує господарювання товариств. Помилки, що є в законодавчих актах, створюють порушення у фінансовому обліку.

Зараз в Україні проводиться важлива робота з контролю. Переробка умов господарювання становить зміни в методології контролю власних джерел фінансування. Якщо проаналізувати періодичні видання, які висвітлюють облік власного капіталу виникають тенденції до наближення українського обліку до МСБО. Тепер з'являється велика кількість літератури, яка вказує на створення професійного фінансового руху. Загалом, наукова література показує на постійне покращення аудиту власних фінансових ресурсів товариств.

Проведені дослідження з теорії джерел фінансування, якості його використання на підприємствах, свідчать про недостатньо повне, грунтовне висвітлення принципово важливих питань, пов'язаних з методикою обліку, аналізу і перевірки фінансових ресурсів. Таким чином, виникає необхідність у науковому дослідженні цих питань.

Аналіз літературних джерел по темі дослідження

Фінансовим ресурсам підприємства завжди приділялася значна увага з боку дослідників, що призвело до виходу в світ багатьох літературних видань як в нашій країні, так і за кордоном.

Основоположними по темі дослідження є праці видатних економістів: Сміта А., Рікардо Д., фон Тюнена Й.Г., Лонгфілда М., Мілля Дж.С., фон Мангольдта Г., Маршалла А., Шумпетера Й., Вредена Е., Маркса К., на основі економічних теорій яких розробляли свої концепції послідовники.

Таблиця 3.1.

Літературні джерела, що присвячені аудиту власного капіталу

На сьогодняшнцій день по темі дослідження налічується велика кількість насамперед випущених книг. З них серед іноземних авторів слід виділити Семюелсона П., Хендриксена Е.С., Ван Бреда М.Ф., Холта Р.Н., Ворста Й., Ревентлоу П., Хелферта Е., Ван Хорна Дж., Стоянову О.С., Родіонову В.М., Азоєва Г.Л., Білолипецького В.Г., Ковальову А.М., Глазунова В.Н. та інших.

В Україні були видані книги таких авторів, як Бланк І.О., Сопко В.В., Пархоменко В.Н., Кузьминський А.М., Завгородній В.П., Білуха М.Т., Бірюкова Н.К. тощо.

Отже, по темі дослідження як в нашій країні, так і за її межами була випущена велика кількість книг і надруковано безліч статей у періодичній пресі, що дало змогу використати достатні обсяги матеріалу при написанні даної курсової роботи.

Організаційно-економічна характеристика базового підприємства

Головною метою ЗАТ “Престиж-94” являється задоволення суспільних потреб у його продукції, роботах, послугах, з метою одержання прибутку і використання його в інтересах акціонерів.

Товариство здійснює свою діяльність за слідуючими напрямками:

- здійснення торгівельної (оптової, оптово-роздрібної, роздрібної, комісійної, торгово-закупівельної, торгово-посередницької) діяльності : товарами народного споживання (продовольчими і непродовольчими), меблями, супутними товарами для дому, тютюновими, горілчаними, лікерними, кон’ячними виробами вітчизняного та імпортного виробництва, побутовою теле-, радіо-, відеоапаратурою, виробами декоративно-прикладного мистецтва тощо;

- надання різних побутових і господарських послуг;

- проектування, розробка проектно-кошторисної документації, здійснення ремонтно-будівельних робіт,

- реалізація виробів народних промислів;

- будівництво, експлуатація, оренда складів та обладнання.

Організаційна структура підприємства наведена на рис. 4.1.

Організаційна структура базового підприємства

Річний звіт ЗАТ “Престиж-94” публікується не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним і надсилається власникам іменних акцій та реєструючому фінансовому органу.

Основні показники діяльності представлені в таблиці 4.1. у динаміці за 9 місяців 2017, 2018 та 2019 років.

Таблиця 4.1.

Основні показники діяльності ЗАТ "Престиж-94"

Аналізуючи зазначену табл. 4.1, можна зробити наступні висновки:

Позитивним фактором у торговельній діяльності ЗАТ “Престиж-94” є нарощення обсягів діяльності, що знаходить своє відображення у збільшенні обсягів реалізації;

Розмір витрат за 9 місяців 2019 року зменшився порівняно з аналогічним періодом базисного року на 9,15%, в той же час слід зазначити, що підхід до відображення в обліку витрат підприємств на протязі останніх років змінювався, і тому аналіз значення цього показника не буде достатньо об’єктивним.

Динаміка основних показників діяльності підприємства

Витрати на оплату праці персоналу мають тенденцію до зменшення (у 2018 році порівняно з 2017 – на 49,06%, у 2019 році порівняно з 2018 роком – ще на 1,06%), що пояснюється скороченням середньоспискової чисельності працюючих (відповідно на 10% і 27,78%);

Скорочення чисельності персоналу ЗАТ “Престиж-94” свідчить про політику економії ресурсів і є позитивним фактором;

Прибутковість торговельної діяльності у 2017 році (на відміну від останніх років) пояснюється більш сприятливим “податковим кліматом”, який існував на той час в країні, а також цілим рядом інших об’єктивних причин; в той же час підприємство здійснює усі можливі заходи щодо виходу у зону прибутковості, про що свідчить зменшення розміру збитків за відповідний період 2019 року порівняно з 2018 роком на 23,17%.

Організація і планування аудиту власного капіталу

Законом України про підприємства передбачено розширення прав підприємств у виробничій і фінансово-господарській діяльності. В зв’язку з цим змінюється зміст перевірки підприємств. На керівників підприємства покладено обов’язки щодо контролю за ходом виробництва, його рентабельністю, раціональним і економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, а також за іншими операціями фінансово-господарської діяльності підприємства.

Організація як смислове поняття передбачає упорядкованість, взаємодію окремих елементів, що перебувають у функціональній залежності.

Як зазначалося раніше, одним із структурних підрозділів в організації ТОВ “Дари моря” є ревізійна комісія. Ревізійна комісія обирається зборами засновників на три роки.

Головною метою створення ревізійної комісії на даному підприємстві є обробка фінансових та податкових звітів, а також перевірка законності дій керівників, службових осіб та працівників товариства.

В залежності від інтервалу проведення аудиторської перевірки розрізняють перспективні та поточні плани.

У перспективних планах планують розвиток аудиту на тривалий період згідно з планами соціального та економічного розвитку галузі. Зміст перспективних планів контролю включає заходи щодо виконання науково-дослідних робіт, застосування АРМ аудитора, розробку методик щодо застосування відео матеріалів в процесі контролю тощо. У перспективних планах передбачаються також підготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з контролю фінансово-господарської діяльності з розподілом за навчальними закладами, регіонами.

Програма аудиту власного капіталу підприємства

Поточні плани аудиторської роботи сідають на наступний календарний рік, квартал чи місяць. У них конкретизуються заходи щодо організації контролю, визначають заклади, діяльність яких підлягає перевірці. Поточні плани розробляють з урахуванням періодичності аудиту, а також наявності працівників аудиторських фірм, які залучають до проведення контролю.

План аудиторської роботи складається за місяць-півтора до початку року. У плані необхідно мати дні про час проведення останньої аудиторської перевірки: це допомагає додержуватись безперервності аудиторської роботи, передбачити вид аудиту.

Висока ефективність, результативність і якість аудиту може бути досягнута лише при умові правильної організації та плануванні контролю на всіх стадіях (під час підготовки до аудиту, в процесі її проведення та реалізації матеріалів) і чіткого виконання працівниками аудиторських фірм своїх обов’язків. Тому вони повинні бути об’єктивними при оцінці виявлених недоліків, порушень, переплат і незаконних виплат коштів, нестач, крадіжок і зловживань, досконально володіти методами проведення контролю, систематично працювати над підвищенням своєї професійної майстерності.

Методика аудиту власного капіталу підприємства

Аудит проводиться на різноманітних господарюючих суб'єктах, будь-яких організаційно-правових форм і форм власності.

Організація аудиторської діяльності здійснюється у відповідності до Закону України „Про аудиторську діяльність”, Кодексу професійної етики аудиторів та міжнародних стандартів контролю.

Планування аудиту - це підготовка основної стратегії і заходів до терміну здійснення перевірки. Ціллю організації аудиту являється відповідність зору аудитора на самих важливих цілях контролю, проблемах, що необхідно вирішити глибоко.

Організація перевірки надає допомогу щодо організації діяльності аудитора, проводити контроль за діяльністю асистентів, що здійснюють участь в аудиті.

Метою аудиторської перевірки фінансових ресурсів є складання обґрунтованої думки про повноту та достовірність інформації про фінансові ресурси, відображеної у фінансовій звітності та примітках до неї.

Контроль фінансових ресурсів господарського товариства є досить трудомістким процесом і включає в себе перевірку фактично всіх видів діяльності підприємства. При проведенні такої перевірки звіряються дані багатьох документів і не виключеною є механічна помилка особи, коли з – за великого обсягу інформації людина може не помітити помилки в обліку чи неправильно перерахувати контрольні суми.Наша база містить курсові роботи з перевірки необігових ресурсів щоб Ваш захист пройшов без проблем Наш банк робіт містить недорогі курсові роботи на тему Облік операційної діяльності щоб полегшити написання Вашої роботи
У нас є такі готові курсові роботи з аудиту власного капіталу:

- Методика аудиту власного капіталу підприємства
- Аудит власного капіталу
- Організація і методика аудиту власного капіталу підприємства
- Аудит ефективності та інтенсивності використання власного капіталу підприємства
- Аудит власного капіталу підприємства курсова робота
- Аудит статутного та додаткового капіталу
- Аудит статутного капіталу на підприємствах
- Аудит власного капіталу підприємства та ефективності його використання
- Аудит власного капіталу та його використання

Весь список готових курсових робіт