Аудит необоротних активів підприємства

Вступ з курсової роботи: аудит операцій з необоротними активами

Мета курсової роботи

Метою курсової роботи є дослідження стану аудиту необігових ресурсів, якості та ефективності їх використання, на матеріалах Підприємства, а також розробка пропозицій щодо його удосконалення. Постійні ресурси є важливим об’єктом перевірки. Все це обумовлює актуальність теми дослідження.

Актуальність теми курсової роботи з аудиту

Ефективне управління необоротними активами забезпечується насамперед за допомогою надійної інформаційної системи, аудиту за ефективністю функціонування, а також обробкою отриманої інформації та розробкою шляхів щодо удосконалення використання необігових ресурсів.

Завдання дослідження теми курсової роботи

Основним завданням перевірки постійних ресурсів суб’єктів господарства є виявлення та профілактика порушень пов’язаних з діями які проводяться над ресурсами підприємства, їх наявністю, відповідним використанням та збереженням, а також дослідження їх якісного стану, ефективності використання, виявлення невикористаних резервів, розробка заходів, щодо більш ефективного застосування необігових ресурсів.

Розгляд теоретичних положень та теперішньої методики планування аудиту надходження і вибуття постійних ресурсів, якості та ефективності їх застосування в умовах змін проводили такі видатні вчені як: Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Завгородній В.П., Мних Є.В. Бутко А.Д., Мельниченко Н.М., Вацко В.В. До проблем, що досліджувались, належать різноманітні ставлення до визначення змісту необігових ресурсів та методики їх відображення в фінансовому і управлінському обліку, особливості ведення перевірки. Однак, поряд з визначенням суті та методології аудиту наявності та використання постійних ресурсів явної актуальності становлять розгляд проблеми нарахування зносу, вдосконалення її впливу у відтворювальному процесі, а також розширенню функцій аудиту правильності використання необігових ресурсів у господарському процесі саме враховуючи специфіку торговельних фірм.


Завдання курсової роботи з аудиту

Завдання, послідовне вирішення яких приведе до дослідження поставленої мети, об’єкту та предмету курсової роботи:

- дослідити економічний зміст необігових ресурсів;

- провести критичний аналіз законодавчо-правової бази та спеціальної літератури щодо аудиту необігових ресурсів;

- надати організаційно-економічну характеристику базової компанії;

- оцінити становище фінансового обліку необігових ресурсів компаній;

- дослідити організацію і планування аудиту постійних засобів компанії;

- навести методику аудиту операцій з постійними ресурсами;

- визначити особливості перевірки постійних засобів торговельних фірм в умовах використання новітніх інформаційних технологій.

Вирішення поставлених завдань дозволить підвищити ефективність використання постійних засобів на підприємствах.

Предметом курсової роботи є організація і методика аудиту операцій з постійними ресурсами підприємства.

Об’єктом курсової роботи є необоротні активи підприємств та аудит операцій з постійними ресурсами.Готові курсові роботи з аудиту необоротних активів підприємства

Аудит необоротних активів підприємства торгівлі, якості та ефективності їх використання

В курсовій роботі зумовлено доктрину аудиту операцій з необоротними активами, визначено огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, представлено організаційну та функціональну структуру підприємства, сучасний стан і розвиток аудиту в Україні, сформульовано складання програми і плану аудиту необоротних активів підприємства, вивчено аудиторську перевірку операцій з необоротними активами, з'ясовано організаційно-інформаційну модель аудиту, окреслено вживання комп'ютерних засобів при аудиторському контролі. Докладніше ...

Аудит амортизації інших необоротних матеріальних активів

В курсовій роботі представлено теорію аудиту амортизації інших необоротних матеріальних активів, висвітлено обстеження професійних підручників, статей і законодавства з аудиту, висунуто коротку характеристику компанії, на матеріалах якої виконується курсова робота, характеристику теперішнього становища аудиту, оцінено складання програми і плану аудиту необоротних активів підприємства, вивчено дослідну стадію аудиту амортизації інших необоротних матеріальних активів, сформульовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, надано комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Докладніше ...

Аудит необоротних активів виробничих підприємств

В курсовій роботі окреслено теорію аудиту необоротних активів виробничих підприємств, роз'яснено аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, висунуто у динаміці за останні три роки основні показники господарювання підприємства, значення аудиту в менеджменті підприємства, визначено планування аудиту необоротних активів підприємства, досліджено аудиторську перевірку необоротних активів виробничих підприємств, оцінено сукупність інформації та методики аудиту, охарактеризовано комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Докладніше ...

Аудит необоротних матеріальних активів підприємства

В курсовій роботі опрацьовано доктрину аудиту необоротних матеріальних активів підприємств, розглянуто перегляд нормативно-правової бази з аудиту, простежено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, значення аудиту в менеджменті підприємства, представлено планування аудиту необоротних активів підприємства, охарактеризовано методику проведення аудиту необоротних матеріальних активів підприємств, роз'яснено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, оглянуто застосування інформаційних технологій при здійсненні аудиту. Докладніше ...

Аудит амортизації і зносу необоротних активів підприємства

В курсовій роботі з'ясовано теорію аудиту амортизації і зносу необоротних активів підприємств, роз'яснено перегляд нормативно-правової бази з аудиту, проаналізовано у динаміці за останні три роки основні показники господарювання підприємства, місце і роль аудиту в управлінні підприємством, представлено планування аудиту необоротних активів підприємства, простежено аудиторську перевірку амортизації і зносу необоротних активів підприємств, сформульовано інформаційне забезпечення і методичні прийоми аудиту, окреслено комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Докладніше ...

Аудит необоротних активів підприємства

В курсовій роботі висвітлено теоретичну сутність необоротних активів підприємств, досліджено огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, роз'яснено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, сучасний стан і розвиток аудиту в Україні, проаналізовано складання програми і плану аудиту необоротних активів підприємства, охарактеризовано дослідну стадію аудиту необоротних активів підприємств, обстежено сукупність інформації та методики аудиту, надано комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Докладніше ...

Аудит необоротних активів торговельних підприємств

В курсовій роботі обстежено економічний зміст необоротних активів торговельних підприємств, надано перегляд нормативно-правової бази з аудиту, зумовлено визначення та оцінку резервів підвищення ефективності роботи підприємства, значення аудиту в менеджменті підприємства, розглянуто організацію аудиту необоротних активів підприємства, простежено аудиторську перевірку необоротних активів торговельних підприємств, проаналізовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, висунуто комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Докладніше ...

Аудит необоротних активів на підприємствах різних форм власності

В курсовій роботі опрацьовано теорію аудиту необоротних активів на підприємствах різних форм власності, представлено огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, роз'яснено діяльність та перспективи розвитку компанії в цілому та за окремими напрямами, сучасний стан і розвиток аудиту в Україні, висвітлено складання програми і плану аудиту необоротних активів підприємства, досліджено дослідну стадію аудиту необоротних активів на підприємствах різних форм власності, охарактеризовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, розроблено вживання комп'ютерних засобів при аудиторському контролі. Докладніше ...

Висновки і пропозиції до курсової роботи на тему: аудит необоротних активів підприємства

Теоретичні засади аудиту необоротних активів підприємства

У курсовій роботі було здійснено розгляд теоретичних та методологічних факторів аудиту операцій з надходження і вибуття постійних засобів компанії за період з 2014 по 2016 роки.

Постійні ресурси – це всі ресурси, що не є оборотними, до складу яких включають основні засоби, нематеріальні ресурси, незавершене будівництво, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокову дебіторську заборгованість, відстрочені податкові ресурси, а також інші необоротні активи.

Аудит бухгалтерського обліку не оборотних ресурсів підприємства

Отже, мета перевірки постійних засобів в курсовій роботі – скласти обґрунтовану думку відносно достовірності та повноти інформації про них, відображеної у фінансовій звітності та примітках до неї.

На підприємстві становище фінансового обліку та внутрішнього контролювання матеріальних і нематеріальних ресурсів відповідає поставленим завданням відповідно до теперішньої нормативної бази та менеджменту компанії.

Проаналізувавши діяльність базової фірми курсової роботи можна зробити наступні висновки, що компанія функціонує ефективно і рентабельно. Підвищуються високоліквідні ресурси, що якісно відзначається на становищі фірми. В той же час є погана функція до спаду суми постійних засобів. Після аналізу динаміки фінансових результатів підприємства, можна висловити думку, що зростання надходжень від реалізації продукції, валового прибутку і чистого прибутку товариства відзначає якість менеджменту в компанії.


Скачати безкоштовно курсову роботу Аудит необоротних активів

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аудит необоротних активів натисніть на кнопку:

Витяги з готових курсових робіт Облік і аудит активів

Клікніть для збільшення
Вступ курсової роботи перевірки необігових ресурсів Курсова робота: перший розділ Нормативно-правове забезпечення перевірки необігових ресурсів Другий розділ курсової роботи Методика перевірки необігових ресурсів Висновки і пропозиції для курсових робіт

Аналітична оцінка управління необоротними активами

Узагальнена оцінка управління постійними ресурсами компанії в курсовій роботі є наступна: забезпеченість основними засобами у 2014 році збільшилась на 74,8 тисяч гривень, у тому числі нерухомість впала на 51,5 тисяч гривень, обладнання і устаткування зросло на 114,4 тисяч гривень, виробничі інструменти – на 11,9 тисяч гривень Така ж тенденція відбувається і в 2015 році, за вирахуванням обладнання і устаткування, які зменшились на 15,5 тисяч гривень У 2016 році стан різко відмінився. Відповідно, у питомій вазі постійних ресурсів компанії зменшилась нерухомість і зросли обладнання і устаткування; виробничі інструменти. Якісний стан необігових ресурсів не змінився протягом періоду, що аналізується. Оцінка ефективності використання постійних ресурсів дав результат, що більшість факторів у 2016 році погіршилися. Об’єм необігових ресурсів підприємства значно зменшився.В нашій базі є готові курсові роботи з обліку господарювання підприємств, які можна купити Наш банк робіт містить недорогі курсові роботи на тему Облік запасів підприємства щоб полегшити написання Вашої роботи
У нас є такі готові курсові роботи з аудиту необоротних активів:

- Аудит необоротних активів підприємства торгівлі, якості та ефективності їх використання
- Аудит амортизації інших необоротних матеріальних активів
- Аудит необоротних активів виробничих підприємств
- Аудит необоротних матеріальних активів підприємства
- Аудит амортизації і зносу необоротних активів підприємства
- Аудит необоротних активів підприємства
- Аудит необоротних активів торговельних підприємств
- Аудит необоротних активів на підприємствах різних форм власності

Весь список готових курсових робіт