Аудит прибутку підприємства

Вступ з курсової роботи: аудит операцій з прибутком

Актуальність аудиту прибутку

Реформування економічних відносин в Україні в напрямі ринкових перетворень визначило необхідність створення такого господарського механізму, який дав би змогу підприємствам реалізувати принципи ринкових відносин, сприяв підвищенню їх конкурентоспроможності, забезпечив динамічний розвиток.

На сучасному етапі з’являється дуже багато суб’єктів господарювання які займаються комерційною діяльністю, але не всі з них витримують в суворих ринкових умовах, тому що отримують недостатній рівень позитивного фінансового результату. І тому дуже актуальною на сьогоднішній день стає проблема контролю доходів суб’єктів господарювання.

Головною відмінністю доходу як ціллю обкладання податками є те, що, кожне товариство одночасно хоче його зросту, тому що позитивний фінансовий результат товариства є головним джерелом фінансування господарської діяльності, але й при мінімізації податку на прибуток господарських суб’єктів, підприємством хоче зменшити дохід своєї господарської діяльності. Ці відмінності позитивного доходу зацікавлює інтерес до нього як об'єкта контролю. В той же час фінансовий результат є і якісним показником господарювання товариств, який характеризує прибутковість господарювання компанії.

Мета курсової роботи

Метою роботи є дослідження організаційно-методичних та методологічних аспектів проведення контролю фінансових результатів суб’єкта господарювання на підставі вивчення законодавчих та нормативних документів. Прибуток і збиток являються номінальними факторами того, як доцільно працює товариство, відзначає справжні можливості фірми вкладати кошти в економічний зріс, чистий позитивний дохід являється джерелом ліквідності фірми для розрахунків зі своїми кредиторами.

Завдання курсової роботи

Для реалізації мети дослідження визначені наступні завдання:

- розглянути економічну сутність поняття «прибуток»;

- провести аналіз нормативної бази і спеціальної літератури з перевірки позитивного фінансового результату;

- надати характеристику базового підприємства та методики обліку, зовнішнього аудиторського контролю;

- охарактеризувати економіко-правове забезпечення аудиторської перевірки формування і використання доходів і витрат суб’єктів господарювання;

- дослідити питання організації і планування аудиторського контролю формування та використання доходів і витрат та розробити пропозиції щодо їх вдосконалення;

- провести оцінку внутрішнього контролю в компанії;

- дослідити методику аудиторського контролю розподілу та ефективності використання доходів і витрат суб’єктів господарювання;

- проаналізувати формування висновків за результатами аудиторського контролю фінансових результатів суб’єкту господарювання.


Презентація для захисту курсової роботи Аудит прибутку підприємстваМетодичні прийоми дослідження

При виконанні дослідження застосовуватимуться загальнонаукові методи аналізу: індукція, дедукція, аналіз, синтез тощо, а також метод порівняння, групування, безпосереднього вивчення, узагальнення, вибірковий метод, економіко-математичні методи.

Результатом написання курсової роботи буде набуття теоретичного і практичного досвіду у обліку, зовнішньому аудиті і аналізі формування та використання прибутку підприємства в період формування ринкових відносин в Україні.

Предмет і об’єкт курсової роботи

Предмет дослідження – процес аудиторської перевірки розподілу та використання фінансового результату суб’єктів господарської діяльності.

Об'єктом дослідження є позитивна різниця доходів і витрат суб’єктів господарської діяльності та його розподіл і використання.

Дослідження буде проведено на даних базових суб’єктів господарської діяльності.Готові курсові роботи з аудиту прибутку підприємства

Аудит формування та розподілу чистого прибутку підприємства в умовах застосування комп’ютерних інформаційних систем

В курсовій роботі зумовлено доктрину аудиту фінансових результатів, вивчено перегляд нормативно-правової бази з аудиту, оглянуто організаційну та функціональну структуру підприємства, сучасний стан і розвиток аудиту в Україні, роз'яснено організацію аудиту прибутку підприємства, представлено методику проведення аудиту фінансових результатів, надано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, розглянуто використання новітньої техніки в процесі перевірки. Докладніше ...

Аудит формування та розподілу чистого прибутку підприємства

В курсовій роботі розглянуто теорію аудиту чистого фінансового результату діяльносі, сформульовано аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, розроблено організаційну та функціональну структуру підприємства, характеристику теперішнього становища аудиту, визначено планування аудиту прибутку підприємства, висунуто аудиторську перевірку чистого фінансового результату діяльносі, опрацьовано сукупність інформації та методики аудиту, охарактеризовано комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Докладніше ...

Аудит формування та ефективності використання прибутку підприємства

В курсовій роботі наведено економічний зміст фінансових результатів діяльності підприємств, представлено аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, простежено організаційну та функціональну структуру підприємства, сучасний стан і розвиток аудиту в Україні, надано переддослідну стадію аудиту прибутку підприємства, з'ясовано дослідну стадію аудиту фінансових результатів діяльності підприємств, розкрито сукупність інформації та методики аудиту, сформульовано комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Докладніше ...

Аудит формування та використання прибутку підприємства

В курсовій роботі обстежено економічний зміст формування та використання прибутку підприємства, сформульовано перегляд нормативно-правової бази з аудиту, надано характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, характеристику теперішнього становища аудиту, з'ясовано переддослідну стадію аудиту прибутку підприємства, оцінено аудиторські дії при контролі формування та використання прибутку підприємства, представлено інформаційне забезпечення і методичні прийоми аудиту, досліджено використання новітньої техніки в процесі перевірки. Докладніше ...

Аудит розрахунків з податку на прибуток підприємства

В курсовій роботі представлено доктрину аудиту розрахунків з податку на прибуток підприємств, окреслено огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, надано коротку характеристику компанії, на матеріалах якої виконується курсова робота, сучасний стан і розвиток аудиту в Україні, з'ясовано організацію аудиту прибутку підприємства, роз'яснено аудиторську перевірку розрахунків з податку на прибуток підприємств, проаналізовано інформаційне забезпечення і методичні прийоми аудиту, розроблено комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Докладніше ...

Аудит прибутку підприємства

В курсовій роботі розкрито теоретичну сутність прибутку підприємств, сформульовано перегляд нормативно-правової бази з аудиту, зумовлено визначення та оцінку резервів підвищення ефективності роботи підприємства, значення аудиту в менеджменті підприємства, висвітлено складання програми і плану аудиту прибутку підприємства, з'ясовано дослідну стадію аудиту прибутку підприємств, надано інформаційне забезпечення і методичні прийоми аудиту, висунуто застосування інформаційних технологій при здійсненні аудиту. Докладніше ...

Аудит чистого прибутку підприємства

В курсовій роботі висунуто теорію аудиту чистого прибутку підприємств, розглянуто перегляд нормативно-правової бази з аудиту, вивчено діяльність та перспективи розвитку компанії в цілому та за окремими напрямами, сучасний стан і розвиток аудиту в Україні, визначено планування аудиту прибутку підприємства, розкрито аудиторську перевірку чистого прибутку підприємств, надано організаційно-інформаційну модель аудиту, зумовлено комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Докладніше ...

Аудит прибутку і рентабельності підприємства

В курсовій роботі обстежено економічний зміст прибутку і рентабельності підприємств, опрацьовано огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, охарактеризовано коротку характеристику компанії, на матеріалах якої виконується курсова робота, характеристику теперішнього становища аудиту, розглянуто організацію аудиту прибутку підприємства, представлено аудиторські дії при контролі прибутку і рентабельності підприємств, розроблено інформаційне забезпечення і методичні прийоми аудиту, досліджено використання новітньої техніки в процесі перевірки. Докладніше ...

Аудит розрахунків з бюджетом з податку на прибуток та ПДВ

В курсовій роботі висвітлено економічний зміст розрахунків з бюджетом з податку на прибуток та ПДВ, оцінено огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, розкрито діяльність та перспективи розвитку компанії в цілому та за окремими напрямами, характеристику теперішнього становища аудиту, розроблено переддослідну стадію аудиту прибутку підприємства, з'ясовано методику проведення аудиту розрахунків з бюджетом з податку на прибуток та ПДВ, оглянуто інформаційне забезпечення і методичні прийоми аудиту, представлено вживання комп'ютерних засобів при аудиторському контролі. Докладніше ...

Аудит розрахунків торгового підприємства з бюджетом з податку на прибуток

В курсовій роботі наведено доктрину аудиту розрахунків торгового підприємства з бюджетом з податку на прибуток, обстежено перегляд нормативно-правової бази з аудиту, зумовлено у динаміці за останні три роки основні показники господарювання підприємства, значення аудиту в менеджменті підприємства, розкрито складання програми і плану аудиту прибутку підприємства, розглянуто дослідну стадію аудиту розрахунків торгового підприємства з бюджетом з податку на прибуток, простежено організаційно-інформаційну модель аудиту, розроблено вживання комп'ютерних засобів при аудиторському контролі. Докладніше ...

Економічна сутність прибутку підприємства

Позитивний фінансовий результат є однією з основних категорій у сфері матеріального і нематеріального виробництва.

Результатом поєднання факторів виробництва (праці, капіталу, природних ресурсів) та корисної діяльності господарюючих суб'єктів є вироблена продукція (послуги), які стають товаром за умов їх продажу споживачам.

Позитивна різниця доходів і витрат суб’єкта господарювання визначається не лише своєю великою ціллю, але і множиною виглядів, в яких він виступає. Під показником “фінансовий результат” розуміють найрізноманітніші його види, які на даний момент охарактеризовують багатьма сотнями термінів. Це потребує певної систематизації показників, які використовуються.

В умовах сучасних умов господарювання значення доходу надзвичайно високе. Необхідність отримання позитивної різниці доходів і витрат орієнтує виробничі суб’єкти господарської діяльності до зростання об'єму виготовлення продукції, яка потрібна споживачам, зменшення витрат та економію матеріально-технічних та трудових ресурсів. За умов розвиненої ринкової економіки цим досягається не лише мета господарювання, але і задоволення державних потреб. Для суб’єкта господарювання дохід є показником, що вказує на те, де можливо досягти самого високого приросту вартості, створює необхідність вкладання коштів у цей вид господарської діяльності.

Оцінка спеціальної літератури з аудиту

Проаналізувавши спеціальну літературу, можна зробити висновок про те, що за останні роки на допомогу бухгалтерам і аудиторам було опубліковано багато різноманітних книг та статей, які досить широко висвітлюють методику та основні етапи процесу обліку, аналізу і контролю, визначають різноманітні класифікації доходів, витрат та в кінцевому результаті допомагають правильно оцінити економічне становище суб’єкту господарської діяльності, надати кваліфіковані консультації щодо покращення економічних показників діяльності суб’єктів господарської діяльності та усунення недоліків в їх діяльності.


Скачати безкоштовно курсову роботу Аудит прибутку підприємства

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аудит прибутку підприємства натисніть на кнопку:

Витяги з готових курсових робіт Аудит прибутку

Клікніть для збільшення
Вступ курсової роботи перевірки доходів і фінансових результатів Курсова робота: перший розділ Нормативно-правове забезпечення перевірки доходів і фінансових результатів Другий розділ курсової роботи Методика перевірки доходів і фінансових результатів Висновки і пропозиції для курсових робіт

Стан системи внутрішньогосподарського контролю фінансових результатів

Для позитивних результатів господарювання компанії, збільшення стану прибутковості, зберігання та збільшення його ресурсів є потрібним налагоджений процес управління, найбільш важливим елементом якого стає постійний внутрішній аудит. Адміністрація товариства являється відповідальним за проектування та фактичне впровадження середовища внутрішньогосподарського аудиторської перевірки на підприємстві. Від керівництва суб’єкту господарської діяльності залежить, щоб це середовище відповідало розмірам та видам господарювання фірми, функціонувала регулярно та ефективно.

Внутрішньогосподарський контроль включає контролюючі функції, які здійснюються керівниками підприємств, організацій і установ у відповідності з діючим законодавством.

Методика перевірки прибутку

Починати аудиторську перевірку фінансових результатів необхідно із з'ясування стану достовірності даних документального забезпечення господарських операцій щодо відображення надходження коштів та створення фінансових результатів діяльності, доцільності збору даних в первинних документах та облікових реєстрах, вірності здійснення бухгалтерського обліку доходу та його правильності щодо обраного виду господарювання, правильності його відображення та розрахунок доходів господарювання у річній звітності компанії, зіставленості методології бухгалтерського обліку та обкладання податками надходження коштів від реалізації товарів, робіт, послуг і продукції, інших доходів від операційної діяльності, інвестиційних доходів, доходів від капіталу підприємства, інших надходжень, надзвичайних доходів, фінансових результатів від господарської діяльності тощо, що застосовуються в товаристві, чинним законодавчим актам в перевіряємий період. Саме від цього будуть залежати завдання, поставлені перед аудитом.

Складання аудиторського висновку по результатам аудиторського контролю

Узагальнення результатів перевірки, проведеного аудиторською фірмою, провадиться відповідно до міжнародних стандартів аудиторського контролю.

Аудиторські свідчення – зібрані аудитором свідчення, які є доказом певних помилок, що знайдені у процесі проведеного аудиту. Свідчення є результатом тестування становища перевірки та аудиторських дій.

Протягом здійснення аудиторської перевірки проведено організацію та проведення аудиторських перевірок у масштабі яких було проведено одержання обсягу контрольних доказів, достатнього для сформулювання обґрунтованої впевненості контролера у правильності їх думки, щодо всіх визначних параметрів перевіряємої інформації.

Внаслідок проведеної перевірки нами зроблений висновок, що на підприємстві облік фінансових результатів діяльності Товариства відповідає нормативно-законодавчим документам; бухгалтерська звітність дає повну уяву про економічний стан та всі бухгалтерські проводки по балансовим рахункам суб’єкта господарської діяльності.Також ми маємо якісні курсові роботи з перевірки розрахунків для замовлення Наш банк робіт містить недорогі курсові роботи на тему Облік заробітної плати щоб полегшити написання Вашої роботи
У нас є такі готові курсові роботи з аудиту прибутку:

- Аудит формування та розподілу чистого прибутку підприємства в умовах застосування комп’ютерних інформаційних систем
- Аудит формування та розподілу чистого прибутку підприємства
- Аудит формування та ефективності використання прибутку підприємства
- Аудит формування та використання прибутку підприємства
- Аудит розрахунків з податку на прибуток підприємства
- Аудит прибутку підприємства
- Аудит чистого прибутку підприємства
- Аудит прибутку і рентабельності підприємства
- Аудит розрахунків з бюджетом з податку на прибуток та ПДВ
- Аудит розрахунків торгового підприємства з бюджетом з податку на прибуток

Весь список готових курсових робіт