Аудит розрахункових операцій підприємства

Вступ з курсової роботи: аудит операцій з розрахунками

Актуальність теми курсової роботи

Сучасний стан розвитку економіки України характеризується рядом чинників, які зумовлюють прискорення інфляційних процесів, погіршення платіжної дисципліни, зростання заборгованості підприємств і негативно впливають на рівень управління розрахунками суб'єктів підприємницької діяльності. Однією з причин такого стану є неефективна інформаційна система управління розрахунковими операціями, важливими складовими якої є облік, аналіз та аудит операцій з дебіторською і кредиторською заборгованістю.

Необхідність реформування контролю розрахункових операцій підприємств обумовлено чинниками, найважливішими з яких є:

- формування ринкової економіки, наслідком чого є докорінна зміна функціональної ролі облікової та аудиторської складових в системі управління фінансово-господарською діяльністю суб'єктів господарювання;

- інтеграція чинного законодавчого поля, а також нормативно-правових документів у світове співтовариство шляхом використання міжнародних стандартів аудиту;

- необхідність оперативного вирішення проблеми прискорення розрахунків в умовах кризи неплатежів, яка є надзвичайно актуальною для вітчизняної економіки.

Перехід на міжнародні стандарти аудиту призвело до позитивних зрушень у вітчизняній економіці, які стосуються, перш за все, перегляду концептуальних засад обліку, фінансового аналізу і перевірки діяльності суб'єктів ринку. Формування ринкового механізму змінює характер аудиторських процедур, які охоплюють як внутрішні, так і зовнішні економічні відносини суб'єктів економіки. В зону інтересів потрапляють вертикальні і горизонтальні інформаційні взаємозв'язки суб'єктів господарської діяльності.

Результати дослідження нормативно-правової бази, теоретичних та практичних аспектів аудиту розрахункових операцій підприємств свідчить, що дана проблема перебуває у зоні постійної уваги як законотворчих органів, так і відповідних міністерств та відомств. Розгляду окремих питань присвячено праці відомих вчених і провідних фахівців. Разом з тим, можна стверджувати, що до цього часу повною мірою не реалізовано комплексний підхід до створення ефективної інформаційної системи управління операціями з дебіторською і кредиторською заборгованістю на основі застосування сучасних інформаційних технологій.

Отже, актуальність теми курсової роботи обумовлено відсутністю комплексних підходів до організації і методики аудиту в інформаційній системі управління розрахунками підприємств, що є однією з причин неефективного використання монетарних активів компаній в умовах становлення ринкових економічних відносин в Україні.


Презентація для захисту курсової роботи Аудит розрахункових операційМета і завдання курсової роботи

Метою курсової роботи є розробка пропозицій з удосконалення організації та методики аудиту розрахунковими операціями в системі управління підприємствами на основі застосування сучасних інформаційних технологій. За теперішніх умов надзвичайно підвищується роль перевірки як основної складової інформаційної системи управління фінансово-господарською діяльністю компанії.

Для досягнення визначеної мети дослідження передбачається вирішення наступних задач курсової роботи:

- дослідження теоретичних аспектів аудиту розрахункових операцій підприємств в умовах ринкових економічних відносин на основі вивчення спеціальної літератури;

- аналіз нормативно-правового забезпечення управління розрахунковими операціями підприємств в умовах реформування економіки України;

- здійснення аналізу та оцінка стану організації аудиторської перевірки розрахункових операцій фірми;

- дослідження організаційно-методичних аспектів аудиту розрахункових операцій підприємств;

- розгляд методики проведення перевірки заборгованості в умовах використання інформаційних технологій;

- розробка пропозицій щодо організації та методики аудиту в інформаційній системі управління розрахунковими операціями компаній.

Предмет, об'єкт і методи курсової роботи

Предметом курсової роботи є організація і методика аудиторської перевірки в інформаційній системі управління розрахунковими операціями підприємств.

Об'єктом курсової роботи є торговельна фірма.

При виконанні курсової роботи застосовано загальнонаукові і спеціальні методи дослідження. Особливого значення у вирішенні поставлених питань набули такі загальнонаукові методи, як аналіз, синтез, абстрагування, конкретизація, моделювання. Спеціальні методи (групування, порівняння, балансовий метод, метод коефіцієнтів тощо) застосовувались переважно в економічному аналізі розрахункових операцій, дослідженні стану обліку, аналізу та перевірки операцій із заборгованостями, обгрунтуванні розроблених пропозицій щодо удосконалення організації та методики аудиту розрахункових операцій підприємств.Готові курсові роботи з аудиту розрахункових операцій підприємства

Аудит розрахункових операцій підприємства торгівлі в умовах застосування інформаційних технологій

В курсовій роботі висунуто теорію аудиту розрахунків в торгівлі, досліджено аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, оцінено у динаміці за останні три роки основні показники господарювання підприємства, характеристику теперішнього становища аудиту, висвітлено організацію аудиту розрахункових операцій підприємства, представлено дослідну стадію аудиту розрахунків в торгівлі, окреслено інформаційне забезпечення і методичні прийоми аудиту, простежено використання новітньої техніки в процесі перевірки. Докладніше ...

Аудит стану розрахунково-платіжної дисципліни підприємства

В курсовій роботі представлено теоретичну сутність стану розрахунково-платіжної дисципліни підприємства, надано обстеження професійних підручників, статей і законодавства з аудиту, оглянуто організаційно-економічну характеристику підприємства, місце і роль аудиту в управлінні підприємством, сформульовано організацію аудиту розрахункових операцій підприємства, досліджено дослідну стадію аудиту стану розрахунково-платіжної дисципліни підприємства, розкрито організаційно-інформаційну модель аудиту, висунуто застосування інформаційних технологій при здійсненні аудиту. Докладніше ...

Аудит розрахункових операцій в умовах застосування комп'ютерних інформаційних систем

В курсовій роботі оглянуто економічний зміст розрахункових операцій, проаналізовано аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, роз'яснено діяльність та перспективи розвитку компанії в цілому та за окремими напрямами, місце і роль аудиту в управлінні підприємством, простежено переддослідну стадію аудиту розрахункових операцій підприємства, досліджено аудиторські дії при контролі розрахункових операцій, обстежено інформаційне забезпечення і методичні прийоми аудиту, визначено використання новітньої техніки в процесі перевірки. Докладніше ...

Аудит розрахункових операцій підприємства

В курсовій роботі представлено доктрину аудиту здійснення розрахунків підприємства, обстежено огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, досліджено визначення та оцінку резервів підвищення ефективності роботи підприємства, місце і роль аудиту в управлінні підприємством, висвітлено організацію аудиту розрахункових операцій підприємства, надано аудиторські дії при контролі здійснення розрахунків підприємства, вивчено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, розроблено застосування інформаційних технологій при здійсненні аудиту. Докладніше ...

Методика аудиту розрахункових операцій підприємства

В курсовій роботі окреслено економічний зміст розрахункових операцій підприємств, охарактеризовано обстеження професійних підручників, статей і законодавства з аудиту, з'ясовано коротку характеристику компанії, на матеріалах якої виконується курсова робота, значення аудиту в менеджменті підприємства, надано організацію аудиту розрахункових операцій підприємства, опрацьовано аудиторську перевірку розрахункових операцій підприємств, розроблено організаційно-інформаційну модель аудиту, обстежено комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Докладніше ...

Аудит обов'язкових платежів в бюджет

В курсовій роботі з'ясовано доктрину аудиту обов'язкових платежів в бюджет, простежено перегляд нормативно-правової бази з аудиту, сформульовано характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, характеристику теперішнього становища аудиту, оглянуто складання програми і плану аудиту розрахункових операцій підприємства, опрацьовано методику проведення аудиту обов'язкових платежів в бюджет, вивчено інформаційне забезпечення і методичні прийоми аудиту, роз'яснено вживання комп'ютерних засобів при аудиторському контролі. Докладніше ...

Аудит в системі управління розрахунковими операціями

Управління підприємством може бути результативним, а сам його процес прозорим, якщо налагоджена коректна система інспектування процесів формування, розподілу, використання розрахунків в ієрархічній системі внутрішньогосподарського чи загальногосподарського менеджменту компанії. У подальшому такий вид контролю слід характеризувати як систему фінансового контролю з усіма характеристиками його сутності й змісту.

Інспектування відіграє дуже важливу роль у господарському механізмі управління дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства, оскільки знижує можливість здійснення зловживань, збільшує ефективність управління дебіторською та кредиторською заборгованості, попереджає виникнення простроченої дебіторської заборгованості тощо.

Управління розрахунковими операціями займає дуже важливу роль в управлінні фінансово-господарської діяльності, адже скорочення дебіторської заборгованості є одним з наявних резервів зниження потреби компанії в обігових активах та прискорення швидкості їх обігу, а кредиторська заборгованість є одним з джерелом тимчасового короткотермінового залучення фінансових ресурсів.

Виникнення на сучасних підприємствах значної дебіторської та кредиторської заборгованості не є сприятливим фактором для їх розвитку. Адже як дебіторська так і кредиторська заборгованість – це відволікання готівкових коштів з обороту фірми, це уповільнення діяльності підприємства , яке призводить до відтягування сплати до бюджету податків та обов'язкових платежів, що є негативним фактором впливу на сучасну економіку України.

Проаналізувавши в курсовій роботі існуючу нормативно-довідкову інформацію, що регулює питання ведення бухгалтерського обліку та проведення аудиту розрахункових операцій, можна зробити висновки про її достатність і повноту. Але, треба відмітити що окремі питання недостатньо широко висвітленні законодавчо, а саме це податковий облік резерву сумнівних боргів, списання дебіторської та кредиторської заборгованості тощо.

Після аналізу спеціальної літератури в курсовій роботі можна зробити висновки про недостатність літератури, так як посібники швидко морально старіють, тому інформація, що в них відображена уже не відповідає реальному стану речей. Основна причина цього часті і іноді кардинальні зміни у законодавстві, що призводять до неможливості використання деяких підручників у практиці аудиторському процесу.

Отже, питання перевірки заборгованостей достатньо широко висвітлено, як у спеціальній літературі так і у нормативно-правовій базі, хоча треба зазначити про відсутність наукових праць, що присвячені безпосередньо торговельним підприємствам.


Скачати безкоштовно курсову роботу Аудит розрахункових операцій

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аудит розрахункових операцій натисніть на кнопку:

Витяги з готових курсових робіт Аудит прибутку

Клікніть для збільшення
Вступ курсової роботи перевірки розрахунків Курсова робота: перший розділ Нормативно-правове забезпечення перевірки розрахунків Другий розділ курсової роботи Методика перевірки розрахунків Висновки і пропозиції для курсових робіт

Методика аудиту розрахунків

Для аудиторської перевірки розрахункових операцій підприємств застосовується досить широка система методів та засобів перевірки, а також велика кількість показників, як абсолютних, так і відносних, які допомагають визначити реальний стан дебіторської і кредиторської заборгованість на підприємстві та шляхи його покращення.

Мета перевірки розрахункових операцій на базовому підприємстві – оцінка правильності організації обліку розрахунків, підтвердження законності утворення розрахункових операцій, її вірогідності і реальності погашення.

На сучасному етапі розвитку національної економіки, коли діяльність компанії і зокрема дебіторську та кредиторську заборгованість регулює безліч різноманітних актів, а більшість підприємств, на яких здійснюється перевірка ведуть автоматизований облік, автоматизація контрольного процесу є обов'язковою умовою ефективного і якісного проведення аналізу і аудиту операцій з дебіторською і кредиторською заборгованістю.

Удосконалення аудиту розрахункових операцій

На якість прийняття відповідних рішень у контрольному процесі та підвищення інформаційного забезпечення впливають:

- збільшення кількості факторів, які масово враховуються аудитором під час дослідження об'єкта залежно від видів його діяльності;

- поглиблення аналізу господарських процесів, що вивчаються;

- підвищення обгрунтованості висновків завдяки застосуванню економіко-математичних методів і модульних досліджень;

- чітке і обгрунтоване формування висновків, складовою яких є насамперед фінансове прогнозування майбутньої діяльності підприємства.

Це може забезпечуватися лише впровадженням нових комп'ютерних технологій обробки інформації та здійсненням перевірки безпосередньо з використанням потужних ПЕОМ.Наш банк робіт містить недорогі курсові роботи з обліку витрат на трудові ресурси щоб полегшити написання Вашої роботи Наш банк робіт містить недорогі курсові роботи на тему Оцінка ефективності діяльності підприємства щоб полегшити написання Вашої роботи
У нас є такі готові курсові роботи з аудиту розрахункових операцій:

- Аудит розрахункових операцій підприємства торгівлі в умовах застосування інформаційних технологій
- Аудит стану розрахунково-платіжної дисципліни підприємства
- Аудит розрахункових операцій в умовах застосування комп'ютерних інформаційних систем
- Аудит розрахункових операцій підприємства
- Методика аудиту розрахункових операцій підприємства
- Аудит обов'язкових платежів в бюджет

Весь список готових курсових робіт