Аудит зобов'язань підприємства

Вступ з курсової роботи: аудит операцій з зобов'язаннями

Актуальність аналізу операцій із зобов’язаннями

Тема аудиту поточних зобов’язань є дуже важливою для різних підприємств багатьох видів діяльності, але дуже актуальною ця тема являється для торгівлі. Вірне планування перевірки, доцільне, повне і вірне здійснення їх аудиту відповідає за ефективність питомої ваги джерел фінансування діяльності, грошових потоків, збільшення прибутку від господарювання.

Мета дослідження

Метою курсової роботи являється оцінка становища та впровадження шляхів до покращення аудиту поточних кредиторської заборгованості товариств та необхідності їх погашення перед кредиторами.

Завдання курсової роботи

Щоб вирішити сформульовану мету, необхідно розв’язати такі завдання:

- розглянути економічну сутність заборгованості;

- дослідити економіко-правову та нормативну базу, спеціальну літературу по темі дослідження та провести їх аналіз;

- вивчити організаційну-економічну характеристику ТОВ "Укрспецторг";

- з’ясувати організацію та планування перевірки зобов’язань;

- здійснити методику перевірки в умовах новітніх інформаційних технологій;

- запропонувати вдосконалення методики аудиторського контролю заборгованостей.

Предметом курсової роботи є аудит поточних зобов’язань в підприємствах.

Перед перевіркою потрібно ставити такі завдання - це виявлення недоліків щодо розрахунків підприємства, а саме: несвоєчасне погашення боргів перед контрагентами, бюджетом тощо, реальність відображення даних в бухгалтерському обліку, визначення достовірної інформації про поточні зобов’язання і перевірка правильності їх віднесення, тобто, перевірка законності операцій з поточною кредиторською заборгованістю.

Об’єкт курсової роботи

Об’єктом курсової роботи стало Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрспецторг". Головними видами господарювання підприємства є оптова та роздрібна торгівля.

Після проведеного аналізу основних результатів діяльності ТОВ "Укрспецторг", можна зробити наступні висновки. Головні показники результатів господарювання товариства на сучасному етапі характеризуються достатньо високими значеннями, роботу підприємства можна охарактеризувати позитивно, оскільки збільшення основних показників результатів діяльності підприємства відбулось за рахунок більш стрімкого зростання обсягів реалізації ніж собівартості реалізованої продукції. Крім того необхідно відмітити зростання обсягів виробництва та готової продукції, що свідчить про можливість зростання обсягів реалізації у майбутньому, негативним моментом є зростання стрімке зростання поточної заборгованості, що потребує більш уважного аудиту за її погашенням.Готові курсові роботи з аудиту зобов'язань підприємства

Аналіз фінансового стану та аудит зобов’язань підприємства

В курсовій роботі охарактеризовано теорію аудиту фінансового становища і кредиторської заборгованості, розкрито обстеження професійних підручників, статей і законодавства з аудиту, роз'яснено діяльність та перспективи розвитку компанії в цілому та за окремими напрямами, характеристику теперішнього становища аудиту, розглянуто планування аудиту зобов'язань підприємства, простежено методику проведення аудиту фінансового становища і кредиторської заборгованості, сформульовано сукупність інформації та методики аудиту, висвітлено застосування інформаційних технологій при здійсненні аудиту. Докладніше ...

Аудит зобов'язань підприємства в умовах комп'ютерних інформаційних систем

В курсовій роботі обстежено доктрину аудиту зобов'язань підприємства, опрацьовано перегляд нормативно-правової бази з аудиту, з'ясовано основні економічні показники діяльності та ресурсів фірми протягом 3 років, місце і роль аудиту в управлінні підприємством, оглянуто планування аудиту зобов'язань підприємства, зумовлено аудиторські дії при контролі зобов'язань підприємства, простежено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, визначено використання новітньої техніки в процесі перевірки. Докладніше ...

Методика аудиту зобов'язань підприємства

В курсовій роботі розроблено теорію аудиту зобов'язань підприємства, окреслено огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, вивчено коротку характеристику компанії, на матеріалах якої виконується курсова робота, характеристику теперішнього становища аудиту, висунуто переддослідну стадію аудиту зобов'язань підприємства, надано методику проведення аудиту зобов'язань підприємства, з'ясовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, наведено вживання комп'ютерних засобів при аудиторському контролі. Докладніше ...

Аудит зобов'язань та розрахунків з кредиторами підприємства

В курсовій роботі простежено економічний зміст зобов'язань підприємства, вивчено обстеження професійних підручників, статей і законодавства з аудиту, надано визначення та оцінку резервів підвищення ефективності роботи підприємства, характеристику теперішнього становища аудиту, визначено організацію аудиту зобов'язань підприємства, оцінено аудиторську перевірку зобов'язань підприємства, роз'яснено інформаційне забезпечення і методичні прийоми аудиту, наведено використання новітньої техніки в процесі перевірки. Докладніше ...

Аудит поточних зобов'язань підприємства

В курсовій роботі оцінено теоретичну сутність поточних зобов'язань підприємства, представлено огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, охарактеризовано основні економічні показники діяльності та ресурсів фірми протягом 3 років, значення аудиту в менеджменті підприємства, з'ясовано організацію аудиту зобов'язань підприємства, сформульовано методику проведення аудиту поточних зобов'язань підприємства, наведено організаційно-інформаційну модель аудиту, висунуто використання новітньої техніки в процесі перевірки. Докладніше ...

Аудит короткострокових зобов'язань підприємства

В курсовій роботі окреслено теорію аудиту короткострокових зобов'язань підприємств, роз'яснено огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, оглянуто організаційну та функціональну структуру підприємства, значення аудиту в менеджменті підприємства, представлено переддослідну стадію аудиту зобов'язань підприємства, проаналізовано аудиторську перевірку короткострокових зобов'язань підприємств, вивчено сукупність інформації та методики аудиту, сформульовано використання новітньої техніки в процесі перевірки. Докладніше ...

Аудит зобов'язань підприємства

В курсовій роботі оглянуто доктрину аудиту зобов'язань підприємства, обстежено аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, проаналізовано організаційну та функціональну структуру підприємства, характеристику теперішнього становища аудиту, охарактеризовано складання програми і плану аудиту зобов'язань підприємства, досліджено дослідну стадію аудиту зобов'язань підприємства, з'ясовано інформаційне забезпечення і методичні прийоми аудиту, сформульовано комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Докладніше ...

Організація аудиту зобов’язань

В нормативно-правових актах негативним є те, що та їх частина, що регулюють фінансово-господарський механізм, є велика кількість законодавства. Мають місце і деякі протиріччя у документах, що регламентують різні сторони одних і тих же господарських процесів. У деяких документах не дотримано чітке визначення вимог, що дозволяє трактувати певні з них з різних точок зору.

Якість аудиторської перевірки дуже залежить від кваліфікованості контролерів, яким необхідно мати теоретичну базу, великого практичного досвіду, досліджувати знайдені фактори. Сьогоднішньому аудитору недостатньо одних лише бухгалтерських знань. Зміст поняття спеціальних аудиторських знань включається: теорія контролю, теорія та галузевий облік, аналіз господарської діяльності, судова бухгалтерія, кримінологія та криміналістика, тобто сукупність знань, які отримано в результаті спеціальної підготовки. Отже, аудиторам необхідно постійно, систематично поповнювати свій запас знань, підвищувати рівень кваліфікації і хорошим помічником у цьому стануть вищеперелічені джерела інформації – спеціальної літератури та періодичних видань.

Стан системи внутрішньогосподарського контролю підприємства

Внутрішньогосподарський контроль – сукупність організаційної структури, методик і процедур, організованих керівництвом установи та виконуваних суб`єктом господарювання, з метою найбільш ефективного виконання всіма робітниками своїх обов`язків при здійсненні господарських операцій та досягнення законності і економічної доцільності для суб`єкта господарювання.

З даних тестування випливає, що стан бухгалтерського обліку і внутрішньогосподарського контролю заборгованості ТОВ "Укрспецторг" відповідає сучасним вимогам, а бухгалтерський облік по цим операціям організований так, що може повністю виконувати поставлені перед ним задачі.


Скачати безкоштовно курсову роботу Аудит зобов'язань

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аудит зобов'язань натисніть на кнопку:

Витяги з готових курсових робіт Облік запасів

Клікніть для збільшення
Вступ курсової роботи перевірки заборгованості Курсова робота: перший розділ Нормативно-правове забезпечення перевірки заборгованості Другий розділ курсової роботи Методика перевірки заборгованості Висновки і пропозиції для курсових робіт

Методика аудиту зобов’язань підприємства

Мета аудиторського контролю поточних зобов’язань на базовому підприємстві – оцінка правильності організації обліку розрахунків, підтвердження законності утворення заборгованості, її вірогідності і реальності погашення.

Аудит забезпечує відшкодування матеріального збитку завданого як підприємству, так і власнику, що сприяє належному збереженні власності, раціональному використанні матеріальних ресурсів та правовому регулюванню економічних відносин між підприємствами.

Перевірка заборгованості ТОВ "Укрспецторг" виявив наступні порушення. На підприємстві обліковується прострочена кредиторська заборгованість з ТОВ “Лого” на суму 11520,00 грн. Дата виникнення заборгованості – 12.02.14 р. За наслідками зустрічної перевірки виявлена кредиторська заборгованість за товари з ТОВ «Адамант» в сумі 1450,00 грн. В накладних на отримання матеріальних ресурсів від постачальників відсутні підписи осіб, що отримали цінності. В цілому, господарювання ТОВ "Укрспецторг" проводиться відповідно до теперішнього законодавства. Прийнятий стан фінансового обліку відповідає законодавчим та нормативним вимогам. Аудитом встановлено правильність фінансової звітності даним бухгалтерського обліку.Також ми маємо якісні курсові роботи з обліку джерел фінансування для замовлення Також ми маємо якісні курсові роботи на тему Аудит касових операцій та безготівкових розрахунків для замовлення
У нас є такі готові курсові роботи з аудиту зобов'язань:

- Аналіз фінансового стану та аудит зобов’язань підприємства
- Аудит зобов'язань підприємства в умовах комп'ютерних інформаційних систем
- Методика аудиту зобов'язань підприємства
- Аудит зобов'язань та розрахунків з кредиторами підприємства
- Аудит поточних зобов'язань підприємства
- Аудит короткострокових зобов'язань підприємства
- Аудит зобов'язань підприємства

Весь список готових курсових робіт