Аудит зобов'язань підприємства

Вступ з курсової роботи: аудит операцій з зобов'язаннями

Актуальність аналізу операцій із зобов’язаннями

Тема аудиту поточних зобов’язань є дуже важливою для різних підприємств багатьох видів діяльності, але дуже актуальною ця тема являється для торгівлі. Вірне планування перевірки, доцільне, повне і вірне здійснення їх аудиту відповідає за ефективність питомої ваги джерел фінансування діяльності, грошових потоків, збільшення прибутку від господарювання.

Мета дослідження

Метою курсової роботи являється оцінка становища та впровадження шляхів до покращення аудиту поточних кредиторської заборгованості товариств та необхідності їх погашення перед кредиторами.

Завдання курсової роботи

Щоб вирішити сформульовану мету, необхідно розв’язати такі завдання:

- розглянути економічну сутність заборгованості;

- дослідити економіко-правову та нормативну базу, спеціальну літературу по темі дослідження та провести їх аналіз;

- вивчити організаційну-економічну характеристику ТОВ "Укрспецторг";

- з’ясувати організацію та планування перевірки зобов’язань;

- здійснити методику перевірки в умовах новітніх інформаційних технологій;

- запропонувати вдосконалення методики аудиторського контролю заборгованостей.

Предметом курсової роботи є аудит поточних зобов’язань в підприємствах.

Перед перевіркою потрібно ставити такі завдання - це виявлення недоліків щодо розрахунків підприємства, а саме: несвоєчасне погашення боргів перед контрагентами, бюджетом тощо, реальність відображення даних в бухгалтерському обліку, визначення достовірної інформації про поточні зобов’язання і перевірка правильності їх віднесення, тобто, перевірка законності операцій з поточною кредиторською заборгованістю.

Об’єкт курсової роботи

Об’єктом курсової роботи стало Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрспецторг". Головними видами господарювання підприємства є оптова та роздрібна торгівля.

Після проведеного аналізу основних результатів діяльності ТОВ "Укрспецторг", можна зробити наступні висновки. Головні показники результатів господарювання товариства на сучасному етапі характеризуються достатньо високими значеннями, роботу підприємства можна охарактеризувати позитивно, оскільки збільшення основних показників результатів діяльності підприємства відбулось за рахунок більш стрімкого зростання обсягів реалізації ніж собівартості реалізованої продукції. Крім того необхідно відмітити зростання обсягів виробництва та готової продукції, що свідчить про можливість зростання обсягів реалізації у майбутньому, негативним моментом є зростання стрімке зростання поточної заборгованості, що потребує більш уважного аудиту за її погашенням.Готові курсові роботи з аудиту зобов'язань підприємства

Аналіз фінансового стану та аудит зобов’язань підприємства

В курсовій роботі надано теорію аудиту фінансового становища і кредиторської заборгованості, проаналізовано огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, наведено основні економічні показники діяльності та ресурсів фірми протягом 3 років, значення аудиту в менеджменті підприємства, простежено переддослідну стадію аудиту зобов'язань підприємства, розглянуто аудиторську перевірку фінансового становища і кредиторської заборгованості, окреслено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, оглянуто комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Докладніше ...

Аудит зобов'язань підприємства в умовах комп'ютерних інформаційних систем

В курсовій роботі охарактеризовано теорію аудиту зобов'язань підприємства, зумовлено перегляд нормативно-правової бази з аудиту, роз'яснено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, сучасний стан і розвиток аудиту в Україні, простежено переддослідну стадію аудиту зобов'язань підприємства, обстежено аудиторські дії при контролі зобов'язань підприємства, проаналізовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, розглянуто комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Докладніше ...

Методика аудиту зобов'язань підприємства

В курсовій роботі простежено доктрину аудиту зобов'язань підприємства, досліджено обстеження професійних підручників, статей і законодавства з аудиту, розкрито визначення та оцінку резервів підвищення ефективності роботи підприємства, значення аудиту в менеджменті підприємства, надано переддослідну стадію аудиту зобов'язань підприємства, зумовлено дослідну стадію аудиту зобов'язань підприємства, обстежено організаційно-інформаційну модель аудиту, з'ясовано комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Докладніше ...

Аудит зобов'язань та розрахунків з кредиторами підприємства

В курсовій роботі розкрито теоретичну сутність зобов'язань підприємства, охарактеризовано аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, окреслено визначення та оцінку резервів підвищення ефективності роботи підприємства, місце і роль аудиту в управлінні підприємством, роз'яснено складання програми і плану аудиту зобов'язань підприємства, вивчено методику проведення аудиту зобов'язань підприємства, визначено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, проаналізовано комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Докладніше ...

Аудит поточних зобов'язань підприємства

В курсовій роботі оглянуто теорію аудиту поточних зобов'язань підприємства, висунуто перегляд нормативно-правової бази з аудиту, висвітлено коротку характеристику компанії, на матеріалах якої виконується курсова робота, характеристику теперішнього становища аудиту, розглянуто переддослідну стадію аудиту зобов'язань підприємства, визначено аудиторські дії при контролі поточних зобов'язань підприємства, сформульовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, вивчено вживання комп'ютерних засобів при аудиторському контролі. Докладніше ...

Аудит короткострокових зобов'язань підприємства

В курсовій роботі розглянуто теоретичну сутність короткострокових зобов'язань підприємств, з'ясовано аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, оглянуто організаційну та функціональну структуру підприємства, характеристику теперішнього становища аудиту, оцінено планування аудиту зобов'язань підприємства, окреслено аудиторські дії при контролі короткострокових зобов'язань підприємств, представлено організаційно-інформаційну модель аудиту, наведено використання новітньої техніки в процесі перевірки. Докладніше ...

Аудит зобов'язань підприємства

В курсовій роботі вивчено доктрину аудиту зобов'язань підприємства, висвітлено аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, опрацьовано характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, характеристику теперішнього становища аудиту, роз'яснено складання програми і плану аудиту зобов'язань підприємства, досліджено дослідну стадію аудиту зобов'язань підприємства, сформульовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, окреслено використання новітньої техніки в процесі перевірки. Докладніше ...

Організація аудиту зобов’язань

В нормативно-правових актах негативним є те, що та їх частина, що регулюють фінансово-господарський механізм, є велика кількість законодавства. Мають місце і деякі протиріччя у документах, що регламентують різні сторони одних і тих же господарських процесів. У деяких документах не дотримано чітке визначення вимог, що дозволяє трактувати певні з них з різних точок зору.

Якість аудиторської перевірки дуже залежить від кваліфікованості контролерів, яким необхідно мати теоретичну базу, великого практичного досвіду, досліджувати знайдені фактори. Сьогоднішньому аудитору недостатньо одних лише бухгалтерських знань. Зміст поняття спеціальних аудиторських знань включається: теорія контролю, теорія та галузевий облік, аналіз господарської діяльності, судова бухгалтерія, кримінологія та криміналістика, тобто сукупність знань, які отримано в результаті спеціальної підготовки. Отже, аудиторам необхідно постійно, систематично поповнювати свій запас знань, підвищувати рівень кваліфікації і хорошим помічником у цьому стануть вищеперелічені джерела інформації – спеціальної літератури та періодичних видань.

Стан системи внутрішньогосподарського контролю підприємства

Внутрішньогосподарський контроль – сукупність організаційної структури, методик і процедур, організованих керівництвом установи та виконуваних суб`єктом господарювання, з метою найбільш ефективного виконання всіма робітниками своїх обов`язків при здійсненні господарських операцій та досягнення законності і економічної доцільності для суб`єкта господарювання.

З даних тестування випливає, що стан бухгалтерського обліку і внутрішньогосподарського контролю заборгованості ТОВ "Укрспецторг" відповідає сучасним вимогам, а бухгалтерський облік по цим операціям організований так, що може повністю виконувати поставлені перед ним задачі.


Скачати безкоштовно курсову роботу Аудит зобов'язань

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аудит зобов'язань натисніть на кнопку:

Витяги з готових курсових робіт Облік запасів

Клікніть для збільшення
Вступ курсової роботи перевірки заборгованості Курсова робота: перший розділ Нормативно-правове забезпечення перевірки заборгованості Другий розділ курсової роботи Методика перевірки заборгованості Висновки і пропозиції для курсових робіт

Методика аудиту зобов’язань підприємства

Мета аудиторського контролю поточних зобов’язань на базовому підприємстві – оцінка правильності організації обліку розрахунків, підтвердження законності утворення заборгованості, її вірогідності і реальності погашення.

Аудит забезпечує відшкодування матеріального збитку завданого як підприємству, так і власнику, що сприяє належному збереженні власності, раціональному використанні матеріальних ресурсів та правовому регулюванню економічних відносин між підприємствами.

Перевірка заборгованості ТОВ "Укрспецторг" виявив наступні порушення. На підприємстві обліковується прострочена кредиторська заборгованість з ТОВ “Лого” на суму 11520,00 грн. Дата виникнення заборгованості – 12.02.14 р. За наслідками зустрічної перевірки виявлена кредиторська заборгованість за товари з ТОВ «Адамант» в сумі 1450,00 грн. В накладних на отримання матеріальних ресурсів від постачальників відсутні підписи осіб, що отримали цінності. В цілому, господарювання ТОВ "Укрспецторг" проводиться відповідно до теперішнього законодавства. Прийнятий стан фінансового обліку відповідає законодавчим та нормативним вимогам. Аудитом встановлено правильність фінансової звітності даним бухгалтерського обліку.В нашому банку готових робіт є курсові роботи з обліку джерел фінансування для купівлі Для успішного захисту у нас є курсові роботи на тему Аудит касових операцій та безготівкових розрахунків, які Ви можете замовити
У нас є такі готові курсові роботи з аудиту зобов'язань:

- Аналіз фінансового стану та аудит зобов’язань підприємства
- Аудит зобов'язань підприємства в умовах комп'ютерних інформаційних систем
- Методика аудиту зобов'язань підприємства
- Аудит зобов'язань та розрахунків з кредиторами підприємства
- Аудит поточних зобов'язань підприємства
- Аудит короткострокових зобов'язань підприємства
- Аудит зобов'язань підприємства

Весь список готових курсових робіт

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку