Облік необоротних активів підприємства

Вступ з курсової роботи: фінансовий облік операцій з необоротними активами

Актуальність теми дослідження

Ринкові відносини, що склалися, об’єктивно потребують змін у бухгалтерському обліку та контролі, наближаючи їх до міжнародних стандартів. Слід зазначити, що перші кроки вже зроблені. Про це, зокрема, свідчить затвердження нового плану рахунків і прийняття національних стандартів бухгалтерського обліку.

На думку автора курсової роботи це питання є особливо актуальним на підприємствах, де на сьогоднішній день відчувається певний дефіцит коштів. Ефективний контроль за використанням необоротних активів дасть змогу зекономити певною мірою кошти, які кожен рік виділяються для підтримки належного рівня необоротних активів.

Мета і завдання дослідження

Метою курсової роботи є дослідження методики обліку необоротних активів на підприємствах, аналіз основних показників і розробка управлінських рішень щодо вдосконалення раціонального використання необоротних активів. При цьому, ознайомившись з теоретичними основами обліку операцій з необоротними активами, на основі представленої організаційно-інформаційної моделі вивчаються об’єкти обліку необоротних активів, методичні прийоми по темі дослідження. Увага приділяється також питанню автоматизації обробки інформації з заданої теми.

Основне завдання яке ставить перед собою автор курсової роботи, полягає у розробці пропозицій щодо удосконалення операцій з необоротними активами на підприємствах.

Об’єкт курсової роботи

Об’єктом дослідження, з огляду на вище вказані факти, було обрано підприємство, де необоротні активи складають понад 70% вартості активів підприємства.

При написанні курсової роботи вивчається нормативно-правова та спеціальна література. Увага приділяється методам обліку необоротних ресурсів; загальнонауковим та власним методичним прийомам.

Презентація для захисту курсової роботи Облік необоротних активів

Готові курсові роботи з бухгалтерського обліку необоротних активів підприємства

Облік необоротних активів підприємств

В курсовій роботі розглянуто теоретичні засади необоротних активів підприємства, окреслено нормативне забезпечення і спеціальну літературу з аналізу, сформульовано організаційно-економічну характеристику підприємства, поєднання теоретичних аспектів з діючою практикою постановки обліку на конкретному підприємстві, охарактеризовано документальне забезпеченняобліку необігових ресурсів, розкрито управлінський облік основних засобів, опрацьовано використання новітньої техніки в процесі обліку, з'ясовано формування бухгалтерської звітності. Докладніше ...

Теоретичні засади та практика фінансового обліку надходження та вибуття інших необоротних активів

В курсовій роботі представлено теоретико-методичні основи необоротних активів підприємства, окреслено нормативне забезпечення і спеціальну літературу з аналізу, надано економічну оцінку підприємства, поєднання теоретичних аспектів з діючою практикою постановки обліку на конкретному підприємстві, оцінено документи з облікуобліку необігових ресурсів, обстежено бухгалтерський облік постійних ресурсів підприємств, зумовлено використання новітньої техніки в процесі обліку, висвітлено узагальнення показників у звітах підприємства. Докладніше ...

Теоретичні засади та практика фінансового обліку амортизації та зносу нематеріальних активів

В курсовій роботі розкрито теоретичні засади необоротних активів підприємства, висвітлено законодавчі акти з аналізу, висунуто економіко-фінансове розуміння діяльності компанії, відповідність діючої організації обліку в компанії сучасним вимогам розвитку економіки, з'ясовано первинний облікобліку необігових ресурсів, розглянуто бухгалтерський облік амортизації та зносу нематеріальних активів, проаналізовано вживання комп'ютерних засобів при аудиторському обліку, зумовлено формування бухгалтерської звітності. Докладніше ...

Облік надходження і вибуття нематеріальних активів підприємства

В курсовій роботі проаналізовано доктрину бухгалтерського обліку необоротних активів підприємства, роз'яснено законодавчі акти з аналізу, надано економічну оцінку підприємства, різні напрями розвитку проблеми в загальнотеоретичному плані, досліджено документуванняобліку необігових ресурсів, висунуто бухгалтерський облік надходження і вибуття нематеріальних активів підприємства, вивчено вживання комп'ютерних засобів при аудиторському обліку, представлено складання фінансової звітності. Докладніше ...

Облік капітальних інвестицій

В курсовій роботі розглянуто доктрину бухгалтерського обліку необоротних активів підприємства, обстежено нормативно-правову базу з аналізу, простежено економічну оцінку підприємства, можливість подальшого удосконалення методології обліку на підприємстві, роз'яснено первинний облікобліку необігових ресурсів, опрацьовано аналітичний і синтетичний облік капітальних інвестицій, наведено комп'ютеризацію і автоматизацію в ході обліку, охарактеризовано формування бухгалтерської звітності. Докладніше ...

Облік амортизації необоротних активів

В курсовій роботі охарактеризовано теоретичний зміст необоротних активів підприємства, проаналізовано законодавчі акти з аналізу, обстежено організаційно-економічну характеристику підприємства, поєднання теоретичних аспектів з діючою практикою постановки обліку на конкретному підприємстві, розкрито документальне забезпеченняобліку необігових ресурсів, висвітлено управлінський облік амортизації необоротних активів, окреслено комп'ютеризацію і автоматизацію в ході обліку, з'ясовано генерування даних обліку в звітності. Докладніше ...

Організація обліку амортизації та зносу інших необоротних матеріальних активів

В курсовій роботі надано теоретичні засади необоротних активів підприємства, представлено законодавство і наукові посібники і статті з аналізу, розроблено економічну оцінку підприємства, можливість подальшого удосконалення методології обліку на підприємстві, досліджено первинний облікобліку необігових ресурсів, опрацьовано аналітичний і синтетичний облік амортизації та зносу інших необоротних матеріальних активів, вивчено комп'ютеризацію і автоматизацію в ході обліку, обстежено складання фінансової звітності. Докладніше ...

Бухгалтерський облік необоротних активів бюджетних установ

В курсовій роботі простежено теоретичний зміст необоротних активів підприємства, висвітлено нормативно-правову базу з аналізу, розкрито аналіз діяльності підприємства, відповідність діючої організації обліку в компанії сучасним вимогам розвитку економіки, окреслено документуванняобліку необігових ресурсів, розроблено управлінський облік необоротних активів бюджетних установ, сформульовано застосування інформаційних технологій при здійсненні обліку, наведено формування бухгалтерської звітності. Докладніше ...

Бухгалтерський облік амортизації інших необоротних матеріальних активів

В курсовій роботі роз'яснено теоретичні засади необоротних активів підприємства, розглянуто законодавчі акти з аналізу, досліджено економіко-фінансове розуміння діяльності компанії, відповідність діючої організації обліку в компанії сучасним вимогам розвитку економіки, представлено документальне забезпеченняобліку необігових ресурсів, окреслено аналітичний і синтетичний облік амортизації інших необоротних матеріальних активів, обстежено застосування інформаційних технологій при здійсненні обліку, висунуто формування бухгалтерської звітності. Докладніше ...

Бухгалтерський облік необоротних активів виробничих підприємств

В курсовій роботі наведено теоретичні засади необоротних активів підприємства, оглянуто нормативне забезпечення і спеціальну літературу з аналізу, досліджено організаційно-економічну характеристику підприємства, відповідність діючої організації обліку в компанії сучасним вимогам розвитку економіки, охарактеризовано документуванняобліку необігових ресурсів, розглянуто управлінський облік необоротних активів виробничих підприємств, опрацьовано комп'ютеризацію і автоматизацію в ході обліку, оцінено узагальнення показників у звітах підприємства. Докладніше ...

Бухгалтерський облік амортизації і зносу необоротних активів підприємств

В курсовій роботі зумовлено доктрину бухгалтерського обліку необоротних активів підприємства, надано законодавчі акти з аналізу, роз'яснено аналіз діяльності підприємства, можливість подальшого удосконалення методології обліку на підприємстві, з'ясовано документальне забезпеченняобліку необігових ресурсів, оцінено аналітичний і синтетичний облік амортизації і зносу необоротних активів підприємств, охарактеризовано застосування інформаційних технологій при здійсненні обліку, розроблено формування бухгалтерської звітності. Докладніше ...

Облік необоротних матеріальних активів

В курсовій роботі надано теоретико-методичні основи необоротних активів підприємства, визначено нормативне забезпечення і спеціальну літературу з аналізу, опрацьовано економіко-фінансове розуміння діяльності компанії, різні напрями розвитку проблеми в загальнотеоретичному плані, проаналізовано документальне забезпеченняобліку необігових ресурсів, розглянуто управлінський облік необоротних матеріальних активів, наведено використання новітньої техніки в процесі обліку, зумовлено генерування даних обліку в звітності. Докладніше ...

Бухгалтерський облік необоротних активів торговельних підприємств

В курсовій роботі окреслено теоретико-методичні основи необоротних активів підприємства, надано законодавство і наукові посібники і статті з аналізу, опрацьовано економічну оцінку підприємства, поєднання теоретичних аспектів з діючою практикою постановки обліку на конкретному підприємстві, представлено первинний облікобліку необігових ресурсів, простежено бухгалтерський облік необоротних активів торговельних підприємств, розкрито комп'ютеризацію і автоматизацію в ході обліку, сформульовано генерування даних обліку в звітності. Докладніше ...

Бухгалтерський облік необоротних активів на підприємствах різних форм власності

В курсовій роботі обстежено теоретичні засади необоротних активів підприємства, вивчено нормативне забезпечення і спеціальну літературу з аналізу, простежено аналіз діяльності підприємства, можливість подальшого удосконалення методології обліку на підприємстві, висунуто документи з облікуобліку необігових ресурсів, розглянуто бухгалтерський облік необоротних активів на підприємствах різних форм власності, проаналізовано вживання комп'ютерних засобів при аудиторському обліку, надано формування бухгалтерської звітності. Докладніше ...

Бухгалтерський облік, аналіз і аудит необоротних активів підприємства

В курсовій роботі представлено теоретико-методичні основи необоротних активів підприємства, висвітлено законодавство і наукові посібники і статті з аналізу, досліджено аналіз діяльності підприємства, відповідність діючої організації обліку в компанії сучасним вимогам розвитку економіки, простежено документи з облікуобліку необігових ресурсів, розглянуто фінансовий облік необоротних активів підприємства, опрацьовано застосування інформаційних технологій при здійсненні обліку, сформульовано формування бухгалтерської звітності. Докладніше ...

Місце і роль обліку в системі управління необоротними активами підприємства

Бухгалтерський облік необоротних ресурсів безпосередньо пов’язані з управлінням і є невід’ємною частиною процесу управління як в цілому, так і необоротними активами підприємства зокрема.

Управління необоротними активами є досить нелегким і відповідальним процесом, який має свою стратегію і тактику.

Основою для успішного розвитку підприємства, як єдиного цілого, може бути лише така система управління, яка дбає про перспективи самої підприємства, так і окремих компонентів.

До елементів управління необоротними активами підприємства належать:

- планування;

- організація;

- контроль;

- мотивація

Облік в управлінні необоротними активами підприємства виконують такі важливі функції:

- інформаційну;

- контрольну;

- оцінюючу;

- аналітичну.

Важливо враховувати вимоги користувачів інформації, коло яких значно зростає.

Сформовані на початковому етапі діяльності підприємства необоротні активи потребують постійного управління ними, яке здійснюється у різних формах і різними функціональними підрозділами підприємства.

Інформацію, яка дає чітке уявлення про кількісний стан необоротних активів підприємства можна почерпнути з даних обліку, а саме з балансу виконання кошторису видатків підприємства. Показники, які характеризують інтенсивність та ефективність використання необоротних активів мають важливе значення при управління необоротними активами, адже саме вони свідчать про якісний склад необоротних активів, що є необхідною інформацією при здійсненні політики управління, так і оновлення необоротних активів. Ці дані можна отримати, провівши аналіз використання необоротних активів. Дані фіксуються у спеціальних документах, які у подальшому зберігаються підприємством і використовуються при плануванні та реалізації управлінської політики необоротними активами.

Роблячи висновок треба відмітити, що бухгалтерський облік є основними і єдиними джерелами інформації, за допомогою яких здійснюється суцільне, взаємопов’язане і безперервне спостереження, сприйняття та фіксація стану як необоротних активів, так і самої підприємства в цілому як сукупності, тобто всіх сторін її діяльності. Завдяки обліку, як відповідальні особи, так і керівництво, мають змогу отримати необхідну економічну інформацію для управління необоротними активами, підвищення їх ефективності використання, вчасного і доцільного оновлення. Без знань основ і принципів не обійтись ні керівникам, ні менеджерам. Аналізуючи правильно підготовлені дані обліку, вмілий керівник виявляє недоліки у використанні необоротних активів і отримує можливість їх усунення, а також знаходить шляхи для підвищення ефективності використання у подальшому. Дані обліку дозволяють дати об’єктивну оцінку як стану і результатам господарського використання необоротних активів, так і діяльності самої підприємства.

Економіко-правовий аналіз нормативного забезпечення обліку необоротних активів та огляд спеціальної літератури

Методологією та теоретичною основою для написання роботи послужило вивчення основних Законів України, що регламентують діяльність суб’єктів господарювання. Крім цього у процесі написання курсової роботи ми керувались нормативними документами, щодо організації обліку, що являють собою не лише закони, а й положення, вказівки, накази, що видаються Міністерством Фінансів України, Міністерством статистики та іншими органами виконавчої влади.

При написанні курсової роботи на тему: “Облік операцій з необоротними активами на підприємствах”, використано основні положення Законів України з урахуванням змін та доповнень. Сукупність законів та нормативних документів, що регламентують суспільні відносини і окремі законотворчі стосунки є необхідними для застосування в управлінні.

Нормативно-довідкова та законодавча інформація не повністю задовольняє умови організації обліку в теперішній час. Намір України включитись в світові господарські зв’язки рівноправним членом вимагає застосування у вітчизняній практиці стандартів, що встановилися в управлінні зарубіжних підприємств. Слід зазначити, що перші кроки у цьому напрямку вже зроблені, а саме прийнято національні стандарти з аудиту та бухгалтерського обліку, та все ж таки законодавство України повинно пройти шлях удосконалення.

Незважаючи на те, що прийнято велику кількість нормативних актів щодо регулювання обліку операцій з необоротними активами, на сьогоднішній день виникають певні труднощі в роботі. Це обумовлюється нестабільністю законодавчої бази: внесенням багаторазових змін та доповнень, втратою чинності певних нормативних документів та інше.

Для висвітлення теми курсової роботи було опрацьовано ряд літературних джерел з методології обліку необоротних активів на підприємствах. В основному використовувалась література останніх років видання, так як недавно прийняті нормативні акти внесли ряд змін в існуючу методологію обліку, який є базою для контролю.

Великий обсяг літературних джерел присвячені методології і організації обліку необоротних активів. Але більша частина цих видань застаріла. Лише мізерна частина посібників, які опубліковані в 2013-2016 рр., звертають увагу на зміни у методології. До таких джерел можна віднести посібник В. П. Завгороднього “Бухгалтерський облік, контроль і аудит в системі управління підприємством”.

Надзвичайно велику цінність являє собою підручник М. Т. Білухи “Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту” у якому найбільш повно і широко розкрито суть і методологію здійснення ревізій і перевірок.

Протягом 2015-2016 рр. в газетах і журналах було опубліковано багато статей щодо нововведень, які пов’язані з змінами плану рахунків обліку. Саме це автор роботи взяв за основу для дослідження теми (стаття Шевченкової Л. “Необоротні активи: що було, що буде”, а також Горицької Н. Г. “Порядок бухгалтерського обліку необоротних активів з 1 січня 2016 року).

У процесі написання курсової роботи також було опрацьовано ряд літературних джерел зарубіжних авторів. Але, на думку автора, зарубіжні рекомендації використовувати у наших умовах ще неможливо в силу нееквівалентного потенціалу економіки, недостатньо сформованих ринкових відносин.

Таким чином, необхідно відмітити, що спеціальна література та нормативне забезпечення з методології обліку необоротних активів в цілому задовольняє користувачів.

Організація обліку необоротних активів

При переході економіки України до ринкових відносин все більше зростає потреба підприємств у активному використанні бухгалтерського обліку у процесі управління необоротними активами. При пошуку оптимальних економічних рішень, велику роль відіграє їх раціональне і ефективне використання, що здійснюється на основі ретельного аналізу з боку фахівців.

Одним із джерел інформації, яке забезпечує точні безперервні дані про наявність та рух необоротних активів підприємства є бухгалтерський облік.

ТОВ «Практик-Мед» має бухгалтерію, яка складається з двох груп: розрахункової та матеріальної. Облік необоротних активів здійснюється бухгалтером матеріальної групи. Бухгалтерський облік у підприємства ведеться згідно матеріально-орендної форми.

З таблиці видно, що система розрахунків з обліку необоротних активів розроблена досить чітко є дає можливість отримувати повну інформацію про стан необоротних активів підприємства. Слід зауважити, що ТОВ «Практик-Мед» вище перелічені рахунки використовуються не в повному обсязі. Це пов’язано з відсутністю у підприємства інших необоротних активів окрім основних засобів, які займають 100 % у структурі необоротних активів в балансі.

Для вірної організації бухгалтерської служби на підприємстві необхідно достатньо чітко спланувати кількість підрозділів і працівників бухгалтерії, визначити об’єм службових обов’язків, права і відповідність кожного виконавця.

У бухгалтерії ТОВ «Практик-Мед» працює 12 осіб. Кожна з них має свою ділянку роботи, яка визначена посадовою інструкцією – нормативним документам в якому визначено завдання, права, обов'язки і відповідальність посадової особи. Ці інструкції затверджуються головним бухгалтером підприємства, для якого даний документ затверджує керівник.

Первинний облік необоротних активів

Облік операцій з необоротними активами веде бухгалтер матеріальної групи, який складає на кожен об'єкт необоротних активів інвентарні картки, нараховує знос один раз у кінці року на кожен об'єкт і, у разі переміщення необоротних активів, оформлює цей процес відповідними документами (таблиця).

Таблиця


Скачати безкоштовно курсову роботу Облік необоротних активів

Для безкоштовної закачки курсової роботи Облік необоротних активів натисніть на кнопку:

Характеристика системи рахунків з обліку необоротних активів

Найменування рахунку Класифікаційна характеристика Призначення Характеристика Розміщення у балансі
Дебетовий оборот Кредитовий оборот
№ 10 Основні засобі Основний активний Для обліку власних і отриманих на умовах фінансового лізингу основних засобів. Надходження основних засобів Вибуття основних засобів I р. Активу
№ 11 Інші необоротні матеріальні активі Основний активний Для обліку інших необоротних матеріальних активів що не ввійшли у рахунок ''10'' Надходження інших необоротних матеріальних активів Вибуття інших необоротних матеріальних активів I р. Активу
№ 12 Нематеріальні активи Основний активний Для обліку необоротних активів які не мають фізичної і/або матеріальної форми та використовуються підприємством у процесі господарської діяльності більше одного року Надходження нематеріальних активів Вибуття нематеріальних активів I р. Активу
№ 13 Знос необоротних активів Регулюючий, пасивний Для обліку зносу різних видів необоротних активів Зменшення суми нарахованого зносу необоротних активів Нарахування зносу необоротних активів I р. Активу
№ 40 Фонд у необоротних активах Основний, пасивний Для обліку фонду необоротних активів, що знаходяться у безпосередньому розпорядженні підприємства Зменшення розміру фонду у необоротних активах Зростання розміру фонду у необоротних активах I р. Пасиву
№ 31 Рахунки у банках Основний, активний Для обліку руху коштів на поточних рахунках в банках Надходження коштів на поточні рахунки Списання коштів I р. Активу
№ 32 Рахунки в казначействі Основний, активний Для обліку руху коштів на реєстраційних рахунках в органах ДКУ Зарахування коштів Перерахування коштів II р. Активу
№ 36 Розрахунки з дебіторами Основний, активний Для обліку розрахунків з різними дебіторами Відображення авансових сум Показує суму отриманих цінностей чи наданих послуг II р. Активу
№ 67 Розрахунки по інших операціях і кредиторах Основний, активний Для обліку певних операцій, а також розрахунків з кредиторами Перерахування коштів за отримані цінності чи виконані послуги Сума отриманих матеріальних цінностей II р. Пасиву

Перевірені документи та облікові регістри підлягають обов’язковій передачі до архіву. Документи групуються по однорідних операціях і зберігаються в окремих папках у хронологічному порядку на протязі певного року.

У бухгалтерському обліку необоротних активів для кожного документу є свій шлях руху, тобто свій документообіг. Але поряд з цим є загальні стадії руху документів: перша - складання документу на місці, в момент проведення господарської операції; друга - передача документів у бухгалтерію, де перевіряється своєчасність і повнота їх задачі для обробки; третя - перевірка бухгалтером прийнятих документів; четверта – обробка бухгалтером документів вручну або машинним способом; п’ята – передача документів в архів на зберігання після отримання з них необхідної інформації для облікових регістрів.

Послідовність відображення операцій з необоротними активами в первинних документах і регістрах формує систему документообороту по необоротних активах. Оперограма руху документів з вибуття необоротних активів.

Після вищесказаного можна зробити висновок, що ТОВ «Практик-Мед» дотримується Закон “Про бухгалтерській облік і фінансову звітність в Україні” та інших нормативних документів що регламентують ведення бухгалтерського обліку необоротних активів. Застосування цієї форми дозволяє виявити переваги.

Перелічені недоліки наштовхують на думку про необхідність впровадження автоматизованої системи обробки інформації, що поки не практикується у підприємства. На даний час бухгалтерія підприємства оснащена лише одним комп'ютером, що допомагає спростити роботу лише бухгалтера з оплати праці.

Отже, при переході до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та існуючих нововведеннях постає проблема у необхідності застосування автоматизованої програми обліку, що дозволить скоротити затрати часу на обробку інформації, а отже, і підвищити ефективність роботи підприємства.

Напрямки удосконалення інформаційної бази обліку операцій з необоротними активами

Дотримання затверджених вимог і нормативів бухгалтерського обліку – є запорукою безперебійного, успішного функціонування підприємства чи організації .

В сучасних умовах широкого розмаху набирає всеохоплююча автоматизована система обробки облікової інформації, що полягає передусім у автоматизації облікового процесу.

Застосування інформаційних систем у обліковому процесі полегшує роботу бухгалтера, допомагає отримати згруповану, конкретну інформацію, яка використовується як в ході здійснення облікового процесу з необоротних ресурсів, так і в управлінні діяльністю підприємства в цілому.

Існування такої системи оброби облікової інформації полегшило б також і аналітичний процес, що є запорукою ефективного планування господарської діяльності підприємства. Згруповані облікові дані, опрацьовані аналітиками застосовуються у ході діяльності за діяльністю підприємства. Від точності і оперативності отриманої інформації у значній мірі залежать якість проведених облікових робіт та обсяги затрат часу на проведення ревізій і перевірок концептуальну модель автоматизованої обробки облікової інформації.

У ході здійснення облікової роботи значну увагу приділяють також стану внутрішнього-господарського контролю необоротних ресурсів, якість якою визначає певною мірою обсяги здійснюваних перевірок і ревізій.

Система внутрішньогосподарського контролю у ТОВ «Практик-Мед» розвинена слабо і потребує удосконалення. що дозволить забезпечити ефективність використання всіх видів в ресурсів та збереження майна. Внутрішній контроль належного рівня також сприятиме дотриманню фінансової та трудової дисципліни та збереженню економічної безпеки підприємства.

Автором курсової роботи розроблено наступний варіант моделі внутрішньогосподарського контролю необоротних ресурсів для ТОВ «Практик-Мед».

Розроблена модель передбачає делегування певних контрольних функцій на робочі місця з централізованим підрозділом, який контролює як сам процес, так і ефективність здійснення контрольних функцій виконавцями, чому приділяється основна увага. Головний лікарень лікарі виконуватиме як контрольну функцію, так і функції регулювання і планування. На бухгалтерію покладається поряд з обов’язками організації облікового процесу також контрольні функції. Інші відділи підприємства поряд з основною роботою здійснюють також функції контролю. Це допоможе контролювати фінансово-господарську діяльність підприємства, а отже сприятиме підвищенню результативності роботи, уникненню помилок.

Лише дотримання вище перелічених вимог щодо організації внутрішньогосподарського контролю необоротних ресурсів здатне забезпечити високу ефективність даного процесу.

Таким чином, ефективна система внутрішньогосподарського контролю та відповідний високий ступінь розвитку облікового процесу підприємства можуть гарантувати достатнє і якісне інформаційне забезпечення контрольно-ревізійної роботи, бути запорукою успішної діяльності підприємства.

Комп’ютеризація обліку необоротних активів

Інформаційна система обліку може функціонувати лише при наявності економічної інформації.

Економічна інформація являє собою сукупність різноманітних відомостей економічного характеру, які характеризують виробничу і фінансово-господарську діяльність.

Комплексний підхід до вирішення облікових задач приводить до комплексної автоматизації праці облікового працівника. Створення системи обробки інформації на основі автоматизованого робочого місця бухгалтера передбачає вирішення наступних питань:

- декомпозиція облікового процесу і визначення у повному обсязі складових його елементів;

- аналіз характеру діяльності облікового робітника в обліковому процесі;

- диференціювання компонентів облікового процесу необоротних ресурсів за ступенем використання електронно-обчислювальних машин в їх реалізації.

В умовах автоматизованого управління особливого значення набуває фактор часу. У результаті введення обчислювальної техніки з’являється

можливість підвищення оперативності процесу формування обліково-аналітичних і контрольних даних. Своєчасне формування даних і їх обробка з найменшими затратами може принести системі управління максимальну користь. Оперативне і достовірне вирішення бухгалтерських задач з необоротних ресурсів забезпечується з допомогою сітьової моделі.

Для використання сітьової моделі для розв’язку задач обліку є важливими наступні основні фактори:

- сукупність функціональних програм є певна послідовність їх виконання, що забезпечує розв’язання комплексу задач;

- стан інформаційної бази, необхідний для розв’язку задач;

- додаткові фактори, що впливають на послідовність вирішення задач;

- перелік питань, виконання яких обов’язково повинне сприяти вирішенню поставлених завдань;

- вихідна інформація задач і її вплив на зміну стану інформаційної бази даних.

У сучасних умовах при створенні автоматизованого робочого місця бухгалтера використовується традиційний метод технології обробки економічної інформації. Цей метод не є раціональним і не гарантує відсутність помилок. Для створення раціональної технології обробки даних в управлінні необоротними ресурсами на основі сітьових моделей повинна бути розроблена спеціальна управляюча програма, яка забезпечувала б реалізацію поетапного процесу, який дозволив би послідовно перетворювати інформацію, починаючи введенням первинних даних і закінчуючи отриманням усієї оперативної інформації, інформації з аналітичного і систематичного обліку необоротних активів, а також розрахунком показників бухгалтерської звітності.

Для виконання функцій управління така програма повинна володіти певними даними, а саме:

переліком технологічних задач, що розв’язуються у підсистемі;

інформацією про взаємозалежність технологічних задач;

сукупністю факторів, які забезпечували б можливість розв’язку кожної задачі;

сигналами про завершення виконання кожної технологічної задачі;

сигналами про зміни стану інформаційної бази.

З допомогою перехованих даних управляюча програма зможе організовувати потрібну послідовність вирішення задач, передаючи управління конкретними функціональним програмам і, у разі необхідності змінюючи пріоритетність розв’язання задачі.

Автоматизований вибір поступового розв’язку задач забезпечує чітку організацію технологічного процесу і дозволяє уникнути небажаного повторного виконання окремих задач. У будь-який момент управляюча програма на основі сітьової моделі видає користувачу інформацію про стан системи, про збої у запланованому ритмі її роботи і про аварійні ситуації, що склалися.

Вхідний документ, на базі якого здійснюється процес формування даних синтетичного регістру необоротних ресурсів, здається на обчислювальну обробку (блок 1). Дані з первинних документів вводяться за допомогою клавіатури терміналу, або з пам’яті комп’ютера з паралельним відображенням їх на екрані дисплею із наступним контролем (блок 2-4). Якщо помилок не виявлено, то дані записуються на магнітний диск чим утворюють вхідні файли даних. Після сортування вхідного файлу по коду кореспондуючого рахунку, коду основного рахунку, даті (блок 7-8) здійснюється обробка даних, формування вихідного файлу і друк “Регістра синтетичного обліку” блок (9-11), його контролюють на чіткість друку і перевіряють підсумки. При необхідності виправляють помилки.

Висновки і пропозиції

З переходом України на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і аудиту, запровадження єдиної системи рахунків фінансового обліку, відбуваються серйозні зміни у системі управління і звітності кожного підприємства. ефективне управління фінансово-господарською діяльністю підприємства є можливим лише на основі достовірної, точної, оперативної інформаційної бази управління. Використання необоротних активів у практичній діяльності підприємств. За даними дослідження можна зробити наступні висновки та дати наступні пропозиції щодо удосконалення системи контролю, обліку необоротних активів.

Негативний стан інформаційного середовища економіки України є одним з факторів, що дещо суперечить та затримують розвиток ринкових відносин та інформації України до світового економічного простору. І хоча деякі законодавчі акти, що діють у теперішньому суспільстві, не відповідають проголошуваній меті – створенні єдиної системи статистики, проте більшість нормативних документів задовольняють вимоги.

На основі розробленої організаційно-економічної моделі контролю, аналізу і обліку необоротних активів було проведено дослідження і здійснено ряд розрахунків. При цьому, використовуючи загальнонаукові і специфічні процедури, обчислено ряд абсолютних і відносних показників, які свідчать ступінь ефективного і якісного використання необоротних активів у ТОВ «Практик-Мед». Як висновок, слід зазначити наступне. Вартість необоротних активів підприємства зростає з кожним роком. При цьому слід зауважити, що темпи зростання обсягу зазначеного виду необоротних активів з кожним роком зменшується. Це пояснює факт зменшення асигнувань, що при призвело до скорочення витрат на придбання чи оновлення необоротних активів підприємства при відносно постійній необхідності вибуття необоротних активів внаслідок їх фізичного та морального зносу. Досить важко однозначно оцінити якісний стан необоротних активів підприємства: показники які характеризують якість використання змінюються з кожним роком, хоча варто зауважити, що дані зміни на сучасному етапі діяльності підприємства не наближаються критичної межі.

Функціональний склад необоротних активів підприємства є досить одноманітним: 100% питомої ваги належить необоротним активам, облік яких здійснюється бухгалтером з обліку необоротних активів централізованої бухгалтерії ТОВ «Практик-Мед». Варто зауважити, що у підприємства відсутня автоматизована обробка інформації з обліку необоротних активів, що є певним недоліком, так як використання пакету прикладних програм з вказаної задачі призвело б до полегшення роботи бухгалтерії, зростанню діяльності підприємства в цілому.

У ТОВ «Практик-Мед» функції внутрішньогосподарського контролю покладено на бухгалтерію, яку уособлює головний бухгалтер підприємства. Це дозволяє уникнути певною мірою неточностей і помилок у господарській діяльності підприємства, проте потребує значних затрат зусиль і часу головного бухгалтера, на якого окрім вищесказаних покладено безліч обов’язків.

Ввести автоматизовану форму обліку необоротних активів як в цілому у бухгалтерії, так в облік необоротних активів підприємства, зокрема, що дозволить не лише зекономити значний обсяг часу та заощадити зусилля працівників, а й призведе до поліпшення діяльності підприємства. Для цього потрібно як придбати електронно-обчислювальну техніку, що оновить якісний стан необоротних активів, так і поповнити баланс підприємства необхідними програмними продуктами для автоматизації бухгалтерського обліку, що дасть змогу урізноманітнити функціональний склад необоротних активів підприємства.

Розглянути доцільність і методику експлуатації існуючих об’єктів необоротних активів, з метою уникнення непотрібних, зайвих витрат на їх утримання.

Переглянути політику щодо раціональності використання об’єктів необоротних активів, нарахування на них зносу і їх вибуття, як внаслідок ліквідації і зношування, так і через ряд інших причин.

З метою підвищення якісного стану необоротних активів посилити контроль з боку матеріально-відповідальних осіб за бережливим ставленням до закріплених об’єктів. Це дозволить продовжити термін корисного використання необоротних активів, заощадити певну кількість коштів.

Вдосконалити систему внутрішньогосподарського контролю, що полягає, на думку автора, у створенні аналітичного відділу, що дозволить поліпшити якість роботи, зняти частину обов’язків з головного бухгалтера, мати з метою управління завжди точну, найбільш повну і достовірну інформацію, як про стан необоротних активів, так і про фінансово-господарську діяльність підприємства в цілому.

При обліку необоротних активів необхідно дотримуватись не лише його технологічного аспекту, а й інформаційного. Це передбачає відображення не лише господарських операцій на рахунках, а й подання одержаної інформації про необоротні активи вищим органам управління.

Лише удосконалення обліку необоротних активів у ТОВ «Практик-Мед» може полегшити облікову роботу, а у разі й виявлення певних недоліків, оперативному їх виправленню з найменшими затратами зусиль і часу.Наша база містить курсові роботи з перевірки оборотних матеріальних ресурсів щоб Ваш захист пройшов без проблем Наша база містить курсові роботи на тему Облік зобов'язань підприємства щоб Ваш захист пройшов без проблем
У нас є такі готові курсові роботи з обліку необоротних активів:

- Облік необоротних активів підприємств
- Теоретичні засади та практика фінансового обліку надходження та вибуття інших необоротних активів
- Теоретичні засади та практика фінансового обліку амортизації та зносу нематеріальних активів
- Облік надходження і вибуття нематеріальних активів підприємства
- Облік капітальних інвестицій
- Облік амортизації необоротних активів
- Організація обліку амортизації та зносу інших необоротних матеріальних активів
- Бухгалтерський облік необоротних активів бюджетних установ
- Бухгалтерський облік амортизації інших необоротних матеріальних активів
- Бухгалтерський облік необоротних активів виробничих підприємств

Весь список готових курсових робіт

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку