Безкоштовні дипломні роботи, курсові роботи, реферати

Ви можете скачати безкоштовні шпаргалки, дипломні, курсові роботи і реферати з обліку, аналізу, аудиту, контролю, ревізії, економіки підприємства, фінансів підприємства, менеджменту, маркетингу, товарознавства, готельно-ресторанного господарства на такі теми:

Тема роботи

Код
Аналіз виготовлення продукції виробничих підприємствref004
Аналіз використання прибутку підприємстваref053
Аналіз витрат на оплату праціref162
Аналіз дебіторської заборгованості підприємстваref149
Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємстваref001
Аналіз доходів комерційного банкуref002
Аналіз економічного потенціалу підприємстваref014
Аналіз ефективності господарської діяльності підприємстваref161
Аналіз ефективності грошових потоківref019
Аналіз і аудит платоспроможності підприємстваref013
Аналіз і контроль запасів на підприємстві в системі управління підприємстваref108
Аналіз і контроль капіталу підприємстваref011
Аналіз і контроль фінансування бюджетної установиref021
Аналіз кредитних операцій в комерційному банкуref003
Аналіз кредиторської заборгованості підприємстваref148
Аналіз матеріальних активів підприємстваref027
Аналіз оборотних активів на підприємствіref008
Аналіз оборотних активів підприємстваref177
Аналіз оборотного капіталу підприємстваref022
Аналіз основних засобів підприємствref150
Аналіз основних засобів підприємства та ефективності їх використанняref007
Аналіз платоспроможності підприємстваref169
Аналіз прибутковості підприємстваref056
Аналіз рентабельності підприємстваref176
Аналіз розрахунків підприємстваref057
Аналіз товарних запасів підприємства торгівліref145
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємстваref054
Аналіз фінансового стану комерційного банкуref174
Аналіз фінансового стану підприємства та прогноз його діяльностіref009
Аналіз фінансового стану ПрАТ "Оболонь"ref172
Аналіз фінансової стійкості підприємстваref005
Аналіз формування і використання чистого прибутку підприємстваref010
Аналіз чистого прибутку підприємстваref018
Аудит виробничих витрат і собівартостіref158
Аудит виробничих витрат та калькулювання собівартості продукціїref026
Аудит виробничих запасів підприємстваref164
Аудит витрат на оплату праці підприємствref101
Аудит витрат у операційній діяльності підприємстваref155
Аудит грошових коштів підприємстваref165
Аудит дебіторської заборгованості підприємствref020
Аудит заробітної плати в бюджетних установахref115
Аудит зобов'язань підприємстваref180
Аудит кредиторської заборгованостіref179
Аудит матеріальних необоротних активівref106
Аудит матеріальних оборотних активівref156
Аудит матеріальних цінностейref173
Аудит нематеріальних активів підприємстваref175
Аудит оборотних активів підприємстваref099
Аудит операцій з грошовими коштамиref153
Аудит операцій з необоротними активами підприємстваref152
Аудит податків і обов'язкових платежівref154
Аудит розрахунків з дебіторамиref159
Аудит розрахунків з оплати праціref170
Аудит розрахунків підприємстваref157
Аудит системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємствref012
Аудит системи внутрішнього контролюref178
Аудит товарно-матеріальних цінностейref160
Аудит фінансових ресурсів підприємствref017
Аудит фінансово-господарської діяльності спільних підприємствref100
Аудит фінансової звітностіref167
Аудит фінансової стійкості підприємстваref025
Аудит цінних паперівref163
Внутрішній контроль стану дебіторської заборгованості підприємства: об’єкти і параметриref105
Державний аудит: проблеми та перспективи розвиткуref113
Комп'ютеризація аналізу необоротних активів підприємстваref015
Контроль виконання кошторису бюджетних установref116
Контроль і аудит страхових компанійref102
Контроль і ревізія основних засобів підприємстваref146
Контроль і ревізія фінансового стану установ охорони здоров’яref117
Контроль необоротних активів державних підприємствref028
Контроль товарних операцій на підприємствах торгівліref103
Контроль фінансового стану підприємстваref024
Облік власного капіталу підприємстваref166
Облік товарних запасів підприємств торгівліref147
Облік фінансових інвестицій підприємстваref141
Облік, аналіз та аудит фінансових результатів діяльності підприємстваref029
Оцінка фінансового стану підприємстваref055
Проблеми проведення аудиту в бюджетних установахref114
Розвиток малих підприємств в Україніref168
Управління основними засобами на підприємствахref052
Факторний аналіз фінансового стану підприємстваref171
Фінансова звітність за сегментамиref107
Фінансовий аналіз в системі антикризового управління підприємствомref030
Фінансовий аналіз власного капіталу підприємстваref151
PR як інструмент системи інтегрованих маркетингових комунікаційref039
Аналіз системних характеристик діяльності економічних систем.ref129
Аудит адміністративної діяльності в бюджетній сферіref119
Аудит ефективності бюджетних програм у системі управління державними фінансовими ресурсамиref118
Аудит у комп’ютерному середовищіref110
Аудит: законодавчо-нормативне регулювання, історичні аспекти та проблеми розвитку в Україніref065
Вектор розвитку вітчизняного аудитуref077
Вибір найбільш раціонального шляху розвитку аудиту в Україніref078
Використання результатів аналізу в процесі контролю діяльності підприємств лісового господарстваref023
Внутрішній аудит в системі управління діяльністю суб'єктів підприємництваref090
Внутрішній аудит: проблеми та перспективи розвитку на підприємствах Україниref092
Внутрішньогосподарський контроль та внутрішній аудит: проблема трактування понятьref095
Внутрішньогосподарський контроль: стан та шляхи удосконаленняref094
Детерміноване і стохастичне моделювання факторних систем економічного аналізуref134
Деякі аспекти аудиторської діяльності в сучасних умовах розвитку підприємницької діяльностіref059
Деякі аспекти методики одержання доказівref104
Динамічна модель ринку в умовах досконалої конкуренціїref139
До проблеми термінології в сфері аудитуref058
Договір на проведення аудиту: економіко-правовий аспектref072
Дослідження стану розвитку цукрової галузі України і контроль за собівартістю цукруref006
Етичні та цінові фактори рекламної діяльності аудиторської фірмиref070
Застосування методу моделювання в аудиті балансуref109
Застосування нейромереж для прогнозування регіональних обсягів виробництваref136
Застосування системи фінансового контролінгу у діяльності вітчизняних підприємствref091
Застосування сучасних інформаційних технологій в аналітичних процедурах при проведенні аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності підприємстваref098
Звіт про фінансовий стан підприємства як інформаційне джерело фінансово-економічного аналізуref127
Значення внутрішнього аудиту при моделюванні системи обліку в корпоративній торговельній мережіref140
Історія розвитку аудиту в стародавньому світіref068
Історія розвитку аудиту періоду середньовіччяref069
Комунікаційна діяльність ВАТ «Райффайзен банк Аваль»ref041
Контроллінг (контролювання) - вид управлінської діяльностіref037
Математичне моделювання в управлінні торгівельною діяльністюref142
Матриця системи внутрішнього контролю на основі таксонометричної моделіref124
Методи захисту економічної інформації від несанкціонованого доступуref031
Методи стратегічного планування та контролінгуref143
Методологічний підхід до прогнозування надходжень з податку на додану вартістьref122
Модель інтеграції корпоративних структур та консолідації підприємствref123
Модель обліку діяльності органів державного сектора (крім державних комерційних підприємств)ref137
Модельні розрахунки діяльності підприємств малого та середнього бізнесуref132
Моделювання вітчизняної облікової системи для потреб управлінняref121
Наслідки недотримання відомими аудиторськими фірмами кодексу етики професійних бухгалтерівref067
Необхідність розвитку внутрішнього аудитуref084
Необхідність та особливість застосування внутрішнього аудитуref080
Нормативно-правове регулювання аудиту в Україні: шляхи удосконаленняref060
Обґрунтування вибору засобів реклами роздрібним торговельним підприємствомref047
Оподаткування податком на додану вартість: стан та удосконаленняref016
Організація внутрішньогосподарського контролю на підприємствахref093
Організація внутрішньогосподарського контролю: поняття, форми, фактори впливуref097
Організація ефективної взаємодії використання енергоресурсів в структурі виробничого потенціалу підприємствref128
Організація зовнішнього контролю якості аудиту в Україніref064
Організація і проведення рекламної кампаніїref038
Основні аспекти внутрішнього аудиту в комерційних банкахref083
Особливості аудиту в середовищі комп'ютерних інформаційних систем згідно до Міжнародних стандартів аудитуref034
Особливості маркетингової комунікаційної політики на ринку автомобілів Україниref051
Особливості організації внутрішнього аудиту в корпоративному бізнесіref089
Особливості організації внутрішнього аудиту в системі фінансового контролю підприємстваref096
Особливості організації внутрішнього аудиту підприємств торгівліref081
Особливості організації комунікаційної політики у ресторанному бізнесіref045
Оцінка розвитку малого бізнесу в регіоніref138
Оцінка та моделювання ризиків в діяльності підприємстваref133
Передумови капіталізації витрат в нематеріальні активи і відображення в системі бухгалтерського облікуref125
Побудова системи внутрішнього аудиту у комерційному банкуref079
Побудова служби управління ризиками аудиторської фірмиref126
Поетапна модель впровадження програмного забезпечення в систему бухгалтерського облікуref120
Позитивні та негативні моменти організації аудиту в Україніref076
Покращення організації проведення рекламної кампаніїref040
Порядок проведення сертифікації аудиторів Україниref066
Пріоритети удосконалення організації проведення рекламної кампанії виробничого підприємства ТОВ «Небесна»ref046
Проблема визначення сутності внутрішнього контролю та основні напрямки його вдосконаленняref088
Проблема незалежності в аудиторській діяльностіref063
Проблема створення та функціонування відділу внутрішнього аудитуref087
Проблеми сучасного аудитуref074
Проблемні аспекти у визначенні сутності внутрішнього аудитуref085
Проблемні питання відповідальності аудиторів перед користувачами за результати аудитуref061
Рекламна діяльність ТОВ «Форзац» на ринку видавничих послугref044
Рекламна кампанія туристичного підприємства та особливості її розробкиref042
Ризики бізнесу як предмет внутрішнього аудитуref086
Розвиток ринку аудиторських послугref075
Розрив очікувань як вічний конфлікт між аудитором і клієнтомref111
Розробка комплексу маркетингових комунікацій виробничого підприємстваref048
Розробка медіа-плану щодо просування на ринку України вино-коньячної продукції іноземних виробниківref049
Розробка та аналіз регіональної моделі міжгалузевого балансуref135
Становлення аудиту в пострадянських країнахref071
Стратегічне планування та контроль у системі контролінгу на підприємствіref144
Суттєвість і вибірка, як важливі компоненти внутрішнього аудиту підприємствref082
Сучасні аспекти становлення державного аудиту в Україніref112
Сучасні підходи до формування рекламного бюджету в торговельному підприємствіref050
Формування автоматизованого робочого місця менеджераref032
Формування інтегрованих маркетингових комунікацій виробничих підприємствref043
Формування інформаційного суспільства і концептуальні засади моделювання системи бухгалтерського облікуref131
Характеристика, призначення, та основні функціональні можливості програми "Abacus Professional"ref035
Характеристика, призначення, та основні функціональні можливості програми "ИНЭК-АДП"ref036
Характеристика, призначення, та основні функціональні можливості програмного пакету "Audit Expert"ref033
Шляхи європеїзації аудитуref073
Шляхи удосконалення організації аудиторського контролю в умовах інтеграції національної економіки України до світової економічної системиref062