Аналіз кредитних операцій в комерційному банкуВступ

Банківська система завжди була і залишається важливою складовою суспільного розвитку України, незважаючи на зміни в політичній ситуації, економічній кон’юнктурі та правовому середовищі країни. Кредитна діяльність в Україні протягом останніх декількох років була і лишається на сьогодні самою нестабільною і ризиковою з всіх форм банківських операцій. Проте, за інших рівних умов, кредитування - один із самих ефективніших та перспективних видів банківської діяльності.

Постановка проблеми

Широка диверсифікація операцій дозволяє банкам зберігати клієнтів і залишатися рентабельними навіть при надто несприятливій господарської кон’юнктурі. Але далеко не всі банківські операції повсякденно присутні і використовуються в практиці конкретного банківського закладу (наприклад, виконання міжнародних розрахунків чи трастові операції). Але є певний базовий набір, без якого банк не може існувати і нормально функціонувати.

До таких операцій, що конструюють діяльність банка відносять :

прийом депозитів;

здійснення грошових платежів і розрахунків;

видача кредитів.

Систематичне виконання зазначених функцій і створює той фундамент, на якому базується робота банка.

Банк має свою специфіку, передусім в тому, що він діє в сфері обміну, а не виробництва. По своїй природі банки пов'язані з грошовими і кредитними відносинами. Саме на їх базі і утворилося таке об’єднання як банк, що в цілому можна визначити як систему особливих підприємств, продуктом яких є кредитна справа. Головним в суттєвості банку, його основою, можна вважати організацію грошово-кредитного процесу. Кваліфікований та розгорнутий аналіз кредитних операцій – це запорука успішної роботи банку та підтримання його ліквідності на достатньому рівні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Проблемами кредитних операцій та іх аналіза займалися А.М.Герасимович, Білецька Н., Зимовець В., Шелудько Н., Коваленко В.В. та інші. В процесі досліджень кредитних операцій комерційних банків виявилися деякі недоліки, насамперед у внутрішньому контролю банків за кредитними операціями, підтримання їх ліквідності: недостатня оцінка кредитних ризиків, відсутність прорахунку на довготривалий період, неповний, а іноді, просто формальний, аналіз кредитного портфелю банку.

Метою даної статті є спроба розкрити сутність банківського кредиту, проаналізувати кредитний портфель банку, на прикладі ВАТ «Універсальний банк розвитку та партнерства» та дати оцінку причинам кризи ліквідності українських банків, що виникла в останній час.

Результати дослідження. У сучасній економічній літературі є спроби визначити кредит через різні види відносин. Як “економічні відносини між різними партнерами, що виникають при передачі майна або грошей іншій особі у тимчасове користування” [6] або як “грошові відносини, що виникають на основі терміновості, платності та зворотності” [8, c. 47].

Кредитні відносини – система економічних відносин між різними економічними суб`єктами у процесі організації механізму кредитування, проведення певних маркетингових досліджень, передусім відносин економічної власності, які виникають з наданням коштів у позику і отримання плати за неї [7].

У структурі активних операцій традиційно найбільшу питому вагу мають кредитні операції. Це пов'язано з об'єктивною властивістю капіталу спрямовуватися у сфери, де найвища норма прибутку. Саме аналіз кредитних операцій банку є дуже важливим, з погляду взаємодії банківських та інших фінансових установ.

Згідно статті 29 Закону “Про банки і банківську діяльність” банки здійснюють кредитні операції в межах кредитних ресурсів, які вони утворюють в межах своєї діяльності.

Банківське кредитування здійснюється на принципах:

Строковості.

Зворотність.

Забезпеченості.

Платності.

Цільового використання.

Лімітування

Диверсифікація.

Згідно з даними Департаменту статистики та звітності Національного банку України за період з 2001 по 2007 рік вимоги банків за кредитами, наданими в економіку України зросли з 25,6 млрд.грн. до 426,9 млрд.грн. Темпи росту обсягів кредитів тільки за 2007 рік склали 174 % [4, c. 98].

Розглянемо в зведеній таблиці (табл. 1) найпоширеніші на сьогодні послуги банків з кредитування без врахування похідних інструментів.

Таблиця 1.

Характеристика послуг банків з кредитування

 

Вид послугиМаксимальна сума% ставкаТермінЗабезпе­ченняВид економічної діяльності
11.Овердрафт15-40% середньомісяч­ного оборотуЗа домовленістю Вище звичайної.До 1 року  Без забезпе­ченняВиробництво, торгівля, послуги
22.ФакторингНа суму поставки20-22%+ комісія до5%Коротко-строковийБез забезпе- ченняТоргівля, послуги
33.Кредитна лініяВстановлений лімітДо 20% в грн. До 15% в ін. валютіКороткостро-ковий та довгостроковийЗабезпе-ченняВиробництво, торгівля
4 4.Інвестиційний. кредитНа суму проектуЧастка майбутнього прибуткуДовгостроковийБез забезпе- ченняВиробництво, Транспорт
55.Терміновий кредитДо 70% суми заставиДо 20% в грн. До 15% в ін. валютіКороткостро-ковий та довгостроковийЗабезпе-ченняВиробництво, торгівля, послуги
66.Програма мікрокред.ЄБРРДо 75000 дол.СШАДо 16%6 місяці - 3рокиЗабезпе-ченняМалий бізнес

 

Для кредитування поточних потреб найбільш сприятливими для клієнтів є кредитні лінії та овердрафти, для придбання, будівництва, модернізації основних засобів – інвестиційні та термінові кредити, відсотки по ним завжди менші, а терміни дій – довші.

Банківський кредит надається для забезпечення, розвитку і розширення сфери виробництва і обігу, задоволення споживчого попиту населення, інших напрямків господарської діяльності. Надання кредитів здійснюється в межах наявних кредитних ресурсів за умови обов’язкового дотримання економічних нормативів діяльності [3].

Умови кредитної угоди визначаються для кожного позичальника індивідуально, при цьому ступінь ризику заходу, що кредитується повинен бути мінімальним. У разі, якщо кредит надається не під заставу майна, нерухомості та цінностей, що мають реальну ринкову вартість, розмір власних коштів позичальника, як правило, не повинен бути нижчим 25% його потреби в кредитних коштах.

ВАТ “Універсальний Банк Розвитку та Партнерства” надає кредитні послуги на підставі договорів та відповідно до законодавства України, нормативно-правової бази НБУ та кредитної політики банку.

Банк має ліцензію на здійснення банківських операцій № 140 від 04.10.2001.

Кожний банк розробляє і здійснює свою кредитну політику, що складається під впливом поточних та перспективних задач банку, а також економічної кон’юнктури. В процесі проведення кредитних операцій банк дотримується кредитної політики і тому періодично аналізує склад та структуру кредитного портфеля та проводить внутрішній аудит та контроль кредитних операцій.

Дослідження активів банку полягає у використанні аналітичних прийомів, спрямованих на визначення загального обсягу коштів, які перебувають у розпорядженні банку. їх структури і динаміки в аналітичному періоді.

Загальний аналіз активів банку ґрунтується на застосуванні методик вертикального та горизонтального аналізу, які передбачають обчислення та подальшу оцінку таких показників:

процентні співвідношення окремих показників з агрегованим показником;

абсолютні зміни кінцевих показників порівняно з початковими (базисними);

темпи зростання або приросту показників в аналітичному періоді.

У процесі вертикального, або структурного аналізу активів визначається питома вага активів за їх цільовим використанням, ступенем ліквідності, рівнем дохідності, а також склад та структура кожного виду активів: кредитного портфеля, портфеля цінних паперів, високоліквідних та інших активів. Вертикальний аналіз структури балансу дає змогу робити висновки про перерозподіл вкладень у різні види активів і про зміни джерел фінансування підприємства. Результати цього аналізу використовуються в процесі оцінки якості складу активів та їх оптимізації. Вони, як правило, оформляються в таблиці та графічно у формі секторних або стовпчикових діаграм.

Горизонтальний, або трендовий, аналіз дає змогу вивчити динаміку активів у цілому й окремих їх видів у часі, визначити загальні тенденції їх зміни або тренду.

Результати цього аналізу оформляються графічно у формі стовпчикових діаграм та лінійних графіків, що полегшує визначення лінії тренду.

Вертикальний та горизонтальний аналіз під час загального вивчення активів зазвичай здійснюється одночасно.


В нашій базі є такі курсові роботи з фінансового аналізу банківської системи


Методика аналізу

Аналіз кредитної діяльності банку передбачає вирішення таких завдань:

визначення ступеня та типу концентрації ризику кредитного портфеля, його відповідності зовнішньому покриттю і достатності створених резервів покриття фактичних і потенційних збитків;

оцінювання адекватності кредитного ризику сумі передбачуваного прибутку;

визначення кредитоспроможності позичальників з метою зниження кредитного ризику;

визначення ефективності кредитних операцій, що дає змогу вибрати доцільний варіант розміщення ресурсів;

зниження ризику неповернення позики.

Аналіз кредитних операцій доцільно проводити в такій послідовності:

аналізуються масштаби кредитної діяльності банку порівняно з попередніми періодами та іншими банками;

аналізується рух кредитів;

розраховується оборотність кредитів;

визначається рівень диверсифікації кредитних вкладень, який дає змогу максимально знизити ризик неповернення позики;

оцінюється повернення позик;

проводиться кількісне оцінювання структури кредитного портфеля залежно від різноманітних класифікаційних ознак;

виявляється якість кредитного портфеля з погляду ризику і ступеня забезпеченості кредитів;

аналізується дохідність та ефективність кредитних операцій.

Обсяг кредитної діяльності банку безпосередньо пов'язаний з впливом зовнішніх і внутрішніх чинників. До зовнішніх належать соціально-демографічні, економічні, культурні, політичні та інші умови регіону діяльності банківської установи. Зовнішні чинники формують потреби юридичних та фізичних осіб, яке обслуговується в регіоні діяльності банку. Результати аналізу зовнішніх чинників використовуються у процесі розробки та обґрунтування стратегії розвитку банківської установи.

Рівень забезпеченості ресурсами і раціональне їх використання – визначальні чинники розвитку банківської установи, які створюють умови для ефективної діяльності банку.

Отримання, обробка, передача та зберігання інформації щодо об'єктів аналізу діяльності банку передбачає застосування системи економічних показників. У організаційно-інформаційній моделі економічні показники розподілено на дві групи, які відображають рух інформаційних потоків у системі управління: абсолютні і відносні показники.

Абсолютні натуральні і вартісні показники застосовуються переважно для передачі первинної (вхідної) інформації щодо кількісної оцінки параметрів досліджуваного об'єкту.

В оцінці результатів діяльності банку переважають вартісні показники, оскільки, на відміну від інших сфер національної економіки, банк працює в сфері фінансового посередництва.

Вартісна оцінка обсягів кредитної діяльності банку здійснюється на основі балансового звіту та звіту про фінансові результати банку, що характеризують собівартість наданих послуг (виконаних робіт). Говорячи про ресурси банківської установи, зазначимо, що їх вартісна оцінка дуже важлива, оскільки саме це в першу чергу визначає собівартість залучених коштів і можливість надавати кредити за конкурентними ставками.

Відносні показники формуються на основі обробки первинної інформації і утворюються у вихідних потоках інформаційної системи управління, тобто щодо абсолютних вони вторинні.

Таким чином, відмічаємо, що методика аналізу діяльності банків, порівняно з методикою аналізу діяльності підприємств, має ряд особливостей, які обумовлюють побудову системи економічних показників, алгоритми їх розрахунку та критерії оцінки відповідно до виконуваних функцій.

Результати аналізу аналізу

Розглянемо кредитний портфель Відкритого Акціонерного Товариства “Універсальний Банк Розвитку та Партнерства” в якісному та часовому розрізі.

Кредитування юридичних осіб є одним із визначальних напрямків розміщення коштів ВАТ «УБРП». У кредитному портфелі банку кредити, видані підприємствам та організаціям, займають близько 75%.

Структура кредитного портфелю банку станом на 01.01.2006, 01.01.2007 та станом на 01.01.2008 представлена в таблиці 2.

Таблиця 2

Динаміка зміни Кредитного портфелю банку

 

Найменування статті2005р., тис. грн  2006р., тис. грн  2007р., тис. грн  Абсолют. відхил., тис. грнВідносне відхил., %
2006/20052007/20062006/20052007/2006
123456789
1Овердрафт, у тому числі:8319573685705049049-318589,60-0,55
1.2Прострочені0352498352463-7037,14
2.Кредити в поточну діяльність, у тому числі:429046637514576842208468-6067248,59-9,52
2.1Сумнівні322536587959433430113,43117,58
2.2Прострочені18071033222628525-8070471,78-78,11
123456789
3Кредити в інвестиційну діяльність, у тому числі:16649236615182470122816342,12119,03
3.1Сумнівні15823415276-8248,10-35,04
3.2Прострочені300-30-100,000,00
4Іпотечні кредити, у тому числі:21771326781630910907-1636950,10-50,09
4.1Сумнівні7315711984-38115,07-24,20
5Усього кредитів475785751221702025275436-4919657,89-6,55
6Резерви під заборгованість за кредитами-28593-53298-51174-24705212486,40-3,99
7Усього кредитів за вирахуванням резервів під кредити447192697923650851250731-4707256,07-6,74

 

Загалом за результатами діяльності банка в 2006 році зросли всі показники в кредитному портфелі банку в порівнянні з 2005 роком. Найбільше зросла частка кредитів в поточну діяльність – на 208 468 тис. грн. в вартісному вираженні або на 48,59 %. Також зросли овердрафти на 49 049 тис. грн., що відповідає 589,6 % зростання в порівнянні з минулим роком. Також в 2006 році збільшилися резерви під заборгованості за кредитами на 24 705 тис. грн. або на 86,4 %.

За результатами діяльності банка в 2007 році спостерігається деяке зменшення показників кредитного портфелю, в порівнянні з 2006 роком. Зменшилися всі види кредитів, крім кредитів в інвестиційну діяльність (вони збільшилися на 119,34 %). Іпотечні кредити зменшилися більше ніж в два рази з 32 678 до 16 309 тис. грн.. Негативним також є те, що за овердрафтом прострочені кредити збільшилися на 2463 тис. грн. Проте в цілому кредити за вирахуванням резервів під кредити зменшилися на 6,74 %, що є нормальним показником для діяльності банку.

Таблиця 3

Структура кредитного портфелю ВАТ «УБРП»

 

ПоказникиЗа 2004 рік, тис. грнПитома вага, %За 2005 рік, тис. грнПитома вага, %За 2006 рік, тис. грнПитома вага, %
1Короткострокові кредити юридичним особам для забезпечення поточної діяльності13182141,0013410029,9925264836,20
2Довгострокові кредити юридичним особам для забезпечення поточної діяльності9395029,2220018044,7618564826,60
3Довгострокові кредити юридичним особам для забезпечення інвестиційної діяльності64302,00134163,00167502,40
4Овердрафти юридичних осіб96463,0089442,00335004,80
5Короткострокові кредити фізичним особам на поточні потреби5215216,225813513,0017587725,20
6Довгострокові кредити фізичним особам для забезпечення інвестиційної діяльність160765,00223605,00132601,90
7Овердрафти фізичних осіб114423,56100572,25202402,90
8Всього321517100447192100697923100

 

Таким чином в 2004 році найбільшу питому вагу займали короткострокові кредити юридичним особам для забезпечення поточної діяльності – 41 % та довгострокові кредити юридичним особам для забезпечення поточної діяльності. В 2005 році довгострокові кредити юридичним особам для забезпечення поточної діяльності, займають найбільшу питому вагу – 44,76 %, Короткострокові кредити юридичним особам для забезпечення поточної діяльності – 29,99 %

За даними таблиць 3 будуємо діаграми, зображені на рисунках 1, 2 та 3.

 

 

Рис. 1. Структура кредитного портфелю ВАТ “УБРП” станом на 2004 рік

 

 

Рис. 2. Структура кредитного портфелю ВАТ “УБРП” станом на 2005 рік

 

Рис. 3. Структура кредитного портфелю ВАТ "УБРП" станом на 2006 рік

 

Короткострокові кредити юридичним особам для забезпечення поточної діяльності

Довгострокові кредити юридичним особам для забезпечення поточної діяльності

Довгострокові кредити юридичним особам для забезпечення інвестиційної діяльності

Овердрафти юридичних осіб

Короткострокові кредити фізичним особам на поточні потреби

Довгострокові кредити фізичним особам для забезпечення інвестиційної діяльність

Овердрафти фізичних осіб

 

Протягом 2006 року обсяг кредитування зріс на 275,4 млн.грн (на 58%) за рахунок здійснення успішних маркетингових кроків на цьому високо конкурентному ринку.

Одним з основних видів кредитування для даного банку є короткострокове кредитування в обігові кошти. Це пояснюється особливостями структури клієнтів банку, у якій значну частину займають підприємства із коротким циклом виробництва. Таким чином, останніми роками банк зосередив особливу увагу на розвитку саме цього виду кредитування.

Розглянувши кредитний портфель ВАТ “Універсальний Банк Розвитку та Партнерства” можна зробити висновок, що банк, не зважаючи на велику конкуренцію на ринку банківських послуг, бурхливо розвивається, завойовує нові ринки, успішно пропонує нові банківські продукти. Важливою складовою стратегії розвитку банку є співробітництво з клієнтами на основі функціонального зближення та інтеграції. Ця стратегія втілюється в життя у різних формах – від реалізації зарплатних проектів для персоналу компанії до відкриття нових філій та відділень. На початок активної діяльності банку, в 2003 році, він мав мережу, яка включала головний офіс, одну філію та три відділення, всі в місті Києві. Через три роки мережа банку включає філію в Києві та 13 відділень, а також чотири філії та 18 відділень в інших містах України – Кривому Розі, Миколаєві, Одесі, Львові, Івано-Франківську.

Науковці з`ясовують реальні наслідки розширення обсягів кредитування в Україні за останні роки. Щорічний приріст відношення обсягів кредиту до ВВП в Україні перевищував межу, яку прийнято вважати критичною і такою, що свідчить про наявність кредитного буму ( приріст більше 5%): у 2003 році – приріст становив 7%, у 2005 – 8%, у 2006 – 13%( з 32,5 до 45,8%). Можливим ризиком, зумовленим кредитним бумом, є зростання вірогідності виникнення банківської кризи, спричинене потенційним зниженням якості кредитних активів. Ейфорія, пов`язана з підвищенням доступності кредитів в умовах кредитного буму, зумовлює послаблення контролю за довгостроковою ліквідністю і необґрунтовані сподівання на збереження такої доступності протягом невизначено тривалого періоду [5].

Необхідно відзначити, що на протязі останніх трьох років по практично всім показникам ВАТ “Універсальний банк Розвиту та Партнерства” демонструє стабільне зростання. Так, кредитний портфель виріс у два рази, аналогічно – депозити фізичних осіб. Значно зросла також доля доходних активів в балансі банку: з 47,5% в 2004 році до 61% в 2007 році, що є показником збільшення ефективності роботи банківської установи в цілому. І як результат – стрімке зростання чистого прибутку – з 1,4 млн.грн. до 11,6 млн.грн., тобто в 8,3 рази.

Банківська система України продовжує зростати надзвичайно високими темпами. А з високими темпами пов`язані і високі ризики, в першу чергу ризик ліквідності. Тому правильне його визначення та ефективне та оперативне управління їм набуває особливого значення.

Останні роки спостерігаються високі темпи іпотечного кредитування, тоді як ресурсна база банків залишається практично незмінною. Це призводить до дисбалансу між активами і пасивами за строками, тобто до зростання ризику ліквідності.

Наведені дані свідчать, про те, що ринок банківських послуг є динамічним і перспективним, а значить привабливим для іноземних гравців. В умовах відкриття банківського сектору України для інвестиційного капіталу ми спостерігаємо потужну експансію з боку іноземних, насамперед європейських банків.

Входження філій іноземних банків в Україну трансформує модель кредитування економіки. Дослідження щодо впливу входження іноземних банків на слабо розвинені фінансові ринки засвідчують, що за умов, які існують зараз в Україні, вітчизняні банки змушені будуть звузити обсяги кредитування найбільших і найліквідніших підприємств через нездатність конкурувати на цьому сегменті з філіями іноземних банків. Унаслідок цього відбудеться скорочення їх прибутковості і водночас зросте загальна ризикованість портфеля, адже для того, щоб відшкодувати втрату доходів, українські банки повинні будуть кредитувати менш платоспроможних, отже, більш ризикованих клієнтів. Результатом стане посилення фінансової нестійкості вітчизняних банків.

Яскравим свідченням залежності української фінансової системи від світової є останні події на банківському та валютному ринків України. Для мінімізації наслідків світової фінансової кризи Правлінням Національного Банку України 11.10.2008 року було прийнято Постанову № 319 «Про додаткові заходи щодо діяльності банків». В даній Постанові передбачені деякі обмеження та заходи щодо діяльності банків в Україні. Найбільш резонансним заходом є заборона дострокового розірвання депозитних договорів і суттєві обмеженні видачі кредитів в іноземній валюті. Не зважаючи на те, що дана Постанова суперечить деяким статтям Цивільного кодексу України, це допомогло підтримати ліквідність українських банків.

Висновки. Таким чином, основна проблема функціонування банку – забезпечення стійкого механізму управління, тобто здатності трансформування ресурсів та ризиків повноцінно (з максимальною ефективністю та мінімальним ризиком), виконуючи свої функції, витримуючи вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. Всі ці ризики суттєво збільшуються в зв’язку з бурхливим розвитком і агресивною кредитною політикою українських банків. Розглянувши кредитний портфель ВАТ “Універсальний Банк Розвитку та Партнерства” можна зробити висновок, що банк, не зважаючи на велику конкуренцію на ринку банківських послуг, бурхливо розвивається, завойовує нові ринки, успішно пропонує нові банківські продукти. Тому це може спричинити високі ризики кредитної діяльності, а як наслідок, проблеми з ліквідністю в даному банку. Саме на недопущення зменшення ліквідності на даному етапі розвитку банківської системи, враховуючи світову фінансову кризу, мають бути спрямовані дії банку.

 

Список використаних джерел:

 

Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000р. № 2121-III.

Річний звіт Відкритого Акціонерного Товариства “Універсальний Банк Розвитку та Партнерства” за 2004-2007 роки.

Аналіз банківської діяльності, за заг.ред. А.М.Герасимовича, Київ, КНЕУ, 2003 – 599с

Бюлетень Національного банку України, березень 2008року

Зимовець В., Шелудько Н. Макроекономічні аспекти активізації банківського кредитування в Україні / Вісник НБУ, № 11, 2006 рік, с.54-58

Петрук О.М. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф.. Ф.Ф. Бутинця. - К.: Кондор, 2004. - 461 с.

С.В.Мочерний, М.В. Довженко. Економічна теорія. К.:Академія, 2004р. ,650 с.

Экономическая энциклопедия / Под ред. Л.И.Абалкина.

 

Готові курсові роботи:

- Аналіз та аудит кредитоспроможності підприємства
- Економічний аналіз кредитів комерційного банку
- Аналіз і оцінка кредитного обслуговування підприємства установами банків

Всі курсові з аналізу банківської системи