Аналіз оборотних активів на підприємстві

Актуальність теми дослідження статті полягає в тому, що сучасні інформаційні технології почали активно впливати на повсякденну діяльність будь-якої організації і стали невід’ємною складовою частиною інформаційної інфраструктури цієї організації. Інформаційні технології дозволяють досліджувати та взаємопов’язувати складові ділянки діяльності організації між собою. Вони розвивається надзвичайно швидкими темпами і захоплюють все ширші сфери діяльності таким чином, що будь-яка конкурентноспроможна діяльність в майбутньому не може бути сформована без детального аналізу можливостей застосування інформаційних технологій. Звідси і випливає, що одним з важливих компонентів будь-якої управлінської діяльності повинна стати інформаційна інфраструктура, яка підтримується сукупністю інформаційних ресурсів та програмно-апаратних засобів обчислювальної техніки та зв’язку. Будь-яка сучасна інформаційна система функціонує саме на базі певних інформаційних та предметних технологій.

Проблеми, пов’язані з створенням, використанням, а також впливом інформаційних технологій на розвиток сучасного суспільства постійно перебувають в полі зору провідних вчених України та інших країн світу. Так, наприклад, проблемам інформаційних технологій присвячені праці низки вітчизняних вчених, зокрема, С.Й.Вовканича, В.М.Гейця, М.І.Долішнього, С.М.Злупка, Г.І.Калитича, Ю.М.Канигіна, Б.А.Малицького, В.С.Михалевича, С.І.Пирожкова, І.В.Сергієнка.

У даній статті мною розглядається поняття інформаційної системи та її місії в аналізі оборотних активів, підсистеми забезпечення інформаційних систем та переваги їх використання в аналізі оборотних активів.

Інформаційна система - це середовище, що забезпечує цілеспрямовану діяльність підприємства. Тобто вона є сукупністю компонентів (інформація, процедури, персонал, апаратне і програмне забезпечення), об'єднаних регульованими взаєминами для формування організації як єдиного цілого і забезпечення її цілеспрямованої діяльності. І як наслідок цього визначення, ефективність інформаційної системи може бути оцінена тільки в термінах її внеску в досягнення організацією її стратегічних цілей.
В нашій базі є такі курсові роботи з фінансового аналізу оборотних активів підприємства


Місія інформаційних систем - це виробництво потрібної для організації інформації для забезпечення ефективного управління всіма її ресурсами, в тому числі оборотними активами, створення інформаційного і технічного середовища для здійснення управління організацією та її структурними елементами.

 Важливо розуміти, що інформаційні системи безпосередньо підтримують практично всі аспекти управлінської діяльності в таких функціональних областях, як бухгалтерський облік, фінанси, управління трудовими ресурсами, маркетинг і управління виробництвом.

При проектуванні інформаційної системи аналізу оборотних активів особливу увагу приділяють формуванню автоматизованого банку даних і вибору пакету системи керування базами даних, для чого до останніх висуваються наступні вимоги:

забезпечення централізації і децентралізації (локалізації і розподілення) нагромадження, зберігання, обробки і видачі інформації;

максимальна незалежність програм від зміни даних і даних від програм, а також фізичних запам’ятовуючих пристроїв;

можливість опису різних структур даних і реорганізації даних;

можливість колективного і персонального використання даних;

захист від збоїв і втрат;

мінімальна надлишковість даних;

захист від несанкціонованого доступу до даних;

забезпечення допустимого часу виконання операцій доступу до даних;

забезпечення необхідного сервісу під час доступу, редагуванні даних, видача повних довідок.

Як правило, автоматизована інформаційна система містить функціональні підсистеми та підсистеми забезпечення. Забезпечення в свою чергу може бути інформаційним, програмним, технічним, технологічним, організаційним, правовим, математичним, лінгвістичним і ергономічним. У функціональній структурі виділяються такі елементи, як функціональна підсистема, блок, комплекс задач, задача. Фактично функціональні системи відображають модель управління, тобто в кожній з них проходить трансформація цілей управління в певні функції.

Основними інформаційними ресурсами для аналізу оборотних активів виступають звіт про рух грошових коштів, який в останні десятиліття став одним із основних елементів бухгалтерської (фінансової) звітності у світовій практиці, та баланс підприємства. Ці ресурси використовується при проведенні аналізу руху грошових коштів підприємства та фінансових результатів підприємств.

В сучасних умовах господарювання, цінність звіту про рух грошових коштів полягає в тому, що інформація, яка має особливу вагу для інвесторів, дає можливість оперативно бачити значення варіанту чистого руху грошових коштів за кожним видом діяльності. За даними цієї звітності та включаючи весь інформаційний масив бухгалтерського обліку формують базу даних аналізу оборотних активів. За цією специфікою база даних може бути у вигляді інформаційних потоків оперативного, перспективного і ретроспективного аналізу.

Сучасне програмне і технічне забезпечення дає змогу здійснювати всебічну автоматизацію розв’язання аналітичних задач, значно розширити їх діапазон і поглиблювати зміст. Аналітична задача – сукупність виконуємих на ПК операцій з перетвореннями методу аналізу вхідної інформації у вихідну.

Схема технологій рішення задачі аналізу оборотних активів в загальному вигляді:

постановка задачі та її формалізований опис;

накопичення інформації;

обробка інформації;

власне аналіз.

Зокрема, треба визначити, яка конкретно інформація і з якої бази даних має бути використана, яким чином має бути згрупована, яку розрахункову інформацію треба одержати і яким чином (привести розрахунки, формули, бажані підсумкові таблиці, тощо), який вигляд має алгоритм розв’язання задачі.

До переваг сучасних технологій комп’ютерного аналізу можна віднести:

висока продуктивність;

швидка обробка;

більш висока точність;

поліпшений контроль;

комп’ютерні пристосування.

З великого різноманіття електронних таблиць для економічного аналізу виробничо-комерційної діяльності промислових підприємств доцільно використовувати програмний продукт Microsoft Assecc, що працює в середовищі Windows. Її можливості дуже широкі: виконання складних аналітичних розрахунків, одержання відповідних аналітичних таблиць, а також відображення даних таблиць у вигляді діаграм та графіків, які унаочнюють результати аналізу.

 

Використання комп’ютерних техногологій безумовно підвищує ефективність аналітичної роботи фінансових експертів. Це досягається за рахунок скорочення строків проведення аналізу, більш повного охоплення впливу факторів на результати господарської діяльності, заміни приблизних або спрощених розрахунків точними, постановки та рішення нових багатомірних задач аналізу та діагностики фінансового стану підприємства.

Використання сучасних інформаційних технологій економічних досліджень дозволяє звільнити робітників економічних служб від рутинних операцій, нетворчої роботи, зосередити їхні зусилля на виробітку стратегії та тактики діяльності підприємства на ринку.

Програмне забезпечення аналізу оборотних активів складається з таких основних програм: «Акцент» , «1 С: Підприємство», «БЕСТ – ПРО», «ПАРУС – ПІДПРИЄМСТВО», «ГАЛАКТИКА» та інші.

Розглянемо можливості програми «Акцент» для аналізу оборотних активів. Сьогодні на багатьох підприємствах ведеться автоматизований бухгалтерський облік за програмою „Акцент”. „Акцент” – це не просто бухгалтерська програма. Це універсальний інструмент, на базі якого можна створювати системи обліку виробничої діяльності. Програма легко маштабується від настільної системи до системи обліку на великому підприємстві і не залежить від його форми власності.

Облік оборотних активів за програмою „Акцент” ведеться через облік грошових засобів, які являються важливішим елементом оборотних засобів.

Переваги обліку оборотних активів за програмою « Акцент»:

1. Легко зробити введення аналітичної інформації обов'язковим.

2. Легко зберігати проміжні результати. Обмежений і визначений заздалегідь вид аналітики припускає можливість заздалегідь розраховувати дані і зберігати їх у базі даних (звичайно це називається <регістрами обліку>), а при побудові звітів, діставати відтіля вже готові цифри, що помітно прискорює процес формування звітів.

3. Легко визначити можливі варіанти аналітичних звітів.

Вирішення проблеми економного і раціонального використання оборотних активів залежить від організації бухгалтерського обліку операцій з оборотними активами і повинно здійснюватися за напрямом комп’ютеризації облікових робіт. За цим напрямом рекомендовано документи актів на списання та переоцінку товарно-матеріальних цінностей, накладні на внутрішнє переміщення та відомості надходження товарно-матеріальних цінностей, в умовах використання комп’ютерних технологій для ведення обліку, які сприятимуть підвищенню ефективності здійснюваних облікових і контрольних функцій.

Отже, поставлені задачі аналізу оборотних активів можна легко вирішити за допомогою ПЕОМ, якщо мати певні навики у роботі з комп’ютером.

Зазначимо, що інформаційна система постійно зазнає динамічних змін. Її розвиток здійснюється в багатьох напрямках. Основні із них такі:

охоплення автоматизацію нових підсистем і розширення функцій інформаційної системи;

створення принципово нових алгоритмів (задач) і вдосконалення вже існуючих;

вдосконалення і розширення комплексу технічних засобів;

вдосконалення загальносистемного програмного забезпечення.

А це в свою чергу вимагає своєчасного динамічного корегування програмного забезпечення.

Технічне забезпечення - це комплекс технічних засобів, призначених для роботи інформаційної системи, а також відповідна документація на ці засоби і технологічні процеси.

Еволюція технічного забезпечення, яке включає апаратні засоби, засоби комунікації, програмне забезпечення, проходить нерівномірно, стрибкоподібно.

Комп'ютерні технології за типом інтерфейсу поділяють на пакетні, діалогові, мережеві. У першому випадку користувач одержує тільки результати роботи технології, в інших він взаємодіє з нею на індивідуальному комп'ютері або комп'ютері, підключеному до мережі.

 Сучасні технічні засоби забезпечення управління інформаційними ресурсами по своєму складу і функціональним можливостям вельми різноманітні. Засоби обчислювальної техніки, засобу комунікаційної техніки, засобу організаційної техніки.

 Комп'ютерна техніка призначена, в основному, для реалізації комплексних технологій обробки і зберігання інформації і є базою інтеграції всіх сучасних технічних засобів забезпечення управління інформаційними ресурсами.

 Комунікаційна техніка призначена, в основному, для реалізації технологій передачі інформації і припускає як автономне функціонування, так і функціонування в комплексі з засобами комп'ютерної техніки.

 Організаційна техніка призначена для реалізації технологій зберігання, уявлення і використання інформації, а також для виконання різних допоміжних операцій в рамках тих або інших технологій інформаційної підтримки управлінської діяльності.

Технологічні процеси, які відбуваються в сфері матеріального виробництва, описуються послідовністю операцій і етапів переходу вихідного продукту в кінцевий. Технологічні процеси тісно пов’язані з інформаційною системою і мають справу з інформацією. Стосовно до інформаційної системи слід розрізняти технологічні процеси проектування, впровадження і аналогічні процеси її функціонування.

Технологія розробки інформаційної системи повинна описати процеси проектування на всіх етапах. Тут з одного боку слід виділити технологію перебудови апарату управління та його підготовку до проведення автоматизації, а з іншого технологію проектування і впровадження, тобто розробку інформаційної системи. Технологічні процеси повинні приводити до розробки методів, алгоритмів і програм обробки інформації і підтримання функціонування інформаційної бази даних.

Впровадження інформаційної системи спонукає до широких змін методів роботи управлінського персоналу, структури системи, процедур управління, документопотоків.

Організаційне забезпечення - узгодження по місцю, часу і меті, сумісне функціонування окремих виконавців, колективів і технічних засобів. Воно повинно здійснюватися і регулюватися деякими правилами взаємодії, які утворюють правовий та моральний кодекс і складають основу правового забезпечення. Тому організаційне забезпечення будується на нормативних актах правового забезпечення, а правове забезпечення знаходить своє втілення в організаційному забезпеченні.

Організаційне забезпечення інформаційної системи охоплює сукупність засобів, методів і відповідного персоналу. Воно повинно забезпечити:

- проведення техніко-економічного аналізу існуючої системи управління, вибору і постановки задач побудови інформаційної системи на етапі розробки і впровадження;

- регламентацію взаємодії персоналу з комплексом технічних засобів і між собою в процесі розв’язку задач управління, контролю ефективності роботи системи управління на етапі функціонування інформаційної системи.

На етапі проектування організаційне забезпечення виконує наступні задачі:

аналіз існуючих систем аналізу оборотних активів і формулювання напрямів підвищення їх ефективності;

вибір і постановку задач аналізу оборотних активів;

формулювання вимог до комплексу технічних засобів;

розробку організаційних рішень по складу, структурі, організації і методології розв’язку задач управління в інформаційній системі, склад робочих процедур і пояснення щодо їх виконання.

На етапі функціонування інформаційної системи організаційне забезпечення вирішує такі задачі:

впровадження задач аналізу оборотних активів;

організацію функціонування персоналу і комплексу технічних засобів інформаційної системи;

контроль і аналіз ефективності аналізу оборотних активів;

формування пропозицій по вдосконаленню і розвитку інформаційної системи.

Основою ефективного розвитку підприємств є нормативно-правова база, яка ґрунтується на сукупності законів, потрібних для регулювання діяльності та створення сприятливих умов для її розвитку. Правове забезпечення - це сукупність норм, виражених в нормативних актах, які встановлюють і закріплюють організацію інформаційної системи, її мету, завдання, структуру і функції (правовий статус інформаційної системи і її підрозділів), призначених для регламентації створення і функціонування інформаційної системи. Правове забезпечення будується на базі юридичного підходу, який розглядає соціальне управління, як організаційну, в тому числі виконавчо-розпорядницьку діяльність державних органів, спрямовану на виконання законів та інших нормативних актів, прийнятих органами влади і управління. Юридичний підхід аналізує місце і роль права в управлінні, визначає зміст законної виконавської і розпорядчої діяльності державних і управлінських органів, виробляє рекомендації по її вдосконаленню.

Існують такі основні правові гарантії аналізу оборотних активів:

захист інформації,

конфіденційність інформації,

правове забезпечення аналізу оборотних активів,

забезпечення інформаційної безпеки,

доступність інформації щодо аналізу оборотних активів,

відповідальність за інформаційні правопорушення,

тощо.

Математичне забезпечення включає сукупність математичних методів, моделей і алгоритмів для розв’язку задач управління і обробки інформації із застосуванням обчислювальної техніки. До засобів математичного забезпечення аналізу оборотних активів відносяться: моделі процесів управління, алгоритми розв’язку задач управління, методи оптимізації.

Розглянемо економіко-математичну модель оптимізації обсягу і структури оборотних активів підприємств і джерел їхнього формування, яка забезпечує відновлення фінансової стійкості і платоспроможності підприємств.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

1) визначити принципи складання економіко-математичної моделі;

2) виділити складові елементи оборотних активів та джерел їхнього формування, що підлягають управлінню та оптимізації;

3) обрати систему обмежень, які відображають принцип складання балансових моделей, умову рівності зміни суми оборотних активів сумі зміни джерел їхнього формування; враховують мінімальні межі елементів оборотних активів і джерел їхнього формування; відбивають умови фінансової стійкості та платоспроможності;

4) розробити та описати економіко-математичну модель оптимізації обсягу і структури оборотних активів підприємства і джерел їхнього формування, що забезпечує відновлення фінансової стійкості та платоспроможності.

Оптимізація обсягу і структури оборотних активів підприємства, а також обсягу і структури джерел їхнього формування являє собою задачу математичного програмування. Математична модель вирішення даної задачі складається за балансовим принципом. З одного боку, мінімізується вартість витрат обігу та альтернативної вартості елементів оборотних активів, з іншого, мінімізуються витрати по залученню й обслуговуванню використовуваних джерел формування оборотних активів, що зводяться в одну цільову функцію.

За допомогою запропонованої моделі визначається оптимальний обсяг і структура оборотних активів, обсяг і структура джерел їхнього формування, а також необхідна сума коштів (за видами джерел), що направляється на відновлення фінансової стійкості і платоспроможності підприємства.

Лінгвістичне забезпечення охоплює сукупність науково-технічних термінів чи інших мовних засобів, правил формалізації мов, методів стиску запису інформації, засобів діалогу людини і обчислювальної системи. Лінгвістичне забезпечення включає в себе:

інформаційні мови для опису структурних одиниць баз даних інформаційної системи (документів, показників, реквізитів);

мови управління, маніпулювання і обміну даними в банку даних інформаційної системи;

мовні засоби інформаційно-пошукових систем;

мовні засоби системи автоматизованого проектування;

діалогові мови;

словники термінів і визначень.

Ергономічне забезпечення охоплює сукупність методів і засобів, призначених для створення оптимальних умов для ефективної діяльності і навчання операторів зі складу персоналу інформаційної системи. Ергономічне забезпечення включає в себе:

комплекс документації, яка містить ергономічні вимоги до робочих місць і здійснює експертизу робочих місць;

комплекс методів, учбово-методичних матеріалів і технічних засобів підготовки персоналу до роботи;

комплекс методів і засобів, які забезпечують професійний відбір.

В плані ергономічного забезпечення на етапах проектування інформаційної системи визначається ступінь і рівень участі людини в системі управління, вимоги до форми представлення інформації, умови оточуючого середовища діяльності людини, порядок роботи і відпочинку персоналу, нормативи навантаження і надійності персоналу; вимоги до технічних засобів, способи взаємодії персоналу і технічних засобів.

Ми живемо в інформаційному столітті, коли той хто володіє інформацією дійсно володіє світом. В наш час інформація і інформаційні технології дуже швидко поширюються і впливає на господарську діяльність підприємств, надаючи багато переваг тим підприємствам, які швидко пристосовуються до інформаційних технологій.

Сучасні ринкові перетворення в економіці країни ставлять нові вимоги до якості обліково-аналітичної інформації, яка є підставою для прийняття необхідних управлінських рішень на підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання. Їх керівництву необхідна достовірна і повна інформація про результати діяльності господарюючого суб’єкта та його фінансовий стан. Це зумовлює необхідність удосконалення системи обліку як основи інформаційного забезпечення будь-якого процесу управління, в тому числі й управління оборотними активами.

Роблячи висновки, можна з впевненістю стверджувати, що вдосконалення інформаційної бази за новітніми інформаційними технологіями для проведення аналізу оборотних активів через визначення зв’язків між елементами системи управління надасть можливість оптимізувати інформаційне середовище стосовно дослідження стану та ефективності використання оборотних активів у діяльності господарських товариств.

Отже, для управління оборотними активами господарських товариств насамперед потрібна добре налагоджена інформаційна база. Такою інформацією систему управління забезпечує аналіз, проведений на основі облікових та звітних даних.

 

Список використаних джерел:

 

Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. Навчальний посібник. К: Знання-Прес, 2003. – 349 с.

Клименко О.В Інформаційні системи і технології в обліку. Навчальний посібник. К: Центр учбової літератури, 2008. – 320 с.

Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посібник- Львів: Видавництво національного університету «Львівська політехніка», 2003.-268 с.

Пономаренко В.С. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник К.: Видавничий центр « Академія», 2002. — 542 с.

Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і ауди­ту. — К.: Вища школа, 1994. — 364 с.

Готові курсові роботи:

- Аналіз оборотних активів підприємства
- Аналіз оборотних активів торговельних підприємства
- Аналіз оборотних активів підприємства та ефективності їх використання
- Аналіз оборотних активів в системі управління підприємством
- Аналіз ефективності використання оборотних активів туристської фірми в сучасних умовах господарювання
- Економічний аналіз матеріальних оборотних активів торговельних підприємства
- Аналіз оборотних активів підприємства промисловості
- Економічний аналіз оборотних активів закладів охорони здоров'я
- Аналіз ефективності використання матеріальних оборотних активів підприємства
- Фінансовий аналіз оборотних активів підприємства та ефективності їх використання

Всі курсові з аналізу оборотних активів