Аналіз економічного потенціалу підприємства

Ринкове середовище, у якому на сьогоднішній день функціонують суб’єкти господарювання різних форм власності, протягом останніх років суттєво змінюється: постійно зростає ступінь його невизначеності, з’являються невраховані чинники ризику.

Сучасне управління бізнесом повинно пристосовуватися до ринкового саморегулювання. Все частіше починають говорити про нові підходи до стратегічного управління в умовах ринкової економіки. Головне завдання нового менеджменту – подолання консервативних традицій, які не відповідають об’єктивним реаліям сучасного світу економіки, бізнесу, політики та соціального розвитку.

Стратегічне управління підприємством неможливо уявити без проведення стратегічного аналізу, який розглядається:

як виконання відповідної функції управління, орієнтованої на перспективу і такої, що має високу невизначеність;

як дослідження економічної системи за параметрами, які визначають її майбутній стан.

Предметом стратегічного аналізу є концептуальні напрями функціонування і розвитку підприємства, його організаційні, економічні та інформаційні ресурси та можливості, які розглядаються з погляду нарощування стратегічного потенціалу підприємства та зміцнення його позицій на ринку у довгостроковому аспекті.

Основна ціль стратегічного планування полягає в забезпеченні потенціалу майбутньої успішної діяльності підприємства.

Тобто, при розгляді питань стратегічного планування виникає проблема оцінки економічного потенціалу підприємства.

Визначення поняття економічного потенціалу набуває певного значення також у зв’язку з необхідністю розробки підходів до оцінки рівня економічної безпеки підприємств. Безсумнівно, що підвищення потенціалу підприємства веде до зростання його економічної безпеки. Отже, може виявитися можливим використання показника економічного потенціалу як інтегрального критерію економічної безпеки, що потребує детальних досліджень названих категорій.
В нашій базі є такі курсові роботи з фінансового аналізу економічного потенціалу


Таким чином, особливого значення набуває питання вибору інструментарію оцінки економічного потенціалу підприємства, що дозволить визначати внутрішні можливості й приховані резерви суб’єкта господарювання з метою підвищення ефективності його діяльності. Однак рішення даного питання неможливе без чіткого визначення сутності економічного потенціалу підприємства, що і обумовлює актуальність обраної теми дослідження.

Метою даного дослідження і цієї статті є визначення та удосконалення напрямів оцінки економічного потенціалу підприємства.

Завдання наукового дослідження:

Оцінка трактувань сутності економічного потенціалу підприємства.

Удосконалення методичних підходів до аналізу і оцінки економічного потенціалу підприємства.

Аналіз накопиченого теоретичного матеріалу по проблемі, яка розглядається, показав, що більшість сучасних публікацій лише торкається окремих аспектів поняття „потенціал”, вказує на існування різних підходів до визначення даного поняття, сутності і складу, відзначає важливість його вивчення.

Ряд публікацій присвячено дослідженню таких категорій, як економічний потенціал країни, виробничий, ринковий та економічний потенціал підприємства. Аналіз теоретичних робіт дозволив виявити недоліки та позитивні моменти, які слід враховувати при визначенні поняття „економічний потенціал підприємства”.

Серед науковців, які приділили значну увагу дослідженню економічного потенціалу підприємства, слід виділити таких як Лапін Є.В., Мних Є.В., Митрофанов Г.В., Мец В.О., Краснокутська Н.С., Кравченко Г.О., Барабаш Н.С., Большакова О.Ю., Чумаченко М.Г.

Термін „потенціал” латинського походження та має тлумачення – „міць, сила”. У загальному значенні зміст терміна розкривається як „ступінь потужності в якому-небудь відношенні, сукупність засобів, необхідних для чого-небудь”. Спроби вирішення проблеми оцінки потенціалу на рівні країни, галузі та підприємства призвели до появи різноманітних визначень.

Так, Краснокутська Н.С. дає визначення потенціалу, як можливості системи ресурсів і компетенції підприємства створювати результат для зацікавлених осіб за допомогою реалізації бізнес-процесів [1, с.352]. Ми вважаємо, що таке визначення є цікавим з позицій симбіозу ресурсної та результативної концепцій, але воно не відображає рівні потенціалу та його структуру.

Мец В.О. вважає, що економічний потенціал є узагальнюючою характеристикою роботи підприємства і проявом сукупного впливу наступних взаємозалежних його сторін: виробничого, майнового, фінансового і ділового потенціалів[2, с.175]. Але у цьому випадку поняттям економічного потенціалу підмінюється поняття сукупного потенціалу підприємства та, крім того, такий підхід потребує чіткого відокремлення границь складового кожного з названих потенціалів.

Тривалий час у вітчизняній літературі потенціал ототожнювався з масштабами діяльності виробничого підприємства, а для його характеристики найчастіше

використовувалися такі показники як виробнича потужність, знімання продукції з одиниці виробничої площі тощо. Такий підхід підтримує Лапін Є.В.[3, с. 360]

На думку Чумаченко М.Г., економічний потенціал визначається як „відносини, що виникають на підприємстві з приводу досягнення максимально можливого фінансового результату за умови:

наявності власного капіталу, достатнього для виконання умов ліквідності і фінансової стійкості;

можливості залучення капіталу, в обсязі необхідному для реалізації ефективних інвестиційних проектів;

рентабельності вкладеного капіталу;

наявності ефективної системи керування фінансами, що забезпечує прозорість поточного і майбутнього фінансового стану”[4, с. 204].

В залежності від підходу до визначення сутності економічного потенціалу, виділяють різні напрями оцінки економічного потенціалу підприємства.

Лапін Є.В., що ототожнює поняття „економічного і виробничого потенціалу” пропонує здійснювати аналіз економічного потенціалу на основі:

аналізу забезпеченості підприємства основними засобами та ефективності їх використання;

аналізу забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та їх використання;

аналізу матеріальних ресурсів підприємства [3].

Митрофанов Г.В., Кравченко Г.О., Большакова О.Ю. рекомендують здійснювати аналіз економічного потенціалу за наступними напрямами:

загальний аналіз економічного потенціалу підприємства (на основі даних фінансової звітності підприємства);

оцінка фінансової стійкості;

оцінка платоспроможності;

аналіз ефективності використання економічного потенціалу підприємства (на основі показників рентабельності та ділової активності)[5, с.301].

Узагальнюючи проведений аналіз, можна зробити наступні висновки або виділити основні моменти, які варто враховувати при визначенні сутності економічного потенціалу підприємства:

Потенціал визначається сукупністю засобів для досягнення яких-небудь цілей і виявляється в здатності до досягнення цих цілей.

Дана категорія повинна відображати тісний взаємозв’язок економічної і фінансової діяльності підприємства. Цей взаємозв’язок може бути відбито в показниках фінансових результатів (рентабельності, капіталовіддачі), на рівень яких безпосередній вплив мають показники використання матеріальних ресурсів, обсягу реалізації продукції та інші виробничі показники.

Досягнення стабільно високих фінансових результатів протягом досить тривалого проміжку часу можливо тільки за умови забезпечення необхідного рівня фінансової стійкості і платоспроможності.

З огляду на вищевикладене, пропонуємо наступне визначення даної категорії:

економічний потенціал – сукупна здатність підприємства здійснювати економічну діяльність, спрямовану на досягнення максимально можливого фінансового результату за умови забезпечення високого ступеня фінансової стійкості і платоспроможності.

Виходячи з даного визначення, можна виділити наступні складові економічного потенціалу підприємства:

Сукупна здатність підприємства здійснювати економічну діяльність, спрямовану на досягнення максимально можливого фінансового результату.

Здатність підприємства здійснювати названу діяльність за умови забезпечення високого ступеня фінансової стійкості.

Здатність підприємства здійснювати високоефективну діяльність за умови забезпечення достатнього рівня платоспроможності.

На нашу думку, аналіз економічного потенціалу необхідно здійснювати за різними напрямами в залежності від виду господарської діяльності підприємства.

Сучасні умови господарювання примушують українські промислові підприємства швидко адаптуватись до змін ринкового середовища й уникати необґрунтованого ризику, приймаючи управлінські рішення щодо ефективного використання всіх наявних виробничих ресурсів, збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції, дотримання обраної стратегії виробництва. Отже, метою аналізу економічного потенціалу промислових підприємств є об’єктивна оцінка обсягу виробленої реалізованої продукції, рівня її собівартості, а також виявлення резервів зростання обсягу реалізованої продукції і зниження її собівартості, розроблення організаційно-економічних заходів щодо підвищення економічної ефективності виробництва. Тому аналіз економічного потенціалу промислових підприємств доцільно здійснювати на основі аналізу забезпеченості підприємства основними засобами та ефективністю їх використання, трудовими ресурсами, провести аналіз матеріальних ресурсів підприємства, витрат і собівартості промислової продукції.

Що стосується торговельних підприємств, то в ході своєї діяльності вони стають учасниками конкурентної боротьби за споживача (покупця). Можливість виживання підприємства в умовах постійної конкурентної боротьби залежить від його конкурентоспроможності і стійкого фінансового становища. Тому одним з важливих етапів роботи з розробки стратегії діяльності торговельного підприємства є аналіз його економічного потенціалу з точки зору визначення складу і структури активів та джерел їх фінансування, пошук шляхів і кількісне обчислення резервів поліпшення структури економічного потенціалу та забезпечення на цій основі фінансової стійкості та платоспроможності підприємства. Пропонуємо наступні напрями аналізу економічного потенціалу торговельного підприємства:

загальний аналіз економічного потенціалу підприємства (на основі даних фінансової звітності підприємства);

оцінка фінансових показників (ліквідності, рентабельності, фінансової стійкості);

оцінка за критерієм „можливість залучення додаткового капіталу”(на основі розрахунку показників оцінки кредитоспроможності і комерційної репутації підприємства);

оцінка за критерієм „наявності ефективної системи керування фінансами” ( на основі експертної оцінки).

Такий підхід дозволяє провести оцінку ринкової вартості підприємства, яка визначається вартістю майна підприємства, дослідити джерела фінансування як основи формування активів підприємства, оцінити розміщення та ефективність використання фінансових ресурсів підприємства. На основі узагальнених результатів даного аналізу, менеджери, з урахуванням специфіки торговельної діяльності підприємства, зможуть розробити стратегію розвитку і функціонування підприємства з метою максимізації прибутку і попередження фінансової кризи на підприємстві.

Напрямами удосконалення методики оцінки економічного потенціалу підприємства є обґрунтування критерію оцінки економічного потенціалу ( на базі вивчення якісних характеристик прибутку) та розробка методів інтегральної оцінки економічного потенціалу. Для цього необхідно вивчити показники, що характеризують кожну зі складових потенціалу (а саме: сукупну здатність підприємства здійснювати економічну діяльність, спрямовану на досягнення максимально можливого фінансового результату; здатність підприємства здійснювати названу діяльність за умови забезпечення високого ступеня фінансової стійкості та достатнього рівня платоспроможності), та установити обмежене кола індикаторів (в залежності від виду господарської діяльності підприємства), які дозволяють дати кількісну оцінку економічного потенціалу по напрямах, а також факторів, що визначають їхні значення.

Отже, запропонований нами підхід, щодо аналізу економічного потенціалу з урахуванням галузевої специфіки підприємства, дає змогу комплексно дослідити ресурси та резерви підприємства з метою системної оцінки його реальних і потенційних можливостей, що дозволить керівництву приймати зважені стратегічні рішення, спрямовані на забезпечення високої фінансової стійкості підприємства та зміцнення його позицій на ринку як у короткостроковому, так і у довгостроковому аспектах.

 

Список використаних джерел:

 

Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.

Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посіб. – К.: Вища школа. – 2003.

Лапин Е.В. Оценка экономического потенциала предприятия: Монография. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2004.

Чумаченко М.Г. Економічний аналіз: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2001.

Митрофанов Г.В., Кравченко Г.О., Большакова О.Ю. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. - К.: КНТЕУ, 2002.

Готові курсові роботи:

- Аналіз та аудит фінансово-економічного потенціалу підприємства торгівлі та ефективності його використання
- Аналіз економічного потенціалу підприємства та ефективності його використання в умовах застосування сучасних інформаційних технологій
- Аналіз майнового потенціалу в системі управління підприємством
- Економічний аналіз економічного потенціалу та фінансового стану підприємства
- Аналіз фінансового потенціалу підприємства
- Оцінка ресурсного потенціалу підприємства та аналіз ефективності його використання
- Аналіз ефективності використання економічного потенціалу підприємства

Всі курсові з аналізу економічного потенціалу