Аналіз чистого прибутку підприємства

Актуальність аналізу чистого прибутку

Актуальність даної теми полягає в тому, що економіка України переходить до якісно нової моделі побудови економіки, яка передбачає реформування відносин власності та системи управління господарським механізмом, зумовлює необхідність нового підходу до поглибленого дослідження питань сутності прибутку та рентабельності діяльності і вивчення тих функцій, які вони виконують у ринковому механізмі.

Про актуальність теми статті свідчить і те, що підприємство в Україні потребує сучасного теоретичного, методологічного та методичного забезпечення управління прибутком, оборотних наукових рекомендацій щодо процесів формування та використання чистого прибутку підприємств.

Незважаючи на значну кількість публікацій, що освітлюють окремі аспекти проблем методики факторного аналізу чистого прибутку, дослідження цього процесу, його сутності, особливостей, факторів, що впливають на здійснення управління прибутком підприємства вимагають подальшої розробки.

Актуальність і важливість питань управління чистим прибутком і велике значення цього процесу для фінансово-господарської діяльності підприємств в сучасних ринкових умовах господарювання обумовили вибір теми наукового дослідження.Мета і завадння курсової роботи

Метою написання курсової роботи є здійснення факторного аналізу чистого прибутку підприємства, виявлення внутрішніх резервів підвищення ефективності цього процесу та розробити пропозиції щодо оптимізації формування чистого прибутку підприємства та поліпшення його використання.

Відповідно до цієї мети в ході дослідження вирішується такі завдання:

визначити економічну сутність прибутку;

вивчити механізм управління прибутком на підприємстві;

проаналізувати чистий прибуток підприємства в розрізі окремих його складових та виявити на основі результатів аналізу тенденції у зміни показника чистого прибутку підприємства;

розробити заходи, спрямовані на оптимізацію обсягів та структури чистого прибутку підприємства.

Об’єктом аналізу є Відкрите акціонерне товариство «Наш Хліб», яке має самостійний баланс, має знак для товарів і послуг, який затверджується правлінням товариства і зареєстрований в торгово-промисловій палаті печатку і бланки з своїм наймену­ванням та інші реквізити.


В нашій базі є такі курсові роботи з фінансового аналізу чистого прибутку підприємства


Економічний зміст поняття «Чистий прибуток»

Функціонування будь-якого підприємства, незалежно від видів його діяльності і форм власності, в умовах ринку визначається його здатністю створювати необхідну і достатню величину доходу або прибутку. Тому аналіз прибутку займає провідне місце в системі комплексного економічного аналізу, оскільки за ним оцінюється ступінь досягнення кінцевої мети діяльності підприємства.

Прибуток є основним джерелом фінансування витрат на виробничий і соціальний розвиток підприємства, найвагомішим джерелом формування державного бюджету. Тому створеного прибутку повинно бути достатньо не тільки для задоволення фінансових потреб самого підприємства, а й для фінансування суспільних фондів споживання, розвитку науки, освіти, охорони здоров’я. Показники прибутковості є визначальними в оцінках ефективності функціонування господарюючого суб’єкта за всіма видами діяльності. [ 2. стор. 324]

Різні напрями звичайної діяльності підприємств, що пов’язані з виробництвом та реалізацією продукції (робіт, послуг), а також фінансових операцій одержують остаточну грошову оцінку в сукупності абсолютних показників фінансових результатів. Основний узагальнюючий показник – чистий прибуток, який підприємство отримало за звітний період. В умовах ринкової економіки чистий прибуток є основою економічного та соціального розвитку підприємства. Це насамперед незмінне джерело фінансування розвитку підприємства (реінвестування прибутку) виплати дивідендів, створення резервних фондів, задоволення соціальних та матеріальних потреб працівників підприємства. Цей показник є вираженням ділової активності та ефективності менеджменту. [1. стор. 45]

Етапи аналізу прибутку підприємства

Аналізуючи показник прибутку, доцільно виділити такі етапи дослідження:

оцінка динаміки та виконання плану прибутку;

порівняння аналізу прибутку цього підприємства з середньогалузевими значеннями;

факторний аналіз прибутку;

аналіз розподілу і використання чистого прибутку.

Факторний аналіз чистого прибутку

Далі розглянемо методику факторного аналізу чистого прибутку підприємства.

Факторний аналіз чистого прибутку підприємства дозволяє поглибити результати отримані у межах загального аналізу.

Факторний аналіз спрямований на кількісну оцінку впливу різноманітних чинників на зміну чистого прибутку підприємства. В основі факторного аналізу лежить використання методичного прийому елімінування, який дозволяє відокремити вплив кожного чинника на зміну результативного показника, що відбулася в звітному періоді.

Факторний аналіз чистого прибутку передбачає побудову факторних моделей для характеристики зв’язку між чинниками і результатами. Залежно від форми цього зв’язку моделі можуть бути детермінованими або стохастичними.

В основу детермінованого моделювання факторної системи покладено можливість послідовного перетворення первісного алгоритму результативного показника відповідно до теоретично передбачених функціональних зв’язків цього показника.

Стохастичне моделювання факторних систем ґрунтується на визначенні закономірностей залежності відповідних характеристик об’єкта аналізу від кількісних характеристик різноманітних чинників за умов відсутності функціональних зв’язків між ними. [ 4. стор. 447]

Факторну модель чистого прибутку обрано на тій підставі, що цей показник характеризує результат діяльності підприємства за всіма напрямами і може розглядатися як узагальнюючий показник діяльності у звітному періоді. [ 3. стор. 104-105]

Факторний аналіз чистого прибутку доцільно здійснювати за наступними етапами:

Побудова детермінованої мультиплікативної моделі чистого прибутку:

П= Д * R чиста (1)

де П – чистий прибуток, тис. грн..;

Д – доход (виручка) від реалізації продукції, тис. грн..;

Rчиста – чиста рентабельність фінансово-господарської діяльності (рівень чистого прибутку по відношенню до доходу від реалізації продукції), у вигляді десяткового дробу.

 

Визначення абсолютної зміни чистого прибутку у звітному періоді (ΔП):

∆П = П1- П0 (2)

де П1, П0 - відповідно чистий прибуток звітного та попереднього періодів, тис. грн.

 

Послідовна оцінка кількісного впливу чинників на зміну чистого прибутку звітного періоду за методом абсолютних різниць:

∆П (Д)=∆Д * R чиста0 (3)

∆П(R чиста) = Д1*∆R Чиста (4)

де ∆П (Д) , ∆П(R чиста)- абсолютна зміна чистого прибутку внаслідок зміни відповідних чинників: величини доходу від реалізації продукції (Д) і чистої рентабельності (Rчиста ) тис. грн.;

ΔД, ΔRчиста – абсолютна зміна у звітному періоді чинників, що обумовлюють зміну чистого прибутку, тис. грн..;

Rчиста0 – рівень чистого прибутку по відношенню до доходу від реалізації продукції (чиста рентабельність фінансово-господарської діяльності) у попередньому році;

Д1 – доход від реалізації продукції, одержаний підприємством у звітному році, тис. грн.

 

Оцінка сукупного впливу чинників на зміну чистого прибутку підприємства:

∆П=∆П(Д)+∆П(R) (5)

Оцінка впливу чинників на зміну чистого прибутку на основі двох факторної моделі подана в таблиці 1.

Дані таблиці 1. свідчать про те, що збільшення чистого прибутку підприємства є наслідком зростання рентабельності фінансово-господарської діяльності у 2015 році на 37,00873%, яка характеризується показником рівня чистого прибутку по відношенню до доходу від реалізації. Цей чинник є інтенсивним і має пріоритетний вплив на результат та заслуговує на високу оцінку. Другий чинник – доход, також забезпечує зростання чистого прибутку, хоч його вплив можна оцінити як другорядний.

Отже, результати факторного аналізу чистого прибутку за двохфакторною мультиплікативною моделлю в основному підтверджують позитивні висновки, отримані внаслідок загального аналізу фінансових результатів діяльності ВАТ «Наш Хліб».

З метою залучення до аналізу додаткової інформації застосовуються багатофакторні моделі, а також методичні прийоми деком позиційного аналізу, який передбачає послідовну деталізацію і розкриття впливу на результат факторних показників.

Таблиця 1

 

Оцінка впливу чинників на зміну чистого прибутку ВАТ «Наш Хліб»

 

Показник 2013 рік 2014 рік 2015 рік Абсолютне відхилення, тис. грн.. Зміна чистого прибутку внаслідок впливу чинників
14’ - 13’ 15’ - 06 14’ - 13’ 15’ - 06
Чистий прибуток (П), тис. грн 590,6 600,1 609,1 9,5 9 9,5
Дохід від реалізації продукції (Д), тис. грн. 5016,1 6549,2 4851,5 1533,1 -1697,7 180,446 -155,51
Чиста рентабельність (Rчиста), у вигляді десяткового дробу 0,1177 0,0916 0,1255 -0,0261 0,0339 -170,93 164,466

 

Аналіз впливу факторів на чистий прибуток

На особливу увагу заслуговує чотирьох факторна мультиплікативна модель аналізу чистого прибутку підприємства. Для побудови даної моделі застосуємо чинники другого ряду: капітал; оборотність активів; мультиплікатор капіталу; чиста рентабельність фінансово-господарської діяльності підприємства. [ 3. стор. 106-108]

Залежність чистого прибутку від названих чинників характеризується наступною моделлю:

R(Чиста) (6)

де – середньорічні залишки капіталу, що обчислюються за середньою хронологічною, виходячи з даних, які містяться у пасиві балансу;

- оборотність активів, за якою оцінюється рівень ефективності використання активів підприємства; доходність активів обчислюється як відношення доходу (Д) до середньорічних залишків активів, які визначаємо згідно з балансу:

(7)

Мк - мультиплікатор капіталу, який характеризує здатність власного капіталу створювати активи і являє собою відношення середньорічних залишків активів до середньорічних залишків власного капіталу підприємства:

(8)

Зв’язок між чинниками та результативним показником у наведеній моделі є функціональним, отже, факторний аналіз чистого прибутку на її основі може здійснюватися за допомогою модифікованого методу ланцюгових підстановок.

Методика кількісної оцінки впливу чинників на зміну чистого прибутку підприємства складається з наступних елементів:

Визначення абсолютної зміни чистого прибутку в звітному періоді (Δ П):

-П0 (9)

де П1, П0 - відповідно чистий прибуток звітного та попереднього періодів, тис. грн.

Побудова детермінованої мультиплікативної чотирьох факторної моделі:

Rчисте. (10)

Перевірка відповідності побудованої моделі результативному показнику, який вона характеризує:

П= К*Д/А*А/К*П/Д (11)

Якщо скоротити дане рівняння, отримаємо: П=П, тобто факторна модель є адекватною і може бути використана для оцінки впливу визначених чинників на зміну чистого прибутку підприємства у звітному періоді.

Поетапна оцінка кількісного впливу чинників на зміну прибутку:

чисте0 , (12)

чисте0 , (13)

чисте0 , (14)

R чисте0, (15)

де ∆Пк, ∆Пd, ∆ПМк, ∆ПR - абсолютна зміна чистого прибутку підприємства внаслідок зміни чинників: капіталу, оборотності активів, мультиплікатора капіталу та чистої рентабельності фінансово-господарської діяльності;

К1 – середньорічні залишки власного капіталу звітного періоду, тис. грн..;

dA0 , dA1 - оборотність активів, відповідно, в базисному та звітному періоді;

М0,М1 - мультиплікатор капіталу, відповідно, в базисному та звітному періоді;\

R (Чисте)- рентабельність основної діяльності в базисному періоді.

 

Оцінка сукупного впливу чинників на зміну чистого прибутку підприємства у звітному періоді:

∆П = ∆П(к)+ ∆П(da)+ ∆П(мк)+∆П(R Чиста) (16)

Результати розрахунку впливу чинників на зміну чистого прибутку на основі чотирьох факторної моделі подано в таблиці 2.

Результати аналізу, наведені в таблиці 2., свідчать про те, що приріст чистого прибутку 2015 року є наслідком підвищення чистої рентабельності фінансово-господарської діяльності, яке забезпечило збільшення чистого прибутку на 164,08 тис. грн.. Вплив чинника мультиплікатора капіталу також заслуговує на позитивну оцінку, на тій підставі, що цей чинник забезпечив зростання чистого прибутку на 192,55 тис. грн..

 

Таблиця 2

 

Оцінка впливу чинників на зміну чистого прибутку ВАТ «Наш Хліб»

 

Показник 2013 рік 2014 рік 2015 рік Абсолютне відхилення Зміна чистого прибутку внаслідок впливу чинників
14’ - 13’ 15’ - 06 2014 2015
Чистий прибуток (П), тис. грн 590,6 600,1 609,1 9,5 9 9,5 9,0
Дохід від реалізації продукції (Д), тис. грн. 5016,1 6549,2 4851,5 1533,1 -1697,7 - -
Середні залишки активів, тис грн. 2044,1 2538,6 3609,7 494,5 1071,1 - -
Середні залишки власного капіталу, тис грн. 1321,65 1201,65 968,35 -120 -233,3 -53,64 -116,33
Оборотність активів, оборотів за рік 2,45 2,58 1,34 0,13 -1,24 28,50 -232,08
Мультиплікатор капіталу, у вигляді десяткового дробу 1,55 2,11 3,73 0,56 1,62 204,34 192,55
Чиста рентабельність, тис грн. 0,1177 0,0916 0,1255 -0,026 0,0339 -170,73 164,08

 

Зниження середніх залишків власного капіталу та оборотності активів призвело до суттєвого зниження показника чистого прибутку на 116,33 тис. грн. та 232,08 тис. грн.. відповідно.

Надто низький приріст чистого прибутку підприємства (в 2015 році в порівнянні із 2014 роком чистий прибуток зріс на 1,5%) пов’язаний із скорочення показника доходу від реалізації на 25,92%, середніх залишків власного капіталу на 19,41%, показника оборотності активів на 48,06%. Отже значне поліпшення фінансових результатів діяльності підприємства ВАТ «Наш Хліб» можливо лише під впливом інтенсивних чинників.

Аналіз рентабельності підприємства

Динаміка рентабельності діяльності досліджуваного підприємства подана на рис 1.

Як видно з рис. 1. найбільшого зросту досяг показник дохід від реалізації продукції у

2014 році, а в 2015 році спостерігаємо різке скорочення цього показника. Щодо показника чистий прибуток, то він залишається практично незмінним протягом трьох аналізованих років.

Як видно з результатів проведеного дослідження діяльності підприємства ВАТ «Наш Хліб» за аналізований період його діяльності, підприємство не зазнало суттєвого зростання показника чистого прибутку підприємства. Це є наслідком стрімкого зменшення вартості власного капіталу підприємства. Так із позначки 1321,65 тис. грн.. у 2013 році він знизився до позначки 968,35 тис. грн.. Така ситуація стала причиною до скорочення джерел самофінансування та зростання кількості позикового капіталу. Підприємству необхідно докорінно змінювати політику на нарощення вартості власного капіталу.

 

Рис. 1. Динаміка показників діяльності ВАТ «Наш Хліб»

 

ВАТ «Наш Хліб» є прибутковим, рентабельним підприємством, на кожну гривню продажу воно отримує прибуток, активи підприємства використовуються ефективно, кожна гривня, вкладена в активи підприємства, приносить йому лише прибутки. Зменшення вартості власного капіталу призводить до зменшення чистого прибутку підприємства.

Саме тому для аналізу фінансових результатів діяльності ВАТ «Наш Хліб» необхідно використовувати як загальний так і факторний аналіз чистого прибутку підприємства. Факторний аналіз дає більш глибоку характеристику змін тих чи інших факторів які впливають на формування чистого прибутку підприємства. За допомогою такого аналізу можна оцінити позитивний чи негативний вплив певних показників та в наступних роках вжити заходів для поліпшення діяльності. Таку інформацію неможливо отримати від загального аналізу.

Список використаних джерел:

Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. Посіб. – К.: Вища школа, 2003. – 278 с.: іл..

Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Підручник – К.: Киів нац торг-екон. ун-т, 2008. – 514 с.

Фінансовий аналіз: Навч. Посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.. – К.: КНТЕУ: 2002, - 301с.

Цал Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008 – 566 с.

Готові курсові роботи:

- Фінансовий аналіз чистого прибутку підприємства
- Аналіз формування та розподілу чистого прибутку підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій
- Аналіз і оцінка чистого прибутку
- Економічний аналіз розподілу і використання чистого прибутку акціонерних товариств
- Економічний аналіз формування і використання чистого прибутку акціонерних товариств
- Аналіз формування і розподілу чистого прибутку підприємства

Всі курсові з аналізу чистого прибутку