Аналіз ефективності грошових потоків

Грошові потоки охоплюють усі сторони життя людей, усі стадії суспільного виробництва, обслуговують систему кругообігу доходів та продуктів суспільства. Більшість операцій, що здійснюється на підприємстві, пов’язані з рухом грошових коштів, тому грошові активи є показником, який визначає ліквідність та платоспроможність, що в свою чергу характеризують фінансову здатність підприємства до проведення господарської діяльності.

Актуальність теми дослідження полягає в загальній глобалізації фінансових ринків, інфляційних процесах, упровадженні новітніх інформаційних систем і технологій, зміні в чинному законодавстві, посиленні конкуренції, мінливості цін на фінансових та товарних ринках, що суттєво впливає на трансформацію економіки України і викликає значні зміни в системі фінансових ресурсів як на рівні всієї країни, так і на рівні підприємств. У таких умовах на підприємствах виникає необхідність аналітичного забезпечення контрою структурних змін грошового потоку. Актуальність дослідження особливостей контролю грошових коштів посилюється необхідністю автоматизації контролю за фінансовими потоками підприємств в умовах розширення видів діяльності, ускладнення структури фінансування, збільшення обсягів кредитування та депозитів [2].

В умовах нестачі оборотних коштів грошові потоки стають одним з визначальних факторів розвитку українських підприємств. Готівкові розрахунки сприяють підвищенню оборотності активів і капіталу, забезпечують фінансову стійкість, надають прогнозну інформацію для розвитку, сприяють своєчасним виплатам контрагентам.

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування сутності, ролі та необхідності методики контролю грошових потоків, визначення проблем та необхідності її застосування, а також надання пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення методики аналітичного забезпечення грошових коштів.

Основними завданнями роботи є:

визначити місце і роль грошових коштів у методології економіко-облікових наук;
В нашій базі є такі курсові роботи з фінансового аналізу грошових потоків підприємства


систематизація, закріплення та розширення теоретичних і практичних знань у галузі контролю грошових коштів;

розвиток навичок самостійної роботи та опанування методикою наукових

досліджень контрольно-аналітичних проблем [5].

Вагомий внесок у розробку теоретико-методологічних і методичних основ управ­ління грошових потоками внесли вітчизняні й зарубіжні вчені: С.С. Аптекар, І.Т. Балабанов, Т.В. Белопольська, І.О. Бланк, Брігхем Євхен, С.Ф. Голов, Н.Г. Данилоч-кіна, 3. Джонс, Т. Дикки, П.В. Єгоров, К.Ф. Ковальчук, Л.О. Лігоненко, В.В. Ковальов, Л.О. Омелянович, В.В. Пастухова, А.М. Поддерьогін, В.П. Савчук, О.С. Стоянова, О.О. Терещенко, Дж. Фостер, Д. Хан, Дж.В. Хорн та інші. В їхніх працях висвітлюються окремі теоретичні та практичні аспекти методики контролю як ефективного напряму вдосконалення системи управління.

Таким чином, облік грошових коштів в умовах ринкової економіки набуває значення і тому потребує більш ретельного дослідження та вивчення. Облік касових операцій на підприємстві здійснюється відповідно до «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою НБУ від 21.02.2001 № 72 та Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг») 06.07.1995 № 265/95-ВР (зі змінами та доповненнями), а також іншими нормативними документами.

Контроль грошових потоків - це контролююча система, яка забезпечує концентрацію контрольних дій на найприорітетніші напрями розвитку, своєчасне виявлення відхилень фактично досягнутих результатів їх формування від плану прийняття оперативних управлінських рішень, що забезпечить їх безперервний рух [1].

Основними функціями контролю грошових потоків є :

спостереження за процесом реалізації фінансових завдань щодо їх формування встановлених системою планових показників і нормативів;

вимір ступеня відхилення фактичних результатів розвитку грошових потоків від планових;

діагностика розмірів відхилень серйозних порушень у плановому розвитку грошових потоків і пов'язаного з цим зниження темпів його економічного розвитку;

розробка оперативних управлінських рішень щодо нормалізації грошових потоків підприємства згідно з передбаченими цілями та показниками;

коригування в разі потреби окремих цілей і показників розвитку грошових потоків у зв'язку зі змінами зовнішнього економічного середовища, кон'юнктури фінансового і товарного ринку та внутрішніх умов здійснення господарської діяльності підприємства.

Отже, як видно з цих функцій, контроль грошових потоків є ефективною координуючою системою забезпечення взаємозв'язку між формуванням інформаційної бази, аналізом, плануванням і внутрішнім контролем грошових потоків у підприємстві. З урахуванням забезпечення виконання перелічених функцій контроль грошових потоків на підприємстві можна розподілити на такі основні етапи :

Визначення об'єкта контролю.

Визначення видів і сфери контролю.

Формування системи пріоритетів контролюючих показників.

Розробка системи кількісних стандартів контролю.

Побудова системи моніторингу показників, що включаються до контролю грошових потоків в умовах застосування новітніх інформаційних технологій.

Формування системи алгоритму дій, спрямованих на усунення відхилень.

На кінець дня підприємства у своїй касі повинні зберігати готівку в межах затвердженого ліміту каси, який встановлюється обслуговуючим банком протягом першого кварталу. Порядок встановлення ліміту готівки в касі регулюється інструкцією про організацію роботи по готівковому обігу установами банків України, яку затверджено постановою Правління НБУ від 19.02.2001 № 69. мінімальний розмір готівки, що повинна зберігатися в касах торговельних підприємств, нормативними документами наразі не встановлюється, але, якщо у підприємства буде недостатньо розмінної монети для видачі здачі, до нього застосовуються штрафні санкції [4].

За видами валют підприємства здійснюють облік національної валюти України та іноземної валюти. Облік грошових коштів у національній валюті здійснюється згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку на рахунках 301, 311, 313, 331 і 333. узагальнення операцій по дебету рахунків здійснюється у відповідних відомостях № 1 «Каса», № 2 «Поточний рахунок» та в головній книзі, узагальнення операцій по кредиту рахунків ведеться в журналах-ордерах № 1 «Каса» і № 2 «Поточний рахунок».

Залишки коштів у касі та на поточному рахунку в банку відображають у відповідній фінансовій звітності, а саме у балансі, який складають один раз на квартал, та у звіті про рух грошових коштів, який складають один раз на рік. Крім цього, залишки та рух грошових коштів у касі підприємства відображають у статистичній звітності «Звіт про рух обороту каси». Доцільно запропонувати підприємству на початку кожного місяця формувати звіт за попередній місяць про надходження і використання грошових коштів та порівнювати його з нормативними (плановими) показниками. Ця процедура і забезпечить оперативний контроль за рухом грошових коштів на підприємстві.

Необхідно зазначити підприємства, що здійснюють експортну діяльність, єдиним джерелом надходження грошових коштів в іноземній валюті на поточний рахунок є закупівля валюти на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ). Усі грошові кошти в іноземній валюті одразу після їх надходження на поточний рахунок підприємства витрачаються для розрахунків з іноземними постачальниками, а також видаються під звіт для здійснення відряджень за кордон.

Облік грошових коштів у іноземній валюті здійснюється згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» і П(С)БО № 21 «Вплив змін валютних курсів». Оскільки залишок грошей в іноземній валюті на поточному рахунку підприємства складає незначну суму, відповідно, і влив змін валютних курсів на результати діяльності підприємства є незначним [6].

Розподіл руху грошових коштів за видами діяльності підприємства дає можливість об'єктивно оцінити результати діяльності підприємства, а саме визначити строки, коли йому необхідно акумулювати значні фінансові ресурси для здійснення інвестиційної діяльності, коли наявних грошових коштів недостатньо для розрахунку за операційною діяльністю підприємства і виникає потреба в залученні додаткових фінансових ресурсів. Отже, контроль грошових коштів на торговельному підприємстві забезпечить інформаційні потреби оперативного управління та дасть можливість вживати корегуючи

дії для попередження застою грошових коштів, облік грошових коштів повинен

забезпечити процес безупинного цілеспрямованого добору відповідних інформативних показників, що характеризують стан і рух грошових коштів, які необхідні для здійснення контролю, аналізу, планування та підготовки ефективних оперативних управлінських рішень. Як свідчить аналіз існуючої системи організації бухгалтерського обліку грошових

коштів вона є недосконалою і основними недолікам є :

на підприємствах відсутній управлінський облік, який би забезпечував надання оперативної інформації про курси валют, індекси інфляції не тільки в Україні, та в інших країнах світу, зокрема у США, про зміни попиту на різні види товарів та іншу інформацію, що дозволило б приймати обґрунтовані управлінські рішення;

облік грошових коштів у іноземній валюті не забезпечує оптимальних розрахунків при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, а саме не ведеться облік і не розраховується ефективність від здійснення розрахунків у різних валютах світу, що дозволило б зменшити ризик отримання збитків від коливання курсів і отримати прибуток від операцій із валютою;

податковий облік не забезпечує ефективного податкового планування і, відповідно, не дає можливості ефективно управляти грошовими коштами з метою оптимізації оподаткування підприємства;

автоматизація обліку грошових коштів здійснюється, але вона, по-перше, не охоплює всі ділянки обліку; по друге, не дозволяє передати інформацію в інші програмні продукти.

Таким чином, грошові кошти є матеріальною формою фінансових ресурсів підприємства. Їх наявність на момент оцінки характеризує обсяг наявних фінансових ресурсів, що можуть інвестуватися в новий цикл господарської чи інвестиційної діяльності, визначає стан поточної платоспроможності підприємства та ліквідності його активів [3].

Одночасно гроші є результатом господарської, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. Обсяг їх формування в процесі господарської діяльності, підтверджують визнання ринком товарів та послуг, що пропонуються підприємством. Надходження грошових коштів на торговельному підприємстві, в першу чергу, відбувається за рахунок виручки від реалізації продукції.

В операційній діяльності важливо оцінити можливість підприємства генерувати грошові потоки на підтримку господарського процесу і виявити тенденції збільшення оборотів, що необхідні для підвищення виробничих потужностей. Грошові потоки, направленні на інвестиції, показують на скільки майбутні виробничі потужності зможуть підтримати встановлений рівень операційної діяльності і забезпечити задані рівні рентабельності та ліквідності. Дані про грошові потоки фінансового характеру представляють інтерес з точки зору майбутніх претензій власників і кредиторів підприємства на грошові потоки, що генеруються їм.

Фінансовий стан підприємства знаходиться в безпосередній залежності від того, наскільки швидко грошові кошти підприємства, вкладені в активи, перетворяться в реальні гроші. Оборотні активи можуть неодноразово змінювати свою форму на протязі одного операційного циклу підприємств.

Більшість операцій, що здійснюється на підприємствах, пов’язані з рухом грошових коштів, зокрема, проведенням розрахунків між підприємствами. Метою контролю операцій з грошовими коштами та стану розрахунків є встановлення достовірності даних щодо наявності та руху грошових коштів, повноти і своєчасності відображення інформації в зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку грошових коштів і розрахунків відповідно до прийнятої облікової політики.

Для розвитку контролю та аналізу грошових потоків необхідно:

по-перше, на підприємстві вони повинні будуватися таким чином, щоб відображати вплив на показники їх роботи мікроекономічних процесів (інфляція, ріст вартості активів, інтернаціоналізація економіки, розширення складу власних коштів, видів підприємств);

по-друге, організація обліку грошових коштів повинна бути направлена на отримання інформації, необхідної для управління підприємством, прогнозування результатів як окремих господарських операцій, так і всієї його діяльності в цілому.

Важливою складовою частиною механізму управління грошовими потоками підприємства являються системи і методи їх аналізу.

Аналіз грошових потоків представляє собою процес дослідження результативних показників їх формування на підприємстві з ціллю виявлення резервів подальшого підвищення ефективності їх функціонування [7].

Перехід економіки на ринкові відносини визначив новий напрям розвитку економічного контролю фінансово-господарської діяльності підприємств – його комп’ютеризацію на основі новітніх інформаційних технологій. Метою комп’ютеризації контролю і ревізії грошових потоків підприємства є удосконалення процесу управління ними.

Отже, застосування інформаційних технологій у контролі грошових потоків на підприємствах забезпечить інформаційні потреби оперативного управління та дасть можливість вживати коригуючи дії для попередження застою грошових потоків.

Список використаних джерел:

 

Барабаш Н.С. Аналіз господарської діяльності: Оп. консп. лекцій. / Укладач– К.:КНТЕУ, 2004. – 283 с.

Білик М. Удосконалення методичних підходів до аналізу фінансового стану підприємства. // Економіст. – 2004. - № 11. – С. 40-42.

Білуха М.Т., Теорія фінансового контролю. – К: “Вища школа”, 2006. – 657 с.

Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. – К: “Вища школа” – “Знання”, 1998. – 325с.

5.Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: КНТЕУ, 2000. – 248с

Кириченко І. Фінансовий аналіз в інформаційній системі управління грошовими потоками підприємства // Вісник КНТЕУ №2, 2003.

Приймак В. Інструментарій управління підприємством: модель грошових потоків // Вісник КНТЕУ №4, 2002.

Готові курсові роботи:

- Аналіз грошових потоків підприємства та їх достатності
- Аналіз ефективності використання грошових потоків підприємства
- Коефіцієнтний аналіз грошових потоків підприємства
- Аналіз грошових потоків торговельних підприємств
- Аналіз грошових потоків торговельних підприємств в умовах комп'ютерних технологій
- Аналіз достатності, ліквідності та ефективності грошових потоків підприємства в умовах ринкової економіки
- Аналіз грошових потоків підприємства в умовах застосування новітніх інформаційних технологій
- Аналіз грошових потоків підприємства капітального будівництва
- Аналіз грошових потоків підприємства виробничих галузей національної економіки в умовах застосування сучасних інформаційних технологій
- Економічний аналіз грошових потоків підприємства

Всі курсові з аналізу грошових потоків