Аналіз матеріальних активів підприємства

Матеріальні активи є необхідною умовою функціонування підприємства, і тому аналіз наявності, ефективності їх використання мають важливе значення. Наявність у підприємства достатньої кількості необхідних матеріальних активів, при умові їх максимально ефективного використання, свідчить про організацію діяльності підприємства на високому рівні та його ефективне функціонування. Така інформація може зацікавити різних користувачів: менеджерів, при розробці альтернативних варіантів фінансової стратегії підприємства; постачальників – при прийнятті рішень про умови розрахунків; кредитні установи – при визначенні кредитування діяльності підприємств; потенціальних інвесторів – при виборі об’єкта інвестування. Тому у сучасних економічних умовах збільшується значення аналізу наявності, руху і ефективного використання матеріальних активів підприємств.

Для здійснення господарської діяльності кожне підприємство повинно мати в наявності певне майно, яке належить йому на правах власності. Все майно, яким володіє підприємство і яке відображене в його балансі, називається його активами.

Питання аналізу матеріальних активів значною мірою освітлена у монографіях і підручниках. Даній темі приділяють велику увагу багато науковців: Андрєєв В.Д., Баканов М.І., Барабаш Н.С., Баришніков Н.П., Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Завгородній В.П., Кравченко Г.О., Кузьминський В.Н., Мазаракі А.А., Мних Є.В., Одінцов Б.Є., Романцов А.Н., Свідерський Є.В., Шеремет А.Д. та інші.

У міжнародній практиці кожне підприємство, враховуючи характер діяльності та особливості технології і організації господарських операцій, самостійно вирішує питання поділу активів на оборотні та необоротні. В Україні відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №2 “Баланс” поділ активів на оборотні та необоротні є обов’язковим.

Необоротні активи підприємства забезпечують процес закупівлі і реалізації товарів, розподілу і перерозподілу новоствореної вартості на підприємстві.
В нашій базі є такі курсові роботи з фінансового аналізу оборотних активів підприємства


Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує в цілях використання їх в процесі господарської діяльності або реалізації товарів, надання послуг, передачі в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних та соціально-культурних функцій, дійсний строк корисного використання яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він більше року).

Характерними особливостями основних засобів є [1]:

Виростання в натуральному вигляді впродовж тривалого часу (не менше року).

Схильність до зносу, який виявляється у поступовій втраті можливої подальшої експлуатації у зв’язку з старінням, закінченням резерву потужності (матеріальний знос) або втратою доцільності подальшої експлуатації у зв’язку з виникненням основних засобів, що мають якісніші характеристики (моральний знос).

Специфічний характер кругообігу та відшкодування вартості – через механізм поступової амортизації з віднесенням амортизаційних відрахувань на поточні витрати підприємства, і відповідно, вартість товарів ( робіт, послуг).

Основні засоби підприємства відіграють значну роль в фінансово-господарській діяльності, забезпечують ефективність безперебійної роботи будь-якого підприємства. Проте питання залучення основних засобів носить як позитивний, так і негативний характер, адже потребує значних фінансових вкладень – обмеженість обсягів залучення, тобто залежить від фінансових можливостей та ефективної діяльності за попередній період; висока вартість залучення у порівнянні з іншими альтернативними; стримує зростання рентабельності власних коштів. Враховуючи вище сказане приходимо до висновку, що задля ефективного використання основних засобів, для досягнення основної мети діяльності будь-якого підприємства необхідно більш зважено підійти до процесу управління щодо раціональності та повноти їх використання у фінансово-господарській діяльності.

П (С)БО 2 “Баланс” визначає, що оборотні активи – це грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу. .

Поширеним у літературі є і таке визначення оборотних активів, як сукупність майнових цінностей, які обслуговують поточний господарський процес та повністю споживаються протягом одного виробничого чи торгового циклу.

До позитивних особливостей оборотних активів відносяться наступні:

Висока ліквідність.

Вони легко можуть бути перетворені з одного виду в інший при регулюванні товарного і грошового потоку на підприємстві.

Вони мають більшу пристосованість до змін кон’юнктури споживацького та фінансового ринків – вони легше піддаються змінам в процесі товарної чи регіональної диверсифікації діяльності підприємства (для торгового підприємства).

Поряд із переліченими позитивними рисами оборотні активи мають недоліки:

Тимчасово вільні грошові активи генерують менший прибуток у порівнянні з тимчасово вільними необоротними активами, а надлишкові запаси товарів не тільки не генерують прибуток, а і викликають додаткові витрати на їх зберігання.

Запаси товарів, які знаходяться в магазині можуть поступово втрачатися у зв’язку з впливом природних факторів [2].

Аналіз наявності та руху (надходження і використання) матеріальних активів є необхідною умовою здійснення процесу управління активами зокрема і всім підприємством взагалі.

Мета аналізу - пошук шляхів і кількісне обчислення резервів; підвищення ефективності використання матеріальних активів; оптимізація структури матеріальних активів в умовах ринкової економіки, оцінка політики управління матеріальними активами на підприємстві.

Об’єктами аналізу є фактична наявність та операції по руху матеріальних активів. Джерелами інформації виступають регістри бухгалтерського обліку, звітність, планово-нормативна документація.

Основними завданнями аналізу матеріальних активів є:

Визначення тенденції розвитку матеріально-технічної бази підприємства

Оцінка динаміки матеріальних активів підприємства в цілому і за структурою

Оцінка наявності та руху матеріальних активів

Аналіз якісного стану матеріальних активів

Обчислення та оцінка технічного рівня базового підприємства

Надання оцінка ефективності використання матеріальних активів

Визначення напрямків підвищення технічного рівня базового підприємства

Обчислення резервів підвищення ефективності використання матеріальних активів

Загальний аналіз операцій з матеріальними активами на торговельному підприємстві полягає в оцінці структури матеріальних активів за попередній і звітний період, динаміки матеріальних активів за абсолютним розміром, складом і структурою, а також у визначенні напрямів підвищення ефективності використання матеріальних активів [3].

При проведенні загального аналізу операцій з матеріальними активами підприємства використовують методи вертикального і горизонтального аналізу. Для цього використовують інформацію щодо залишків матеріальних активів, яка міститься у розділі 1 і 2 активу балансу.

З метою об’єктивної оцінки стану матеріальних активів і визначення наскільки цей стан відрізняється від попередніх здійснюють оцінку динаміки матеріальних активів за абсолютним розміром, складом і структурою.

Наприклад, в табл. 1 представлено динаміку основних засобів ТОВ «Раскраски-Україна».

Таблиця 1

Оцінка динаміки основних засобів ТОВ «Раскраски-Україна»

тис. грн.

Вид основних засобів

Рік

Відхилення 2007 року від

2005

2006

2007

2005

2006

абсолютне

відносне, %

абсолютне

віднос­не, %

Будівлі

6897,3

9626,5

11148

4250,7

61,6

1521,5

15,8

Споруди

789,4

1713

1761

971,6

123,1

48

2,8

Передавальні пристрої

568

2003

2029,8

1461,8

257,4

26,8

1,3

Транспортні засоби, включаючи вантажні та легкові автомобілі

587,1

2816,2

3287,8

2700,7

460,0

471,6

16,7

Прилади, інструменти, включаючи побутові, електронні, тис. грн.

145,3

1118,3

2187

2041,7

1405,2

1068,7

95,6

Інформаційні системи, електронно-обчислювальні машини та інші машини для оброблення інформації

120

1008,2

1537

1417

1180,8

528,8

52,4

Машини та обладнання

7481,9

17509,2

20715,4

13234

176,9

3206,2

18,3

Всього основних засобів

16589,4

35794,4

42666

26077

157,2

6871,6

19,2

 

Як видно з даних таблиці 1, до складу основних засобів входять: будівлі, споруди, передавальні пристрої, транспортні засоби, прилади та інструменти, інформаційні системи для автоматичного оброблення інформації, машини та обладнання. В цілому вартість основних засобів за аналізований період (в 2007р.) зростає на 6871,6 тис. грн. або на 19,2%, якщо порівнювати з 2006 р.

За рахунок введення в дію обладнання в 2007 р. їх вартість збільшилась на 18,3% або 3206,2 тис. грн., а в порівнянні з 2005р. в 1,8 рази. Протягом аналізованого періоду були введені в експлуатацію вантажні і легкові автомобілі, що призвело до зростання їх сукупної вартості в 2007р. в порівнянні з 2005р. на 2700,7 тис. грн.., або в 4,6 рази, а в порівнянні з 2006р. - на 417,6 тис. грн.

Оцінка динаміки оборотних матеріальних активів підприємства ТОВ «Раскраски-Україна» представлена у вигляді табл. 2.

Дані таблиці 2 вказують на збільшення валюти балансу за аналізований період 2007р. на 14573,3 тис. грн. ( 22,1%). Позитивно оцінюється приріст усіх активів базового підприємства ТОВ «Раскраски-Україна» над темпами приросту необоротних активів підприємства (на 6,3%).

Позитивно оцінюється приріст оборотних активів у 2007-2006рр. на 7633,4 тис. грн. ( 34,6%), який відбувся за рахунок приросту товарів на 30,7%, готової продукції на 36,0%. Дані зміни відбулись внаслідок розширення обсягів реалізації товарів.

 

Таблиця 2

 

Оцінка динаміки оборотних матеріальних активів

ТОВ «Раскраски-Україна»

тис. грн

Показник

Рік

Відхилення 2007 року від

2005

2006

2007

2005

2006

або-лютне

віднос-не, %

або-лютне

віднос-

не, %

Усього майна

35680,2

66055,9

80629,2

44949

126,0

14573,3

22,1

 

Оборотні активи

14652

22042,3

29675,7

15024

102,5

7633,4

34,6

 

Запаси, у т.ч.

4142,2

6628,1

8703,2

4561

110,1

2075,1

31,3

 

товари

3568,2

5686,1

7432,9

3864,7

108,3

1746,8

30,7

 

готова продукція

532,7

889,8

1210,2

677,5

127,2

320,4

36,0

 

виробничі запаси

41,3

52,2

60,1

18,8

45,5

7,9

15,1

 

 

Оцінка ефективності використання основних засобів підприємства ТОВ «Раскраски-Україна» представлена у вигляді табл. 3. Представлені результати вказують на зростання темпів фондовіддачі основних засобів в цілому на 16,5% та приріст фондовіддачі основних засобів на 13,1%, що характеризується зростанням ефективності використання основних засобів на підприємстві. Позитивно оцінюється зниження фондомісткості основних засобів підприємства в цілому. Віддача обладнання зростає за аналізований період на 14,0%. Проте в цілому ефективність використання основних засобів скорочується на 7,3%. Дані зміни відбулись за рахунок нерівномірного зростання об’ємів реалізації товарів з зростанням вартості введених основних засобів протягом аналізованого періоду.

 

Таблиця 3

Динаміка ефективності використання основних засобів ТОВ «Раскраски-Україна»

 

Показник

Рік

Відхилення 2007 року від

2005

2006

2007

2005

2006

або-лютне

віднос-не, %

або-лютне

віднос-

не, %

Фондовіддача основних засобів, грн

1,85

2,76

3,22

1,37

74,1

0,46

16,5

Фондомісткість основних засобів, грн

0,54

0,36

0,31

-0,2

-42,6

-0,1

-14,2

Рентабельність основних засобів, %

5,3

5,3

4,1

-1,2

-23,4

-1,2

-22,9

Ефективність використання основних засобів, %

31,3

38,2

36,2

4,85

15,5

-2,00

-5,2

 

Оцінка інтенсивності використання оборотних активів підприємства ТОВ «Раскраски-Україна» представлена у вигляді таблиці 4.

За даними табл. 4 можна зробити наступні висновки: розраховані коефіцієнти навантаження вказують на те, що за рахунок виручки від реалізації товарів, одержаної протягом аналізованого періоду (2005-2007р.), підприємство може в 2 рази компенсувати вартість майна, в 3,3 рази – необоротні активи, в 5,5 разів – вартість оборотних активів.

Таблиця 4

 

Динаміка інтенсивності використання оборотних матеріальних активів ТОВ «Раскраски-Україна»

 

Показник

Рік

Відхилення 2007 року від

2005

2006

2007

2005

2006

або-лютне

віднос-не, %

або-лютне

віднос-

не, %

Навантаження оборотних активів, грн

2,6

5,5

5,6

3,0

116,6

0,1

2,0

Оборотність оборотних активів, днів

139,52

52,98

56,45

-83,1

-59,5

3,5

6,6

Коефіцієнт оборотності оборотних активів, кількість оборотів

2,6

6,8

6,4

3,8

147,1

-0,4

-6,2

Матеріаловіддача, грн

2,11

1,40

1,35

-0,8

-35,8

0,05

-3,1

Матеріаломісткість товарів, грн

0,47

0,72

0,74

0,3

55,7

0,02

3,2

 

Оборотність оборотних активів скоротилась на 3,5 дні у 2007р. в порівнянні з 2006р. Це призвело до зниження коефіцієнта оборотності на 0,4 та коефіцієнта завантаження засобів в обороті на 0,96 коп. у 2007р. в порівнянні з 2006р. На зміну оборотності оборотних коштів впливають два фактори: зміна обсягів виручки від реалізації товарів та зміна середнього залишку оборотних засобів. Так, зростання обсягу виручки від реалізації товарів прискорило оборотність на 14,4 дні, натомість збільшення середнього залишку оборотних коштів на 8226,7 тис. грн. уповільнило оборотність оборотних коштів на 17,9 дні. За рахунок скорочення оборотності коштів на 3,5 дні на підприємстві не вивільнено з обігу грошових коштів у сумі 1612,45 тис. грн. (3,5 * 460,7 = 1612,45).

Для характеристики ефективності використання матеріальних активів розраховують такі показники, як період обороту та коефіцієнт оборотності матеріальних активів. Ці показники розраховуються тільки для оборотних активів, тому основні засоби слід вилучити зі складу матеріальних активів.

Період обороту – характеризує тривалість періоду впродовж якого кошти вкладені в певний вид активів здійснюють повний цикл обороту. Вираховується цей показник діленням середніх залишків відповідного виду оборотних активів на одноденний обсяг реалізації продукції.

Коефіцієнт оборотності – показує скільки разів на протязі досліджуваного періоду обернулись кошти, вкладені у відповідний вид оборотного активу. Розраховується цей показник діленням обсягу від реалізації на середні залишки відповідного виду оборотного активу.

Аналітична обробка економічної інформації дуже трудомістка та потребує великого обсягу різноманітних обчислень.

Обчислювальні засоби, які є у розпорядженні підприємства, дозволяють повністю автоматизувати обробку всіх економічних даних, в тому числі і з аналізу господарської діяльності. Роль автоматизації аналітичних розрахунків полягає у наступному:

Підвищується продуктивність роботи економістів – аналітиків. Вони звільняються від технічної роботи та більше приділяють уваги творчій діяльності, що дозволяє здійснювати більш глибокі дослідження, вести постановку більш складних економічних задач;

Більш глибоко та всебічно досліджуються економічні явища та процеси, більш повно вивчаються фактори та виявляються резерви підвищення ефективності діяльності підприємства;

Підвищується оперативність та якість аналізу, його загальний рівень та дієвість.

Автоматизація аналітичних розрахунків та сам аналіз матеріальних активів підприємства піднялися на більш високий рівень із застосуванням ПЕОМ, для яких характерна висока продуктивність та простота в експлуатації, наявність розвинутого програмного забезпечення, діалогового режиму роботи та ін. На їх базі створюються АРМ бухгалтера, економіста, фінансиста, аналітика та ін. ПЕОМ поєднані в єдину обчислювальну систему, дозволяють перейти до комплексної автоматизації аналізу господарської діяльності підприємства. Використання комп’ютерних технологій при здійсненні аналізу матеріальних активів має важливе значення.

Таким чином, матеріальні активи підприємства відіграють значну роль в фінансово-господарській діяльності, забезпечують ефективність безперебійної роботи будь-якого підприємства. Проте питання залучення активів носить як позитивний, так і негативний характер, адже потребує значних фінансових вкладень – обмеженість обсягів залучення, тобто залежить від фінансових можливостей та ефективної діяльності за попередній період; висока вартість залучення у порівнянні з іншими альтернативними; стримує зростання рентабельності власних коштів.

 

Список використаних джерел:

 

Мармуль Л.О., Федорчук О.М. Ефективність використання основних засобів підприємств. — К. : ННЦ "Ін-т аграрної економіки", 2007. — 208 с.

Нусинов В. Я., Семенов Г. А., Салыга С. Я., Лобов С. П., Севастьянов Р. В., Василичев Д. В. Эффективность использования оборотных средств предприятий. — Кривой Рог : Издательский дом, 2007. — 430 c.

Мошенський С.З., Олійник О.В. Економічний аналіз: підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закладів. — Житомир : ПП "Рута", 2007. — 704 с.

Готові курсові роботи:

- Економічний аналіз матеріальних оборотних активів торговельних підприємства
- Аналіз ефективності використання матеріальних оборотних активів підприємства
- Фінансовий аналіз матеріальних оборотних активів підприємства
- Аналіз матеріальних оборотних активів підприємства

Всі курсові з аналізу оборотних активів