Формування автоматизованого робочого місця менеджера

Підприємство є складною системою, яка постійно перебуває в русі під впливом управляючих і збурюючих дій. Тому виникає проблема управління складними системами, основою яких є люди. Виходячи з цих умов, управління підприємством завдяки використанню наукових методів та обчислювальної техніки має вдосконалюватися у таких напрямках: підвищення культури управлінської праці, удосконалення організації управління, поліпшення економічного механізму управління.

Вирішенню цих завдань сприяє автоматизація управлінських процесів шляхом формування автоматизованих робочих місць (АРМ). Під АРМ розуміють професійно-орієнтовану систему технічних, програмних, інформаційних, методичних, технологічних засобів, які забезпечують роботу користувачів інформації на ЕОМ у реалізації їхніх функцій. Розробка і впровадження АРМ – складний динамічний процес. Економічний ефект від впровадження АРМ досягається завдяки повноті, своєчасності й оптимальності ухвалення рішень.

АРМ менеджера – система, яка є сукупністю взаємопов’язаних елементів, призначених для аналізу і прогнозування показників діяльності підприємства, його стану в цілому.

Для АРМ характерні властивості й певна структура. Під структурою розуміють сукупність елементів системи і зв’язків між ними, які відображають їх взаємодію. Наявність тієї чи іншої структури системи впливає на її властивості, а також на виявлення в часі функцій системи. Структура АРМ повинна автоматизувати функції менеджера при заданих критеріях якості управління.

 

При побудові системи АРМ ставилися наступні цілі:

Накопичення та зберігання агрегованої інформації, яка характеризує стан суб’єкта господарської діяльності – об»акта управління;

Оперативний облік і аналіз даних про господарську діяльність підприємства;

Формування варіантів рішень для функціонування і розвитку підприємства;Інформаційне забезпечення керівників при прийнятті оперативних рішень.

 

З метою автоматизації економічних розрахунків стану фінансово-господарської діяльності підприємства, полегшення роботи управлінського персоналу та економії часу на виконання рутинних операцій було розроблено АРМ, яке представлено нижче.

Головне меню розробленої інформаційної системи зображене на наступному малюнку.

 

Для оцінки складу окремих частин системи, тобто підсистем і відносин між ними, визначимо основні її частини:

Аналіз показників платоспроможності підприємства;

Аналіз стану і структури капіталу;

Аналіз ефективності використання персоналу;

Аналіз показників ділової активності;

Аналіз показників рентабельності;

Основна фінансова звітність ( баланс, звіт про фінансові результати ).

 

Взаємозв’язок між структурними елементами моделі можна графічно зобразити так:

 

 

 


Аналіз показників платоспроможності підприємства;

Аналіз стану і структури капіталу:

2.1. інформація про чисельність працівників і оплату їх праці;

2.2. динаміка показників ефективності використання трудових ресурсів підприємства;

2.3.діагностика значення показників ефективності стимулювання персоналу;

Аналіз ефективності використання персоналу;

Аналіз показників ділової активності;

Аналіз показників рентабельності.

 

Для зручності користування створена система навігації в інформаційній системі. На кожній сторінці є кілька кнопок, а саме:

 

 

Завдяки цьому завжди можна повернутися на головне меню, продовжити знайомство з інформацією далі або повернутися на попередню сторінку.

Усі розрахунки проводяться програмою автоматично і заносяться в форми таблиці. Для зручності користувача, ці таблиці уніфіковані і в них містяться формули, за якими розраховані ті чи інші показники.

 

Для того, щоб не заплутатися в багатоманітності скорочень показників, всі вони винесені на окреме гіперпосилання «Скорочення».

 

Всі розрахунки показників проводяться автоматично у відповідності зі зміною бази даних. При цьому також автоматично міняються діагностичні висновки. Щоб побудувати таку систему треба було спочатку створити Базу знань, яка формується до кожної таблиці окремо.

 

Тоді будується наступна функція:

=ЕСЛИ(«А»>Х;Б;ЕСЛИ («А»<Х;В;Д))

А- значення досліджуваного коефіцієнта

Х- можливе значення

Б,В,Д- діагностичні висновки.

 

В умовах ринкової економіки і зростаючого тиску конкуренції все більшого значення набуває ефективність аналізу і формування персоналу підприємства. З метою якнайповнішого всебічного аналізу підприємства і узгодження його економічних і кадрових стратегій управління було розроблена наступний аналітичний блок.

 

 

 

Він містить три складові:

інформацію про чисельність працівників і оплату їх праці;

розрахунок динаміки показників ефективності використання трудових ресурсів підприємства;

діагностику значення показників ефективності стимулювання персоналу.

 

Звісно, динаміку будь-якого показника набагато наочніше демонструють різноманітні діаграми і схеми. Саме для більшої наочності дана розробка була обладнана підсистемою формування діаграм, наприклад, таких, як представлена далі.

 

 

Також нами передбачені ще декілька моментів. Так, користувачі цієї інформаційної системи завжди зможуть дізнатися найсвіжішу інформацію про послуги, що надаються підприємством, про його клієнтів та конкурентів. Також зручною є можливість виходу в Інтернет, безпосередньо на сайт підприємства.

 

 

Звісно, ця розробка є дещо поверхневою. Вона не враховує багатьох нюансів, проте ми намагалися охопити якомога більше аспектів аналізу діяльності підприємства. При побудові цього АРМ орієнтація здійснювалася на маленькі підприємства, які не потребують широкого глобального аналізу, такі як ЗАТ «Вен тура-Транзит»

 

На даний момент ринок України пропонує широкий вибір різноманітних програмних продуктів для автоматизації управлінських процесів.

Більшість цих розробок створені зарубіжними компаніями.

Серед них особливу увагу привертає продукція компанії PDS LTD. Вона пропонує програмне забезпечення найрізноманітніших напрямків.

Уже звичними для нашого ринку інформаційних систем є розробки російської фірми «1с». Вони пропонують програми, які вже стали класичними, наприклад, «1с: Предприятие». Остання розробка «1с: Предприятие 8.0. Управление торговлей» позиціонується як продукт нового покоління , який дозволяє в комплексі автоматизувати задачі оперативного і управлінського обліку, аналізу і планування торгових операцій. Основні характеристики цього програмного продукту стандартні і мало чим відрізняються від продуктів-аналогів. Проте є і ряд особливостей. Однією з переваг я вважаю можливість настроїти систему точно до галузевої специфіки чи особливостей роботи конкретного підприємства, можливості адаптації її до нових тенденцій управління і обліку, до змін законодавства. Однак продукти цього виробника характеризуються складністю користування, не зручним інтерфейсом і значною формалізацією.

Конкурентом 1С є продукція групи компаній «Транзас». Остання їх розробка – система електронного документообігу «TilosDoc». Серед її переваг варто виділити унікальний механізм маршрутизації документів та уніфікований інтерфейс користувача. Також до переваг системи можна віднести систему звітів, які програма видає для процесного контролю документообігу, та специфічну систему безпеки корпоративної інформації. Впровадження цієї системи дає можливість контролювати виконавчу дисципліну працівників. Однак і тут не обійшлось без недоліків, а саме – висока ціна призводить до того, що даний продукт доступний лише великим компаніям.

Найцікавішими, на мою думку, саме для впровадження на досліджуваному підприємстві є PDS Стратег 3.0 та PDS Персонал 1.0. система PDS Стратег 3.0 створена для власників, керівників, якім необхідні нові інструменти ефективного управління і розвитку компанії. Ця програма дозволяє оцінити реальні можливості бізнесу, правильно визначити перспективи, розділити повноваження між власниками і менеджментом, розробити якісну стратегію розвитку компанії на тривалий період, стратегію конкурентної боротьби. За її допомогою можна:

здійснювати оперативне і стратегічне планування діяльності підприємства, аналізувати поточний його стан;

формувати необхідну фінансову звітність;

передбачена можливість побудови бізнес – планів;

дозволяє здійснювати оцінку вартості бізнесу, моделювати різні варіанти розвитку підприємства.

Також варто відзначити зручний, інтуїтивний інтерфейс, який не потребує спеціальної підготовки для роботи з програмою.

В умовах недостатньо професійного менеджменту досліджуваного підприємства ЗАТ «Вентура - Транзит», програмний продукт такого класу значно підвищив би рівень управління підприємством. Враховуючи оперативний характер управління діяльністю підприємства та відсутністю щонайменшого перспективного планування діяльності, ця програма значно підвищить рівень менеджменту підприємства.

Що ж стосується різноманітних інформаційних систем для автоматизації процесів, пов»язаних з управлінням персоналом, то, враховуючи маленький штат підприємства (26 осіб) та існуючу пасивну кадрову політику, впровадження такого роду програмного продукту буде не раціональним і не рентабельним.