Характеристика, призначення, та основні функціональні можливості програмного пакету "Audit Expert"

 

 

Зміст

Вступ

Характеристика програмного пакету "Audit Expert"

Основні функціональні можливості програмного пакету "Audit Expert"

Висновки

Список використаної літератури


Вступ

 

Сучасний стан інформаційної бази та необхідність отримання оперативних даних про фінансовий стан підприємств з метою удосконалення фінансово-господарського механізму вимагає пошуку шляхів прискорення процедури отримання всіх необхідних даних. Загальновизнано, що такого прискорення можна досягти за допомогою автоматизації аналітичних процедур. Автоматизована обробка аналітичної інформації ґрунтується на використанні обчислювальних машин, персональних комп’ютерів для перетворення вихідних облікових даних у результативну інформацію, придатну для прийняття управлінських рішень.

У нових умовах господарювання діяльність кожного підприємства є предметом уваги багатьох учасників ринкових відносин, зацікавлених в результатах його діяльності. На основі наявної бухгалтерської інформації всі зацікавлені сторони прагнуть оцінити фінансовий стан, а для самого підприємства важливо не стільки визначення його фінансового стану, скільки проведення постійної роботи, спрямованої на його поліпшення. З цією метою на підприємствах здійснюють аналіз фінансово-господарської діяльності, який передбачає дослідження економіки підприємств.

Все це обумовлює актуальність обраної теми контрольної роботи.

Мета контрольної роботи дослідити програмний пакет "Audit Expert", що призначений для аналізу фінансового стану підприємства.

 
В нашій базі є такі курсові роботи з фінансового аналізу фінансового стану підприємства


1. Характеристика програмного пакету "Audit Expert"

 

Програма для аналізу фінансового стану підприємства на підставі його фінансової звітності дозволяє здійснювати тимчасовий, структурний і трендовий фінансовий аналіз, розрахунок різних фінансових показників, одержання звітів і висновків за результатами аналізу. В Audit Expert реалізовані різні методики фінансового аналізу, включаючи аналіз кредитоспроможності позичальника, підготовки річного звіту АТ, а також елементи бенчмаркінга - порівняння фінансового стану підприємства з компаніями-конкурентами або лідерами галузі.Використовуючи їх, Ви можете перетворити дані української бухгалтерської звітності підприємства за різні роки в аналітичні таблиці, що відповідають вимогам Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. На їхній основі, система розрахує Вам більше 20 фінансових показників, що характеризують діяльність підприємства з різних сторін, покаже їхню зміну в динаміку й у порівнянні з нормативними значеннями.

Для обліку інфляційних процесів, при перетворенні звітності провадиться перерахування її показників у стабільну валюту.

Маючи широкі можливості, система дозволяє Вам розробити свої сценарії перетворення звітності й розрахунку фінансових показників, зробити попередню переоцінку балансу по даним детального опису активів і пасивів підприємства.

Можливості по консолідації звітності декількох підприємств, їхнє ранжирування й можливість прогнозу роблять систему незамінної для порівняльної оцінки компаній і створення систем фінансового моніторингу.

Залежно від Ваших цілей і потреб Ви можете вибрати із сімейства Audit Expert програмний продукт із підходящим набором функціональних властивостей і в міру розвитку Ваших завдань нарощувати міць використовуваних фінансових інструментів.

 

2. Основні функціональні можливості програмного пакету "Audit Expert"

 

Програмний пакет "Audit Expert" дозволяє привести дані вітчизняної бухгалтерської звітності за різні періоди часу до єдиного виду. Стандартні бухгалтерські форми звітності при цьому перетворяться у форми, що відповідають міжнародним стандартам фінансової звітності (IFRS) і є базисом для проведення фінансового аналізу.

На підставі даних бухгалтерських звітів ви одержуєте аналітичні баланс і звіт про прибутки й збитки, а також 20 основних фінансових показників, що характеризують ліквідність, платоспроможність, рентабельність і ділову активність підприємства. Ці дані дозволяють не тільки провести аналіз поточного фінансового стану підприємства, але й оцінити динаміку його зміни, а також побудувати прогноз на найближчий період.

Базуючись на деталізованій інформації, наявної в розпорядженні фінансової служби підприємства, і реалізувавши в системі ваші власні методики фінансового аналізу, можна знайти шляхи підвищення ефективності використання виробничих ресурсів, зниження собівартості продукції й потреб в оборотному капіталі, поліпшення показників фондовіддачі. Audit Expert - єдина система для АГД, що дозволяє використати для фінансового аналізу дані оборотно-сальдової відомості (ОСВ).

Для вироблення стратегії успіху за допомогою Audit Expert ви можете систематично проводити порівняльний фінансовий аналіз: порівнювати ключові фінансові й економічні показники з даними компаній-конкурентів, лідерів галузі. База галузевих показників у форматі програми, організована по галузях економіки й утримуючої дані стандартної бухгалтерської звітності лідируючих компаній, перебуває на сайті.

Audit Expert дозволяє провести переоцінку різних статей активів і пасивів балансу для проведення фінансового аналізу за реальним даними.

Поряд з ручним введенням вихідних даних Audit Expert дозволяє автоматично імпортувати інформацію з більшості бухгалтерських програм, а аналітичний баланс, отриманий у процесі його роботи, може експортуватися як стартовий баланс компанії в систему розробки бізнес-планів і аналізу інвестиційних проектів Project Expert.

Завдяки можливостям динамічного обміну даними з Excel і передачі автоматично обновлюваних звітів з довільною структурою в Word і HTML, Audit Expert може використатися і як самостійна аналітична система, і як складова частина інформаційно-аналітичної системи підприємства.

Система випускається у версіях Standard і Professional, що розрізняються функціональними можливостями. Кожна з них існує в локальному й мережному варіантах.

Користувачі Audit Expert - понад 1400 підприємств і організаційТехнічні характеристики: Audit Expert працює в середовищі Windows 95/98/NT/2000/MЕ/ХР. Мінімальні вимоги до комп'ютера при використанні системи: процесор - не нижче i486 DX-66; обсяг ОЗУ - не менш 16 Мбайт.

Експрес-аналіз фінансового стану підприємства із застосуванням системи Audit Expert дає можливість на підставі Балансу й Звіту про фінансові результати швидко одержати висновок з оцінкою свого стану.

Проведення експрес-аналізу в системі Audit Expert включає наступні етапи:

Створення файлу для підприємства.

Введення фінансової інформації (імпорт із більшості бухгалтерських програм і текстових файлів).

Постатейна переоцінка активів і пасивів балансу (якщо буде потреба).

Одержання аналітичних Балансу й Звіту про прибутки й збитки.

Розрахунок фінансових показників.

Оцінка фінансового стану підприємства.

Одержання експертного висновку або підготовка звіту за результатами аналізу.

Горизонтальний, вертикальний і трендовий аналіз в Audit Expert

У ході проведення й експрес-оцінки, і поглибленого аналізу система Audit Expert забезпечує можливість проведення вертикального (структурного), горизонтального (тимчасового) і трендового (щодо базового року) фінансового аналізу.

Засоби настроювання дозволяють відображати в таблицях абсолютні значення показників, а також їхнє відхилення (приріст) за період, відносні відхилення (прирости) за всі періоди до рівня базового року, включаючи можливість відображення у відсотках.

 

Прогноз фінансових показників в Audit Expert

Система Audit Expert дозволяє на підставі бухгалтерської звітності побудувати прогноз фінансових показників - ви одержуєте прогнозні дані форм звітності, а також значення фінансових коефіцієнтів на найближчі періоди часу.

Використовуючи функцію прогнозу, ви можете оцінити час, протягом якого ваші фінансові показники досягнуть критичних значень, якщо існуюча тенденція збережеться. У цьому вам допоможе колірна інтерпретація показників: від нормальних до критичних значень.

 

Оцінка ризиків в Audit Expert

Для оцінки ризиків у системі Audit Expert ви можете при аналізі власної бухгалтерської звітності використати убудовані готові алгоритми рішення завдань фінансового аналізу:

Методику аналізу ліквідності для визначення платоспроможності й оцінки ризику зниження ліквідності.

Методику оцінки структури балансу для оцінки ризику втрати платоспроможності й банкрутства підприємства. Методику факторного аналізу рентабельності власного капіталу підприємства для оцінки впливу на неї ряду факторів: прибутковості активів, фінансового важеля, рентабельності продажів і ін.

Методику аналізу беззбитковості для оцінки запасу фінансової міцності підприємства.

 

Аналіз можливих фінансових стратегій

Реалізована в Audit Expert «Матриця фінансових стратегій» дозволяє на основі даних бухгалтерської звітності виявити динаміку зміни результатів фінансової й господарської діяльності підприємства й одержати висновок з аналізом можливих варіантів подальшого розвитку фінансово-господарського стану компанії.

 

Оцінка кредитоспроможності позичальника в Audit Expert

Audit Expert надає вам можливість оцінити власний фінансовий стан з позиції банку, що фінансує вас, і допомагає прийняти рішення у випадку надання контрагентові комерційного кредиту.

Для оцінки доцільності надання або пролонгації кредиту, зміни умов кредитування й забезпечення гарантій повернення кредитних коштів торговельні й промислові підприємства класифікуються за рівнем ризику взаємин з ними банку або іншого кредитора. Для рішення цього завдання в систему Audit Expert убудована методика рейтингової оцінки фінансового стану позичальника.

Методика дозволяє вам розрахувати власний клас кредитоспроможності з позиції банку, а також привласнити певний клас своєму контрагентові. Результати рейтингової оцінки автоматично включаються в експертний висновок про надійність позичальника.

Крім того, підготовляючи техніко-економічні дані для одержання кредиту в банку, підприємство може глянути на себе очима потенційного кредитора, оцінивши себе як позичальника відповідно до застосовуваного в банку методикою.

 

Поглиблений аналіз на основі оборотно-сальдової відомості

Дані багатьох статей балансу є комплексними. При проведенні поглибленого аналізу буде потрібно деталізувати найбільш істотні показники фінансового стану на підставі аналітичного обліку, зокрема даних оборотно-сальдової відомості, і розрахувати на її основі додаткові показники.

Audit Expert надає ряд вбудованих методик аналізу за даними оборотно-сальдової відомості, що дозволяє провести поглиблений аналіз, відстежити динаміку показників і сформувати структурні діаграми об'єктів аналітичного обліку. Система забезпечує настроювання імпорту даних оборотно-сальдової відомості з облікової системи.

На основі переданих з бухгалтерської системи даних в Audit Expert визначається загальний обсяг оборотного капіталу підприємства, проводиться аналіз собівартості, основних фондів, фінансових вкладень, вкладень у необоротні активи, здійснюється аналіз інших доходів і витрат, а також управлінських витрат і фінансових результатів від продажів, аналізуються розрахунки по податках і зборам, відслідковуються розрахунки з постачальниками й підрядниками, розрахунки з покупцями й замовниками.

Все це дозволяє визначити якісні зміни показників, виявити фактори, що їх спричинили, і прийняти своєчасні рішення.

 

Уведення даних з облікових систем

Audit Expert підтримує як ручне уведення даних, так і прямий імпорт даних текстового формату з інших систем. «Майстер обміну даними» проводить вас крок за кроком через всю процедуру завантаження й дозволить обробити файл практично будь-якої структури. Формати даних більшості популярних бухгалтерських програм («1С», «Парус», «Инфо-Бухгалтер», «ИНФИН» і ін.) уже внесені в Audit Expert, і імпорт даних із цих програм легко виконується вами.

 

Перевірка коректності уведення даних

При ручному введенні даних і в самій звітності можуть бути помилки. Система дозволяє не тільки скористатися убудованими в Audit Expert правилами перевірки, але й створювати свої власні правила перевірки коректності уведення даних.

 

Переоцінка активів і пасивів балансу

Для проведення фінансового аналізу за реальним даними Audit Expert дозволяє провести постатейну переоцінку балансу на підставі детального опису структури активів і пасивів компанії. Для цього ви можете задати як єдиний коефіцієнт переоцінки по потрібній статті, так і окремі - по кожній складовій показника.

У систему Audit Expert закладена можливість подання фінансових звітів у двох валютах. Це дозволяє відображати звітність у твердій валюті, у найменшому ступені підданій процесам інфляції.

Для реалізації цієї можливості в програму закладений довідник курсів валют. Ви маєте можливість доповнювати цей довідник історичними даними.

 

Коментарі до аналітичних таблиць

Кожна аналітична таблиця в Audit Expert постачена спеціальним коментарем, де втримуються короткі відомості про використовувану методику, припустимі значення показників і інша інформація. Текст коментарю можна редагувати й включати разом з аналітичними таблицями в підсумковий звіт.

Таким чином, ви використаєте коментар як записну книжку, вносите свої замітки за результатами аналізу, а потім доповнюєте ними звіт.

 

Графіки й діаграми

За даними, представленим у таблицях Audit Expert, ви можете автоматично одержати як стандартні убудовані графіки або діаграми, так і легко підготувати додаткові. Будь-які графіки або діаграми можуть бути включені в підсумковий звіт, роздруковані або передані в MS Word.

 

Підготовка звітів за результатами фінансового аналізу

Система Audit Expert постачена генератором звітів, що дозволяють вам підготувати необхідні звіти довільної структури, а також включити в них таблиці, графіки, текстову інформацію й ілюстрації.

Звіт в Audit Expert формується в спеціальному редакторі. Він збирається з «кубиків» - блоків даних, що містять вихідну інформацію про компанії й результати аналізу.

При написанні типового звіту в Audit Expert ви скорочуєте час на його підготовку. У системі передбачений обмін готовими формами звітів з іншими файлами й шаблонами, створеними в системі.

Генератор звітів дозволяє виводити підготовлений звіт на печатку або передавати його в Word. З Audit Expert ви автоматично обновляєте дані в переданому в Word звіті при будь-якім перерахуванні в системі. Це реалізовано за рахунок використання динамічного обміну з будь-якими зовнішніми програмами (DDE-обмін).

Audit Expert надає можливість формування HTML-документів, не вимагаючи для цього виходу із програми.

Крім того, дані аналітичного балансу, отриманого в Audit Expert, можуть експортуватися в програму Project Expert і використатися для опису вихідного фінансового стану підприємства. Таким чином, програма Audit Expert може виступати одночасно і як самостійна програма, і як аналітичний модуль комплексної системи аналізу фінансового стану, розробки й оцінки бізнес-плану підприємства.

 


Висновки

 

Система дозволяє обробляти російські бухгалтерські звіти за різні періоди, починаючи з 1994 р., але найважливіше полягає в тому, що як аналітична база вона використає систему міжнародних стандартів фінансової звітності (International Accounting Standards, IAS), до якої вихідні дані приводяться автоматично. Звіти в системі можуть формуватися як російською мовою, так і англійською, з урахуванням сформованої в міжнародній практиці термінології. Все це робить результати фінансового аналізу зрозумілими не тільки вітчизняним, але й іноземним експертам.

Audit Expert однаково добре працює як з українськими бухгалтерськими звітами, так і зі звітами ряду інших країн СНД, пропонує широкі можливості настроювання за допомогою спеціального майстра завдань і забезпечує доступ до всіх методик, сценаріям і шаблонам.Разом із програмою ви одержуєте багатий набір методик фінансового аналізу, що включає методики аналізу ліквідності й платоспроможності, фінансовій стабільності й беззбитковості, діловій активності й рентабельності діяльності підприємства, а також методики, застосування яких регламентовано різними нормативними актами. Ці методики актуальні як для комерційних компаній, так і для державних підприємств, аудиторських компаній і банків. Крім стандартних алгоритмів система дозволяє використати й ваші власні методики перетворення й аналізу фінансових звітів.

Система автоматично формує експертні висновки про фінансовий стан підприємства, обновляючи їх при виконанні нових розрахунків.


Список використаної літератури

 

Писаревська Т.А. Інформаційні системи обліку та аудиту: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2004

Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб.. — 3.вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2006

www.expert-systems.com

 

Готові курсові роботи:

- Коефіцієнтний аналіз фінансового стану підприємства
- Аналіз фінансового стану підприємства, його оцінка і прогноз
- Аналіз фінансового стану підприємства та його прогнозування
- Аналіз фінансового стану підприємства
- Аналіз фінансового становища підприємства
- Економічний аналіз фінансового стану підприємства
- Фінансовий аналіз фінансового стану підприємства
- Аналіз фінансового стану підприємства в умовах використання новітніх інформаційних технологій
- Аналіз фінансового стану торговельного підприємства
- Економічний аналіз фінансового стану підприємства промисловості

Всі курсові з аналізу фінансового стану