Характеристика, призначення, та основні функціональні можливості програми "ИНЭК-АДП"

 

Зміст

Вступ

1. Основні функціональні можливості програми "ИНЭК-АДП"

2. Фінансово-економічний аналіз

3. Фінансове оздоровлення:

4. Кредитні організації

5. Розробка бізнес-плану

6. Аналіз і оцінка бізнес-плану

7. Аналіз ефективності інвестицій

8. Оцінка вартості бізнесу

9. Аналіз чутливості

10. Бюджетна ефективність

11. Робота з Контрагентами

Висновки

Список використаної літератури


Вступ

 

Результатом роботи із програмою "ИНЭК-АДП" серії "Аналітик" є аналіз фінансово-економічної діяльності підприємств і організацій всіх видів діяльності.

Як вихідна інформація використовуються не тільки дані балансів, звітів про фінансові результати, руху грошових коштів, але й інформація про структуру виручки (номенклатура продукції, товарів, послуг, вартість; кількість; ціна), калькуляції собівартості, закупівлях товарів і витрат обігу, використанню прибутку.

Програма дозволяє Користувачу створювати власні методики аналізу. При створенні власних методик аналізу Користувачу надається надзвичайно доступний механізм вибору формул розрахунку показників з можливістю їхнього перегляду прописом і формування власних коментарів до створених показників.


1. Основні функціональні можливості програми "ИНЭК-АДП"

 

Програма "ИНЭК-АДП" дозволяє:аналізувати темпи зміни цін на продукцію підприємства (товари, послуги, інші статті виручки) і основні види матеріальних ресурсів і інших витрат;

оцінювати ефективність використання матеріально-сировинних і паливно-енергетичних ресурсів;

аналізувати ефективність виробництва й реалізації кожного виду продукції, послуги, товару;

аналізувати структуру собівартості одиниці виробленої продукції;

аналізувати витрати на одиницю виробленої продукції;

простежити в динаміці зміну структури собівартості й виручки, динаміку руху продукції, ресурсів і товарів на складі;

оцінювати точку беззбитковості й запас фінансової міцності підприємства;

проводити факторний аналіз динаміки прибутку;

проаналізувати зміну продуктивності праці;

розрахувати обсяг реалізації на гривню витрат, виручку і прибуток на одного працівника;

оцінити комерційну маржу й частку оплати праці у виручці;

розподіляти непрямі витрати пропорційно прямим витратам на заробітну плату, прямим матеріальним витратам, всім прямим витратам, виручки від реалізації або обсягам виробленої продукції.

 

2. Фінансово-економічний аналіз

Використання пропонованої версії програмного комплексу "ИНЭК-АДП" дозволяє проводити всебічний аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства в динаміку за ряд періодів:

Рис. 1. Алгоритм дії програми «ИНЭК-АДП»

 

горизонтальний і вертикальний аналіз пасивів і активів аналітичного балансу;

показники прибутків і збитків (фінансові результати);

показники притоку й відтоку коштів;

показники ефективності;

показники платоспроможності;

показники фінансової стабільності;

показники ринкової оцінки підприємства;

зіставлення темпів зміни цін на продукцію, послуги, товари й основні види матеріальних ресурсів і витрат;

аналіз ефективності виробництва й реалізації кожного виду продукції, товару;

динаміка структури собівартості, виторгу, витрат обігу; рух продукції, ресурсів і товарів на складі;

аналіз структури собівартості одиниці виробленої продукції;

аналіз витрат на одиницю виробленої продукції;

надходження й витрату коштів;

точка беззбитковості й запас фінансової міцності підприємства;

факторний аналіз динаміки прибутку;

ефективність роботи адміністративно-управлінського персоналу підприємства й динаміка продуктивності праці персоналу;

ефективність використання матеріально-сировинних і паливно-енергетичних ресурсів;

обсяг реалізації на гривню витрат, виручку і прибуток на одного працівника;

комерційна маржа й частка оплати праці у виручці;

розподіл непрямих витрат пропорційно прямим витратам на заробітну плату, прямим матеріальним витратам, всім прямим витратам, виручки від реалізації або обсягам виробленої продукції.

 

На основі відібраних показників розраховується комплексна оцінка фінансового стану підприємства з віднесенням його до однієї із чотирьох груп (перша -високорентабельні підприємства, що мають відмінні шанси для подальшого розвитку; друга - підприємства із задовільним рівнем прибутковості, третя - підприємства, що перебувають на грані фінансової стабільності, четверта - підприємства, що перебувають у глибокій кризі).

При оцінці ефективності діяльності підприємств передбачена можливість порівняння досягнутих підприємством фінансових показників з галузевими нормативними (рекомендованим) значеннями, тобто проведення постійного бенчмаркинга. Для здійснення даної цілі в програмі "ИНЭК-АФСП" закладений розрахунок средньогалузевих показників (рекомендованих показників), настроєних для різних видів діяльності.

Баланс і звіт про прибутки й збитки підприємства приводиться на російській і англійській мовах у стандартах GAAP (Generally Accepted Accounting Principles, США) і IAS (International Accounting Standards), прийнятих у країнах ЄС.

При роботі з даним блоком програмного комплексу є можливість:

здійснювати детальний фінансово-економічний аналіз на основі розрахованих аналітичних таблиць і графіків;

переглядати графічний ролик з короткими текстовими поясненнями;

вивчати автоматично підготовлений 15-16-сторінковий текстовий Висновок з аналізом причин виниклої ситуації й рекомендаціями з виходу із кризи або підвищенню ефективності діяльності;

надавати керівництву підприємства автоматично підготовлене коротке Резюме про фінансове становище підприємства (3 сторінки тексту й графіків).

 

3. Фінансове оздоровлення:

правила проведення арбітражним керуючим фінансового аналізу;

наявність ознак фіктивного, навмисного банкрутства

фінансовий стан сільськогосподарських виробників;

група фінансової стабільності боржника;

фінансовий аналіз і контроль підприємств, що мають стратегічне значення для національної безпеки держави або соціально-економічну значимість;

аналіз і експертиза фінансового стану організацій

 

4. Кредитні організації

оцінка кредитних ризиків і розрахунок розміру резервів по кредитних вимогах;

аналіз фінансового стану набувачів акцій (часток) кредитних організацій;

 

5. Розробка бізнес-плану

Програмний комплекс "ИНЭК-АДП" дозволяє підготувати відповідний українським і міжнародним стандартам інвестиційний проект, план фінансового оздоровлення, техніко-економічні параметри кредиту, програму реструктуризації підприємства тощо, звертаючи увагу на:

планування обсягів виробництва продукції (придбання товарів) і реалізації продукції, товарів, послуг (вартість, кількість, ціна) по конкретних Покупцях, з урахуванням залишку продукції й товарів на складі;

розрахунок витрат підприємства на виробництво й реалізацію продукції з урахуванням зміни цін на ресурси, кількості зробленої продукції, норм видатку ресурсів;

розрахунок потреби в придбанні основних коштів у конкретних Постачальників, а також у реалізації непотрібного встаткування з автоматичним розрахунком амортизаційних відрахувань;

планування доходів і видатків по позареалізаційних операціях;

залучення позикових коштів з обліком конкретних кредитних або лізингових угод з банком, органом державної влади, іноземним інвестором і т.п.;

розрахунок податкових платежів з урахуванням регіональної специфіки податкового законодавства;

керування оборотним капіталом, графік погашення кредиторської й дебіторської заборгованостей по Контрагентах, запровадження в дію незавершених капвкладень.

У даному блоці програмного комплексу передбачена можливість планувати обсяги реалізації продукції (товарів, послуг) конкретним покупцям, а придбання матеріальних ресурсів (товарів) і основних коштів у конкретних постачальників, у тому числі з обліком акцизних і митних експортно-імпортних платежів.

Планування діяльності можливо, як у ручному режимі, так і з використанням спеціального призначеного для цього модуля, що дозволяє задавати у відсотках або індексах темпи росту або приросту показників по конкретному виді продукції, послуг, товару (вартість, кількість, ціна), по всьому обсязі підприємства в цілому, щодо базового або попереднього періоду.

Програмний комплекс "ИНЭК-АДП" дає можливість планувати реалізацію конкретного виду продукції (придбання конкретного виду ресурсу) у будь-якій валюті з автоматичним перерахуванням даних в основну валюту, обрану при створенні варіанта.

При розробці бізнес плану програмний комплекс автоматично формує протокол помилок, допущених користувачем, і пропонує способи їхнього усунення.

У процесі розробки бізнес-плану автоматично формуються наступні результуючі таблиці:

Фінансові результати;

Надходження і відтік коштів (Cash Flow) трьома способами: прямим методом, непрямим методом і по видах діяльності;

Аналітичний прогнозний баланс;

Калькуляція витрат на виробництво;

Рух продукції, товарів і матеріальних ресурсів на складі;

Графік залучення й повернення позикових коштів;

Прогноз балансу й фінансових результатів у стандартах США й країн ЄС (з перекладом на англійську мову).

 

6. Аналіз і оцінка бізнес-плану

Програмний комплекс "ИНЭК-АДП" дозволить Вам проаналізувати й оцінити підготовлений бізнес-план з погляду:

комерційного ризику реалізації підготовленого бізнес-плану;

ефективності капітальних вкладень (чистий дисконтований дохід, внутрішня норма прибутковості, строк окупності);

динаміки структури майна підприємства й джерел його формування;

структури собівартості одиниці виробленої продукції;

аналізу витрат на одиницю виробленої продукції;

фінансової стабільності, платоспроможності, ліквідності, ефективності планованої діяльності;

ефективності виробництва й реалізації кожного виду продукції, товару, послуги.

При аналізі підготовленого бізнес-плану можна використати наступні можливості, закладені в комплекс ИНЭК-АДП:

Оцінювати ймовірність реалізації бізнес-плану на основі автоматично підготовленого текстового висновку по фінансово-економічному стані підприємства на момент реалізації бізнес-плану.

Здійснювати детальний аналіз підготовленого бізнес-плану на основі розрахованих аналітичних таблиць і графіків.

 

7. Аналіз ефективності інвестицій

Програмний комплекс "ИНЭК-АДП" здійснює моделювання грошових потоків, що включають всі пов'язані зі здійсненням проекту грошові надходження й видатки за розрахунковий період з урахуванням можливості використання різних валют. Його застосування підвищує ступінь економічної обґрунтованості прийнятих рішень про доцільність реалізації проектів, при цьому даний програмний комплекс дозволяє:

- проводити аналіз комерційної ефективності інвестиційного проекту в цілому й для підприємства;

- здійснювати розрахунки ефективності інвестицій для нових і діючих підприємств. Для діючих господарюючих суб'єктів розрахунок провадиться по підприємству в цілому методом зіставлення варіантів розвитку "із проектом" і "без проекту". При цьому формування варіанта "із проектом" провадиться шляхом внесення відповідних коректувань у показники варіанта "без проекту";

- визначати ефективність інвестицій з погляду бюджетів різних рівнів, що особливо важливо для прийняття рішень про державну підтримку проектів;

- провадити оцінку фінансової реалізованості інвестиційних проектів;

- розробляти різні варіанти схеми фінансування інвестицій з урахуванням можливості залучення необхідних для реалізації проекту ресурсів з різних джерел (акціонерний капітал, кошти підприємства, кредити й позики, бюджетні позички, бюджетні асигнування й інше цільове фінансування). Даний блок програмного комплексу призначений для підприємств і організацій всіх форм власності, що беруть участь у розробці, експертизі й реалізації інвестиційних проектів. Використання цього функціонального блоку дозволяє провадити розрахунки загальноприйнятих у російській і міжнародній практиці інвестиційного аналізу показників ефективності проекту:

- чистого дисконтованого доходу;

- внутрішньої норми прибутковості;

- індексу прибутковості інвестицій;

- простого строку окупності;

- строку окупності інвестицій з обліком дисконтування.

Використання ПК "Аналітик" дає можливість проведення інвестиційного аналізу з урахуванням впливу нерівномірності й неоднорідності інфляції методом дефлірування грошових потоків.

 

8. Оцінка вартості бізнесу

Безсумнівним достоїнством програмного комплексу "ИНЭК-АДП" є закладена в нього можливість одержати реальну оцінку вартості компанії (бізнесу) При проведенні оцінки вартості компанії використається метод дисконтованих грошових потоків. Програмний комплекс дозволяє:

визначити тривалість прогнозного періоду, орієнтуючись на темпи росту грошового потоку підприємства;

вибрати спосіб розрахунку індивідуальної ставки дисконту: модель оцінки капітальних активів, метод кумулятивної побудови;

вибрати спосіб розрахунку вартості в постпрогнозний період (залишкової вартості): розрахунок за вартістю чистих активів, розрахунок ліквідаційної вартості, розрахунок по моделі Гордона;

внести підсумкові виправлення: урахувати нефункціонуючі активи, знижки залежно від розміру й ліквідності пакета акцій, що купуються.

За результатами розрахунків формується вартість: контрольного ліквідного пакета акцій, неконтрольного ліквідного пакета акцій і неконтрольного неліквідного пакета акцій.

 

9. Аналіз чутливості

У даному розділі програмного комплексу визначається чутливість бізнес-плану до коливань кон'юнктури ринку й змінам макроекономічних умов діяльності.

ПК "ИНЭК-АДП" дозволяє визначити наскільки великий запас міцності підприємства, тобто визначити чутливість бізнес-плану підприємства до змін різних параметрів:

ставки дисконтування, інфляції;

зміни вартості основних коштів, що купуються;

зміни цін постачальників на товари й матеріальні ресурси (сировина, паливо, енергія й т.д);

росту заробітної плати робітників основного й допоміжного виробництва, управлінського персоналу;

росту постійних витрат підприємства;

зміни податкового законодавства;

зміни цін на реалізовані покупцям продукцію й товари.

 

10. Бюджетна ефективність

Якщо при наданні допомоги підприємству як інвестор виступає безпосередньо держава, виділяючи кошти бюджету неможливо обійтися без оцінки бюджетної ефективності використання коштів. Оцінка базується на виявленні притоку коштів у бюджети всіх рівнів і відтоків коштів з бюджетів всіх рівнів, а також розрахунку співвідношення між цими показниками. Програмний комплекс "ИНЭК-АДП" здійснює вибір ставки дисконтування, що враховує альтернативну ефективність використання капіталу інвестора й величину оцінюваних ризиків. У випадку номінальних грошових потоків при розрахунку ставки дисконтування необхідно враховуються такі важливі складові, як номінальна безризикова ставка, реальна ставка (очікувана інвестором ставка доходу, без коректування на інфляцію) і темп інфляції (інфляційні очікування).

При розрахунку бюджетної ефективності визначаються:

плановані надходження коштів у бюджети різних рівнів (федеральний, регіональний, муніципальний) з розбивкою по конкретних видах податків;

безризикова ставка доходу й чистий дисконтований дохід;

показники контролю ефективності діяльності акціонерних товариств із часток федеральної (регіональної, муніципальної) власності.

 

11. Робота з Контрагентами

Програмний комплекс "ИНЭК-АДП" дозволяє не тільки планувати обсяги реалізації продукції (товарів, послуг) конкретним покупцям, а придбання матеріальних ресурсів (товарів) і основних коштів у конкретних постачальників, але проаналізувати плановану роботу з Контрагентами підприємства, а саме:

План реалізації продукції (товарів) по Покупцях;

Графік погашення Покупцями дебіторської заборгованості;

План придбання матеріальних ресурсів (товарів) у Постачальників;

План придбання основних коштів у Постачальників;

Графік погашення Постачальникам кредиторської заборгованості.

Порівняння й моніторинг

 

Програмний комплекс "ИНЭК-АДП" дозволяє порівняти в табличному й графічному виді результати роботи підрозділів або філій підприємства:

- порівняння будь-якого кількість підприємств (підрозділів) по їх поточному фінансово-економічному стані:

приплив і відтік коштів, залишок коштів;

фінансові результати;

активи й пасиви аналітичного балансу;

показники ліквідності, платоспроможності, фінансовій стабільності, ефективності діяльності;

точка беззбитковості й запас фінансової міцності;

показники бюджетної ефективності;

показники аналітичних форм регламентованого аналізу;

рядки форм бухгалтерської звітності.

- порівняння будь-якої кількості підприємств (підрозділів) по планових формах і показникам:

рух грошових коштів;

фінансові результати;

активи й пасиви аналітичного балансу;

ліквідність, платоспроможність, фінансова стабільність, ефективність діяльності;

точка беззбитковості й запас фінансової міцності;

бюджетна ефективність;

комерційний ризик;

ефективність діяльності АТ із часткою державної власності.

- Моніторинг (сортування) підприємств (підрозділів) по комплексній оцінці фінансового стану з розподілом на групи інвестиційної привабливості.

- Моніторинг (сортування) підприємств по класі їхньої кредитоспроможності.

- Моніторинг бази даних, а саме аудит інформації про наявність у базі даних відомостей по підприємствах (дані для аналізу, відомості про керівництво, головного бухгалтера, довідники, адреса й т.п.).

У режимах порівняння й моніторингу закладений зручний механізм відбору підприємств по: видах діяльності, найменуванню, датам, ЄДРПОУ, ІПН, галузі. Крім того, у даних режимах існує можливість ранжувати підприємства по убуванню (зростанню) показників.

 


Висновки

 

Програмний комплекс "ИНЭК-АДП" дозволяє оцінити результати діяльності підприємства по наповненню бюджетів різних рівнів (федеральний, регіональний, муніципальний).

Програмний комплекс "ИНЭК-АДП" дозволяє формувати власні методики фінансового аналізу, описуючи алгоритми розрахунку використовуваних у них показників. При створенні власних методик аналізу Користувачеві надається можливість використати як вихідні, так і аналітичні дані: баланс (форма 1), звіт про фінансові результати (форма 2), додаткові дані по балансу й звіту, аналітичні баланс і звіт, реформовані баланси, рух грошових коштів. При створенні власних методик аналізу не треба бути програмістом, тому що Користувачеві надається надзвичайно доступний механізм вибору формул розрахунку показників з можливістю їхнього перегляду прописом і формування власних коментарів до створених показників.


Список використаної літератури

 

Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб.. — 3.вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2006

Васьковська М.С. Інформаційні системи обліку: Навч. посіб. для студ. спец. "Облік та аудит" / Технологічний ун-т Поділля. — Хмельницький : ТУП, 2003

www.inec.ru