Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Робота присвячується дослідженню методики аналізу фінансових результатів діяльності підприємств. Розглянуто економічну сутність прибутку підприємств з точки зору провідних українських вчених. Запропоновані основні етапи аналізу фінансових результатів. Проаналізовані показники фінансових результатів діяльності та рентабельності ТОВ «Неон Люкс». Надані пропозиції щодо удосконалення методики аналізу фінансових результатів за допомогою використання комп’ютерних технологій.

Метою будь-якої діяльності людства є отримання і максимізація певних вигод у результаті її здійснення. Розвиток ринкових відносин, розподіл праці у суспільстві поклали початок формування ринкових економічних систем.

Рушійною силою ринкової економіки, розвитку продуктивних сил і виробничих відносин у суспільстві є зацікавленість господарюючих суб’єктів в отриманні позитивних результатів господарської діяльності та їх підвищенні, що у ринкових умовах є основою успіху товаровиробни­ків у боротьбі за споживача.

З розвитком ринкових відносин з’явилось поняття «прибуток» як об’єктивна економічна категорія, що являє собою основу матеріальної зацікавленості людей у здійсненні певних видів економічної і фінансо­вої діяльності. З ним пов’язане і поняття «економічні вигоди», які отримує господарюючий суб’єкт у вигляді сукупності переваг.

Категорія «прибуток» отримала новий зміст в умовах сучасного економічного розвитку України, формування реальної самостійності підприємств, забезпечуючи інтереси держави, працівників та персоналу підприємств. Тому однією з актуальних задач сучасного етапу являється оволодіння керівниками та фінансовими менеджерами сучасними економічними методами ефективного управління формуванням та розподілом при­бутку і запобігання збиткам у процесі операційної, інвестиційної, фінансової та інших видів діяльності підприємств.

Економічна сутність прибутку є однією із найскладніших і дискусійних проблем в сучасній економічній теорії.
В нашій базі є такі курсові роботи з фінансового аналізу фінансових результатів підприємства


В сучасній економічній літературі також не має єдиного підходу до визначення поняття «прибуток». Так, І. А. Бланк під прибутком розуміє виражений в грошовій формі чистий дохід підприємства на вкладений капітал, який характеризує його винагороду за ризик здійснення підприємницької діяльності і являє собою різницю між сукупним доходом і сукупними затратами в процесі реалізації цієї діяльності [1, 196]. В підручнику Ф.Ф. Бутинця можна знайти наступне визначення прибутку, а саме: «прибуток – це позитивна форма фінансових результатів, яка є рушійною силою, метою підприємницької діяльності та показником її ефективності. Від визначається як перевищення суми доходів над сумою витрат, які були понесені для отримання цих доходів» [2, с. 384]. В.О.Мец розглядає прибуток як частину виробленої та реалізованої додаткової вартості, готової до розподілу і вважає, що підприємство одержує прибуток тоді, коли втілена у створеному продукті вартість буде реалізована і набере грошової форми [3, с.117]. С. Ф. Покропивний визначає прибуток як ту частину виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства [4, с. 212]. Савицька Г.В. розглядає прибуток з двох точок зору, а саме: з економічної точки зору прибуток – це різниця між грошовими надходженнями і грошовими виплатами, і з господарської точки зору прибуток – це різниця у майновому стані підприємства на кінець і початок звітного періоду [5, с. 347].

Отже, прибуток це - перевищення доходів над витратами. Обернене значення, тобто коли витрати менше доходів називають збитком. З економічної точки зору прибуток - це приріст (або зменшення) власного капіталу підприємства внаслідок господарської діяльності. З господарської точки зору, прибуток - це різниця між господарським станом підприємства на початок і кінець року.

Прибуток є об’єктивною економічною категорією. Тому на його формування впливають об’єктивні процеси, що відбуваються в суспільстві, у сфері виробництва й розподілу валового внутрішнього продукту.

Водночас прибуток – це підсумковий показник діяльності підприємства. Прибуток відбиває її результати і зазнає впливу багатьох чинників. Є особливості у формуванні прибутку підприємств залежно від сфери діяльності, форми власності, розвитку ринкових відносин.

Відповідно до Господарського кодексу України прибуток є основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності всіх підприємств незалежно від форм власності. В умовах ринку отримання прибутку і забезпечення рентабельності діяльності є необхідної умови існування підприємства.

Прибуток - це частина виручки, що залишається підприємству після відшкодування усіх витрат, пов’язаних з виробництвом та реалізацією товарів. Прибуток характеризується масою і рівнем. Маса прибутку - це його абсолютна величина, яка виражена у визначеній сумі грошей. Прибуток як важлива категорія ринкових відносин виконує ряд важливих функцій:

прибуток є важливим критерієм і показником ефективності діяльності підприємства;

прибуток є стимулюючою функцією, виступаючи кінцевим фінансово-економічним результатом діяльності підприємства, прибуток грає ключову роль в ринковому господарстві;

прибуток виступає джерелом формування доходів бюджетів різних рівнів, він поступає в бюджет у вигляді податків, а також економічних санкцій і використовується на різні цілі, визначені видатковою частиною бюджету і затверджені в законодавчому порядку.

Для визначення фінансового результату діяльності за звітний період необхідно дотримуватися принципів визнання доходів і витрат, а саме: нарахування; відповідності; періодичності.

Управління фінансовими результатами діяльності підприємства здійснюється за етапами, які характеризують формування та розподіл його прибутку.

Модель формування прибутку підприємства побудовано відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати". Як відомо, вертикальний формат даного звіту представляє собою послідовний розрахунок чистого прибутку, здійснений шляхом співставлення відповідних доходів і витрат.

Отже, запропонована модель формування і розподілу прибутку складається з наступних етапів:

Перший етап. Визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):

 

ЧД = Д-ПДВ-А-ІВД, де (1)

 

ЧД - чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

Д - доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),

ПДВ - податок на додану вартість;

А - акцизний збір;

ІВД - Інші вирахування з доходу.

Другий етап. Визначення валового прибутку (збитку):

 

ВП = ЧД - СВ, де (2)

 

ВП - валовий прибуток (збиток),

СВ - собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

Третій етап. Визначення фінансових результатів від операційної діяльності:

ФРОД = ВП + ІОД - АВ - ВЗ – ІОВ, де (3)

 

ФРОД - фінансові результати від операційної діяльності;

ІОД - інший операційний доход;

АВ - адміністративні витрати;

ВЗ - витрати на збут;

ІОВ - інші операційні витрати.

Четвертий етап. Визначення фінансових результатів від звичайної діяльності до оподаткування:

 

ФРЗД до одаткування = ФРОД + ДК + ІФД + ІД - ФВ - ВК - ІВ, де (4)

 

ФРЗД до оподаткування - фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування;

ДК - доход від участі в капіталі;

ІФД - інші фінансові доходи;

ІД - інші доходи;

ФВ - фінансові витрати;

ВК - втрати від участі в капіталі;

ІВ - інші витрати.

П'ятий етап. Визначення фінансових результатів від звичайної діяльності:

 

ФРЗД = ФРЗД до оподаткування - ПП, де (5)

 

ФРЗД - фінансові результати від звичайної діяльності;

ПП - податок на прибуток від звичайної діяльності.

Шостий етап. Визначення чистого прибутку:

 

ЧП = ФРЗД + НД - НВ - ПНП, де (6)

 

ЧП - чистий прибуток (збиток);

НД - надзвичайні доходи;

НВ - надзвичайні витрати;

ПНП - податки з надзвичайного прибутку.

Кожний з наведених вище етапів формування фінансових результатів є адитивною факторною моделлю, результативним показником у якій є відповідний вид фінансових результатів. Форма зв'язку між чинниками (доходами та витратами) і результатами (прибутком або збитком) є функціональною, що дозволяє кількісно обчислювати вплив чинників на формування фінансових результатів за методом прямого рахунку.

Проведемо аналіз фінансових результатів ТОВ "Неон Люкс" в 2003-2007 роках (табл. 1).

 

Таблиця 1

Динаміка фінансових результатів діяльності ТОВ «Неон Люкс»

за 2003 – 2007 рр.

тис. грн.

Показники

2003р.

2006р.

2007р.

Відхилення 2007р. від, (+,-)

2003р.

2006р.

Абс.

Відн., %

Абс.

Відн., %

Дохід (виручка) від реалізації продукції

2411,9

1810,0

1337,6

-1074,3

-44,5

-472,4

-26,1

Непрямі податки та інші відрахування з доходу

400,2

299,4

219,9

-180,3

-45,1

-79,5

-26,5

Чистий дохід (виручка) від реалізації товарів

2011,7

1508,9

1117,7

-894,0

-44,4

-391,2

-25,9

Собівартість реалізованих послуг

1368,1

976,0

696,1

-672,0

-49,1

-279,9

-28,7

Валовий :прибуток (збиток)

643,6

532,9

421,6

-222,0

-34,5

-111,3

-20,9

Разом витрати

1856,9

1417,9

1124,3

-732,6

-39,4

-293,6

-20,7

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток (збиток)

256,0

147,2

6,8

-249,2

-97,3

-140,4

-95,4

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток (збиток)

220,8

147,2

6,8

-214,0

-96,9

-140,4

-95,4

Чистий: прибуток (збиток)

155,2

102,7

29,0

-126,2

-81,31

-73,7

-71,76

 

Розглянувши табл. 1, можна зробити висновок, що на досліджуваному підприємстві в 2007 році в порівнянні з 2003 та 2006 рр. відбулося зменшення чистого прибутку відповідно на 126,2 та 73,7 тис.грн. Це відбулося за рахунок зменшення доходу від реалізації товарів (послуг) відповідно на 1074,3 та 472,4 тис.грн. і як наслідок – зменшення чистого доходу від реалізації товарів (послуг) відповідно на 894,0 та 391,2 тис.грн. та зменшення валового прибутку відповідно на 222,2 та 111,3 тис.грн.

Це заслуговує на загальну негативну оцінку зміни фінансових результатів діяльності підприємства.

Для оцінки рентабельності підприємства застосовуються наступні взаємопов'язані групи показників:

коефіцієнти рентабельності фінансово-господарської діяльності, які характеризують рівень прибутку по відношенню до доходів або витрат підприємства;

коефіцієнти рентабельності активів та капіталу підприємства, що визначаються як відношення чистого прибутку до середніх залишків відповідних активів або капіталу.

Розглянемо показники прибутковості ТОВ «Неон Люкс» (табл. 2)

Таблиця 2

Система показників прибутковості ТОВ «Неон Люкс»

Показники

2003

2006

2007

Відхилення 2007 р. від

2003

2006

абс.

відн.

абс.

відн.

Чиста рентабельність власного капіталу

0,66

0,43

0,12

-0,54

-462,59

-0,31

-72,80

Звичайна рентабельність (рентабельність власного капіталу)

0,93

0,62

0,17

-0,76

-447,43

-0,44

-72,25

Рентабельність активів

0,20

0,14

0,04

-0,16

-415,34

-0,10

-71,70

Рентабельність обороту (продаж)

0,08

0,07

0,03

-0,05

-197,34

-0,04

-61,88

Рентабельність операційних витрат

0,40

0,26

0,07

-0,33

-472,14

-0,19

-72,95

 

Чиста рентабельність (збитковість) власного капіталу – оцінка рівня отримання чистого прибутку на одиницю власного капіталу підприємства, критерій для котирування акцій підприємства на біржі. Оптимально – максимізація позитивного значення, відсутність або скорочення від’ємного.

 

(7)

 

Чиста рентабельність власного капіталу протягом 2003-2007 років має негативну тенденцію і знизилася майже в 6 разів з 0,66 до 0,12.

Звичайна рентабельність (збитковість власного капіталу) до оподаткування – оцінка рівня звичайного результату діяльності до оподаткування на одиницю власного капіталу. Оптимально – максимізація позитивного значення, відсутність або скорочення від’ємного значення.

 

(8)

 

Таку ж негативну тенденцію має показник звичайна рентабельність (прибутковість власного капіталу) до оподаткування, він в той же період зменшився з 0,93 у 2003 році до 0,17 у 2007 році.

Рентабельність активів – оцінка обсягу отримання чистого прибутку в розрахунку на одиницю майна, яке знаходиться в розпорядженні підприємства.

 

(9)

 

Рентабельність активів у 2003 – 2006 році зменшилась майже в 2 рази з 0,20 до 0,14, а у наступному році вона зменшилась до рівня 0,04

Рентабельність обороту (продаж) – оцінка результатів господарської діяльності підприємств, обсяг прибутку на одиницю обороту (продаж) і частку прибутку в ціні продукції (товарів, робіт, послуг).

 

(10)

 

Рентабельність обороту (продаж) протягом аналізуємого періоду мав незначні коливання, так у 2006 році він зменшився до 0,07 в наступному році він майже не змінився і склав 0,03

Рентабельність операційних витрат – оцінка ефективності поточних витрат підприємства, їх окупності; розмір прибутку на одиницю витрат підприємства.

 

(11)

 

Рентабельність операційних витрат у 2007 році склала 0,07 це набагато менше порівняно з 2003 роком коли вона дорівнювала 0,40. Але протягом аналізуємого періоду були незначні його коливання, так у 2005 році він зменшився майже у 2 рази порівняно з 2003 роком і склав 0,26. В наступному році відбулося його стрімке зниження до 0,07.

Тенденції показників прибутковості в цілому можна оцінити негативно. Майже всі їх значення зменшилися, хоча до позитивних моментів можна віднести збільшення коефіцієнту операційних витрат який вказує на ефективність витрат підприємства, а також збільшення зазнали значення коефіцієнту рентабельності обороту, але його збільшення незначне.

Сучасне програмне забезпечення ЕОМ, зокрема персональних комп’ютерів, дає змогу автоматизувати одержання аналітичних показників і сформувати структурно-логічну таблицю, яка одержала назву «електронної». Відомо кілька програм, за допомогою яких можна складати таблиці для аналізу фінансового стану - Visi Calc, Super Calc, Quattro pro, Exсel і бухгалтерські програми 1С: Бухгалтерія, X-DOR, «Фінанси без проблем».

Можливості програм досить широкі. Зокрема, їх застосування дає змогу формувати таблиці, розрахункові формули, вводити вихідні дані, реорганізувати таблиці, обмежувати доступ до окремих клітин, розмножувати дані, організовувати бази даних - запис, зберігання, пошук і вибірку даних за заданими правилами і критеріями, формувати підсумкові результати.

По-перше, підвищується продуктивність роботи економістів. Вони звільняються від технічної роботи і більше займаються творчою, що дає можливість робити більш глибокі дослідження.

По-друге, більш глибоко і всесторонньо досліджуються економічні явища і процеси, більш повно вивчаються фактори і виявляються резерви підвищення ефективності виробництва.

По-третє, підвищується оперативність і якість аналізу, його загальний рівень і дієвість.

Отже, використання комп’ютерної техніки дає можливість уникнути помилок, зменшити обсяг роботи з аналізу і забезпечити одержання реальних висновків, що є передумовою прийняття обґрунтованого управлінського рішення.

Виходячи з всіх вищезазначених даних, з впевненістю можна констатувати, що фінансовий результат підприємства, а саме його позитивне значення, тобто прибуток має дуже важливе значення в показниках діяльності підприємства, а отже й потребує великої уваги в обліку, аналізі та контролі.

 

 

Список використаних джерел

Бланк И.А. Управление прибылью. — Изд. 3-е, перераб. и доп. — К. : Ника-Центр, 2007. — 766с.

Бутинець Ф. Ф., Бондар В. П., Канурна З. Ф., Малюга Н. М., Мошенський С. З. Звітність підприємства: Навч. посібник — 2.вид., перероб. і доп. — Житомир : ЖДТУ, 2005. — 427с.

Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.. — К. : Вища школа, 2005. — 278с.

Покропивний С.Ф., Швиданенко Г.О. та ін. Економіка підприємства: Навч. посіб. — 2. вид., перероб. та доп. — К. : КНЕУ, 2005. — 547 с.

Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посібник. — 3-тє вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2007. — 668c.

 

 

Готові курсові роботи:

- Аналіз фінансових результатів підприємства
- Аналіз фінансових результатів в системі управління підприємством
- Економічний аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
- Аналіз фінансового результату діяльності підприємства
- Економічний аналіз фінансових результатів підприємства торгівлі
- Аналіз і оцінка фінансових результатів від діяльності підприємства
- Аналіз фінансових результатів операційної діяльності підприємства
- Аналіз фінансових результатів торгівельного підприємства
- Економічний аналіз доходів, витрат та фінансових результатів господарської діяльності підприємства
- Аналіз фінансових результатів підприємства

Всі курсові з аналізу фінансових результатів