До проблеми термінології в сфері аудиту

В теоретичних визначеннях деяких економічних понять та методичних прийомах облікового обчислення економічних показників існують певні невідповідності.

Існує необхідність уточнення категорій бухгалтерського обліку з метою виключення зі сфери аудиту проявів некоректного їх трактування в умовах інтеграції національної економіки України до світової економічної системи.

Варто зосереджувати увагу на визначенні понять, що пов’язані з показником обсягу реалізованої продукції, адже реалізація характеризує закінчення процесу виробництва, де відбувається остання стадія кругообороту підприємства, в якому товарна вартість перетворюється на грошову і відбиває кінцевий результат діяльності підприємства у вигляді прибутку.

Необхідний комплексний підхід до визначення поняття «реалізація», в якому поєднувалася б його правова і економічна суть. Прикладом є визначення цієї категорії, яке пропонує Проданчук М.А.: «Реалізація – це рух засобів підприємства, що переходять із сфери виробництва у сферу споживання і є актом визнання платоспроможним покупцем реально створених цінностей та одержання продавцем відповідних доходів, які підтверджуються такими умовами: підприємство не здійснює надалі управління і контроль за реалізованою продукцією; покупцеві передані ризики та вигоди; сума доходу продавця може бути достовірно визначена; є впевненість, що в результаті операції збільшаться економічні вигоди продавця».

В організації фінансово-господарської діяльності підприємства велике значення має виручка від реалізації. У Звіті про фінансові результати для відображення інформації про цей показник передбачені статті: «Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» і «Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)». Зміст даних статей припускає ідентичність економічних категорій «доход і виручка від реалізації». Проте суму виручки від реалізації продукції не можна кількісно ототожнювати із сумою доходу від реалізації продукції.Для уникнення некоректного (з точки зору термінології) відображення інформації у Звіті про фінансові результати пропонується відкоригувати назву статті форми №2 «Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)», оскільки визначення поняття «Чистий доход» не зустрічаємо в жодному з літературних джерел , а також залишити статті такого змісту: «Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» без слова «виручка», де відображатиметься дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без податку на додану вартість та акцизного збору; «Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)», де вказуватиметься сума, не скоригована на ПДВ та акцизний збір; «Інші вирахування з виручки» замість «Інші вирахування з доходу».

Пропонується внести розглянуті корективи до понятійного апарату для уникнення невідповідностей в сферах бухгалтерського обліку та аудиту.