Шляхи удосконалення організації аудиторського контролю в умовах інтеграції національної економіки України до світової економічної системи

Останніми роками проведено велику роботу зі створення системи незалежного аудиторського контролю у галузі підготовки кадрів, регламентації професійних обов'язків, прав і відповідальності аудиторів згідно з прийнятими окремими законодавчими актами й національними нормативами аудиту, професійного контролю якості роботи аудиторів. Опубліковано низку монографій, підручників і практичних посібників з аудиту. Історія, досвід розвитку і становлення аудиту розглядаються вченими-економістами і практиками на сторінках журналів та інших періодичних видань. Серед них вирізняється монографія Н. І. Дороша «Аудит: методологія і організація», яка охоплює низку найважливіших проблем аудиту.

Також вивченням цієї проблеми займаються: О. Д. Василик, В. Тафтай, О. А. Петрик, О. Редько, В. С. Рудницький та ін.

Становлення аудиту відбулося як у законодавчому та нормативному, так і в професійному плані, але його розвиток відбувається з певними труднощами. Аудиторам доводиться долати значні перешкоди з боку органів державної влади. Існує неузгодженість чинного законодавства, нерозуміння керівництвом підприємств необхідності аудиту. Відсутні досконалі методики аудиту, є розбіжності з міжнародними та європейськими нормами аудиту.

Основними напрямками вирішення проблем аудиторської діяльності в Україні можуть стати:

розробка механізму практичного застосування МСА в Україні, створення до них коментарів у повному обсязі;

внесення необхідних змін і доповнень до Закону України «Про аудиторську діяльність»;

використовуючи узагальнений практичний досвід роботи міжнародних і вітчизняних аудиторських фірм, розробка типових методик аудиторської перевірки;

внесення необхідних змін у Порядок сертифікації аудиторів, у тому числі розширення переліку дисциплін, по яких здають іспит, удосконалення форми його проведення;сприяння науковим дослідженням у сфері аудиту, написання дисертацій і видання монографій, активізація роботи з виконання Меморандуму АПУ «Про підтримку і розвиток наукових досліджень у сфері обліку, аудиту і економічного аналізу»;

внесення відповідних змін, доповнень і уточнень у навчальні плани і програми вищих навчальних закладів;

розробка системи заходів, які дозволять ліквідувати монополію певних аудиторських фірм на ринку аудиторських послуг, а також забезпечать рівні права і можливості для проведення аудиту вітчизняними і закордонними аудиторськими фірмами;

розробка і введення в дію реальних контрольних заходів щодо забезпечення діючого контролю якості роботи аудиторських фірм, аудиторів і дотримання ними Кодексу професійної етики; розробка норм і критеріїв оцінки якості аудиторських робіт, введення великих штрафних санкції за неякісні аудиторські перевірки;

подальший розвиток методології і технології аудиту на основі використання комп'ютерної техніки, інформаційних технологій, статистичних і аналітичних методик.

Необхідно також звернути увагу на підвищення якості послуг та їх собівартості. Підвищення якості послуг повинно бути багатогранним: це, по-перше, виключення «чорного аудиту», коли аудитор дає позитивний висновок на заздалегідь недостовірну фінансову звітність чи без проведення належної перевірки, по-друге, ретельна перевірка дотримання клієнтами правил ведення бухгалтерського обліку, по-третє, складання фінансової звітності з рекомендаціями щодо усунення виявлених порушень, по-четверте, різнорідні консультаційні аудиторські послуги.