Шляхи європеїзації аудиту

Питання про запровадження аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ, як відомо, має в Україні досить тривалу передісторію. Вже наприкінці 90-х років науковими дослідженнями і практикою було доведено, що причиною значних втрат бюджету є:

нечіткі формулювання положень, часті зміни у бюджетному законодавстві;

відсутність публічної оцінки бюджетного управління на всіх рівнях відповідальності;

слабкість профілактичної спрямованості державного фінансового контролю;

відсутність у законодавстві жорсткої відповідальності за допущені зловживання і серйозні бюджетні правопорушення.

Усі ці проблеми, а також вивчення досвіду Франції, Нідерландів та країн Прибалтики в організації державного фінансового контролю спонукало керівництво державної контрольно-ревізійні служби (ДКРС) до застосування в контрольно-ревізійній роботі поряд з традиційними формам контролю (ревізією та перевіркою) таких, що дають змогу попередити фінансові порушення, оперативно вжити коригуючих заходів у разі їх вчинення та, за потреби, ініціювати через відповідний орган, визначений законом, внесення змін до чинних законодавчих і нормативно-правових актів.

У нинішній переорієнтаційний період державного управління від адміністративно-командної системи до демократизації суспільства та зміцнення ринкових механізмів Україна перебуває на етапі обрання найприйнятнішої моделі подальшого розвитку державного управління й контролю.

Україна тримає курс на забезпечення всебічного входження у європейський політичний, правовий та економічний простір. Це визначено у «Стратегії інтеграції України до Європейського союзу», яку затверджено Указом Президента України від 11 червня 1998 року № 615/98.

Відомо, що європейська інтеграція характеризується розширенням партнерських взаємовідносин між країнами-членам й ЄС насамперед шляхом уніфікації їх правового забезпечення. Управлінські процеси в ЄС базуються на принципах законності, демократії, заснування європейського громадянства, гарантії свобод, захисту справедливості, сприяння соціально-економічному прогресу суспільства та утвердження ролі Європи у світі.Адаптація законодавства будь-якої держави передбачає реформування правової системи та її поступове приведення відповідно до європейських норм. При цьому інтеграційний процес зумовлює впровадження загальноприйнятих стандартів в усіх галузях, у тому числі у сфері фінансів, управління й контролю.

Тому, на нашу думку, першочерговим надактуальним завданням для розбудови ефективної функціонуючої системи державного фінансового контролю в Україні має бути здійснення заходів щодо гармонізації нормативно-правового забезпечення із міжнародними та європейськими стандартами.

Актуальність даної доповіді полягає у розкритті основних шляхів та напрямів переходу сучасної фінансової системи контролю на європейський рівень. Тобто, пропонується застосування нової форми контролю - аудиту ефективності, який полягає у перевірці цільового використанням бюджетних коштів.