Необхідність та особливість застосування внутрішнього аудиту

Внутрішній аудит – складова загального аудиту, організованого на економічному суб’єкті в інтересах його власників і регламентованого його внутрішніми документами з дотриманням встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку, охорони власності і надійності функціонування системи внутрішнього контролю. Особливість внутрішнього аудиту полягає в тому, що він відбувається в момент здійснення і документального оформлення господарських операцій, що дає змогу своєчасно виявити недоліки в роботі і вживати відповідних заходів до їх попередження.

Внутрішній аудит проводиться переважно на крупних підприємствах, він дає експертну науково обґрунтовану оцінку господарським операціям і процесам.

Внутрішній аудит аналізує ситуацію ризику та застерігає від банкрутства, використовує ноу-хау для збільшення прибутку та ефективності нової технології, вживає заходів, що сприяють підвищенню ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства.

Внутрішній аудит, як правило, проводиться штатними співробітниками підприємства за вимогою і з ініціативи його керівництва. Необхідність і значення внутрішнього аудиту пов’язані з функціями управлінських структур. Потреба у внутрішньому аудиті виникає з причин, що верхня ланка керівництва безпосередньо не займається контролем повсякденної діяльності підприємства, у зв’язку з чим вона відчуває потребу в інформації про діяльність, що збирається на більш низькому рівні. І, саме, сфера діяльності спеціалістів, які займаються внутрішнім контролем охоплює поточне, оперативне консультування з питань управління і економічної політики конкретного підприємства. Свої результати роботи внутрішній аудитор відображає у звіті, який дає йому можливість звернути увагу керівництва на відповідну проблему. Звіт повинен бути чітким, точним, зрозумілим і своєчасним.

Основну увагу внутрішнього аудиту слід зосередити на перевірці тих показників фінансово-господарської діяльності підприємства, які можуть позитивно вплинути на ефективність виробництва. Він контролює раціональне витрачання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, дотримання законності господарських операцій, виявлення допущених зловживань чи порушень.Структура внутрішнього аудиту підприємства включає три елементи: умови проведення аудиту, систему бухгалтерського обліку та процедури аудиту. У поєднанні всі перераховані елементи структури внутрішнього контролю забезпечують підприємству зниження небажаного ризику в процесі ділової і фінансової діяльності, а також у бухгалтерському обліку.

Ефективна діяльність служби внутрішнього аудиту дозволяє зовнішньому аудитору переглянути характер і термін виконання та скоротити обсяги аудиторських процедур, але не допускає повного невиконання раніше запланованих процедур перевірки.

Внутрішній аудит дотримується принципу розумної достатності з орієнтацією на співвідношення витрат і результатів. Основною формулою реалізації результатів внутрішнього аудиту є оцінка ефективності здійснюваних заходів, розробка пропозицій щодо покращення ефективності контролю, моніторингу за ризиками, складання прогнозів результатів операцій з метою своєчасного прийняття управлінських рішень.